Help Print this page 

Document 32004R0621

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 621/2004, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä koheesiorahaston toimiin liittyvien tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden osalta
  • No longer in force
OJ L 98, 2.4.2004, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 156 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/621/oj
Multilingual display
Text

32004R0621

Komission asetus (EY) N:o 621/2004, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä koheesiorahaston toimiin liittyvien tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden osalta

Virallinen lehti nro L 098 , 02/04/2004 s. 0022 - 0024


Komission asetus (EY) N:o 621/2004,

annettu 1 päivänä huhtikuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä koheesiorahaston toimiin liittyvien tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon koheesiorahastosta 16 päivänä toukokuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94(1) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Jäsenvaltioiden ja komission toteuttamista neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 mukaisiin koheesiorahaston toimiin liittyvistä tiedotus- ja mainontatoimenpiteistä 25 päivänä kesäkuuta 1996 tehdyn komission päätöksen 96/455/EY(2) täytäntöönpanoa on tarpeen yksinkertaistaa, sillä tiettyjä toimenpiteitä ei ole voitu toteuttaa niiden monimutkaisuuden vuoksi.

(2) On välttämätöntä helpottaa tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden toteuttamista ja tehostaa tällaisia toimenpiteitä, jotta voidaan parantaa hankkeiden näkyvyyttä ja lisätä Euroopan unionin tunnettuutta koheesiopolitiikan toteuttajana.

(3) Koheesiorahaston tiedotustoimenpiteet olisi yhdenmukaistettava jäsenvaltioiden toteuttamasta rakennerahastojen tukitoimiin liittyvästä tiedotus- ja julkistamistoiminnasta 30 päivänä toukokuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1159/2000(3) määriteltyjen tiedotustoimenpiteiden kanssa.

(4) Levitettäviä viestejä on selvennettävä ja on selvitettävä, mitkä välineet parhaiten soveltuvat yleisen tietoisuuden lisäämiseen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU TOIMIEN PERIAATTEET JA SISÄLTÖ

1 artikla

Koheesiorahaston toimiin liittyvien tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden tavoitteena on lisätä mainitusta rahastosta osarahoitettujen hankkeiden tunnettuutta ja havainnollistaa yhteisön osuutta tämän rahaston työssä.

Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä suuren yleisön tietoisuutta yhteisön osuudesta ja luoda siitä yhdenmukainen kuva rahastosta tukea saavissa jäsenvaltioissa.

Toimenpiteisiin voi tarvittaessa sisältyä komission asetuksen (EY) N:o 1159/2000 mukaisesti rakennerahastoista osarahoitettuja ohjelmia ja hankkeita koskevia toimia.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että koheesiorahastohankkeiden täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset (jäljempänä "vastuuviranomaiset") toteuttavat kaikki hallinnolliset toimenpiteet, joilla varmistetaan kyseisiä hankkeita koskeva tiedotus ja julkisuus tämän asetuksen mukaisesti.

Vastuuviranomaisten on määriteltävä johdonmukainen toimenpideyhdistelmä hankkeiden koko keston ajaksi, kun koheesiorahaston osarahoituksesta on tehty päätös.

3 artikla

Vastuuviranomaisten on ilmoitettava 2 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä komissiolle ja jäsenvaltiossa sijaitsevalle komission edustustolle. Vastuuviranomaiset voivat tarvittaessa hakea teknistä tukea näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi.

4 artikla

Toimien sekä tiedotus- ja julkistamisvälineiden yhteydessä on hankkeen kuvauksen lisäksi mainittava seuraavat seikat:

a) selvitys yhteisön osuudesta koheesiorahastossa käyttäen seuraavaa lausetta tai muuta vastaavaa ilmaisua:

"Tällä hankkeella edistetään taloudellisten ja sosiaalisten erojen vähentämistä Euroopan unionin kansalaisten välillä."

b) Liitteessä olevien graafisten standardien mukainen Euroopan lippu, jonka yhteydessä on seuraava lause tai muu vastaava ilmaisu:

"Euroopan unionin osarahoittama hanke."

5 artikla

Vastuuviranomaisten on toimitettava komissiolle kaikki asetuksen (EY) N:o 1164/94 14 artiklan 1 kohdassa säädetyn vuosikertomuksen laatimiseksi tarvittavat tiedot.

II LUKU TIEDOTUS- JA JULKISTAMISTOIMENPITEET

1 JAKSO Pakolliset toimenpiteet

6 artikla

Jäljempänä 7 ja 8 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava hankkeiden täytäntöönpanon aikana.

7 artikla

1. Kun komissio on tehnyt päätöksen hankkeen osarahoituksesta, tiedotusvälineille (lehdistö, radio, televisio) tiedotetaan asianmukaisimmaksi katsotulla tavalla hankkeen käynnistämisestä sekä sen täytäntöönpanon ja päätökseen saattamisen tärkeimmistä vaiheista erityisesti tapaamisissa lehdistön kanssa, mutta myös lehdistötiedottein ja muilla keinoin.

Jos hankkeen kokonaiskustannukset ovat alle 50 miljoonaa euroa, edellisessä alakohdassa tarkoitettuja tapaamisia lehdistön kanssa ei ole pakko järjestää.

Vastuuviranomainen päättää tällaisten tapaamisten järjestämisestä tarvittaessa hankkeen merkittävyyden ja vaikutuksen perusteella.

2. Hankkeita koskevaa asiakirja-aineistoa annetaan tiedotusvälineiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen käyttöön.

8 artikla

1. Hankkeiden toteutuspaikoille pystytetään tiedotuskylttejä töiden koko keston ajaksi.

Jos toteutuspaikat ovat yleisölle avoimia, kyltit on korvattava kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä muistolaatoilla.

2. Jos hanketta rahoitetaan koheesiorahastosta, kyltissä tai laatassa on hankkeen kuvauksen lisäksi oltava 4 artiklassa mainitut seikat.

Tämän tiedon tulee täyttää vähintään 25 prosenttia kyltin koosta.

2 JAKSO Muut toimenpiteet

9 artikla

Edellä 7 ja 8 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi vastuuviranomaiset ja hankkeiden vetäjät voivat toteuttaa muita toimia 1 artiklassa tarkoitetun tunnettuutta koskevan tavoitteen saavuttamiseksi, erityisesti seuraavia toimia:

a) julisteiden kiinnittäminen näkyville paikoille;

b) julkaisujen (mainoslehtiset, esitteet, tiedotteet jne.) ja videoiden tuottaminen;

c) Internet-sivujen luominen.

III LUKU SEURANTAKOMITEOIDEN ROOLI

10 artikla

Puheenjohtaja raportoi hankkeen seurantakomitean kokouksissa julkistamistoimenpiteiden edistymisestä ja antaa komitean jäsenille näytteitä toteutetuista tuotteista tai todisteita toteutetuista toimista ja käytetyistä välineistä kuten valokuvia kylteistä ja tapahtumista.

11 artikla

Seurantakomitean puheenjohtaja tiedottaa komission avustamana 7 artiklan mukaisesti tiedotusvälineille komitean työstä ja komitean vastuualueeseen kuuluvien hankkeiden edistymisestä.

IV LUKU LOPPUSÄÄNNÖKSET

12 artikla

Kumotaan päätös 96/455/EY.

Viittaukset kumottuun päätökseen katsotaan viittauksiksi tähän asetukseen.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

Michel Barnier

Komission jäsen

(1) EYVL L 130, 25.5.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1265/1999 (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 62).

(2) EYVL L 188, 27.7.1996, s. 47.

(3) EYVL L 130, 31.5.2000, s. 30.

LIITE

Yksityiskohtaiset graafiset standardit Euroopan lipusta löytyvät Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/abc/symbols/ emblem/index_fi.htm

Esimerkki tiedotus- ja julkistamisvälineiden ja -toimien yhteydessä vähintään mainittavista seikoista:

>PIC FILE= "L_2004098FI.002402.TIF">

Top