Help Print this page 

Document 32004D2241

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2241/2004/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass)
  • In force
OJ L 390, 31.12.2004, p. 6–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 5 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 5 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 11 - 25

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/2241/oj
Multilingual display
Text

31.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 390/6


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 2241/2004/EY,

tehty 15 päivänä joulukuuta 2004,

yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 149 ja 150 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Tutkinto- ja pätevyysvaatimuksien selkeyttäminen helpottaa elinikäiseen oppimiseen liittyvää liikkuvuutta Euroopassa ja edesauttaa sen vuoksi laadukkaan yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen kehittämistä sekä helpottaa ammatillista liikkuvuutta eri maiden ja toimialojen välillä.

(2)

Nizzassa 7 ja 9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistamassa liikkuvuutta koskevassa toimintasuunnitelmassa (4) ja opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhteisössä 10 päivänä heinäkuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa 2001/613/EY (5) kehotettiin saattamaan tutkinto- ja pätevyysvaatimusten selkeyttä lisäävät asiakirjat yleiseen käyttöön tavoitteena eurooppalaisen pätevyysalueen luominen. Ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevassa komission toimintasuunnitelmassa kehotettiin kehittämään ja vahvistamaan tutkintojen selkeyttä ja siirrettävyyttä tukevia välineitä liikkuvuuden helpottamiseksi eri aloilla ja niiden välillä. Lisätoimia tutkintotodistuksia ja pätevyysvaatimuksia selkeyttävien välineiden ottamiseksi käyttöön vaati niin ikään Barcelonassa 15—16 päivänä maaliskuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto. Ammattitaidosta ja liikkuvuudesta 3 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (6) ja elinikäisestä oppimisesta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (7) kehotetaan lisäämään yhteistyötä muiden muassa jo käytössä oleviin välineisiin perustuvien selkeyttä lisäävien puitteiden luomiseksi.

(3)

Ammatillisen koulutuksen tehostetun yhteistyön edistämisestä Euroopassa 19 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (8) kehotettiin lisäämään ammatillisen koulutuksen avoimuutta käyttämällä ja järkeistämällä viestintävälineitä ja -verkkoja, esimerkiksi yhdistämällä yksiin puitteisiin olemassa olevia välineitä. Puitteitten pitäisi koostua kokoelmasta asiakirjoja, joilla on yhteinen ”tuotenimi” ja logo, jonka tukena on riittävän tasoinen tietojärjestelmä ja jota tehdään tunnetuksi pitkäjänteisin toimin Euroopan ja kansallisella tasolla.

(4)

Viime vuosina sekä yhteisön että kansainvälisellä tasolla on kehitetty välineitä helpottamaan Euroopan kansalaisten mahdollisuuksia osoittaa tutkintonsa ja pätevyytensä hakiessaan työtä tai opiskelupaikkaa. Näihin välineisiin kuuluvat 11 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa komission suosituksessa 2002/236/EY (9) ehdotettu ansioluettelon yhteinen eurooppalainen malli, 11 päivänä huhtikuuta 1997 Lissabonissa hyväksytyssä korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyssä yleissopimuksessa suositeltu korkeakoulututkintotodistuksen liite, vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten koulutusjaksojen edistämisestä 21 päivänä joulukuuta 1998 tehdyllä neuvoston päätöksellä 1999/51/EY (10) perustettu Europass-todistus, ammattitutkintotodistuksen liite ja Euroopan neuvoston kehittämä eurooppalainen kielisalkku. Näiden välineiden tulisi sisältyä yhteisiin puitteisiin.

(5)

Yhteisiin puitteisiin tulisi voida myöhemmin lisätä muita saman tarkoituksen mukaisia asiakirjoja, kunhan täytäntöönpanorakenne ja -menettelyt on luotu ja ne ovat toiminnassa. Yhteisiä puitteita voitaisiin erityisesti myöhemmin laajentaa kattamaan väline, jonka tavoitteena on haltijan tietotekniikan alan pätevyyksien kirjaaminen.

(6)

Laadukkaiden tieto- ja ohjauspalvelujen tarjoaminen on merkittävä tekijä pyrittäessä parantamaan tutkinto- ja pätevyysvaatimusten selkeyttä. Nykyisten palvelujen ja verkkojen panos on jo nyt merkittävä, ja sitä voitaisiin tehostaa tiiviimmällä yhteistyöllä, mikä lisäisi yhteisön toimien tuomaa lisäarvoa.

(7)

Sen vuoksi olisi varmistettava tällä päätöksellä toteutettavien toimien johdonmukaisuus ja täydentävyys suhteessa muihin asiaa koskeviin yhteisön toimintalinjoihin, välineisiin ja toimiin. Viimeksi mainittuihin kuuluvat yhteisön tasolla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 337/75 (11) perustettu Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop, neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1360/90 (12) perustettu Euroopan koulutussäätiö ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämisen osalta 23 päivänä joulukuuta 2002 tehdyllä komission päätöksellä 2003/8/EY (13) perustettu Euroopan työnvälitysverkosto Eures. Lisäksi kansainvälisellä tasolla on Euroopan neuvoston ja Unescon perustama eurooppalaisten korkeakoulututkintojen ja liikkuvuuden tunnustamisen kansallisten tiedotuskeskusten verkko (ENIC).

(8)

Päätöksellä 1999/51/EY perustettu Europass-todistus olisi sen vuoksi korvattava vastaavalla mutta alaltaan laajemmalla asiakirjalla, johon kirjattaisiin tasosta ja kohteesta riippumatta kaikki oppimistarkoituksissa ulkomailla eri puolilla Eurooppaa vietetyt jaksot, jotka täyttävät asianmukaiset laatuvaatimukset.

(9)

Kansallisten elinten olisi toteutettava Europass-järjestely Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (14) 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti.

(10)

Osallistumisen olisi oltava avoin liittymässä oleville valtioille, Euroopan talousalueeseen kuuluville muille kuin yhteisön jäsenvaltioille sekä Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille ehdokasmaille yhteisön ja näiden maiden välisiä suhteita säänteleviin asiakirjoihin sisältyvien asiaa koskevien säännösten mukaisesti. Myös Euroopan unionin alueella vakituisesti asuvien kolmansien maiden kansalaisten olisi voitava hyötyä järjestelmästä.

(11)

Työmarkkinaosapuolilla on merkittävä asema tämän päätöksen alalla, ja ne olisi otettava mukaan päätöksen täytäntöönpanoon. Työmarkkinaosapuolten ja jäsenvaltioiden viranomaisten edustajista koostuvalle yhteisen ammatillista koulutusta koskevan politiikan toteuttamisen yleisperiaatteista 2 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyllä neuvoston päätöksellä 63/266/ETY (15) perustetulle ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavalle komitealle olisi tiedotettava säännöllisesti tämän päätöksen täytäntöönpanosta. Euroopan tasolla toimivilla työmarkkinaosapuolilla ja muilla asianmukaisilla sidosryhmillä, koulutuslaitokset mukaan lukien, tulee olemaan erityinen asema Europass-puitteisiin myöhemmin mahdollisesti sisällytettävien avoimuusaloitteiden osalta.

(12)

Tämän päätöksen tavoitetta, joka on yhteisön yhteisten puitteiden aikaansaaminen tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(13)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (16) mukaisesti.

(14)

Päätös 1999/51/EY olisi kumottava,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä päätöksellä perustetaan yhteisön puitteet tutkinto- ja pätevyysvaatimusten selkeyttämiseksi luomalla henkilökohtainen, koordinoitu asiakirjoista koostuva kansio (Europass), jota kansalaiset voivat halutessaan käyttää osoittaakseen ja esittääkseen tutkintonsa ja pätevyytensä eri puolilla Eurooppaa. Europass-järjestelyn tai jonkin Europass-asiakirjan käyttämisestä ei synny muita velvollisuuksia tai oikeuksia kuin mitä tässä päätöksessä määritellään.

2 artikla

Europass-asiakirjat

Europass-asiakirjat ovat

a)

jäljempänä 5 artiklassa tarkoitettu Europass-ansioluettelo;

b)

jäljempänä 6—9 artiklassa tarkoitetut asiakirjat;

c)

muut asiakirjat, jotka komissio on hyväksynyt Europass-asiakirjoiksi liitteessä I esitettyjen vaatimusten sekä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3 artikla

Työmarkkinaosapuolet

Komissio kuulee Euroopan tasolla toimivia työmarkkinaosapuolia ja muita asianmukaisia sidosryhmiä, koulutuslaitokset mukaan lukien, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn soveltamista.

4 artikla

Komiteamenettely

1.   Edellä 2 artiklan c alakohtaa sovellettaessa komissiota avustaa kyseessä olevan asiakirjan luonteesta riippuen yhteisön koulutusalan Sokrates-toimintaohjelman toisesta vaiheesta 24 päivänä tammikuuta 2000 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 253/2000/EY (17) perustettu Sokrates-komitea ja/tai yhteisön ammatillista koulutusta koskevasta Leonardo da Vinci -toimintaohjelmasta 26 päivänä huhtikuuta 1999 tehdyllä neuvoston päätöksellä 1999/382/EY (18) perustettu Leonardo-komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa, ottaen huomioon kyseisen päätöksen 8 artiklan säännökset.

5 artikla

Europass-ansioluettelo

Europass-ansioluettelolla tarjotaan kansalaisille mahdollisuus esittää selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla tiedot kaikista tutkinnoistaan ja pätevyyksistään. Europass-ansioluettelo on liitteen II mukainen.

6 artikla

Europass—Mobility-passi

Europass—Mobility-passiin kirjataan haltijan kotimaansa ulkopuolella suorittamat oppimisjaksot. Europass—Mobility-passi on liitteen III mukainen.

7 artikla

Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite

Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liitteessä annetaan tietoja haltijan suorittamista korkea-asteen opinnoista. Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite on liitteen IV mukainen.

8 artikla

Europass-kielisalkku

Europass-kielisalkku tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden esittää kielitaitonsa. Europass-kielisalkku on liitteen V mukainen.

9 artikla

Ammattitutkintotodistuksen Europass-liite

Ammattitutkintotodistuksen Europass-liitteessä annetaan kuvaus ammattitutkintotodistukseen liittyvästä pätevyydestä ja kelpoisuudesta. Ammattitutkintotodistuksen Europass-liite on liitteen VI mukainen.

10 artikla

Europass-tietojärjestelmä Internetissä

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten komissio ja asiaankuuluvat kansalliset viranomaiset toimivat yhteistyössä Internet-pohjaisen Europass-tietojärjestelmän perustamiseksi ja sen hallinnoimiseksi. Tietojärjestelmään kuuluu yhteisön tasolla hallinnoitavia osia ja kansallisella tasolla hallinnoitavia osia. Europass-puitteita tukeva tietojärjestelmä on liitteen VII mukainen.

11 artikla

Kansalliset Europass-keskukset

1.   Kukin jäsenvaltio vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta kansallisella tasolla. Kunkin jäsenvaltion on tätä varten nimettävä kansallinen Europass-keskus, joka vastaa kaiken tähän päätökseen liittyvän toiminnan koordinoinnista kansallisella tasolla ja tarvittaessa korvaa tai kehittää vastaavaa toimintaa tällä hetkellä hoitavia elimiä.

Perustetaan kansallisten Europass-keskusten Euroopan laajuinen verkko. Komissio koordinoi sen toimintaa.

2.   Kansalliset Europass-keskukset

a)

koordinoivat Europass-asiakirjojen saataville saattamiseen tai myöntämiseen liittyviä toimia yhteistyössä asiaankuuluvien kansallisten elinten kanssa tai tarvittaessa suorittavat tällaiset toimet;

b)

perustavat kansallisen tietojärjestelmän ja hallinnoivat sitä 10 artiklan mukaisesti;

c)

edistävät Europass-järjestelyn käyttöä muun muassa Internet-pohjaisten palvelujen kautta;

d)

varmistavat yhteistyössä asiaankuuluvien kansallisten elinten kanssa, että yksittäisten kansalaisten saatavilla on riittävästi tietoa ja ohjausta Europass-järjestelystä ja siihen liittyvistä asiakirjoista;

e)

helpottavat tietojen ja ohjauksen tarjoamista oppimismahdollisuuksista koko Euroopassa, koulutusjärjestelmien rakenteesta ja muista oppimistarkoituksessa tapahtuvaan liikkuvuuteen liittyvistä kysymyksistä, erityisesti toimimalla tiiviisti yhteistyössä asiaankuuluvien yhteisön ja kansallisten palvelujen kanssa ja tarjoamalla kansalaisille tarvittaessa alustavan oppaan liikkuvuuteen;

f)

hallinnoivat kansallisella tasolla kaikkeen tähän päätökseen liittyvään toimintaan myönnettävää yhteisön rahoitustukea;

g)

osallistuvat Europass-keskusten Euroopan laajuiseen verkkoon.

3.   Kansallinen Europass-keskus toimii kansallisen tason täytäntöönpanoelimenä asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti.

12 artikla

Komission ja jäsenvaltioiden yhteiset tehtävät

Komissio ja jäsenvaltiot

a)

varmistavat, että yhteisön ja kansallisella tasolla toteutetaan riittävästi edistämis- ja tiedotustoimia, jotka kattavat muun muassa kansalaiset, koulutuslaitokset ja työmarkkinaosapuolet sekä yritykset, PK-yritykset mukaan lukien, ja joilla tarvittaessa tuetaan ja integroidaan Europass-keskusten toimia;

b)

varmistavat riittävän yhteistyön asianmukaisella tasolla asiaankuuluvien palvelujen, erityisesti Eures-palvelun ja muiden yhteisön palvelujen kanssa;

c)

ryhtyvät toimiin yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi, erityisesti antamalla tietoa kaikille asiaankuuluville tekijöille;

d)

varmistavat kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, koulutuslaitokset ja työmarkkinaosapuolet mukaan lukien, osallistumisen tämän päätöksen täytäntöönpanoon;

e)

varmistavat, että kaikessa tämän päätöksen täytäntöönpanoon liittyvässä toiminnassa täysin noudatetaan asiaa koskevia henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

13 artikla

Komission tehtävät

1.   Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tämän päätöksen perusteella täytäntöönpantavien toimien yleisen johdonmukaisuuden suhteessa muihin asiaankuuluviin yhteisön toimintalinjoihin, välineisiin ja toimiin erityisesti yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, nuorison, työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden sekä tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla.

2.   Komissio turvaa Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) asiantuntemuksen tämän päätöksen panemisessa täytäntöön asetuksen (ETY) N:o 337/75 mukaisesti. Samoilla edellytyksillä ryhdytään asiaa koskevilla aloilla komission johdolla koordinoimaan asetuksella (ETY) N:o 1360/90 perustetun Euroopan koulutussäätiön kanssa.

3.   Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja muille asiaankuuluville elimille, erityisesti ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavalle komitealle, säännöllisesti tietoja tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

14 artikla

Osallistuvat maat

1.   Tässä päätöksessä tarkoitettuun toimintaan voivat osallistua liittymässä olevat valtiot ja Euroopan talousalueeseen kuuluvat muut kuin yhteisön jäsenvaltiot ETA-sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneet ehdokasmaat voivat myös osallistua kyseisiä maita koskevien Eurooppa-sopimusten mukaisesti.

15 artikla

Arviointi

Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2008 ja sen jälkeen joka neljäs vuosi komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän päätöksen täytäntöönpanosta arviointikertomuksen, joka perustuu riippumattoman elimen tekemään arviointiin.

16 artikla

Rahoitusta koskevat säännökset

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa. Tästä päätöksestä johtuvia menoja hallinnoidaan liitteessä VIII esitetyn mukaisesti.

17 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 1999/51/EY.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

19 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 15 päivänä joulukuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. NICOLAÏ


(1)  EUVL C 117, 30.4.2004, s. 12.

(2)  EUVL C 121, 30.4.2004, s. 10.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 21. lokakuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. joulukuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4)  EYVL C 371, 23.12.2000, s. 4.

(5)  EYVL L 215, 9.8.2001, s. 30.

(6)  EYVL C 162, 6.7.2002, s. 1.

(7)  EYVL C 163, 9.7.2002, s. 1.

(8)  EYVL C 13, 18.1.2003, s. 2.

(9)  EYVL L 79, 22.3.2002, s. 66.

(10)  EYVL L 17, 22.1.1999, s. 45.

(11)  EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1655/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 41).

(12)  EYVL L 131, 23.5.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1648/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 22).

(13)  EYVL L 5, 10.1.2003, s. 16.

(14)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(15)  EYVL 63, 20.4.1963, s. 1338.

(16)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  EYVL L 28, 3.2.2000, s. 1, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 885/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 1).

(18)  EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 885/2004.


LIITE I

Päätöksen 2 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen uusien Europass-asiakirjojen käyttöönottokriteerit

Kaikkien uusien Europass-asiakirjojen olisi täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1.

Tarkoitus: Europass-asiakirjojen tarkoituksena olisi oltava erityisesti tutkimus- ja pätevyysvaatimusten selkeyden parantaminen;

2.

Eurooppalainen ulottuvuus: Europass-asiakirjoja olisi voitava soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa sanotun vaikuttamatta niiden vapaaehtoiseen luonteeseen;

3.

Kielellinen kattavuus: Europass-asiakirjojen mallien olisi oltava saatavilla vähintään kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä;

4.

Toteutettavuus: Europass-asiakirjoja olisi voitava levittää tehokkaasti sekä paperiversioina että sähköisessä muodossa tarvittaessa niitä myöntävien elinten välityksellä.


LIITE II

EUROPASS-ANSIOLUETTELO

1.   Kuvaus

1.1

Europass-ansioluettelo perustuu suosituksessa 2002/236/EY ehdotettuun ansioluettelon eurooppalaiseen malliin.

Europass-ansioluettelo on asiakirja, jonka avulla kansalainen voi esittää tutkintonsa ja pätevyytensä systemaattisen, kronologisen ja joustavan mallin mukaisesti. Eri kenttien täyttämiseen annetaan ohjeita, ja luettelon täyttöä helpottamaan on kehitetty neuvoja ja esimerkkejä.

1.2

Europass-ansioluettelon eri osioissa voi esittää

tietoja henkilökohtaisista seikoista, kielitaidosta, työkokemuksesta sekä koulutuksesta

tietoja haltijan muista taidoista, etenkin teknisistä, organisatorisista, taiteellisista ja sosiaalisista taidoista

lisätietoja, jotka voidaan antaa Europass-ansioluetteloon lisättävissä liitteissä.

1.3

Europass-ansioluettelo on henkilökohtainen asiakirja, johon haltijat kirjaavat tiedot itse.

1.4

Malli on varsin yksityiskohtainen, mutta kukin voi päättää itse, mitkä kentät täyttää. Jos lomake täytetään sähköisesti — joko tietokoneelle ladattuna tai online-tilassa — haltijan pitäisi voida poistaa ne kentät, joita hän ei halua täyttää. Jos joku ei esimerkiksi ilmoita sukupuoltaan tai hänellä ei ole ilmoittaa teknistä taitoa, nämä kentät hänen pitäisi voida poistaa niin, ettei tyhjiä kenttiä näy ruudulla tai paperilla.

1.5

Europass-ansioluettelo on Europass-järjestelyn ydin: kansalaisen Europass-kansiossa on hänen itsensä täyttämä Europass-ansioluettelo ja vaihteleva määrä muita Europass-asiakirjoja sen mukaan, millainen hänen opinto- ja työhistoriansa on. Sähköisen Europass-ansioluettelon eri osioista pitäisi voida luoda linkkejä muihin Europass-asiakirjoihin, jolloin esimerkiksi koulutusosiossa olisi linkki korkeakoulu- tai ammattitutkintotodistuksen liitteeseen.

1.6

Tämän päätöksen 12 artiklan e alakohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi tarvittavin toimin varmistettava — erityisesti sähköisen asiakirjan osalta — että Europass-ansioluettelon hallinnossa noudatetaan täysimääräisesti asiaan liittyviä henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

2.   Europass-ansioluettelon yhteinen rakenne

Seuraavassa laatikossa esitetään Europass-ansioluettelon rakenne ja teksti. Sekä paperisen että sähköisen version ulkoasusta ja muutoksista rakenteeseen ja tekstiin sovitaan komission ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kesken.

Kursivoituna esitetty teksti on tarkoitettu ohjeeksi asiakirjan täyttämiseen.

Image


LIITE III

EUROPASS—MOBILITY-PASSI

1.   Kuvaus

1.1

Europass—Mobility-passiin kirjataan yhteistä eurooppalaista muotoa käyttäen 1.2 kohdassa määriteltyjä eurooppalaisia koulutusjaksoja.

Se on henkilökohtainen asiakirja, johon tehdään merkintä haltijan suorittamasta eurooppalaisesta koulutusjaksosta. Europass—Mobility-passin avulla haltijan on helpompi osoittaa, mitä ja erityisesti mitkä pätevyydet hän on koulutusjakson suorittamalla saanut.

1.2

Eurooppalainen koulutusjakso on jakso, jonka henkilö — iästä, koulutustasosta ja ammatillisesta asemasta riippumatta — viettää kotimaansa ulkopuolella oppimistarkoituksissa ja joka

a)

joko suoritetaan yhteisön yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmien puitteissa

b)

tai täyttää seuraavat laatukriteerit:

toisessa maassa suoritettava jakso kuuluu jakson suorittajan lähtömaassa annettavan koulutuksen piiriin.

lähtömaassa koulutuksesta vastaava organisaatio (lähettävä organisaatio) laatii isäntäorganisaation kanssa kirjallisen sopimuksen eurooppalaisen koulutusjakson sisällöstä, tavoitteista ja kestosta, varmistaa, että jakson suorittajalle annetaan tarpeellista kielivalmennusta, ja nimeää hänelle isäntämaassa toimivan ohjaajan, jonka tehtävänä on auttaa, opastaa ja valvoa häntä ja antaa hänelle tarvittavia tietoja. Lähettävä organisaatio toimittaa sopimuksen lähtömaan Europass-keskukselle tai Europass—Mobility-passin hallinnosta vastaavalle elimelle.

kumpikin osallistujamaa on joko Euroopan unionin jäsenvaltio tai ETA:an kuuluva Efta-maa.

lähettävä organisaatio ja isäntäorganisaatio tekevät tarvittaessa yhteistyötä tarjotakseen asianomaiselle henkilölle asianmukaiset tiedot työpaikkaterveydestä ja työturvallisuudesta, työoikeudesta, tasa-arvotoimista ja muista isäntämaassa sovellettavista työhön liittyvistä säännöksistä.

1.3

Liikkuvuushankkeen lähettäjä- ja isäntäorganisaatio täyttävät Europass—Mobility-passin kielellä, josta ne sopivat jakson suorittajan kanssa.

Kansalaisilla, joille myönnetään Europass—Mobility-passi, on oikeus pyytää siitä käännös valitsemallaan lähettäjä- tai isäntäorganisaation kielellä tai jollakin kolmannella eurooppalaisella kielellä. Passin kääntämisestä kolmannelle kielelle vastaa lähettäjäorganisaatio.

1.4

Europass—Mobility-passi sisältää henkilökohtaisia tietoja (katso 2 kohta). Ainoa henkilötieto, joka Europass—Mobility-passiin on merkittävä, on sen haltijan nimi. Europass—Mobility-passin täyttävät organisaatiot saavat täyttää muut henkilötietoja koskevat kentät vain siinä tapauksessa, että haltija suostuu siihen.

Tutkinto-kenttä ei sekään ole pakollinen, sillä kaikki yleissivistävään tai ammatilliseen koulutukseen luettavat toimet eivät johda muodolliseen tutkintoon.

Jos Europass—Mobility-passi täytetään sähköisesti — joko tietokoneelle ladattuna tai online-tilassa — täyttämättä jääneet kentät on voitava poistaa, jottei ruudulla tai tulosteessa näy tyhjiä kenttiä.

1.5

Kansallinen Europass-keskus varmistaa seuraavat:

Europass—Mobility-passiasiakirjoja myönnetään vain eurooppalaisten koulutusjaksojen kirjaamista varten.

Kaikki Europass—Mobility-passiasiakirjat täytetään sähköisesti.

Europass—Mobility-passiasiakirjat annetaan haltijalle myös paperiversiona kansiossa, joka on tuotettu tarkoitusta varten yhteistyössä komission kanssa.

1.6

Tämän päätöksen 12 artiklan e alakohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi tarvittavin toimin varmistettava — erityisesti sähköisen asiakirjan osalta — että Europass—Mobility-passin hallinnossa noudatetaan täysimääräisesti asiaan liittyviä henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

2.   Europass—Mobility-passin yhteinen rakenne

Seuraavissa kehyksissä esitetään Europass—Mobility-passin rakenne ja teksti. Sekä paperisen että sähköisen version ulkoasusta ja muutoksista rakenteeseen ja tekstiin sovitaan komission ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kesken.

Kukin tekstikohta on numeroitu, jotta kohdat löytyvät helpommin monikielisestä sanastosta. Kursivoituna esitetty teksti on tarkoitettu ohjeeksi asiakirjan täyttämiseen. Tähdellä (*) merkittyjä kenttiä ei ole pakko täyttää.

Image


LIITE IV

KORKEAKOULUTUTKINTOTODISTUKSEN EUROPASS-LIITE

1.   Kuvaus

1.1

Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite on korkea-asteen koulutuksesta annettavaan todistukseen liitettävä asiakirja, jonka tarkoituksena on tehdä ulkopuolisille — etenkin ulkomaalaiselle — helpommaksi ymmärtää, mitä tietoja ja taitoja tutkinnon suorittamiseksi on ollut hankittava.

Tätä varten tällaisessa liitteessä kuvataan varsinaisen todistuksen haltijan suorittamien opintojen luonnetta, taustaa, tasoa, sisältöä ja asemaa. Se on siis henkilökohtainen asiakirja, joka kertoo haltijastaan.

1.2

Korkeakoulututkintotodistuksen liite ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta eikä takaa, että jonkin toisen maan korkeakouluviranomaiset tunnustaisivat muodollisesti alkuperäisen tutkinnon. Toisaalta se helpottaa tutkintotodistuksen ymmärtämistä ja saattaa siten auttaa saamaan tutkinnolle toimivaltaisten viranomaisten tai korkeakouluun pääsystä päättävän henkilökunnan tunnustuksen.

1.3

Korkeakoulututkintotodistuksen liitteen laativat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset käyttämällä Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja Unescon yhteisen työryhmän laatimaa, testaamaa ja hiomaa mallia. Liitemalli on saatavana Euroopan unionin virallisilla kielillä. Se on käytännön tarkoituksiin kehitetty, joustava väline, joka ei sisällä määräyksiä, joka voidaan mukauttaa paikallisiin tarpeisiin ja jota tarkistetaan säännöllisesti.

1.4

Korkeakoulututkintotodistuksen liitteessä on kahdeksan osiota. Niissä yksilöidään tutkinnon suorittaja (osio 1) ja tutkinto (2), annetaan tietoja tutkinnon tasosta (3), sen sisällöstä ja saavutetuista tuloksista (4) sekä tutkinnon tarkoituksesta (5), annetaan mahdollisia lisätietoja (6), todistetaan liite oikeaksi (7) ja lopuksi kerrotaan maan korkeakoulujärjestelmästä (8). Kaikki kahdeksan osiota olisi täytettävä, ja täyttämättä jättämiselle olisi annettava selitys. Oppilaitosten olisi sovellettava liitteeseen samoja oikeaksi todistamisen menettelyjä kuin itse tutkintotodistukseenkin.

1.5

Tämän päätöksen 12 artiklan e alakohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi tarvittavin toimin varmistettava — erityisesti sähköisen version osalta — että korkeakoulututkintotodistuksen liitteen hallinnossa noudatetaan täysimääräisesti asiaan liittyviä henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

2.   Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liitteen yhteinen rakenne

Seuraavissa kehyksissä esitetään korkeakoulututkintotodistuksen liitteen yhteinen, ei-sitova rakenne- ja tekstimalli. Liitteen sekä paperisen että sähköisen version ulkoasusta sovitaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa.

Image


LIITE V

EUROPASS-KIELISALKKU

1.   Kuvaus

1.1

Euroopan neuvoston kehittämä Europass-kielisalkku on asiakirja, johon kieltenoppijat voivat kirjata kieliopintonsa, kulttuuriset kokemuksensa ja taitonsa.

1.2

Kielisalkulla on kaksi tehtävää: pedagoginen ja raportoiva.

Pedagogisessa mielessä salkku on suunniteltu lisäämään kieltenoppijoiden motivaatiota parantaa kykyään viestiä vierailla kielillä ja hankkia uusia oppimis- ja kulttuurienvälisiä kokemuksia. Salkulla halutaan auttaa oppijoita pohtimaan oppimistavoitteitaan, suunnittelemaan opiskelua ja oppimaan omatoimisesti.

Raportoivana asiakirjana kielisalkulla halutaan osoittaa haltijan kielitaito kattavalla, informatiivisella, selkeällä ja luotettavalla tavalla. Se auttaa oppijoita luomaan katsauksen hankkimiensa vieraiden kielten taitojen tasoon ja esittämään nämä taidot kansainvälisesti vertailtavassa muodossa. Salkkuun kirjataan kaikki taidot, olipa ne hankittu muodollisen koulutusjärjestelmän piirissä tai sen ulkopuolella.

1.3

Europass-kielisalkku sisältää

kielipassin, jota sen haltija päivittää säännöllisesti ja jossa hän kuvailee kielitaitojaan kaikkialla Euroopassa hyväksyttyjen yhteisten kriteerien mukaisesti,

yksityiskohtaisen kieltenoppimiskertomuksen, jossa kuvataan haltijan kuhunkin kieleen liittyviä oppimiskokemuksia,

työkansion, johon voi kerätä kielitaitoa havainnollistavia esimerkkejä omista suorituksista.

Europass-kielisalkku kuuluu haltijalleen.

1.4

Kutakin kielisalkkua varten on sovittu yhteisistä periaatteista ja ohjeista. Euroopan neuvoston jäsenmaat kehittävät erilaisia salkkumalleja, jotka vaihtelevat oppijoiden iän ja maan oman tilanteen mukaan. Kaikkien mallien olisi noudatettava sovittuja periaatteita ja saatava hyväksyntä eurooppalaiselta validointitoimikunnalta, jotta niissä voitaisiin käyttää Euroopan neuvoston logoa. Jäljempänä esitetään malli kielipassille; tämä kielisalkun osio on täytettävä ennalta määritellyn rakenteen mukaisesti.

1.5

Tämän päätöksen 12 artiklan e alakohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi tarvittavin toimin varmistettava — erityisesti sähköisen version osalta — että Europass-kielisalkun hallinnossa noudatetaan täysimääräisesti asiaan liittyviä henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

2.   Europass-kielisalkkuun kuuluvan kielipassin yhteinen rakenne

Seuraavissa kehyksissä esitetään Europass-kielisalkkuun kuuluvan kielipassin yhteinen, ei-sitova rakenne- ja tekstimalli. Liitteen paperisen ja sähköisen version ulkoasusta sovitaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa.

(Europass-logo)

KIELIPASSI

Kielitaitoprofiili

Image

Tiivistelmä kielenoppimis- ja kulttuurienvälisistä kokemuksista

Image

Image

Image


LIITE VI

AMMATTITUTKINTOTODISTUKSEN EUROPASS-LIITE

1.   Kuvaus

1.1

Ammattitutkintotodistuksen Europass-liite on ammatillisesta koulutuksesta annettavaan todistukseen liitettävä asiakirja, jonka tarkoituksena on tehdä ulkopuolisille — etenkin ulkomaalaiselle — helpommaksi ymmärtää, mitä tietoja ja taitoja tutkinnon suorittamiseksi on ollut hankittava.

Tätä varten tällaisessa tutkintotodistuksen liitteessä annetaan tietoja seuraavista:

hankittu osaaminen

ammatit, joihin todistus antaa pätevyyden

todistuksen antavat ja siitä päättävät elimet

tutkinnon taso

tavat, joilla tutkintotodistuksen voi saada

pääsyvaatimukset sekä jatko-opintokelpoisuus.

1.2

Ammattitutkintotodistuksen liite ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta eikä takaa, että jonkin toisen maan viranomaiset muodollisesti tunnustaisivat alkuperäisen tutkinnon. Toisaalta se helpottaa tutkintotodistuksen ymmärtämistä ja saattaa siten auttaa saamaan tutkinnolle toimivaltaisten viranomaisten tunnustuksen.

1.3

Ammattitutkintotodistuksen liitteen laativat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, ja se annetaan vastaavan tutkintotodistuksen haltijoille kansallisesti sovittavin menettelyin.

2.   Ammattitutkintotodistuksen Europass-liitteen yhteinen rakenne

Seuraavissa kehyksissä esitetään ammattitutkintotodistuksen Europass-liitteen yhteinen, ei-sitova rakenne- ja tekstimalli. Liitteen sekä paperisen että sähköisen version ulkoasusta ja muutoksista rakenteeseen ja tekstiin sovitaan komission ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kesken.

Image


LIITE VII

TIETOJÄRJESTELMÄ

Komissio ja jäsenvaltiot toimivat yhdessä varmistaakseen, että kansalaiset voivat Internetin välityksellä täyttää Europass-ansioluettelonsa ja muut Europass-asiakirjat, joiden antaminen ei edellytä hyväksytyn elimen toimia.

Kaikki hyväksyttyjen elinten antamat Europass-asiakirjat täytetään sähköisesti ja annetaan pelkästään haltijoidensa saataville kaikkialla Euroopassa. Tarkoituksenmukaisimmasta teknisestä välineestä olisi päätettävä komission ja asiaan liittyvien kansallisten viranomaisten kesken ottaen huomioon alan kehitys ja käytössä olevat kansalliset järjestelmät. Seuraavat seikat olisi kuitenkin varmistettava.

1.   Suunnittelun periaatteet

Avoin järjestelmä. Europass-tietojärjestelmää kehitettäessä olisi annettava mahdollisuus tulevan kehityksen ottamiselle huomioon. Erityisesti olisi pidettävä mielessä uusien asiakirjojen lisääminen Europass-järjestelyyn sekä järjestelmän integroiminen avoimia työ- ja opiskelupaikkoja koskevien tietopalvelujen kanssa.

Yhteentoimivuus. Eri maissa hallinnoitavien Europass-tietojärjestelmän osien olisi oltava täysin yhteentoimivia keskenään ja suhteessa yhteisön tasolla hallinnoitaviin osiin.

2.   Asiakirjojen hallinto ja käyttöönsaanti

2.1

Kaikki hyväksyttyjen elinten antamat Europass-asiakirjat olisi täytettävä sähköisesti antajalaitosten ja kansallisen Europass-keskuksen sopimien menettelyjen sekä Euroopan tasolla sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

2.2

Myös Europass-ansioluettelo ja muut Europass-asiakirjat, joiden antaminen ei edellytä hyväksytyn elimen toimia, olisi oltava saatavilla sähköisenä.

2.3

Kansalaisilla on oikeus:

Internetin välityksellä täyttää Europass-ansioluettelonsa ja muut Europass-asiakirjat, joiden antaminen ei edellytä hyväksytyn elimen toimia

luoda, päivittää ja poistaa linkkejä Europass-ansioluettelonsa ja muiden Europass-asiakirjojensa välillä

liittää Europass-asiakirjojensa tueksi muita asiakirjoja

tulostaa kokonaan tai osittain Europass-kansionsa ja sen mahdolliset liitteet.

2.4

Asiakirjojen ja henkilötietojen käyttöoikeus saa olla yksinomaan asiakirjojen haltijalla henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevien yhteisön ja kansallisten säännösten mukaisesti.


LIITE VIII

RAHOITUSTA KOSKEVA LIITE

1.

Varoilla on tarkoitus antaa osarahoitusta kansallisen tason täytäntöönpanoon sekä kattaa eräät asiakirjojen koordinoinnista, tunnetuksi tekemisestä ja tuottamisesta yhteisön tasolla syntyvät kustannukset.

2.

Yhteisön rahoitus kansallisiin täytäntöönpanotoimiin järjestetään kansallisille Europass-keskuksille myönnettävinä vuotuisina toiminta-avustuksina.

Europass-keskuksilla on perustamisen myötä oikeushenkilön asema, eivätkä ne saa saada muuta toiminta-avustusta yhteisön talousarviosta.

2.1

Avustukset myönnetään tämän päätöksen 11 artiklassa lueteltuihin toimiin liittyvän työohjelman perusteella ja erityisten edellytysten mukaisesti.

2.2

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia asiaankuuluvien toimien kokonaiskustannuksista.

2.3

Pannessaan tätä päätöstä täytäntöön komissio voi käyttää asiantuntijoita ja teknisen avun organisaatioita, joiden käyttö voidaan rahoittaa päätöksen kokonaismäärärahoista. Komissio voi lisäksi järjestää asiantuntijoiden seminaareja, keskustelutilaisuuksia tai muita kokouksia, jotka ovat omiaan edistämään tämän päätöksen täytäntöönpanemista, sekä toteuttaa asianmukaista tiedotus-, julkaisu- ja levitystoimintaa.


Top