Help Print this page 

Document 32004R0788

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 788/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 sekä asetusten (EY) N:o 1655/2000, (EY) N:o 1382/2003 ja (EY) N:o 2152/2003 muuttamisesta rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi
  • In force
OJ L 138, 30.4.2004, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 42 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 42 - 43
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 200 - 201

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/788/oj
Multilingual display
Text

30.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/17


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 788/2004,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 sekä asetusten (EY) N:o 1655/2000, (EY) N:o 1382/2003 ja (EY) N:o 2152/2003 muuttamisesta rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan, 80 artiklan 2 kohdan, 156 artiklan ensimmäisen kohdan ja 175 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

Euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi olisi seuraavien asetusten rahoitusohjetta mukautettava:

Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä 18 päivänä syyskuuta 1995 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2236/95 (2),

ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE) 17 päivänä heinäkuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1655/2000 (3),

yhteisön rahoitustuen myöntämisestä tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi (Marco Polo -ohjelma) 22 päivänä heinäkuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1382/2003 (4), ja

metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest Focus) 17 päivänä marraskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2152/2003 (5),

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2236/95 18 artikla seuraavasti:

1.

Korvataan otsikko ”Budjettivarat” otsikolla ”Rahoitus”.

2.

Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Rahoituspuitteet tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi kaudella 2000—2006 ovat 4 874,88 miljoonaa euroa”

.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1655/2000 8 artikla seuraavasti:

1.

Korvataan otsikko ”Kolmannen vaiheen kesto ja määrärahat” otsikolla ”Kolmannen vaiheen kesto ja rahoitus”.

2.

Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   LIFE-tuki toteutetaan vaiheittain. Kolmas vaihe alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2004. Kolmannen vaiheen täytäntöönpanoon tarkoitetut rahoituspuitteet kaudelle 2000—2004 vahvistetaan 649,9 miljoonaksi euroksi.

2.   Tässä asetuksessa säädettyihin toimiin sidotut määrärahat sisällytetään Euroopan unionin yleisen talousarvion vuosittaisiin määrärahoihin. Budjettivallan käyttäjä myöntää kutakin varainhoitovuotta varten käytettävissä olevat määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.”

3 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1382/2003 13 artikla seuraavasti:

1.

Korvataan otsikko ”Talousarvio” otsikolla ”Rahoitus”.

2.

Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Rahoituspuitteet Marco Polo -ohjelman toteuttamiseksi 1 päivästä tammikuuta 200331 päivään joulukuuta 2006 ovat 100 miljoonaa euroa.”

4 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2152/2003 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

1.   Rahoituspuitteet toimintasuunnitelman toteuttamiseksi kautena 2003—2006 ovat 65 miljoonaa euroa, josta 9 miljoonaa euroa voidaan käyttää metsäpalojoen torjuntatoimenpiteisiin.

2.   Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat vuotuisen talousarviomenettelyn yhteydessä ja rahoitusnäkymien rajoissa.”

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä huhtikuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. COX

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. ROCHE


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 5. huhtikuuta 2004.

(2)  EYVL L 228, 23.9.1995, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1655/1999 (EYVL L 197, 29.7.1999, s. 1).

(3)  EYVL L 192, 28.7.2000, s. 1.

(4)  EUVL L 196, 2.8.2003, s. 1.

(5)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 1.


Top