Help Print this page 

Document 32004R0392

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 392/2004, annettu 24 päivänä helmikuuta 2004, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa, ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 65, 3.3.2004, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 237 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 237 - 239

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/392/oj
Multilingual display
Text

32004R0392

Neuvoston asetus (EY) N:o 392/2004, annettu 24 päivänä helmikuuta 2004, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa, ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 065 , 03/03/2004 s. 0001 - 0003


Neuvoston asetus (EY) N:o 392/2004,

annettu 24 päivänä helmikuuta 2004,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa, ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (ETY) N:o 2092/91(2) vahvistetaan etiketöintiä, tuotantoa ja valvontaa koskevat yhdenmukaistetut puitteet sellaisten maataloustuotteiden osalta, joissa on tai joissa on tarkoitus olla luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä.

(2) Asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 myös säädetään sellaisille ilmaisuille myönnetystä yhteisön laajuisesta suojasta, joiden avulla kuluttajille ilmoitetaan, että elintarvike tai rehu tai niiden ainesosat on saatu kyseisessä asetuksessa vahvistettua luonnonmukaista tuotantotapaa noudattaen. Kyseistä suojaa sovelletaan myös tällaisten ilmaisujen yleisiin johdoksiin tai lyhenteisiin riippumatta siitä, käytetäänkö niitä yksin tai yhdistettyinä, ja riippumatta käytetystä kielestä. Jottei suojan laajuutta olisi mahdollista ymmärtää väärin, kyseistä asetusta on aiheellista muuttaa vastaavasti.

(3) Asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetään myös, että toimijaan, joka tuottaa, valmistaa tai tuo kolmansista maista kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, sovelletaan tarkastusjärjestelmää. Viime vuosina markkinoille on saatettu joitakin sellaisia luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavilla merkinnöillä varustettuja tuotteita, jotka eivät ole asetuksen (ETY) N:o 2092/91 mukaisia. Tämän lisäksi rikkakasvien torjunta-aineet ovat viime aikoina saastuttaneet luonnonmukaisesta maataloudesta saatuja tuotteita näiden varastoinnin aikana. Näin ollen on tarpeen vahvistaa tarkastusjärjestelmää ja soveltaa sitä kaikkiin toimijoihin koko tuotanto- ja valmistusprosessin ajan.

(4) Riskeihin perustuvan lähestymistavan mukaisesti joissain tapauksissa vaikuttaisi kohtuuttomalta soveltaa ilmoitus- ja tarkastusvaatimuksia tietyntyyppisiin vähittäiskaupan toimijoihin. Tämän vuoksi on aiheellista säätää jäsenvaltioiden mahdollisuudesta vapauttaa tällaiset toimijat näistä vaatimuksista.

(5) Salassapitovelvollisuuden noudattamiseksi vaaditaan, että tarkastusviranomaiset ja -laitokset eivät ilmaise tarkastustyössään saamaansa tietoa ja aineistoa. Tarkastusviranomaisten ja -laitosten välisen tiedonvaihdon pitäisi olla kuitenkin mahdollista jäljitettävyyden parantamiseksi ja asetuksen (ETY) N:o 2092/91 noudattamisen takaamiseksi koko tuotanto- ja valmistusprosessin ajan.

(6) Koska yhteisön logoa, joka osoittaa, että tuotteisiin sovelletaan erityistä tarkastusjärjestelmää, voidaan käyttää kolmansista maista tuoduissa tuotteissa, on selkeyden vuoksi aiheellista säätää, että kyseisiin tuotteisiin on sovellettava vastaavia tarkastusvaatimuksia.

(7) On aiheellista säätää uusien ilmoitus- ja tarkastusvaatimusten soveltamispäivän siirtämisestä tarvittavien mukautusten toteuttamiseksi erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa kyseisiä vaatimuksia ei tällä hetkellä sovelleta. Tämä ei kuitenkaan saisi rajoittaa sellaisia tarkastusvaatimuksia, joita jo sovelletaan kansallisella tasolla.

(8) Asetus (ETY) N:o 2092/91 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2092/91 seuraavasti:

1) Korvataan 2 artikla seuraavasti:

" 2 artikla

Tässä asetuksessa tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä, jos pakkausmerkinnöissä, mainosmateriaalissa tai kaupallisissa asiakirjoissa tuotetta, sen ainesosia tai rehuaineita kuvaillaan ilmaisuilla, joilla ostajan annetaan ymmärtää, että tuote, sen ainesosat tai rehuaineet on tuotettu 6 artiklassa vahvistettujen tuotantosääntöjen mukaisesti. Erityisesti seuraavia ilmaisuja tai niiden tavallisia johdoksia (kuten eko, bio, jne.) tai lyhenteitä pidetään yksin tai yhdistettyinä kaikkialla yhteisössä ja millä tahansa yhteisön kielellä luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavina merkintöinä, paitsi jos nimitykset eivät koske elintarvikkeiden ja rehujen sisältämiä maataloustuotteita tai niillä selvästi ei ole yhteyttä kyseiseen tuotantotapaan:

- espanjaksi: ecológico,

- tanskaksi: økologisk,

- saksaksi: ökologisch, biologisch,

- kreikaksi: βιολογικό,

- englanniksi: organic,

- ranskaksi: biologique,

- italiaksi: biologico,

- hollanniksi: biologisch,

- portugaliksi: biológico,

- suomeksi: luonnonmukainen,

- ruotsiksi: ekologisk."

2) Muutetaan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Toimijan, joka tuottaa, valmistaa, varastoi tai tuo kolmannesta maasta 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita niiden myöhempää kaupan pitämistä varten, tai joka pitää tällaisia tuotteita kaupan, on

a) ilmoitettava tästä toiminnasta sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa toiminta tapahtuu; ilmoituksessa on oltava liitteessä IV tarkoitetut tiedot;

b) saatettava toimintansa 9 artiklassa tarkoitetun tarkastusjärjestelmän mukaisesti tarkastettavaksi.

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän kohdan soveltamisesta ne toimijat, jotka myyvät tällaiset tuotteet suoraan loppukuluttajalle tai loppukäyttäjälle edellyttäen, että he eivät tuota tällaisia tuotteita, valmista niitä, varastoi niitä muualla kuin myyntipisteen yhteydessä tai tuo niitä kolmannesta maasta.

Jos toimija antaa jonkin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista toimista kolmannen osapuolen tehtäväksi, toimijaa koskevat kuitenkin a ja b alakohdassa tarkoitetut vaatimukset ja alihankintoina teetettyihin toimiin sovelletaan 9 artiklassa tarkoitettua tarkastusjärjestelmää."

3) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on luotava yhden tai useamman nimetyn tarkastusviranomaisen ja/tai tehtävään hyväksytyn yksityisen tarkastuslaitoksen hoitama tarkastusjärjestelmä, jota sovelletaan 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimijoihin."

b) Lisätään 7 kohdan b alakohtaan virke seuraavasti:

"Niiden on kuitenkin asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä sen varmistamiseksi, että tuotteet on tuotettu tämän asetuksen mukaisesti, vaihdettava muiden tarkastusviranomaisten tai hyväksyttyjen tarkastuslaitosten kanssa asiaa koskevia tietoja tarkastustensa tuloksista. Ne voivat myös vaihtaa edellä mainittuja tietoja omasta aloitteestaan."

c) Korvataan 9 kohdan a alakohta seuraavasti:

"a) varmistuttava siitä, että jos 5 ja 6 artiklan tai luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja, rehuseoksia ja rehuaineita koskevista merkintävaatimuksista 5 päivänä helmikuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 223/2003(3) 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen säännösten tai liitteessä III tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanossa todetaan sääntöjenvastaisuutta, 2 artiklassa tarkoitetut luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät poistetaan koko sääntöjenvastaisesta tuote-erästä tai tuotannosta;"

4) Korvataan 10 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) ovat kuuluneet 9 artiklassa tarkoitetun tarkastusjärjestelmän tai, kun kyseessä ovat tuodut tuotteet, vastaavien toimenpiteiden soveltamisalaan koko tuotanto- ja valmistusprosessin ajan; tämän asetuksen 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti tuotujen tuotteiden osalta tarkastusjärjestelmän täytäntöönpanon on täytettävä 9 artiklassa ja erityisesti sen 4 kohdassa säädettyjä vaatimuksia vastaavat vaatimukset;".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Walsh

(1) Lausunto annettu 4. joulukuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2277/2003 (EUVL L 336, 23.12.2003, s. 68).

(3) EUVL L 31, 6.2.2003, s. 3.

Top