Help Print this page 

Document 32004R0414

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 414/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, erityistoimenpiteistä banaanien tuontitariffikiintiöiden hallintaan sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamiseksi uusien jäsenvaltioiden 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuvan liittymisen johdosta
  • No longer in force
OJ L 68, 6.3.2004, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 53 - 56

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/414/oj
Multilingual display
Text

32004R0414

Komission asetus (EY) N:o 414/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, erityistoimenpiteistä banaanien tuontitariffikiintiöiden hallintaan sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamiseksi uusien jäsenvaltioiden 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuvan liittymisen johdosta

Virallinen lehti nro L 068 , 06/03/2004 s. 0006 - 0009


Komission asetus (EY) N:o 414/2004,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,

erityistoimenpiteistä banaanien tuontitariffikiintiöiden hallintaan sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamiseksi uusien jäsenvaltioiden 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuvan liittymisen johdosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 896/2001(2) vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt banaanien tuontia yhteisöön koskevan menettelyn osalta. Mainitun asetuksen I ja II osaston säännöksissä määritellään niiden perinteisten toimijoiden ja ei-perinteisten toimijoiden luokat, jotka saavat toimittaa yhteisölle banaaneja vuosittain avattavissa tariffikiintiöissä.

(2) Kymmenen uuden jäsenvaltion 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuvan liittymisen vuoksi olisi kartoitettava yhteisöön sen 30 päivän huhtikuuta 2004 mukaisessa kokoonpanossa asettautuneet toimijat, jotka ovat toimittaneet banaaneja jäsenvaltioiden markkinoille ja jotka täyttävät perinteisten toimijoiden osalta asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 ja 4 artiklassa ja ei-perinteisten toimijoiden osalta 6-12 artiklassa säädetyt edellytykset.

(3) Jotta voitaisiin laatia luettelo toimijoista, jotka ovat yhteisön lainsäädännön mukaisesti kelpoisia osallistumaan tuontitariffikiintiöjärjestelmään, olisi vahvistettava kaupan kehitystä edustavia viitejaksoja. Perinteisten toimijoiden osalta olisi valittava kolmivuotisjakso 2000-2002, jonka osalta tuontia koskevat tiedot ovat käytettävissä. Ei-perinteisten toimijoiden osalta asetuksen (EY) N:o 896/2001 6 artiklan soveltamiseksi voidaan valita rekisteröintivuotta välittömästi edeltävät vuodet 2002 ja 2003.

(4) Perinteisten toimijoiden osalta on täsmennettävä, että erityisen lisäviitemäärän määrittelyssä voidaan ottaa huomioon vain asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ensisijainen tuonti, joka on tosiasiallisesti mahdollistanut liittymässä olevien maiden banaanien hankinnan ja johtanut vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen yhdessä tai useammassa kyseessä olevassa maassa. Sen vuoksi olisi säädettävä velvollisuudesta esittää asiakirjat, jotka osoittavat vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen liittymässä olevissa maissa.

(5) Jotta vältettäisiin myönnettäviä määriä koskevien hakemusten toteutumismahdollisuuksiin nähden liiallinen jättäminen, ei-perinteisten toimijoiden osalta olisi vahvistettava jokaiselle myönnettävää määrää koskevalle hakemukselle yläraja, joka ilmaistaan prosenttiosuutena tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen jommankumman rekisteröimistä edeltäneen vuoden kuluessa luovutetuista määristä, joista toimijan on esitettävä asianmukaiset todisteet.

(6) Toimijoiden hakemusten käsittelyn helpottamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi olisi täsmennettävä, mitkä ovat ne keskeiset asiakirjat ja todisteet, joiden avulla kummankin toimijaryhmän hakijat voivat osoittaa täyttävänsä hyväksymiselle asetetut edellytykset.

(7) Olisi myös annettava säännökset, joilla voidaan varmistaa jäsenvaltioiden ja komission väliset asianmukaiset tiedonannot, sekä järjestettävä tarpeelliset lisätarkastukset ja valvonta ilmoituksiin liittyvien väärinkäytösten paljastamiseksi ja estämiseksi, säännönvastaisuuksien estämiseksi ja banaanien tuontitariffikiintiöjärjestelmän hallinnoinnin säännönmukaisen toiminnan takaamiseksi.

(8) Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden säännösten soveltamista, jotka komissio antaa myöhemmin asetuksilla (ETY) N:o 404/93 ja (EY) N:o 896/2001 käyttöön otetun järjestelmän soveltamiseksi kokonaisuudessaan laajentuneessa yhteisössä.

(9) Banaanin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "viidentoista jäsenvaltion yhteisö" yhteisöä sen 30 päivän huhtikuuta 2004 mukaisessa kokoonpanossa;

b) "uudet jäsenvaltiot" Kyprosta, Viroa, Unkaria, Latviaa, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Tsekkiä, Sloveniaa, ja Slovakiaa;

c) "laajentunut yhteisö" yhteisöä sen 1 päivän toukokuuta 2004 mukaisessa kokoonpanossa;

d) "ensisijainen tuonti" asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua taloudellista toimintaa;

e) "vähimmäismäärä" asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa määriteltyä vähimmäismäärää;

f) "toimivaltaiset viranomaiset" asetuksen (EY) N:o 896/2001 liitteessä lueteltuja toimivaltaisia viranomaisia.

2 artikla

Tämän asetuksen tarkoituksena on määritellä yhteisöön sen 30 päivän huhtikuuta 2004 mukaisessa kokoonpanossa asettautuneet toimijat, joiden voidaan sallia osallistua banaanien tuontitariffikiintiöjärjestelmään sen vuoksi, että ne ovat toimittaneet banaaneja uusien jäsenvaltioiden markkinoille ennen näiden liittymistä.

3 artikla

Perinteiset toimijat

1. Perinteinen toimija, joka on jäljempänä tarkoitettujen vuosien aikana ollut sijoittautunut viidentoista jäsenvaltion yhteisöön ja täyttää asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset ja joka on jonakin vuosista 2000, 2001 ja 2002 harjoittanut vähimmäismäärän verran banaanien ensisijaista tuontia niiden myymiseksi yhdessä tai useammassa uudessa jäsenvaltiossa, voi jättää erityisen viitemäärän myöntämistä koskevan kirjallisen hakemuksen tuontitodistusten myöntämiseksi 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen banaanien tuontitariffikiintiöjärjestelmässä.

Vähimmäismäärää koskevan edellytyksen noudattaminen todetaan ottaen huomioon uusien jäsenvaltioiden markkinoille toimitettujen banaanien ensisijainen tuonti kokonaisuudessaan.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa:

- jossakin jäsenvaltiossa rekisteröidyn perinteisen toimijan on jätettävä tämän jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille erityisen viitemäärän myöntämistä koskeva kirjallinen hakemus,

- toimijan, jota ei ole rekisteröity missään jäsenvaltiossa, on jätettävä valitsemansa jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kirjallinen rekisteröintihakemus sekä erityisen viitemäärän myöntämistä koskeva kirjallinen hakemus.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2004.

3. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetuista hakemuksista on käytävä ilmi:

a) vuosina 2000, 2001 ja 2002 harjoitetun banaanien ensisijaisen tuonnin vuosittaiset määrät, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen uusissa jäsenvaltioissa; ja

b) vapaaseen liikkeeseen uusissa jäsenvaltioissa vastaavasti luovutetut määrät kultakin mainitulta kolmelta vuodelta.

4 artikla

Ei-perinteiset toimijat

1. Ei-perinteinen toimija, joka on rekisteröintihetkellä ollut sijoittautunut viidentoista jäsenvaltion yhteisöön ja täyttää asetuksen (EY) N:o 896/2001 6 artiklassa säädetyt edellytykset ja joka on jompanakumpana vuosista 2002 ja 2003 harjoittanut kaupallista toimintaa tuomalla yhteen tai useampaan uuteen jäsenvaltioon CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvia tuoreita banaaneja tullausarvoltaan vähintään 1200000 euron määrän, voi jättää valitsemassaan jäsenvaltiossa rekisteröintihakemuksen tuontitodistusten myöntämiseksi 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen banaanien tuontitariffikiintiöjärjestelmässä.

Tätä varten toimijan on osoitettava valitsemansa jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille rekisteröintihakemus sekä erityistä määrää koskeva hakemus.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2004.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrää koskeva hakemus otetaan käsiteltäväksi ainoastaan, jos:

a) haettu määrä ei ylitä 70:tä prosenttia määristä, joiden tuontia koskevat todisteet on toimitettu 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

b) hakemuksen liitteenä on todistus 150 euroa tonnilta olevan vakuuden asettamisesta haetulle määrälle komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85(3) III osaston mukaisesti sekä asianmukaiset todistusasiakirjat.

5 artikla

1. Toimija ei tätä asetusta sovellettaessa voi hakea rekisteröintiä samanaikaisesti sekä perinteiseksi toimijaksi että ei-perinteiseksi toimijaksi.

2. Uusien jäsenvaltioiden ulkopuolelle jälleenvietyjä banaaneja ei oteta huomioon tätä asetusta sovellettaessa.

6 artikla

Todistusasiakirjat

1. Toimijoiden on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille todistusasiakirjat yhdessä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen hakemusten kanssa.

2. Ensisijaisen tuonnin osalta toimijan on esitettävä todiste siitä, että se on ostanut banaanit omaan laskuunsa tuottajilta, lähettänyt ne sekä myynyt ne vapaaseen liikkeeseen luovuttamista varten jossakin uudessa jäsenvaltiossa. Tätä varten voidaan edellä 3 artiklassa tarkoitettujen hakemusten todistusasiakirjoina toimittaa seuraavat:

a) ostosopimus tuotantomaasta;

b) konossementti, aluksen lastiluettelo;

c) erityisesti merikuljetuksen kattava vakuutuskirja;

d) tavaran ostamista koskevat laskut ja maksutositteet;

e) merikuljetusta koskevat laskut ja maksutositteet;

f) merikuljetuksen kattavaa vakuutusta koskevat maksutositteet;

g) uusien jäsenvaltioiden markkinoille toimittamista koskevat laskut ja/tai myyntiasiakirjat;

kaikki muut asiakirjat, jotka osoittavat ensisijaisen tuonnin tapahtuneeksi.

Todisteet vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta uusissa jäsenvaltioissa on esitettävä tuonti-ilmoituksina tai muina asianmukaisina tulliasiakirjoina.

Toimitettavien todistusasiakirjojen on oltava alkuperäisiä tai oikeiksi todistettuja jäljennöksiä.

3. Edellä 4 artiklassa tarkoitettujen hakemusten osalta toimitettavat todistusasiakirjat on lueteltu asetuksen (EY) N:o 896/2001 7 artiklan 2 kohdassa.

7 artikla

Jäsenvaltioiden tekemät tarkastukset

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittavat tarkastukset varmistuakseen, että toimijat täyttävät kaikki tapauksesta riippuen joko perinteiseksi toimijaksi tai ei-perinteiseksi toimijaksi hyväksymiselle asetetut edellytykset asetuksen (EY) N:o 896/2001 ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten perusteella luettelo asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista perinteisistä toimijoista, jotka ovat vuosina 2000, 2001 ja 2002 harjoittaneet ensisijaista tuontia, jota on seurannut vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen uusissa jäsenvaltioissa, sekä luettelo ei-perinteisistä toimijoista.

3. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 2004 edellä 2 kohdassa tarkoitetut luettelot sekä niihin liittyen seuraavat tiedot:

a) kunkin perinteisen toimijan osalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ensisijaisen tuonnin vuosittainen keskimäärä kaudella 2000-2002;

b) kunkin toimijan uusissa jäsenvaltioissa tosiasiallisesti vuosittain vapaaseen liikkeeseen luovuttamat määrät perinteisten toimijoiden osalta vuosina 2000, 2001 ja 2002 ja ei-perinteisten toimijoiden osalta vuosina 2002 ja 2003.

8 artikla

Täydentävät tiedonannot ja tarkastukset

Komissio toimittaa perinteisten ja ei-perinteisten toimijoiden luettelot kaikille jäsenvaltioille.

Komissio pyytää jäsenvaltioita tekemään tarpeellisiksi osoittautuvat lisätarkastukset ja järjestää tarvittaessa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa asianmukaisia tarkastuksia toimijoiden ilmoituksiin liittyvien väärinkäytösten paljastamiseksi ja estämiseksi.

9 artikla

Asetuksen (EY) N:o 896/2001 II osaston 3-10 artiklan säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

Tätä asetusta sovellettaessa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuihin toimijoihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 896/2001 11 ja 12 artiklaa.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2587/2001 (EYVL L 345, 29.12.2001, s. 13).

(2) EYVL L 126, 8.5.2001, s. 6, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1439/2003 (EUVL L 204, 13.8.2003, s. 30).

(3) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.

Top