Help Print this page 

Document 32004R0186

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 186/2004, annettu 2 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 ja asetuksen (EY) N:o 2571/97 muuttamisesta makeiden keksien ja pikkuleipien (sweet biscuits) sekä vohvelien ja vohvelikeksien yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta
  • In force
OJ L 29, 3.2.2004, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 28 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 90 - 91

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/186/oj
Multilingual display
Text

32004R0186

Komission asetus (EY) N:o 186/2004, annettu 2 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 ja asetuksen (EY) N:o 2571/97 muuttamisesta makeiden keksien ja pikkuleipien (sweet biscuits) sekä vohvelien ja vohvelikeksien yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta

Virallinen lehti nro L 029 , 03/02/2004 s. 0006 - 0007


Komission asetus (EY) N:o 186/2004,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 ja asetuksen (EY) N:o 2571/97 muuttamisesta makeiden keksien ja pikkuleipien (sweet biscuits) sekä vohvelien ja vohvelikeksien yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999(1) ja erityisesti sen 10 ja 15 artiklan sekä 31 artiklan 14 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa säädetään vientituen myöntämisestä tietyille tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville tuotteille, kun ne viedään asetuksen liitteessä II tarkoitettuina tavaroina.

(2) Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97(2) 4 artiklassa viitataan mainitussa asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden osalta tukikelpoisten lopputuotteiden CN-koodeihin.

(3) Komission asetuksen (EY) N:o 1789/2003(3), joka koskee tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87(4) liitteen I muuttamista, antamisen jälkeen on säädetty eräiden tuotteiden yhdistettyyn nimikkeistöön tehtävistä muutoksista.

(4) Tämän vuoksi asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitettä II ja asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklaa olisi mukautettava.

(5) Mukautuksia olisi sovellettava samanaikaisesti asetuksen (EY) N:o 1789/2003 kanssa.

(6) Asetukset (EY) N:o 1255/1999 ja (EY) N:o 2571/97 on sen vuoksi syytä muuttaa.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteestä II seuraava rivi:

">TAULUKON PAIKKA>"

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklan 1 kohdassa olevan menettelyn A kohdassa A1 olevat CN-koodit " 1905 30 , 1905 90 40 " koodeilla " 1905 31 , 1905 32 ".

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1787/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 121).

(2) EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1851/2001 (EYVL L 253, 21.9.2001, s. 16).

(3) EUVL L 281, 30.10.2003, s. 1.

(4) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1949/2003 (EUVL L 287, 5.11.2003, s. 15).

Top