Help Print this page 

Document 32004R0625

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 625/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, hajautetusta yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 1659/98 voimassaolon jatkamisesta ja muuttamisesta
  • In force
OJ L 99, 3.4.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/625/oj
Multilingual display
Text

32004R0625

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 625/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, hajautetusta yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 1659/98 voimassaolon jatkamisesta ja muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 099 , 03/04/2004 s. 0001 - 0002


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 625/2004,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

hajautetusta yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 1659/98 voimassaolon jatkamisesta ja muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 179 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Hajautetusta yhteistyöstä 17 päivänä heinäkuuta 1998 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1659/98(2) sovellettiin 31 päivään joulukuuta 2001.

(2) Asetusta (EY) N:o 1659/98 muutettiin ja sen voimassaoloa jatkettiin 31 päivään joulukuuta 2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 955/2002.

(3) Vuonna 2003 valmistuneen arvioinnin päätelmänä on, että asianomaista budjettikohtaa olisi kohdennettava tarkemmin.

(4) Hajautetun yhteistyön välineellä on erityistä lisäarvoa tuettaessa toimia erityistilanteissa sekä tuettaessa vaikeita kumppanuustapauksia, joissa perinteisiä välineitä ei voida tai ei kannata käyttää, sekä tuettaessa kehitysprosessissa mahdollisina kumppaneina toimivien hajautetun yhteistyön toimijoiden monipuolistumista.

(5) Arvioinnin valmistuttua ja komission annettua tiedonannon valtiosta riippumattomien toimijoiden osallistumisesta EY:n kehitysyhteistyöpolitiikkaan asetusta (EY) N:o 1659/98 olisi muutettava ja sen voimassaoloa olisi jatkettava 31 päivään joulukuuta 2006. Mainitun asetuksen mukaista rahoituskehystä ja viitejaksoa olisi mukautettava.

(6) Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 1659/98 olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1659/98 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavalla tekstillä:

" 1 artikla

Yhteisö tukee yhteisön ja kehitysmaiden hajautetun yhteistyön toimijoiden alkuunpanemia toimia ja aloitteita, jotka keskittyvät köyhyyden vähentämiseen ja kestävään kehitykseen erityisesti vaikeissa kumppanuustapauksissa, joissa muita välineitä ei voida käyttää. Tällaisilla toimilla ja aloitteilla edistetään:

- kehitysmaiden väestöjen tarpeita vastaavaa ja niiden tekemien aloitteiden mukaista osallistavampaa kehitystä,

- kansalaisyhteiskunnan monipuolistamista ja vahvistamista sekä demokratian tukemista asianomaisissa maissa.

Tällaisia toimia ja aloitteita tuettaessa on annettava etusija kehitysmaiden hajautetun yhteistyön toimijoille. Kaikki kehitysmaat voivat saada tukea hajautettua yhteistyötä edistäviin toimiin.".

2) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) korvataan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- hajautetun yhteistyön toimijoille tiedottaminen ja niiden mobilisointi sekä niiden osallistuminen kansainvälisiin foorumeihin politiikan muotoilusta käytävän vuoropuhelun lujittamiseksi,";

b) lisätään kolmannen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

"- kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien, erityisesti sosiaalisten oikeuksien, ja demokratisoinnin puolesta toimivien sosiaalisten järjestöjen ja liikkeiden verkostojen vahvistaminen,".

3) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

" 3 artikla

1. Yhteistyökumppaneita, jotka voivat saada tämän asetuksen mukaista rahoitustukea, ovat hajautetun yhteistyön toimijat yhteisössä ja kehitysmaissa kuten paikallinen (mukaan luettuna kunnallinen) julkishallinto, valtiosta riippumattomat järjestöt, alkuperäiskansojen järjestöt, paikalliset ammatilliset ryhmät ja paikalliset aloiteryhmät, osuuskunnat, ammattijärjestöt, taloudellisten ja sosiaalisten toimijoiden järjestöt, alueellisen hajautetun yhteistyön ja integraation alalla toimivat paikalliset järjestöt (verkostot mukaan lukien), kuluttajajärjestöt, nais- tai nuorisojärjestöt, opetuslaitokset, kulttuurin, tutkimuksen ja tieteen alan järjestöt, yliopistot, kirkot ja uskonnolliset yhdistykset tai yhdyskunnat, tiedotusvälineet ja kaikki kansalaisyhdistykset sekä riippumattomat säätiöt, jotka voivat osaltaan vaikuttaa kehitykseen.

2. Tämän asetuksen tavoitteisiin liittyvän toimijoiden toiminnan on oltava avointa ja moitteetonta varainhoitoa ja vastuullisuutta koskevien periaatteiden mukaista.".

4) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

" 4 artikla

Yhteisö rahoittaa 1 artiklassa tarkoitettuja toimia kolmen vuoden ajan. Ohjelman täytäntöönpanon rahoituskehys vuosiksi 2004-2006 on 18 miljoonaa euroa.

Budjettivallan käyttäjä päättää vuosittaisista määrärahoista rahoitusnäkymien rajoissa.".

5) Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a) korvataan 2 kohdassa ilmaisu "ecua" ilmaisulla "euroa";

b) lisätään 3 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

"- sellaisten maiden erityistarpeet, joissa virallisella yhteistyöllä ei voida merkittävällä tavalla edistää 1 artiklassa määriteltyjä tavoitteita,".

6) Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Komissiota avustaa kehitysmaita koskevilla aloilla toteutettavien toimien yhdessä eurooppalaisten valtioista riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen (NGO) kanssa suoritettavasta rahoituksesta 17 päivänä heinäkuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1658/98(3) 8 artiklan mukaisesti perustettu komitea (jäljempänä 'komitea').".

7) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:"Komissio esittää kehitysyhteistyöpolitiikan täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavan vuosikertomuksen yhteydessä yhteenvedon varainhoitovuoden aikana rahoitetuista toimista ja niiden vaikutuksista ja tuloksista sekä riippumattoman arvion tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja antaa tietoja niistä hajautetun yhteistyön toimijoista, joiden kanssa sopimuksia on tehty.";

b) korvataan toisessa kohdassa ilmaisu "ecua" ilmaisulla "euroa".

8) Korvataan 13 artiklan toinen kohta seuraavasti:"Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2006.".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 31 päivänä maaliskuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Roche

(1) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. joulukuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston päätös, tehty 4. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 213, 30.7.1998, s. 6, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 955/2002 (EYVL L 148, 6.6.2002, s. 1).

(3) EYVL L 213, 30.7.1998, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

Top