Help Print this page 

Document 32004R0447

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 447/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, säännöistä siirtymisen helpottamiseksi asetuksen (EY) N:o 1268/1999 mukaisen tuen ja asetuksissa (EY) N:o 1257/1999 ja (EY) N:o 1260/1999 Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta säädettyjen tukien välillä

OJ L 72, 11.3.2004, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/447/oj
Multilingual display
Text

32004R0447

Komission asetus (EY) N:o 447/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, säännöistä siirtymisen helpottamiseksi asetuksen (EY) N:o 1268/1999 mukaisen tuen ja asetuksissa (EY) N:o 1257/1999 ja (EY) N:o 1260/1999 Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta säädettyjen tukien välillä

Virallinen lehti nro L 072 , 11/03/2004 s. 0064 - 0065


Komission asetus (EY) N:o 447/2004,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004,

säännöistä siirtymisen helpottamiseksi asetuksen (EY) N:o 1268/1999 mukaisen tuen ja asetuksissa (EY) N:o 1257/1999 ja (EY) N:o 1260/1999 Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta säädettyjen tukien välillä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 32 artiklan 5 kohdan ja 33 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1268/1999(1) otetaan käyttöön yhteisön tuki maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana (Sapard-ohjelma). Kyseiseen ohjelmaan kuuluu joukko toimenpiteitä, joita liittymisen jälkeen tuetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999(2) tai rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(3) mukaisesti. Siirtymisen helpottamiseksi näiden tukityyppien välillä olisi täsmennettävä ajanjakso, jonka aikana voidaan Sapard-ohjelmassa tehdä tuensaajia koskevia sitoumuksia.

(2) On tarpeen täsmentää edellytykset sellaisten asetuksen (EY) N:o 1268/1999 mukaisesti hyväksyttyjen hankkeiden, joita ei voida enää rahoittaa kyseisen asetuksen mukaisesti, liittämiseksi maaseudun kehittämisohjelmaan.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmä

Tämän asetuksen soveltamiseksi ilmaisulla "uudet jäsenvaltiot" tarkoitetaan Tsekkiä, Viroa, Latviaa, Liettuaa, Unkaria, Puolaa, Sloveniaa ja Slovakiaa.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 mukaisen sopimuskauden päättyminen

1. Kun kyseessä ovat toimenpiteet, joita voidaan liittymisen jälkeen rahoittaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 a artiklan mukaisesti, uudet jäsenvaltiot voivat jatkaa sopimusten tai sitoumusten tekemistä asetuksen (EY) N:o 1268/1999 nojalla siihen päivämäärään asti, jona ne jättävät komissiolle maaseudun kehittämissuunnitelman.

2. Kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 1268/1999 2 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet tai osatoimenpiteet, joita voidaan liittymisen jälkeen rahoittaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) ohjausosastosta asetuksen (EY) N:o 1260/1999 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, uudet jäsenvaltiot voivat jatkaa sopimusten tai sitoumusten tekemistä asetuksen (EY) N:o 1268/1999 nojalla siihen päivämäärään asti, jona ne alkavat tehdä toimenpiteitä koskevia sopimuksia tai sitoumuksia asetuksen (EY) N:o 1260/1999 nojalla.

3 artikla

Sapard-hankkeiden rahoittaminen määrärahojen loppuessa

1. Kun kyseessä ovat hankkeet, joista on tehty sopimukset vuodesta 2002 alkaen, asetuksen (EY) N:o 1268/1999 2 artiklan neljännessä, seitsemännessä ja neljännessätoista luetelmakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä, 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen suoritettavat maksut voidaan sisällyttää vuosien 2004-2006 maaseudun kehittämisohjelmaan asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaisesti ja rahoittaa EMOTR:n tukiosastosta.

2. Maksut hankkeille, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 1268/1999 mukaiset määrärahat ovat loppuneet tai ovat riittämättömät, voidaan sisällyttää vuosien 2004-2006 maaseudun kehittämisohjelmaan asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaisesti ja rahoittaa EMOTR:n tukiosastosta.

3. Jos uudet jäsenvaltiot soveltavat 1 ja 2 kohtaa, niiden on ilmoitettava sidottujen määrärahojen vastaavat määrät komission asetuksen (EY) N:o 141/2004(4) liitteessä II olevassa rahoitusselvityksessä.

4. Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 mukaisia tukikelpoisuutta ja tuen valvontaa koskevia sääntöjä sovelletaan edelleen.

5. Uuden jäsenvaltion on laadittava luettelo hyväksytyistä hankkeista.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä sillä edellytyksellä, että kyseinen sopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 696/2003 (EUVL L 144, 17.4.2003, s. 24).

(2) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1105/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 3).

(4) EUVL L 24, 29.1.2004, s. 25.

Top