Help Print this page 

Document 32004D0803

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 803/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan yhteisön toimintaohjelman hyväksymisestä (vuosiksi 2004—2008) (Daphne II-ohjelma)
  • No longer in force
OJ L 143, 30.4.2004, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 37 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 37 - 44

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/803(1)/oj
Multilingual display
Text

32004D0803

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 803/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan yhteisön toimintaohjelman hyväksymisestä (vuosiksi 2004—2008) (Daphne II-ohjelma)

Virallinen lehti nro L 143 , 30/04/2004 s. 0001 - 0008


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 803/2004/EY,

tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004,

lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan yhteisön toimintaohjelman hyväksymisestä (vuosiksi 2004—2008) (Daphne II-ohjelma)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon [1],

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon [2],

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä [3],

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuva fyysinen, seksuaalinen ja henkinen väkivalta, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkaaminen, sekä pakottaminen tai mielivaltainen vapaudenriisto joko julkisessa tai yksityiselämässä, loukkaa heidän oikeuttaan elämään, turvallisuuteen, vapauteen, ihmisarvoon sekä ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen ja muodostaa vakavan uhkan väkivallan uhrien fyysiselle terveydelle ja mielenterveydelle. Tällaisen väkivallan vaikutukset ovat yhteisössä niin yleisiä, että niitä voidaan pitää todellisena terveysongelmana ja esteenä kansalaisten oikeudelle turvallisuuteen, vapauteen ja oikeudenmukaisuuteen.

(2) On tärkeää ja välttämätöntä tunnustaa, että väkivallalla on vakavia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyteen ja psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen sekä asianomaisten henkilöiden yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja että siitä aiheutuu suuria sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia koko yhteiskunnalle.

(3) Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan terveydellä tarkoitetaan täydellistä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia eikä pelkästään sitä, että henkilö ei ole sairas tai vammainen. Maailman terveysjärjestön yleiskokouksen päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin järjestön 49. yleiskokouksessa Genevessä vuonna 1996, todetaan väkivallan kuuluvan merkittävimpiin maailmanlaajuisiin kansanterveysongelmiin. Maailman terveysjärjestön 3 päivänä lokakuuta 2002 Brysselissä esittelemässä raportissa World report on violence and health suositellaan ensisijaisten väkivallan ehkäisemistoimenpiteiden edistämistä, väkivallan uhrien hyväksi toteutettavien toimenpiteiden tehostamista sekä väkivallan ehkäisemistä koskevan yhteistyön ja tietojenvaihdon lisäämistä.

(4) Nämä periaatteet tunnustetaan useissa yleissopimuksissa, julistuksissa ja pöytäkirjoissa, joita ovat antaneet tärkeimmät kansainväliset organisaatiot ja elimet kuten Yhdistyneet Kansakunnat, Kansainvälinen työjärjestö, naisten asemaa käsittelevä maailmankonferenssi sekä kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä käsittelevä maailmankongressi. Tätä kansainvälisten organisaatioiden merkittävää toimintaa olisi täydennettävä yhteisön toimenpitein. Perustamissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan p alakohdan mukaan yhteisön toimintaan olisikin sisällyttävä myötävaikuttaminen korkean terveyden suojelun tason saavuttamiseen.

(5) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa [4] vahvistetaan muun muassa oikeus ihmisarvoon, yhdenvertaisuuteen ja yhteisvastuullisuuteen. Siihen sisältyy useita nimenomaisia määräyksiä, joiden tarkoituksena on suojella ruumiillista ja henkistä koskemattomuutta, edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja lapsen oikeuksia sekä kieltää syrjintä ja epäinhimillinen tai halventava kohtelu, orjuus ja pakkotyö sekä lapsityövoiman käyttö.

(6) Euroopan parlamentti on muun muassa komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille lisätoimista naisilla käytävän kaupan torjumiseksi 19 päivänä toukokuuta 2000 antamassaan päätöslauselmassa [5] sekä naisten sukupuolielinten silpomisesta 20 päivänä syyskuuta 2001 antamassaan päätöslauselmassa [6] kehottanut komissiota laatimaan ja toteuttamaan tällaisen väkivallan torjumista koskevia toimintaohjelmia.

(7) Toimintaohjelma, joka perustettiin lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseviä torjuntatoimenpiteitä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (Daphne-ohjelma) (vuosiksi 2000—2003) 24 päivänä tammikuuta 2000 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 293/2000/EY [7], on edistänyt väkivaltaa koskevan tietoisuuden parantamista Euroopan unionissa sekä väkivallan torjunnan alalla jäsenvaltioissa toimivien organisaatioiden välisen yhteistyön lisäämistä ja vahvistamista.

(8) Daphne-ohjelma on saanut osakseen valtavaa kiinnostusta, ja se selvästikin vastaa vapaaehtoissektorilla koettuun suureen tarpeeseen. Rahoitusta saaneet hankkeet ovat jo tuottaneet kerrannaisvaikutuksia valtiosta riippumattomien järjestöjen ja elinten toiminnassa Euroopassa. Ohjelmalla on jo merkittävästi edistetty väkivallan, ihmiskaupan, seksuaalisen hyväksikäytön ja pornografian torjumiseksi toteutettavien Euroopan unionin toimintatapojen kehittämistä, ja tällä on ollut laajalti merkitystä myös Euroopan unionin ulkopuolella, kuten Daphne-ohjelman väliarviointia koskevassa kertomuksessa todetaan.

(9) Euroopan parlamentti korostaa Daphne-ohjelman välitarkistuksesta 4 päivänä syyskuuta 2002 antamassaan päätöslauselmassa [8], että Daphne-ohjelma vastaa tehokkaalle väkivallan torjuntastrategialle asetettuja perusvaatimuksia ja että sitä on jatkettava vuoden 2003 jälkeen, sekä kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen uudeksi toimintaohjelmaksi, jossa voidaan hyödyntää vuodesta 1997 lähtien saatuja kokemuksia ja jonka rahoitus on riittävä.

(10) On suotavaa varmistaa Daphne-ohjelmasta tuettujen hankkeiden jatkuvuus, jatkaa saatujen kokemusten hyödyntämistä ja luoda mahdollisuuksia näistä kokemuksista saatavan eurooppalaisen lisäarvon edistämiseksi. Näin ollen on tarpeen perustaa tämän ohjelman toinen vaihe, jäljempänä "Daphne II -ohjelma".

(11) Yhteisö voi tuoda lisäarvoa pääsääntöisesti jäsenvaltioiden toteuttamiin toimiin, joiden tarkoituksena on lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan, mukaan lukien hyväksikäyttö ja seksuaalinen hyväksikäyttö, ehkäiseminen sekä uhrien ja riskiryhmien suojeleminen levittämällä ja vaihtamalla tietoa ja kokemuksia sekä edistämällä innovatiivista toimintatapaa, vahvistamalla toiminnan yhteiset painopisteet, kehittämällä tarvittaessa verkottumista, valitsemalla ohjelmaan Euroopan yhteisön laajuisia hankkeita sekä motivoimalla ja aktivoimalla kaikkia asianomaisia osapuolia. Näiden toimien piiriin olisi sisällytettävä myös ihmiskaupan uhreina jäsenvaltioihin tuodut lapset ja naiset. Yhteisö voi myös määrittää parhaita toimintatapoja ja edistää niitä.

(12) Daphne II -ohjelmasta voidaan saada lisäarvoa siten, että määritetään parhaat toimintatavat ja edistetään niitä, tuetaan innovaatioita ja vaihdetaan asian kannalta merkityksellisiä kokemuksia jäsenvaltioissa toteutetuista toimista sekä tietoja lainsäädännöstä, seuraamuksista ja saavutetuista tuloksista. Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja käytettävissä olevien voimavarojen hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti on toiminnan toteuttamisalat valittava huolellisesti valitsemalla hankkeita, jotka tuottavat laajaa lisäarvoa yhteisön tasolla ja toimivat esimerkkinä väkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevien innovatiivisten ajatusten kokeilemisesta ja levittämisestä osana monialaista lähestymistapaa.

(13) Ehdotetun toimen tavoitteita, jotka ovat kaikenlaisen lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja torjuminen, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, koska se edellyttää yhteensovitettua ja monialaista lähestymistapaa, jolla edistetään valtioiden välisten puitteiden luomista koulutusta, tiedotusta, tutkimusta ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa sekä yhteisönlaajuisten hankkeiden valintaa varten, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperisaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa asetetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(14) Daphne II -ohjelman tämän vaiheen olisi oltava viisivuotinen, jotta olisi riittävästi aikaa toteuttaa toimia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä koota yhteen kokemukset ja sisällyttää ne parhaisiin toimintatapoihin Euroopan unionin laajuisesti.

(15) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY [9] mukaisesti.

(16) Tässä päätöksessä vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen [10] 33 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Perustetaan kaikenlaisen lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan Daphne-ohjelman toinen vaihe, jäljempänä "Daphne II -ohjelma", 1 päivänä tammikuuta 2004 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2008 päättyväksi kaudeksi. Ohjelmaa voidaan jatkaa.

Daphne II -ohjelmassa "lapsilla" tarkoitetaan lapsen oikeuksia koskevien kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen mukaisesti alle 18-vuotiaita nuoria.

Hankkeiden, joihin kuuluvat toimet on suunniteltu nimenomaan siten, että niiden kohderyhmänä ovat esimerkiksi "teini-ikäiset" (13—19-vuotiaat) tai 12—25-vuotiaat, katsotaan kuitenkin kohdistuvan ryhmään, jota kutsutaan "nuoriksi".

2 artikla

Ohjelman tavoitteet

1. Daphne II -ohjelmalla edistetään osaltaan yleistä tavoitetta tarjota kansalaisille korkeatasoinen suoja väkivaltaa vastaan, mukaan luettuna fyysisen terveyden ja mielenterveyden suojelu.

Tämän ohjelman tavoitteena on ehkäistä ja torjua kaikenlaista lapsiin, nuoriin ja naisiin julkisesti tai yksityisesti kohdistuvaa väkivaltaa toteuttamalla ehkäiseviä toimenpiteitä ja tarjoamalla tukea väkivallan uhreille ja riskiryhmille, erityisesti jotta he eivät joutuisi uudelleen alttiiksi väkivallalle. Lisäksi sillä pyritään avustamaan ja rohkaisemaan alalla toimivia valtiosta riippumattomia ja muita järjestöjä.

2. Liitteessä vahvistetuilla, Daphne II -ohjelman mukaisesti toteutettavilla toimilla on tarkoitus

a) edistää rajat ylittäviä toimia, joilla

i) luodaan monialaisia verkostoja, erityisesti väkivallan uhrien ja riskiryhmien tueksi;

ii) huolehditaan tietoperustan laajentamisesta, tietojenvaihdosta ja parhaiden toimintatapojen tunnistamisesta ja levittämisestä muun muassa koulutuksen, opintokäyntien ja henkilöstövaihdon avulla;

iii) lisätään rajattujen kohderyhmien, kuten tiettyjen ammattikuntien, toimivaltaisten viranomaisten tai rajattujen kansalaisryhmien, tietoisuutta väkivallasta tavoitteena parantaa sitä koskevaa ymmärtämystä ja edistää asennetta, jonka mukaan minkäänlaista väkivaltaa ei hyväksytä, sekä rohkaista väkivallan uhrien tukemista ja väkivaltatapausten ilmoittamista toimivaltaisille viranomaisille;

iv) tutkitaan väkivaltaan liittyviä ilmiöitä ja sen mahdollisia ehkäisemistapoja sekä selvitetään väkivallan pohjimmaisia syitä ja puututaan niihin yhteiskunnan kaikilla tasoilla;

b) toteuttaa komission aloitteesta täydentäviä toimia, kuten selvityksiä, indikaattorien kehittämistä, tietojen keräämistä, sukupuolen ja iän mukaan eriteltyjä tilastoja, seminaareja, asiantuntijakokouksia sekä muuta toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa tämän ohjelman tietoperustaa sekä levittää siitä saatuja tietoja.

3 artikla

Ohjelmaan osallistuminen

1. Daphne II -ohjelmaan voivat osallistua julkiset tai yksityiset organisaatiot ja laitokset (toimivaltaisen tason paikallisviranomaiset, yliopistojen laitokset ja tutkimuskeskukset), jotka toimivat lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tai tällaiselta väkivallalta suojelemiseksi tai tarjoavat tukea väkivallan uhreille tai panevat täytäntöön kohdennettuja toimia tällaisen väkivallan torjumisen edistämiseksi tai edistävät asenteiden ja käyttäytymisen muuttumista haavoittuvia ryhmiä ja väkivallan uhreja kohtaan.

2. Ohjelmaan voivat myös osallistua

a) liittymissopimuksen 16 päivänä huhtikuuta 2003 allekirjoittaneet liittyvät valtiot;

b) EFTA-/ETA-valtiot ETA-sopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti;

c) Romania ja Bulgaria, joiden osallistumisedellytykset määritellään asianomaisen Eurooppa-sopimuksen, sen lisäpöytäkirjojen ja asianomaisten assosiaationeuvostojen päätösten mukaisesti;

d) Turkki, jonka osallistumisedellytykset määritellään Turkin tasavallan osallistumista yhteisön ohjelmiin koskevista yleisperiaatteista tehdyn Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välisen puitesopimuksen [11] mukaisesti.

3. Jotta hankkeelle voidaan myöntää rahoitusta ohjelmasta, siinä on oltava mukana vähintään kaksi jäsenvaltiota, se saa olla enintään kahden vuoden pituinen ja sen tarkoituksena on oltava 2 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen.

4 artikla

Ohjelmasta tuettavat toimet

Daphne II -ohjelmaan sisältyy seuraavanlaisia toimia:

a) parhaiden toimintatapojen ja työssä saatujen kokemusten määrittäminen ja vaihtaminen erityisesti ehkäisevien toimien toteuttamiseksi ja uhrien auttamiseksi;

b) kartoitukset, selvitykset ja tutkimukset;

c) kenttätyö, johon tuensaajat, erityisesti lapset ja nuoret, osallistuvat kaikissa hankkeen suunnittelun, täytäntöönpanon ja arvioinnin vaiheissa;

d) pysyvien monialaisten verkostojen luominen;

e) koulutus ja oppimateriaalien suunnittelu;

f) sekä uhrien ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden että väkivallan tekijöiden hoito-ohjelmien ja tuen suunnittelu ja täytäntöönpano siten, että samalla varmistetaan uhrien turvallisuus;

g) rajatuille kohderyhmille suunnattujen valistustoimien kehittäminen ja täytäntöönpano, jo käytettävissä olevaa aineistoa täydentävän aineiston suunnittelu tai olemassa olevan aineiston muokkaaminen muille maantieteellisille alueille tai muille kohderyhmille sopivaksi ja sen käyttö;

h) kahdesta Daphne-ohjelmasta saatujen tulosten levittäminen, mukaan luettuna niiden muokkaus, siirto ja käyttö muiden tuensaajien hyväksi tai muilla maantieteellisillä alueilla;

i) sellaisten toimien osoittaminen ja esille tuominen, jotka tähtäävät väkivallalle alttiiden henkilöiden positiiviseen erityiskohteluun eli suhtautumistapaan, joka antaa heille arvoa sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja itsensä toteuttamista.

5 artikla

Rahoitus

1. Rahoituspuitteiksi Daphne II -ohjelman täytäntöönpanoa varten 1 päivänä tammikuuta 2004 alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2008 päättyvälle kaudelle vahvistetaan 50 miljoonaa euroa, josta 29 miljoonaa euroa 31 päivänä joulukuuta 2006 päättyvälle kaudelle.

Vuoden 2006 joulukuun 31 päivää seuraavaa kautta koskeva määrä katsotaan vahvistetuksi, jos se on tämän jakson osalta vuonna 2007 alkavana kautena voimassa olevien rahoitusnäkymien mukainen.

2. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien sallimissa puitteissa.

3. Rahoituspäätösten perusteella laaditaan avustussopimukset komission ja avustusten saajien välillä.

4. Yhteisön talousarviosta myönnettävän rahoituksen osuus voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Edellä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut täydentävät toimet voidaan kuitenkin rahoittaa kokonaan yhteisön varoin siten, että niihin käytettävien varojen osuus voi olla enintään 15 prosenttia ohjelman vuotuisista kokonaismäärärahoista.

6 artikla

Ohjelman täytäntöönpano

1. Komissio vastaa Daphne II -ohjelman hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta ja varmistaa, että kaikki tulokset tai tuotteet, jotka ovat saaneet rahoitusta tämän ohjelman nojalla, ovat käytettävissä korvauksetta ja sähköisessä muodossa.

2. Komissio varmistaa, että kaikki kolme kohderyhmää, lapset, nuoret ja naiset, otetaan ohjelman täytäntöönpanossa tasapuolisesti huomioon.

3. Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, vuosittaiseen työohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.

4. Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, kaikkiin muihin seikkoihin liittyvistä toimenpiteistä päätetään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

7 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

8 artikla

Seuranta ja arviointi

1. Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet Daphne II -ohjelman seurannan ja jatkuvan arvioinnin varmistamiseksi ottaen huomioon 2 artiklassa esitetyt yleis- ja erityistavoitteet sekä liitteessä esitetyt erityistavoitteet.

2. Komissio antaa viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2006 Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen, jossa se arvioi Daphne II -ohjelman perusteella siihen mennessä toteutetun toiminnan merkityksellisyyttä, hyödyllisyyttä, kestävyyttä, toimivuutta ja tehokkuutta. Tähän kertomukseen sisältyy ennakkoarviointi, jolla pyritään tukemaan mahdollisia myöhemmin toteutettavia toimia. Lisäksi komissio toimittaa budjettivallan käyttäjälle vuosittaisen täytäntöönpanosuunnitelman toteutuksen määrällisen ja laadullisen arvioinnin tulokset vuoden 2007 alustavan talousarvioesityksen esittämisen yhteydessä.

Vuotta 2007 koskevan talousarviomenettelyn yhteydessä komissio toimittaa viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2006 kertomuksen vuosia 2007—2008 koskevan määrän yhteensopivuudesta uusien rahoitusnäkymien kanssa. Tarvittaessa komissio toteuttaa tarvittavat toimet vuosia 2007—2008 koskevien talousarviomenettelyjen yhteydessä varmistaakseen vuotuisten määrärahojen yhteensopivuuden uusien rahoitusnäkymien kanssa.

3. Daphne II -ohjelman päätyttyä komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle loppukertomuksen. Kertomukseen sisältyy muun muassa tietoja toiminnasta, joka on toteutettu liitteessä olevan II kohdan c alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden yhteydessä. Näiden tietojen pohjalta voidaan arvioida poliittisten lisätoimien tarve.

4. Komissio toimittaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut kertomukset myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä huhtikuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Roche

[1] EUVL C 208, 3.9.2003, s. 52.

[2] EUVL C 256, 24.10.2003, s. 85.

[3] Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. syyskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 1. joulukuuta 2003 (EUVL C 54 E, 2.3.2004, s. 1) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 9. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) sekä neuvoston päätös, tehty 30. maaliskuuta 2004.

[4] EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

[5] EYVL C 59, 23.2.2001, s. 307.

[6] EYVL C 77 E, 28.3.2002, s. 126.

[7] EYVL L 34, 9.2.2000, s. 1.

[8] EUVL C 272 E, 13.11.2003, s. 390.

[9] EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

[10] EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2003/429/EY (EUVL L 147, 14.6.2003, s. 25).

[11] EYVL L 61, 2.3.2002, s. 29.

--------------------------------------------------

LIITE

ERITYISTAVOITTEET JA -TOIMET

I. RAJAT YLITTÄVÄT TOIMET

1. Parhaiden toimintatapojen ja työssä saatujen kokemusten määrittäminen ja vaihtaminen

Tavoite:

tuetaan ja rohkaistaan parhaiden toimintatapojen vaihtoa, muokkaamista ja käyttöä muissa yhteyksissä tai muilla maantieteellisillä alueilla.

Edistetään lasten, nuorten ja naisten — väkivallan uhrien tai riskiryhmien — suojelua ja tukea koskevien parhaiden toimintatapojen vaihtoa yhteisön tasolla kiinnittäen erityistä huomiota seuraaviin aloihin:

a) väkivallan ehkäisy (yleensä tai kohdistuen erityisryhmiin);

b) väkivallan uhrien suojelu ja tukeminen (psykologinen, lääketieteellinen, sosiaali-, koulutus- ja oikeudellinen apu, majoituksen tarjoaminen, uhrien sijoittaminen muualle ja heidän suojelunsa, koulutus ja uudelleen integroituminen sosiaaliseen elämään ja työelämään);

c) menettelyt väkivallan uhreiksi joutuneiden lasten, nuorten ja naisten sekä erityisesti prostituution uhreiksi joutuneiden lasten etujen suojaamiseksi;

d) sen mittaaminen, millaiset ovat väkivallan eri muotojen todelliset vaikutukset uhreihin ja yhteiskuntaan Euroopassa, jotta voidaan määrittää tarkoituksenmukaiset toimintatavat.

2. Kartoitukset, selvitykset ja tutkimukset

Tavoite:

tutkitaan väkivaltaan liittyviä ilmiöitä.

Tuetaan väkivaltaa koskevaa tutkimustoimintaa, sukupuoli- ja ikäryhmittäin tehtäviä selvityksiä ja kartoituksia, joiden avulla pyritään muun muassa:

a) tutkimaan ja arvioimaan väkivallan synnyn ja leviämisen syitä, olosuhteita ja mekanismeja, mukaan lukien pakottaminen esimerkiksi kerjäämiseen tai varastamiseen;

b) analysoimaan ja vertailemaan olemassa olevia väkivallan ehkäisemisen ja siltä suojelemisen malleja;

c) kehittämään väkivallan ehkäisyn ja siltä suojelemisen käytäntöjä;

d) arvioimaan väkivallan vaikutusta sekä sen uhreihin että yhteiskuntaan kokonaisuudessaan, myös terveyden kannalta ja taloudelliset kustannukset mukaan luettuina;

e) tutkimaan mahdollisuutta kehittää suodattimia, joilla estetään lapsipornografian levittäminen Internetissä;

f) tekemään tutkimuksia prostituution uhreiksi joutuneista lapsista, jotta lapsiprostituutiota voitaisiin ehkäistä riskitekijöiden paremman tuntemuksen avulla.

3. Kenttätyö, johon tuensaajat osallistuvat

Tavoite:

pannaan aktiivisesti täytäntöön hyväksi havaittuja väkivallan ehkäisyn ja siltä suojelemisen menetelmiä.

Tuetaan tuensaajien suoran osallistumisen mahdollistavien menetelmien, koulutuksen ja avun (psykologinen, lääketieteellinen, sosiaali-, koulutus- ja oikeudellinen apu, uudelleen integroituminen) täytäntöönpanoa.

4. Kestävien monialaisten verkostojen luominen

Tavoite:

tuetaan ja rohkaistaan väkivallan torjunnan alalla toimivia valtiosta riippumattomia ja muita järjestöjä sekä toimivaltaisen tason paikallisviranomaisia toimimaan yhteistyössä keskenään ja tuetaan tätä yhteistyötä.

Tuetaan monialaisten verkostojen perustamista ja vahvistamista sekä edistetään ja tuetaan valtiosta riippumattomien järjestöjen sekä eri organisaatioiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä näiden eri osapuolten tehtäviä koskevan keskinäisen tiedon ja ymmärtämyksen lisäämiseksi ja kattavan monialaisen tuen antamiseksi väkivallan uhreille ja sille alttiille henkilöille.

Verkostoissa toteutetaan erityisesti sellaista väkivaltaongelmien ratkaisemista koskevaa toimintaa, jolla pyritään:

a) luomaan yhteiset puitteet väkivallan sekä sen syiden ja seurausten analysoimiseksi, mukaan luettuna väkivallan eri muotojen määritteleminen, sekä asianmukaisten monialaisten vastatoimien toteuttamiseksi;

b) arvioimaan väkivallan ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä väkivallan uhrien tukemiseksi tarvittavia erilaisia toimenpiteitä ja toimintatapoja sekä niiden tehokkuutta, erityisesti sen varmistamiseksi, että uhrit eivät uudelleen joutuisi alttiiksi väkivallalle;

c) edistämään toimintaa tämän ongelmakentän käsittelemiseksi sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla.

5. Koulutus ja oppimateriaalien suunnittelu

Tavoite:

kehitetään väkivallan ehkäisemistä ja positiivista erityiskohtelua koskevia oppimateriaaleja.

Suunnitellaan ja testataan lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja positiivista erityiskohtelua sekä konfliktinhallintaa käsitteleviä oppimateriaaleja ja toimia käytettäviksi kouluissa ja aikuisoppilaitoksissa, järjestöissä, yrityksissä, julkisissa laitoksissa ja valtioista riippumattomissa järjestöissä.

6. Hoito-ohjelmien suunnittelu ja täytäntöönpano

Tavoite:

suunnitellaan ja toteutetaan hoito-ohjelmia väkivallan uhreille ja haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille kuten perheväkivallan silminnäkijöinä olleille lapsille ja nuorille sekä toisaalta väkivallantekijöille, tarkoituksena väkivallan ehkäiseminen.

Selvitetään väkivallan synnyn ja leviämisen mahdollisia syitä, olosuhteita ja mekanismeja, muun muassa väkivallantekijöiden ja henkilöiden, jotka hyväksikäyttävät kaupallista väkivaltaa, kuten seksuaalista tai muuta kuin seksuaalista hyväksikäyttöä, ominaisuuksia ja motiiveja.

Kehitetään, testataan ja toteutetaan tällä tavoin saatuihin tuloksiin perustuvia hoito-ohjelmia.

7. Rajatuille kohderyhmille suunnatut valistustoimet

Tavoite:

lisätään tietoisuutta lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen ehkäisemisestä ja parannetaan asiaa koskevaa ymmärtämystä tavoitteena edistää asennetta, jonka mukaan minkäänlaista väkivaltaa ei hyväksytä, väkivallan uhrien ja riskiryhmien tukemista sekä väkivaltatapausten ilmoittamista toimivaltaisille viranomaisille.

Tukea voidaan myöntää muun muassa seuraavantyyppisille toimille:

a) lapsille, nuorille ja naisille suunnatun, erityisesti väkivallan mahdollisia riskejä ja niiden välttämistapoja käsittelevien tiedotus- ja valistustoimien suunnittelu ja toteutus; muita tämän toiminnan kohderyhmiä voivat olla tietyt ammattiryhmät, kuten opettajat, kouluttajat, lääkärit, nuoriso- tai sosiaalityöntekijät, lakimiehet, poliisiviranomaiset ja tiedotusvälineet;

b) yhteisön laajuisten tietolähteiden kehittäminen avustamaan valtiosta riippumattomia järjestöjä ja viranomaisia sekä tiedottamaan niille väkivaltaa, sen torjuntaa ja uhrien kuntoutusta koskevista julkisista tiedoista, joita hallitukset, valtiosta riippumattomat järjestöt sekä yliopistot, korkeakoulut ja muut tahot ovat koonneet; tämän olisi mahdollistettava tietojen liittäminen kaikkiin asian kannalta merkityksellisiin tietojärjestelmiin;

c) sellaisten toimenpiteiden ja erityisten palvelujen käyttöönoton edistäminen, joilla lisätään väkivallan sekä seksuaalista ja muuta kuin seksuaalista hyväksikäyttöä varten tapahtuvan lapsilla, nuorilla ja naisilla käytävän kaupan eri muotojen ilmoittamista viranomaisille;

d) sellaisten joukkoviestimiä käyttäen toteutettavien tiedotuskampanjoiden edistäminen, joiden tavoitteena on tuomita väkivalta ja tukea uhreja tarjoamalla psykologista, henkistä ja käytännön tukea.

Rohkaistaan käytettävissä olevaa aineistoa täydentävän aineiston suunnittelua tai olemassa olevan aineiston muokkaamista muilla maantieteellisillä alueilla tai muiden kohderyhmien parissa käytettäväksi.

II. TÄYDENTÄVÄT TOIMET

Jotta voidaan varmistaa, että ohjelman kaikki alat katetaan kokonaan, vaikka jotakin alaa koskevia ehdotuksia tai sopivia ehdotuksia ei esitettäisikään, komissio pyrkii täyttämään mahdolliset aukot omien aloitteidensa avulla.

Tämän vuoksi ohjelmasta rahoitetaan komission aloitteesta toteutettavia täydentäviä toimia muun muassa seuraavilla aloilla:

a) väkivaltaa koskevien indikaattorien kehittämisen mahdollistaminen, niin että politiikkojen ja hankkeiden vaikutusta voidaan mitata määrällisesti. Tämän on perustuttava olemassa oleviin kokemuksiin kaikista lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan muodoista;

b) säännöllisen ja pysyvän tietojenkeruumenettelyn käyttöönotto, ensisijaisesti Eurostatin avustuksella, jotta unionissa esiintyvää väkivaltaa voidaan arvioida määrällisesti tarkemmin;

c) poliittisten kysymysten määrittäminen, silloin kun se on mahdollista, rahoitusta saaneiden hankkeiden yhteydessä toteutetun toiminnan perusteella tavoitteena ehdottaa väkivaltaa koskevia yhteisötason yhteisiä politiikkoja ja vahvistaa oikeuskäytäntöä;

d) rahoitettujen hankkeiden analysointi ja arviointi väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden valmistelemiseksi;

e) rahoitusta saaneista hankkeista ilmenneiden parhaiden toimintatapojen levittäminen Euroopan laajuisesti, esimerkiksi seuraavin tavoin:

i) kirjallisen aineiston, CD-ROM-levyjen ja videoiden tuottaminen ja jakelu, Internet-sivujen perustaminen sekä kampanjoiden ja mainosten toteuttaminen;

ii) kokeneen henkilöstön lähettäminen organisaatiosta toiseen tai heitä koskevien vaihtojen järjestäminen organisaatioiden välillä muualla tehokkaiksi osoittautuneiden uusien ratkaisujen tai toimintatapojen toteuttamisen edistämiseksi;

iii) mahdollisuuden antaminen jollekin yksittäiselle valtiosta riippumattomalle järjestölle käyttää kahdesta Daphne-ohjelmasta saatuja tuloksia jollakin muulla unionin alueella tai muiden tuensaajien parissa taikka muokata tai siirtää tuloksia tällaisille alueille tai tuensaajille sopiviksi;

iv) neuvontapisteen perustaminen auttamaan valtioista riippumattomia järjestöjä, erityisesti ensi kertaa mukana olevia, laatimaan omat hankkeensa, luomaan kontakteja muihin kumppaneihin ja käyttämään Daphne-ohjelman säännöstöä sekä hyötymään siitä;

v) mahdollisimman tiiviin yhteistyön tekeminen joukkotiedotusvälineiden kanssa;

f) seminaarien järjestäminen kaikille rahoitusta saaneiden hankkeiden osanottajille hankkeiden hallinnoinnin ja verkottumisedellytysten parantamiseksi ja tiedonvaihdon tukemiseksi;

g) selvitysten toteuttaminen sekä sellaisten asiantuntijakokousten ja seminaarien järjestäminen, jotka ovat suoraan yhteydessä toimen toteuttamiseen ja kuuluvat toimeen erottamattomasti.

Lisäksi komissio voi ohjelmaa toteuttaessaan käyttää teknisen avun organisaatioita, joiden käyttö rahoitetaan ohjelman kokonaismäärärahoista; samoin ehdoin komissio voi käyttää myös asiantuntijoita.

--------------------------------------------------

Top