Help Print this page 

Document 32004R0807

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 807/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 143, 30.4.2004, p. 46–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 044 P. 192 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 044 P. 192 - 194

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/807/oj
Multilingual display
Text

32004R0807

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 807/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 143 , 30/04/2004 s. 0046 - 0048


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 807/2004,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004,

Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 156 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Karel Van Miertin johtama Euroopan laajuisia liikenneverkkoja käsittelevä korkean tason työryhmä on ilmaissut huolensa siitä, että Euroopan laajuisen liikenneverkon ensisijaisten hankkeiden rajat ylittävien osuuksien viivästyminen vaikuttaa niiden investointien kannattavuuteen, jotka jäsenvaltiot tekevät kansallisiin osuuksiin, koska se vähentää niiden mittakaavaetuja. Työryhmä suosittelee, että yhteisön rahoituksen määrässä pitäisi ottaa huomioon muille maille, erityisesti naapurimaille, aiheutuva hyöty, ja painottaa, että tämän pitäisi hyödyttää ensisijaisesti pitkän matkan liikennettä palvelevia rajat ylittäviä hankkeita. Yhteisön rahoituksen määrää olisi myös eriytettävä sen mukaan, missä määrin hankkeesta saatava taloudellinen hyöty on suurempi kuin sen rahoituksellinen kannattavuus.

(2) Tämän vuoksi työryhmä suosittelee yhteisön rahoitusosuuden lisäämistä, jotta voidaan edistää ensisijaisten hankkeiden rajat ylittävien yhteyksien toteuttamista, ja painottaa lisäksi, että tällaisen toimenpiteen talousarviovaikutus olisi kohtuullinen. Tämän toteuttamisessa olisi otettava huomioon tarve kohdentaa Euroopan laajuisille verkoille tarkoitetut varat avainhankkeisiin pitäen samalla mielessä tarve jatkaa muiden kuin ensisijaisten hankkeiden rahoitustukea.

(3) Olisi säädettävä mahdollisuudesta toteuttaa talousarviositoumukset vuosittaisissa erissä monivuotisen oikeudellisen kokonaissitoumuksen perusteella.

(4) Yhteisön tuen määrän väliaikainen korottaminen voi kannustaa toimijoita nopeuttamaan ja tehostamaan tämän asetuksen kattamien ensisijaisten hankkeiden toteuttamista.

(5) Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien (tai muiden julkisen ja yksityisen sektorin välisten yhteistyömuotojen) toteuttaminen edellyttää institutionaalisilta sijoittajilta vakaata rahoitussitoumusta, joka on riittävä yksityisen pääoman hankkimiseksi. Yhteisön rahoituksen myöntäminen monivuotiselta pohjalta poistaisi hankkeiden kehitystä jarruttavaa epävarmuutta. Tämän vuoksi olisi toteutettava toimenpiteitä rahoitustuen myöntämiseksi valituille hankkeille monivuotisen oikeudellisen sitoumuksen perusteella.

(6) Rajat ylittävät yhteydet energiaverkkojen välillä ovat tärkeitä varmistettaessa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, toimitusvarmuus ja energiainfrastruktuurien optimaalinen käyttö. Tästä syystä olisi voitava myöntää enemmän rahoitustukea myös sellaisille energiaverkkojen ensisijaisille hankkeille, jotka ovat Euroopan talouden edun kannalta tarpeellisia mutta liiketaloudellisesti kannattamattomia ja jotka eivät vääristä yritysten välistä kilpailua. Tämä tuki koskee energiaverkkojen ensisijaisia hankkeita.

(7) Neuvoston asetus (EY) N:o 2236/95(4) olisi mukautettava niin, että siinä otetaan huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehty neuvoston päätös 1999/468/EY(5).

(8) Tästä syystä asetus (EY) N:o 2236/95 olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2236/95 seuraavasti:

1. Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) korvataan 3 kohta seuraavasti:"3. Valitusta tukimuodosta riippumatta tämän asetuksen mukaan myönnettävän yhteisön tuen kokonaismäärä ei saa ylittää kymmentä prosenttia investointien kokonaiskustannuksista. Yhteisön tukea voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti myöntää enimmillään 20 prosenttia investointien kokonaiskustannuksista seuraavissa tapauksissa:

a) yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 23 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1692/96/EY 17 artiklassa tarkoitettuja satelliittipaikannus- ja navigointijärjestelmiä koskevat hankkeet;(6);

b) energiaverkkojen ensisijaiset hankkeet;

c) päätöksen N:o 1692/96/EY liitteessä III mainittujen Euroopan etua koskevien ennen vuotta 2010 aloitettujen hankkeiden osuudet, joiden tarkoituksena on poistaa pullonkauloja ja/tai toteuttaa rajoja tai luonnonesteitä ylittäviä puuttuvia yhteyksiä, jotka edistävät sisämarkkinoiden yhdentymistä laajentuneessa yhteisössä, jotka lisäävät turvallisuutta, joilla taataan kansallisten verkkojen yhteentoimivuus ja/tai jotka tasoittavat tehokkaasti eri liikennemuotojen välistä epätasapainoa ympäristömyönteisimpien liikennemuotojen hyväksi. Tätä määrää eriytetään muille maille, erityisesti naapurijäsenvaltioille, aiheutuvien hyötyjen mukaan."

b) lisätään kohta seuraavasti:"5. Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen hankkeiden ollessa kyseessä ja tämän asetuksen säännösten rajoissa oikeudellinen sitoumus on monivuotinen ja talousarviositoumukset toteutetaan vuosittaisina erinä."

2. Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:"4. Mikäli hanketta ei ole toteutettu kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun sille myönnettiin taloudellista tukea, komissio voi vaatia myönnetyn tuen takaisin suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät."

3. Korvataan 17 artikla seuraavasti:

" 17 artikla

Komiteamenettely

1. Komissio vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

2. Komissiota avustaa komitea. Euroopan investointipankki nimittää komiteaan edustajan, jolla ei ole äänioikeutta.

3. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(7) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

4. Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:"Määrärahojen myöntäminen on yhdistettävä hankkeen toteuttamisen määrälliseen ja laadulliseen tasoon."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä huhtikuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Roche

(1) EYVL C 75 E, 26.3.2002, s. 316 ja EYVL C 151 E, 25.6.2002, s. 291.

(2) EYVL C 125, 27.5.2002, s. 13.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. heinäkuuta 2002 (EUVL C 271 E, 12.11.2003, s. 163), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 24. helmikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 30. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 228, 23.9.1995, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1655/1999 (EYVL L 197, 29.7.1999, s. 1).

(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 1346/2001/EY (EYVL L 185, 6.7.2001, s. 1).

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top