Help Print this page 

Document 32004D0636

Title and reference
2004/636/EY: Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön liittymistä Euroopan lennonvarmistusjärjestöön (Eurocontrol: koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta
  • In force
OJ L 304, 30.9.2004, p. 209–209 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 330 - 336
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 330 - 336
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 330 - 336
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 330 - 336
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 330 - 336
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 330 - 336
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 330 - 336
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 330 - 336
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 330 - 336
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 170 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 170 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 181 - 181

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/636/oj
Multilingual display
Text

30.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/209


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

Euroopan yhteisön liittymistä Euroopan lennonvarmistusjärjestöön (Eurocontrol) koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

(2004/636/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ilmatilan ruuhkautuminen ja lähiaikoina tapahtuva yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen edellyttävät kiireellisiä toimenpiteitä yhteisön tasolla ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön (Eurocontrol) puitteissa.

(2)

Yhteisöllä on yksinomainen toimivalta tai jäsenvaltioidensa kanssa jaettu toimivalta tietyillä aloilla, jotka kuuluvat lennonvarmistusalan yhteistyöstä 13 päivänä joulukuuta 1960 tehdyn kansainvälisen Eurocontrol-yleissopimuksen soveltamisalaan, sellaisena kuin yleissopimus on useaan otteeseen muutettuna ja koonnettuna pöytäkirjalla, joka avattiin allekirjoittamista varten 27 päivänä kesäkuuta 1997, jäljempänä ’tarkistettu yleissopimus’. Yhteisön liittyminen Eurocontroliin tällaisen toimivallan käyttämiseksi on tarkistetun yleissopimuksen 40 artiklan mukaisesti sallittua.

(3)

Komissio on neuvotellut Eurocontrolin sopimuspuolten kanssa yhteisön puolesta pöytäkirjan yhteisön liittymisestä Eurocontroliin, jäljempänä ’pöytäkirja’.

(4)

Pöytäkirja allekirjoitettiin Euroopan yhteisön puolesta Brysselissä 8 päivänä lokakuuta 2002, sillä edellytyksellä, että pöytäkirja tehdään myöhempänä ajankohtana.

(5)

Yhteisön ja jäsenvaltioiden yhteistyövelvoitteiden mukaisesti on tarpeen, että yhteisö ja Eurocontrolin jäseninä olevat jäsenvaltiot ratifioisivat pöytäkirjan ja tarkistetun yleissopimuksen samanaikaisesti, jotta niiden määräysten yhdenmukainen ja täysimääräinen soveltaminen yhteisössä voidaan taata.

(6)

Pöytäkirja olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön liittymistä Euroopan lennonvarmistusjärjestöön koskeva pöytäkirja.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet pöytäkirjan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti tallettaa ratifioimiskirja yhteisön puolesta Belgian kuningaskunnan hallituksen huostaan yhdessä tämän päätöksen liitteenä olevan toimivaltaa koskevan julistuksen kanssa.

Pöytäkirjaa koskeva yhteisön ratifioimiskirja talletetaan samanaikaisesti kuin pöytäkirjaa ja tarkistettua yleissopimusta koskevat kaikkien jäsenvaltioiden ratifioimiskirjat.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDOWELL


(1)  Lausunto annettu 20. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön liittymisestä lennonvarmistusalan yhteistyöstä 13 päivänä joulukuuta 1960 tehtyyn kansainväliseen Eurocontrol-yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna ja yhdistettynä 27 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyllä pöytäkirjalla

ALBANIAN TASAVALTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

KROATIAN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RANSKAN TASAVALTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

UNKARIN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

MALTAN TASAVALTA,

MOLDOVAN TASAVALTA,

MONACON RUHTINASKUNTA,

NORJAN KUNINGASKUNTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

SVEITSIN VALALIITTO,

TŠEKIN TASAVALTA,

TURKIN TASAVALTA

JA

EUROOPAN YHTEISÖ, jotka

ottavat huomioon lennonvarmistusalan yhteistyöstä 13 päivänä joulukuuta 1960 tehdyn kansainvälisen Eurocontrol-yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 6 päivänä heinäkuuta 1970 tehdyllä lisäpöytäkirjalla, jota puolestaan muutettiin 21 päivänä marraskuuta 1978 tehdyllä pöytäkirjalla, ja edelleen 12 päivänä helmikuuta 1981 tehdyllä pöytäkirjalla, sekä sellaisena kuin se on muutettuna ja yhdistettynä 27 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’yleissopimus’, ja erityisesti sen 40 artiklan,

ottavat huomioon tehtävät, jotka on annettu Euroopan yhteisölle tietyillä yleissopimuksen kattamilla aloilla 25 päivänä maaliskuuta 1957 tehdyssä Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella 2 päivänä lokakuuta 1997,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan yhteisö liittyy yleissopimukseen toimivaltansa rajoissa tässä pöytäkirjassa määrätyin ehdoin ja yleissopimuksen 40 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Euroopan yhteisön osalta ja sen toimivallan rajoissa yleissopimus koskee lentoreiteillä annettavaa lennonvarmistuspalvelua sekä siihen liittyviä lähestymis- ja lentopaikkapalveluja sen jäsenvaltioiden lentotiedotusalueilla (FIR), jotka on lueteltu yleissopimuksen liitteessä II ja jotka ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen maantieteellisten soveltamisrajojen sisällä.

Tämän pöytäkirjan soveltaminen Gibraltarin lentoasemaan ei vaikuta Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudelliseen asemaan sen alueen itsemääräämisoikeutta koskevassa riita-asiassa, jolla lentoasema sijaitsee.

Tätä pöytäkirjaa ei sovelleta Gibraltarin lentoasemaan, ennen kuin Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministerien yhteisellä julkilausumalla 2 päivänä joulukuuta 1987 sovitut järjestelyt on otettu käyttöön. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ilmoittavat tämän pöytäkirjan muille sopimuspuolille tällaisen käyttöönoton päivämäärän.

3 artikla

Ellei tämän pöytäkirjan määräyksistä muuta johdu, yleissopimuksessa olevat määräykset on tulkittava niin, että ne käsittävät myös Euroopan yhteisön sen toimivallan rajoissa. Myös erilaiset ilmaisut, joilla viitataan yleissopimuksen sopimuspuoliin ja niiden edustajiin, on ymmärrettävä sen mukaisesti.

4 artikla

Euroopan yhteisöllä ei ole osuutta Eurocontrolin talousarviossa.

5 artikla

Euroopan yhteisöllä on oikeus olla edustettuna ja mukana kaikkien sellaisten Eurocontrolin elinten toiminnassa, joissa jollain sen jäsenvaltioista on oikeus olla edustettuna sopimuspuolena ja joissa voidaan käsitellä sen toimivaltaan kuuluvia asioita, lukuun ottamatta elimiä, joilla on tarkastustehtävä. Edellä sanottu ei rajoita yhteisön 6 artiklan mukaista äänioikeutta.

Kaikissa Eurocontrolin elimissä, joihin Euroopan yhteisö saa osallistua, yhteisö esittää kantansa toimivaltansa rajoissa ja institutionaalisten sääntöjensä mukaisesti.

Euroopan yhteisö ei saa asettaa ehdokkaita sellaisiin Eurocontrolin elimiin, joiden jäsenet valitaan vaaleilla, eikä asettaa ehdokkaita virkaan elimissä, joihin sillä on oikeus osallistua.

6 artikla

1.   Kun päätetään asioista, joissa Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta, ja sovelletaan yleissopimuksen 8 artiklan mukaisia sääntöjä, Euroopan yhteisö käyttää yleissopimuksen mukaista jäsenvaltioidensa äänioikeutta. Euroopan yhteisön siten antamat äänet ja painotetut äänet lasketaan yhteen määräenemmistön määrittämiseksi yleissopimuksen 8 artiklan mukaisesti. Kun yhteisö äänestää, sen jäsenvaltiot eivät äänestä.

Kun päätetään siitä yleissopimuksen sopimuspuolten lukumäärästä, joka tarvitaan pyyntöön päätöksenteosta kolmen neljäsosan määräenemmistöllä siten kuin 8 artiklan 2 kohdan ensimmäisen kohdan lopussa määrätään, yhteisön katsotaan edustavan niitä jäsenvaltioitaan, jotka ovat Eurocontrolin jäseniä.

2.   Päätösehdotusta, joka koskee tiettyä asiaa, josta Euroopan yhteisön on äänestettävä, lykätään, jos Euroopan yhteisöön kuulumaton yleissopimuksen sopimuspuoli sitä pyytää. Lykkäyksen tarkoituksena on käydä neuvotteluja ehdotuksesta yleissopimuksen sopimuspuolten välillä Eurocontrol-viraston avustamana. Jos tällainen pyyntö esitetään, päätöksentekoa voidaan lykätä enintään kuuden kuukauden ajan.

Kun päätetään asioista, joissa Euroopan yhteisöllä ei ole yksinomaista toimivaltaa, Euroopan yhteisön jäsenvaltiot äänestävät äänioikeuksiensa mukaisesti siten kuin yleissopimuksen 8 artiklassa määrätään, ja Euroopan yhteisö ei äänestä.

3.   Euroopan yhteisö ilmoittaa tapauskohtaisesti muille yleissopimuksen sopimuspuolille tapauksista, joissa se käyttää 1 kohdan mukaista äänioikeutta yleiskokouksen, neuvoston ja näiden valtuuttamien käsittelyelinten esityslistojen eri asiakohtien suhteen. Tämä velvoite on voimassa myös silloin, kun päätökset tehdään kirjeenvaihdolla.

7 artikla

Yhteisölle siirretyn toimivallan laajuus ilmaistaan yleisluonteisesti kirjallisessa julistuksessa, jonka Euroopan yhteisö antaa tämän pöytäkirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

Tätä julistusta voidaan tarvittaessa muuttaa Euroopan yhteisön ilmoituksella Eurocontrolille. Se ei korvaa tai millään tavoin rajoita aiheita, joista voidaan tehdä yhteisön toimivaltaa koskevia ilmoituksia ennen Eurocontrolin päätöksentekoa virallisella äänestyksellä tai muulla tavoin.

8 artikla

Yleissopimuksen 34 artiklaa sovelletaan kaikkiin riitoihin, jotka syntyvät kahden tai useamman tämän pöytäkirjan sopimuspuolen välillä taikka yhden tai useamman tämän pöytäkirjan sopimuspuolen ja Eurocontrolin välillä tämän pöytäkirjan tulkinnasta, soveltamisesta tai täytäntöönpanosta, mukaan lukien sen pätevyys, voimassaolo ja voimassaolon päättyminen.

9 artikla

1.   Tämä pöytäkirja avataan allekirjoittamista varten kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan lennonvarmistusalan yhteistyöstä 13 päivänä joulukuuta 1960 tehdyn kansainvälisen Eurocontrol-yleissopimuksen ja siihen tehtyjen muutosten yhdistämisestä, joka avattiin allekirjoittamista varten 27 päivänä kesäkuuta 1997, jäljempänä ’yhdistämispöytäkirja’, sekä Euroopan yhteisölle.

Ennen voimaantulopäiväänsä se on avoinna allekirjoittamista varten myös kaikille valtioille, joilla on oikeus allekirjoittaa yhdistämispöytäkirja kyseisen pöytäkirjan II artiklan mukaisesti.

2.   Tämä pöytäkirja on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Belgian kuningaskunnan hallituksen huostaan.

3.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan, kun sen ovat ratifioineet tai hyväksyneet yhtäältä kaikki allekirjoittajavaltiot, jotka ovat myös yhdistämispöytäkirjan allekirjoittajia ja joiden ratifiointi tai hyväksyntä vaaditaan yhdistämispöytäkirjan voimaantuloa varten, ja toisaalta Euroopan yhteisö, viimeisen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, mikäli yhdistämispöytäkirja on tullut voimaan kyseisenä päivänä. Jos tämä ehto ei täyty, se tulee voimaan samana päivänä kuin yhdistämispöytäkirja.

4.   Sellaisten allekirjoittajien osalta, jotka ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen, pöytäkirja tulee voimaan kyseisen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

5.   Belgian kuningaskunnan hallitus ilmoittaa tämän pöytäkirjan muiden allekirjoittajavaltioiden hallituksille ja Euroopan yhteisölle jokaisesta allekirjoittamisesta, ratifioimis- tai hyväksymiskirjan talletuksesta ja päivästä, jona tämä pöytäkirja tulee voimaan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

10 artikla

Yleissopimukseen liittyminen sen voimaantulon jälkeen merkitsee myös sitoutumista tähän pöytäkirjaan. Yleissopimuksen 39 ja 40 artiklan määräykset koskevat myös tätä pöytäkirjaa.

11 artikla

1.   Tämä pöytäkirja on voimassa toistaiseksi.

2.   Jos kaikki Eurocontroliin kuuluvat Euroopan yhteisön jäsenvaltiot irtisanoutuvat Eurocontrolista, Euroopan yhteisön katsotaan antaneen irtisanomisilmoituksen yleissopimuksesta ja tästä pöytäkirjasta samalla, kun viimeinen Eurocontrolista irtisanoutuva Euroopan yhteisön jäsenvaltio ilmoittaa irtisanoutumisesta yleissopimuksen 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

12 artikla

Belgian kuningaskunnan hallitus huolehtii tämän pöytäkirjan rekisteröimisestä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston huostaan Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitetun Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 83 artiklan mukaisesti.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa esitettyään allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

TEHTY Brysselissä 8 päivänä lokakuuta 2002 allekirjoittajavaltioiden jokaisella virallisella kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, joka talletetaan Belgian kuningaskunnan hallituksen arkistoon, ja tämä hallitus toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset muiden allekirjoittajavaltioiden hallituksille ja Euroopan yhteisölle. Jos eroavuuksia ilmenee, ranskankielinen teksti on todistusvoimainen.

Euroopan yhteisön julistus toimivallasta kansainvälisen Eurocontrol-yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa

Tässä julistuksessa ilmaistaan Euroopan yhteisön toimivalta kansainvälisen Eurocontrol-yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa EY:n perustamissopimuksen asiaa koskevien artiklojen mukaisesti, siten kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on näitä artikloja tulkinnut.

A.   YLEISET PERIAATTEET

1.

Jäsenvaltioiden EY:n perustamissopimuksen nojalla yhteisölle siirtämän toimivallan käyttäminen kehittyy sen ominaisluonteen vuoksi jatkuvasti. Toimivaltaiset toimielimet voivat perustamissopimuksen puitteissa tehdä päätöksiä, jotka määrittävät Euroopan yhteisön toimivallan laajuuden. Tämän vuoksi Euroopan yhteisö pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä julistusta vastaavasti, ilman että tämä kuitenkaan on edellytyksenä yhteisön Eurocontrolia koskevan toimivallan käyttämiselle.

2.

Eurocontrolin suhteen sovellettavaksi tulee ainoastaan Euroopan yhteisön ulkoinen toimivalta. Siten Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta (1) ainoastaan siinä määrin, kuin kansainväliset sopimukset ja muut kansainvälisen yhteistyön puitteissa vahvistetut säännöt vaikuttavat sisäiseen lainsäädäntöön, jolleivät toimivaltaiset toimielimet perustamissopimuksen mukaisesti nimenomaisesti päätä käyttää suoraa ulkoista toimivaltaa tietyllä alalla.

B.   EUROOPAN YHTEISÖN KÄYTTÄMÄ TOIMIVALTA

1.   Toimivallan soveltamisalat ilmaliikenteen hallinnan alalla

a)

Standardointi: tähän kuuluu yleensä teknisten eritelmien ja erityisesti lentoliikennepalvelujen tarjoamisessa käytettyihin laitteisiin ja järjestelmiin liittyvien teknisten eritelmien yhdenmukaistaminen (EY:n perustamissopimuksen 95 ja 80 artikla).

Tällä alalla Euroopan yhteisön antamista säädöksistä merkityksellisimmät ovat neuvoston asetus (ETY) N:o 3922/91 (2), neuvoston direktiivi 93/65/ETY (3) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY (4).

b)

Tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskeva politiikka (EY:n perustamissopimuksen 163—173 artikla).

Tällä alalla yhteisön antamista säädöksistä merkityksellisimmät ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY (5), neuvoston päätös 2002/834/EY (6) ja neuvoston päätös 2002/835/EY (7). Tämä kattaa pääasiassa perustutkimuksen (yliopistot, tutkimuslaitokset) ja tutkimuksen ja teknologisen kehityksen, joka liittyy ilmailuun ja telematiikkaan, mukaan lukien ilmaliikennevirtojen sääntelyjärjestelmät ja -laitteet.

c)

Euroopan laajuiset verkot (EY:n perustamissopimuksen 154—156 artikla): tähän kuuluvat liikenne, televiestintä ja energia, ja tarkoituksena on varmistaa kansallisten verkkojen yhteentoimivuus ja yhdenmukaisuus yhteisen suunnittelun, yhteisten rahoitusaloitteiden ja yhteentoimivuuden standardien avulla.

Tällä alalla yhteisön antamista säädöksistä merkityksellisimmät ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1692/96/EY (8) ja neuvoston asetus (EY) N:o 2236/95 (9).

d)

Radiotaajuuksien yhdenmukaistamista koskeva politiikka: Tähän kuuluu erityisesti poliittisten ja oikeudellisten puitteiden luominen, joiden avulla varmistetaan eri toimintaperiaatteiden yhteensovittaminen ja radiotaajuuksien saatavuuden ja tehokkaan käytön yhdenmukaistamisen ehdot. Tämä on tarpeen sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta erinäisillä yhteisön politiikan aloilla, kuten sähköisessä viestinnässä, liikenteessä sekä tutkimuksessa ja kehityksessä.

Tällä alalla yhteisön antamista säädöksistä merkityksellisin on Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 676/2002/EY (10).

2.   Toimivallan alat lentoliikenteen alalla

Lentoliikennepolitiikan (EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohta ja siihen perustuva lainsäädäntö) tavoitteena on helpottaa lentoliikennepalvelujen tarjoamista yhteisössä, edistää turvallisuutta ja turvatoimia sekä osaltaan parantaa sisämarkkinoiden tehokkuutta.

Tällä alalla yhteisön antamista säädöksistä merkityksellisimmät ovat neuvoston asetukset (ETY) N:o 2407/92 (11), (ETY) N:o 2408/92 (12), (ETY) N:o 2409/92 (13) ja (ETY) N:o 95/93 (14) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002 (15) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2320/2002 (16), joka on pantu täytäntöön komission asetuksella (EY) N:o 622/2003 (17), sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003 (18) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/42/EY (19).

3.

Eurocontrolin toteuttama toimenpide voi vaikuttaa yhteisön yleisillä politiikan aloilla kuten kilpailupolitiikassa, tavaroiden ja palveluiden vapaassa liikkuvuudessa (mukaan lukien julkiset hankinnat ja tietosuoja), ympäristönsuojelussa, sosiaalipolitiikassa, taloudellisessa ja sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa jne. vakiintuneisiin sääntöihin.

C.   JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTA

1.

Ellei Euroopan yhteisö ole vahvistanut sisäisiä sääntöjä eikä ole päätetty suoran ulkoisen toimivallan käyttämisestä, toimivalta on yhteisön jäsenvaltioilla.

2.

Todettakoon, että perustamissopimus ei anna Euroopan yhteisölle toimivaltaa kansallista turvallisuutta ja puolustusta koskevissa kysymyksissä, ja sen vuoksi ilmatilan suunnittelu ja käyttö sotilaallisiin tarkoituksiin on yhteisön toimivallan ulkopuolella.


(1)  Sellaisena kuin se on vahvistettu yhteisöjen tuomioistuimen lausunnoissa 1/94 (Kok. 1994, s. I-5267), 2/91 (Kok. 1993, s. I-1061) ja 1/76 (Kok. 1977, s. 741) sekä tuomiossa 22/71 (Kok. 1971, s. 949).

(2)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1592/2002 (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1).

(3)  EYVL L 187, 29.7.1993, s. 52, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2082/2000 (EYVL L 254, 9.2.2001, s. 1).

(4)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).

(5)  EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 294, 29.10.2002, s. 1.

(7)  EYVL L 294, 29.10.2002, s. 44.

(8)  EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 1346/2001/EY (EYVL L 185, 6.7.2001, s. 1).

(9)  EYVL L 228, 23.9.1995, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1655/1999 (EYVL L 197, 29.7.1999, s. 1).

(10)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1

(11)  EYVL L 240, 24.8.1992, s. 1.

(12)  EYVL L 240, 24.8.1992, s. 8, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymissopimuksella.

(13)  EYVL L 240, 24.8.1992, s. 15.

(14)  EYVL L 14, 22.1.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1554/2003 (EUVL L 221, 4.9.2003, s. 1).

(15)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1.

(16)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 1.

(17)  EUVL L 89, 5.4.2003, s. 9.

(18)  EUVL L 66, 11.3.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1358/2003 (EUVL L 194, 1.8.2003, s. 9).

(19)  EUVL L 167, 4.7.2003, s. 23.


Top