Help Print this page 

Document 32004R0567

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 567/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 90, 27.3.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 233 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 233 - 234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/567/oj
Multilingual display
Text

32004R0567

Neuvoston asetus (EY) N:o 567/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 090 , 27/03/2004 s. 0001 - 0002


Neuvoston asetus (EY) N:o 567/2004,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004,

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen(1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tsekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisehtoja koskevan asiakirjan(2) ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999(3) II osaston V a luvussa säädetään tukitoimenpiteestä, jonka tarkoituksena on tukea viljelijöitä, jotka noudattavat uusia tiukkoja vaatimuksia.

(2) Liittymisen johdosta Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovenian ja Slovakian viljelijöille asetetaan useita yhteisön lainsäädäntöön perustuvia uusia vaatimuksia, joita heidän on noudatettava joko liittymisajankohdasta tai myöhäisemmästä ajankohdasta alkaen. Tuki, jolla katetaan ainakin osa vaatimusten noudattamisen edellyttämistä investointikustannuksista, vaikuttaa välttämättömältä. Sen vuoksi olisi annettava erityisiä poikkeussäännöksiä vaatimusten noudattamista koskevan toimenpiteen täytäntöönpanemiseksi uusissa jäsenvaltioissa.

(3) Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1257/1999 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 l artiklaan 2 b kohta seuraavasti:

"2 b Edellä 21 a, 21 b ja 21 c artiklasta poiketen vuotuisen tuen tason määrittelyssä voidaan ottaa huomioon sellaisista investoinneista aiheutuneet kustannukset, jotka ovat tarpeen yhteisön ennen liittymispäivää vahvistaman viljelijää sitovan vaatimuksen noudattamiseksi mainitusta päivästä tai myöhäisemmästä ajankohdasta alkaen. Tämä mahdollisuus koskee ainoastaan tukikauden ensimmäisiä kolmea vuotta, ja siihen sovelletaan 25000 euron tilakohtaista vuotuista enimmäismäärää. Tämän investointikauden aikana ei sovelleta 21 c artiklassa säädettyä tukien asteittaista alentamista. Vaatimusten noudattamisesta aiheutuvat tulonmenetykset ja lisäkustannukset voidaan ottaa huomioon vasta investointikauden jälkeen.

Ensimmäisen alakohdan nojalla tuettuihin investointeihin ei voi saada I luvussa säädettyä tukea."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004 edellyttäen, että vuoden 2003 liittymisasiakirja(4) tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Walsh

(1) EUVL L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2) EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(4) EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

Top