Help Print this page 

Document 32004R0104

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 104/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, Euroopan lentoturvallisuusviraston valituslautakunnan organisaatiota ja kokoonpanoa koskevista säännöistä
  • In force
OJ L 16, 23.1.2004, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 11 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 11 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 69 - 71

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/104/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32004R0104

Komission asetus (EY) N:o 104/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, Euroopan lentoturvallisuusviraston valituslautakunnan organisaatiota ja kokoonpanoa koskevista säännöistä

Virallinen lehti nro L 016 , 23/01/2004 s. 0020 - 0022


Komission asetus (EY) N:o 104/2004,

annettu 22 päivänä tammikuuta 2004,

Euroopan lentoturvallisuusviraston valituslautakunnan organisaatiota ja kokoonpanoa koskevista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002(1), sellaisena kuin se on viimeksi, muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1701/2003(2), ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan ja 32 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksella (EY) N:o 1592/2002 annetaan Euroopan lentoturvallisuusvirastolle (jäljempänä "virasto") valtuudet tehdä itsenäisiä päätöksiä lentokelpoisuuden hyväksynnästä ja ympäristöhyväksynnästä, yrityksiä koskevasta tutkinnasta sekä sovellettavista maksuista. Lisäksi asetuksella perustetaan valituslautakunta, jolta voidaan hakea muutosta näihin viraston tekemiin itsenäisiin päätöksiin.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1592/2002 31 ja 32 artiklalla komissio valtuutetaan antamaan yksityiskohtaisia sääntöjä valituslautakuntien lukumäärästä ja tehtävien jaosta, kunkin valituslautakunnan jäsenten kelpoisuusvaatimuksista, yksittäisten jäsenten toimivallasta päätösten valmisteluvaiheessa ja äänestystä koskevista määräyksistä.

(3) Muutoksenhakujen määrän ennakoidaan olevan melko pieni ainakin niin kauan kuin asetusta (EY) N:o 1592/2002 ei muuteta ulottamalla se koskemaan myös lentoliikennettä ja lentomiehistön lupia.

(4) Lautakunta tutkii sellaiset kysymykset, jotka edellyttävät etupäässä korkeatasoista teknistä yleiskokemusta sertifioinnin alalta. On kuitenkin tarpeen, että lautakunnan puheenjohtajana toimii lakimiesjäsen, jolla on tunnustettua kokemusta yhteisön oikeudesta ja kansainvälisestä oikeudesta. Tämän jäsenen olisi oltava puheenjohtaja.

(5) Muutoksenhakujen käsittelyn ja ratkaisemisen helpottamiseksi jokaista tapausta varten olisi nimitettävä esittelijä, joka vastaisi muun muassa osapuolille välitettävien viestien valmistelusta ja päätösten luonnostelusta.

(6) Jotta valituslautakunnan toiminta olisi sujuvaa ja tehokasta, sen yhteyteen olisi perustettava kirjaamo, jonka henkilöstö vastaa kaikista sellaisista tukitoiminnoista, joihin ei liity oikeudellista tai teknistä harkintavaltaa.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1592/2002 54 artiklan 3 kohdan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lautakuntien lukumäärä

Perustetaan yksi lautakunta tekemään päätöksiä muutoksenhauista, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1592/2002 35 artiklassa tarkoitettuja päätöksiä.

2 artikla

Jäsenten pätevyysvaatimukset

1. Valituslautakunta muodostuu kahdesta teknisesti pätevästä jäsenestä ja yhdestä lakimiesjäsenestä, joka on lautakunnan puheenjohtaja.

2. Teknisesti pätevillä jäsenillä ja heidän varajäsenillään on oltava korkeakoulututkinto tai vastaava pätevyys ja laaja työkokemus sertifioinnista yhdellä tai useammalla tämän asetuksen liitteessä mainituista aloista.

3. Lakimiesjäsenellä ja hänen varajäsenellään on oltava oikeustieteen tutkinto ja tunnustettua kokemusta yhteisön oikeudesta ja kansainvälisestä oikeudesta.

3 artikla

Puheenjohtajan toimivalta

1. Valituslautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja. Puheenjohtaja varmistaa lautakunnan päätösten laadun ja johdonmukaisuuden.

2. Puheenjohtaja määrää yhden lautakunnan jäsenistä tutkimaan kutakin muutoksenhakua ja toimimaan esittelijänä.

4 artikla

Esittelijän rooli

1. Esittelijä tekee muutoksenhausta alustavan tutkimuksen.

2. Esittelijä ylläpitää läheisiä neuvotteluyhteyksiä ja tiedonvaihtoa muutoksenhakuasian osapuolten kanssa. Tätä varten esittelijä

a) valmistelee yhteydenotot osapuoliin lautakunnan puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti;

b) ilmoittaa mahdollisista puutteista, jotka jonkun asian osapuolista on korjattava;

c) asettaa asianmukaiset määräajat menettelyille asetuksen (EY) N:o 1592/2002 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti; ja

d) allekirjoittaa yhteydenotot lautakunnan puolesta.

3. Esittelijä valmistelee lautakunnan sisäiset kokoukset ja suulliset käsittelyt.

4. Esittelijä luonnostelee päätökset.

5 artikla

Valituslautakunnan kirjaamo

1. Pääjohtaja perustaa valituslautakunnalle kirjaamon. Kirjaamosta vastaava henkilöstö ei osallistu sellaisia päätöksiä koskeviin viraston menettelyihin, joihin voidaan hakea muutosta.

2. Kirjaamon henkilöstö vastaa erityisesti seuraavista tehtävistä:

a) Se pitää puheenjohtajan nimikirjoituksellaan vahvistamaa rekisteriä, johon merkitään aikajärjestyksessä kaikki muutoksenhaut ja niitä tukevat asiakirjat.

b) Se ottaa vastaan, välittää edelleen ja säilyttää asiakirjat.

c) Se toteuttaa muita valituslautakunnan tukitoimintoja, joihin ei liity oikeudellista tai teknistä harkintavaltaa, erityisesti kun on kyse edustamisesta, käännösten toimittamisesta ja ilmoituksista.

d) Se esittää lautakunnan puheenjohtajalle raportin jokaisen vasta esitetyn muutoksenhaun muodollisesta hyväksyttävyydestä.

e) Se laatii tarvittaessa suullisten käsittelyjen pöytäkirjan.

6 artikla

Asioiden käsittely

1. Asioiden käsittelyyn osallistuvat vain lautakunnan jäsenet. Lautakunnan puheenjohtaja voi kuitenkin sallia, että läsnä on muita virkamiehiä, kuten kirjaamon henkilöstöä tai tulkkeja. Asioiden käsittely on salaista.

2. Lautakunnan jäsenten välisessä asioiden käsittelyssä kuullaan ensiksi esittelijän kanta ja viimeiseksi puheenjohtajan kanta.

7 artikla

Äänestystä koskevat määräykset ja äänestysjärjestys

1. Valituslautakunnan päätökset tehdään jäsenten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan lautakunnan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

2. Jos äänestys on tarpeen, äänestys toimitetaan 6 artiklan 2 kohdassa säädetyssä järjestyksessä. Äänestyksestä pidättyminen ei ole sallittua.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

Loyola De Palacio

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1.

(2) EUVL L 243, 27.9.2003, s. 5.

LIITE

ERITYISALAT

1. Seuraavat tekniset erityisalat:

i) Lento/Suoritusarvo

ii) Rakenne

iii) Hydromekaaniset järjestelmät

iv) Roottori/Voimansiirtojärjestelmät

v) Sähköjärjestelmät/HIRF/Salamat

vi) Avioniikka/Ohjelmistot

vii) Voimalaitteiston asennus / Polttoainejärjestelmät

viii) Matkustamoturvallisuus / Ympäristöjärjestelmät

ix) Melu/Päästöt

x) Lentokelpoisuuden ylläpito / lentokelpoisuusmääräykset, joita sovelletaan seuraaviin tuotteisiin, niiden osiin ja laitteisiin:

a) Suuret ilma-alukset

b) Pyöriväsiipiset ilma-alukset

c) Pienet ilma-alukset

d) Kuumailmapallot / Ilmalaivat / Purjelentokoneet / Miehittämättömät lentolaitteet

e) Moottorit/Apuvoimalaitteet/Potkurit

2. Seuraavien hyväksynnät ja laatujärjestelmät:

i) Suunnitteluorganisaatiot

ii) Tuotanto-organisaatiot

iii) Huolto-organisaatiot.

Top