Help Print this page 

Document 32004D0867

Title and reference
2004/867/EY: Neuvoston päätös tehty 13 päivänä joulukuuta 2004, unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma) tehdyn päätöksen 2002/463/EY muuttamisesta
  • In force
OJ L 371, 18.12.2004, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 285–286 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/867/oj
Multilingual display
Text

18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/48


NEUVOSTON PÄÄTÖS

tehty 13 päivänä joulukuuta 2004,

unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma) tehdyn päätöksen 2002/463/EY muuttamisesta

(2004/867/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 66 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

on kuullut alueiden komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2002/463/EY (3) keskeinen tavoite on edistää hallinnollista yhteistyötä ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alalla.

(2)

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 3 päivänä kesäkuuta 2003 antamassaan tiedonannossa laitonta maahanmuuttoa koskevan yhteisen politiikan kehittämisestä, ihmisten salakuljetuksesta ja ihmiskaupasta, ulkorajoista ja laittomien maahanmuuttajien palauttamisesta komissio esittää Argo-ohjelman mahdollista tarkistamista rahoitustuen antamiseksi ulkorajoja koskeviin kansallisiin hankkeisiin, jotka kohdistuvat rajojen strategisissa kohdissa havaittuihin rakenteellisiin heikkouksiin, jotka määritellään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa objektiivisten arviointiperusteiden mukaisesti.

(3)

Thessalonikissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta ottaa käyttöön varoja rahoitusnäkymien otsakkeesta 3, jotta kaudella 2004–2006 voitaisiin täyttää alan kiireellisimmät rakenteelliset tarpeet ja osoittaa laajempaa yhteisvastuullisuutta, johon kuuluisi muun muassa ulkorajojen valvontaan annettava yhteisön tuki.

(4)

Budjettivallan käyttäjä (4) on lisännyt huomattavasti Argo-ohjelmalle vuodeksi 2004 osoitettuja määrärahoja ulkorajojen valvonnan tehostamiseksi.

(5)

Argo-ohjelman yleisten tavoitteiden edistämiseksi on tarkoituksenmukaista lisätä niiden toimien määrää, joita ehdotetaan ulkorajojen osalta sekä harkita uudentyyppisiä toimia.

(6)

Jotta kansallisten hallintojen olisi helpompi osallistua ohjelmaan, jäsenvaltioiden olisi voitava ehdottaa toimia, jotka eivät välttämättä edellytä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kanssa, mutta jotka edistävät ohjelman yleisiä tavoitteita ja tukevat päätöksessä 2002/463/EY esitettyä toimintaa ulkorajojen osalta.

(7)

Olisi asetettava ohjeellinen enimmäismäärä määrärahoille, jotka ovat käytettävissä yksittäisen jäsenvaltion toteuttamiin toimiin.

(8)

Päätöksen 2002/463/EY säännökset, jotka koskevat Argo-komitean kuulemista, on saatettava yhdenmukaisiksi Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan uuden varainhoitoasetuksen (5) kanssa.

(9)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(10)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen antamiseen ja soveltamiseen.

(11)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen. Tämän päätöksen säännöksiä ei näin ollen sovelleta Irlantiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(12)

Päätös 2002/463/EY olisi siten muutettava tämän mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2002/463/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a.   Päätöksen 8 artiklassa tarkoitetuille toimille, joita ehdottaa jonkin jäsenvaltion kansallinen viranomainen ja joilla toteutetaan jotakin 4 artiklassa tarkoitettuun politiikan alaan liittyvää toimintaa, voidaan myöntää rahoitusta Argo-ohjelmasta edellyttäen, että

a)

toimet tähtäävät 3 artiklassa tarkoitettujen yleisten tavoitteiden saavuttamiseen ja

b)

toimet edistävät yhdennettyä rajavalvontaa ja kohdistuvat rajojen strategisissa kohdissa havaittuihin rakenteellisiin heikkouksiin, jotka on määritelty objektiivisten arviointiperusteiden mukaisesti.”

2)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3, 4 ja 6 alakohdassa oleva viittaus ”10 artiklan 1 kohdassa” viittauksella ”10 artiklan 1 ja 1 a kohdassa”.

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Päätöksistä myöntää yhteisön tukea 10 artiklan 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetuille toimille on tehtävä tukisopimus komission ja toimia ehdottavien kansallisten viranomaisten välillä. Komissio valvoo tuen myöntämistä koskevien päätösten ja sopimusten täytäntöönpanoa rahoituksen osalta, ja tilintarkastustuomioistuin toimittaa niitä koskevat tarkastukset”

3)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

valmistelee vuosittaisen työohjelman, joka käsittää erityiset tavoitteet, aihekohtaiset painopistealueet, 10 artiklan 1 a kohdan b alakohdassa tarkoitetut objektiiviset arviointiperusteet, ja jossa määritellään se vuotuisen talousarvion ohjeellinen enimmäisosuus, joka on käytettävissä 10 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuihin toimiin, sekä joka sisältää sellaisten 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimien kuvauksen, jotka komissio aikoo toteuttaa, ja tarpeen mukaan muiden toimien luettelon.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Vuosittainen työohjelma, joka sisältää komission ehdottamat toimet ja 9 artiklan mukaiset erityistoimet, hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Päätöksen 10 artiklan 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettujen toimien osalta luettelo valituista toimista hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.”

2 artikla

Tätä päätöstä aletaan soveltaa päivästä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  Lausunto annettu 17. marraskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 27. lokakuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 161, 19.6.2002, s. 11.

(4)  Euroopan unionin yhteinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2004, EUVL L 53, 23.2.2004.

(5)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


Top