Help Print this page 

Document 32004D0701

Title and reference
2004/701/EY, Euratom:Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta
  • In force
OJ L 319, 20.10.2004, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 1–2 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/701/oj
Multilingual display
Text

20.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä lokakuuta 2004,

neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta

(2004/701/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan ja 41 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyn asiakirjan (1) 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyllä asiakirjalla muutettiin 1 päivästä marraskuuta 2004 alkaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat äänten painottamista neuvostossa.

(2)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 4 kohdassa, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 118 artiklan 4 kohdassa sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa ja 34 artiklan 3 kohdassa, sellaisina kuin ne ovat mainitulla liittymisasiakirjalla muutettuina, määrätään, että kun neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä, neuvoston jäsen voi pyytää tarkistettavaksi, että määräenemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia unionin koko väestöstä. On tarpeen vahvistaa näiden määräysten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Tätä varten on vahvistettava Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston toimittamien tietojen mukaisesti kunkin jäsenvaltion kokonaisväestöluku vuodeksi kerrallaan sekä säädettävä näiden lukujen ajantasaistamisesta vuosittain.

(4)

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission ja Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston yhdessä laatiman asiakirjan ”Suositukset väestön ja asumusten laskentaa varten ETY:n alueella vuonna 2000” IV A kohdassa määritellään valtion kokonaisväestön käsite,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan 22 päivänä maaliskuuta 2004 annettu neuvoston työjärjestys (2004/338/EY, Euratom) (2) seuraavasti:

1)

Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Kun neuvosto tekee päätöksen, joka edellyttää määräenemmistöä ja jos joku neuvoston jäsen sitä pyytää, tarkistetaan liitteen II a 1 artiklassa olevien väestölukujen mukaisesti laskemalla, että tämän enemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia unionin koko väestöstä.”

2)

Lisätään liitteen II jälkeen liite seuraavasti:

”LIITE II A

ÄÄNTEN PAINOTUSTA NEUVOSTOSSA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1 artikla

Kunkin jäsenvaltion väestö Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 205 artiklan 4 kohdan, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 118 artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan ja 34 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi 1 päivän marraskuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana on:

Jäsenvaltio

Väestö

(× 1 000)

Saksa

82 531,7

Ranska

61 684,7

Yhdistynyt kuningaskunta

59 651,5

Italia

57 888,2

Espanja

42 345,3

Puola

38 190,6

Alankomaat

16 258,0

Kreikka

11 041,1

Portugali

10 474,7

Belgia

10 396,4

Tšekki

10 211,5

Unkari

10 116,7

Ruotsi

8 975,7

Itävalta

8 114,0

Tanska

5 397,6

Slovakia

5 380,1

Suomi

5 219,7

Irlanti

4 027,5

Liettua

3 445,9

Latvia

2 319,2

Slovenia

1 996,4

Viro

1 350,6

Kypros

730,4

Luxemburg

451,6

Malta

399,9

Yhteensä

458 599,0

Raja-arvo (62 %)

284 331,4

2 artikla

1.   Jäsenvaltiot toimittavat kunkin vuoden syyskuun 1 päivään mennessä Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle kokonaisväestöä koskevat tietonsa kyseisen vuoden tammikuun 1 päivältä.

2.   Neuvosto mukauttaa 1 artiklassa olevat luvut joka vuosi ensimmäisestä päivästä tammikuuta alkaen niiden tietojen mukaisesti, jotka Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolla oli käytössään edellisen vuoden syyskuun 30 päivänä. Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

2 artikla

Tätä päätöstä noudatetaan siitä päivästä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2004.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä lokakuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  EUVL L 106, 15.4.2004, s. 22.


Top