Help Print this page 

Document 32004R0689

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 689/2004, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2004, erityistoimenpiteistä banaanien tuontitariffikiintiöiden hallintaan sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamiseksi uusien jäsenvaltioiden 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuvan liittymisen johdosta annetun asetuksen (EY) N:o 414/2004 muuttamisesta
  • In force
OJ L 106, 15.4.2004, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 443 - 444

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/689/oj
Multilingual display
Text

32004R0689

Komission asetus (EY) N:o 689/2004, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2004, erityistoimenpiteistä banaanien tuontitariffikiintiöiden hallintaan sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamiseksi uusien jäsenvaltioiden 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuvan liittymisen johdosta annetun asetuksen (EY) N:o 414/2004 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 106 , 15/04/2004 s. 0017 - 0018


Komission asetus (EY) N:o 689/2004,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2004,

erityistoimenpiteistä banaanien tuontitariffikiintiöiden hallintaan sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamiseksi uusien jäsenvaltioiden 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuvan liittymisen johdosta annetun asetuksen (EY) N:o 414/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 414/2004(2) vahvistetaan tarvittavat toimenpiteet erityisesti niiden yhteisöön asettautuneiden perinteisten toimijoiden kartoittamiseksi, jotka ovat toimittaneet banaaneja uusien jäsenvaltioiden markkinoille vuosina 2000, 2001 ja 2002, jotta voitaisiin vahvistaa toimenpiteet banaanien tuontitariffikiintiöjärjestelmän mukauttamiseksi uusien jäsenvaltioiden 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuvan liittymisen johdosta.

(2) Asetuksen (EY) N:o 414/2004 6 artiklan 2 kohdassa määritellään todistusasiakirjat, jotka toimijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle voidakseen tulla tunnustetuksi perinteiseksi toimijaksi. Ottaen huomioon vaikeudet, joita toimijoilla on ollut saada jäljennöksiä muiden toimijoiden hallussaan pitämistä asiakirjoista, joilla osoitetaan, että tuotteet on tosiasiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen määrämaassa, olisi määriteltävä toimitettavat lisätodistusasiakirjat. Näistä asiakirjoista on käytävä ilmi erityisesti, että tuotteet on kuljetettu määrämaahan ja myyty jollekin toimijalle kyseisen maan markkinoille toimitettaviksi.

(3) Tämän asetuksen säännökset on annettu toimijoiden kohtaamien tilapäisten vaikeuksien huomioon ottamiseksi, eivätkä ne voi vaikuttaa komission kyseisen tuontijärjestelmän hallinnoimiseksi myöhemmin toteuttamiin toimenpiteisiin.

(4) Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 414/2004 6 artikla sekä jäsenvaltioiden ilmoituksia koskeva 7 artikla olisi muutettava ja säädettävä, että uudet säännökset tulevat voimaan mainitun asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 414/2004 seuraavasti:

1) Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

"4. Jos asianomainen ei voi toimittaa 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja todisteita vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta, hänen on toimitettava todiste, joka osoittaa, että tuotteet on toimitettu uuteen jäsenvaltioon, sekä esitettävä 2 kohdan ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitetut asiakirjat ja niihin liittyvät maksutositteet. Tällaisessa tapauksessa asianmukaisesti täytetty yhteinen passitusasiakirja voidaan hyväksyä todisteeksi siitä, että tuotteet on kuljetettu uuteen jäsenvaltioon. Nämä lisätodisteet on toimitettava viimeistään 21 päivänä huhtikuuta 2004.

Edeltävää alakohtaa sovelletaan väliaikaisen erityisviitemäärän vahvistamiseksi banaanien tuontitodistusten myöntämistä varten touko- ja kesäkuulle 2004."

2) Korvataan 7 artiklan 3 kohdassa oleva päivämäärä "15 päivänä huhtikuuta 2004" päivämäärällä "23 päivänä huhtikuuta 2004".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 7 päivästä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2587/2001 (EYVL L 345, 29.12.2001, s. 13).

(2) EUVL L 68, 6.3.2004, s. 6.

Top