Help Print this page 

Document 32003R2211

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 2211/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2501/2001 muuttamisesta ja mainitun asetuksen soveltamisen jatkamisesta 31 päivään joulukuuta 2005
  • In force
OJ L 332, 19.12.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 41 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 41 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 221 - 222

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2211/oj
Multilingual display
Text

32003R2211

Neuvoston asetus (EY) N:o 2211/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2501/2001 muuttamisesta ja mainitun asetuksen soveltamisen jatkamisesta 31 päivään joulukuuta 2005

Virallinen lehti nro L 332 , 19/12/2003 s. 0001 - 0002


Neuvoston asetus (EY) N:o 2211/2003,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2003,

yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2501/2001 muuttamisesta ja mainitun asetuksen soveltamisen jatkamisesta 31 päivään joulukuuta 2005

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisö on vuodesta 1971 myöntänyt kehitysmaille kaupallisia etuuksia osana yleistä tullietuusjärjestelmäänsä.

(2) Yhteisön yhteisen kauppapolitiikan on oltava sopusoinnussa kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteiden kanssa ja kauppapolitiikalla on tuettava näitä tavoitteita, erityisesti köyhyyden poistamista ja kestävän kehityksen edistämistä kehitysmaissa.

(3) Maailman kauppajärjestön neljännessä ministerikokouksessa Dohassa marraskuussa 2001 käynnistettyjä monenvälisiä kauppaneuvotteluja ei ole vielä saatu päätökseen. Näin ollen on ennenaikaista laatia järjestelmän soveltamista vuosina 2005-2014 koskevia suuntaviivoja, mikä on pätevä syy jatkaa nykyisen järjestelmän voimassaoloa yhdellä vuodella komission 1 päivänä kesäkuuta 1994 neuvostolle osoittamassa tiedonannossa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Huumausaineita koskevia järjestelyjä on arvioitava. Jatkamisen myötä ehdokasvaltiot, joiden on määrä liittyä vuonna 2004, voivat lisäksi olla täysin mukana laadittaessa uutta tullietuusjärjestelmää.

(4) Asetuksen (EY) N:o 2501/2001(3) soveltamisesta saatu kokemus on osoittanut tarpeelliseksi muuttaa eräitä sen säännöksiä.

(5) Neuvosto ja komissio sitoutuivat huhtikuussa 2003 tarkastelemaan kaikkia aiheellisia vuosittaisen mekanismin muutoksia, jotka koskevat edunsaajamaiden/ -alojen jättämistä ulkopuolelle niiden kehityksen perusteella (graduaatio), ottaen huomioon tarpeen tukea kestävän ja kilpailukykyisen tuotannon kehittymistä, mukaan lukien muun muassa graduaatiojärjestelmän mahdollisen muuttamisen huumausaineille vaihtoehtoisten viljelmien osalta. Kunnes yleistä tullietuusjärjestelmää mahdollisesti muutetaan tulevaisuudessa, asetuksen N:o 2501/2001 12 artiklaa olisi muutettava edunsaajamaihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten välttämiseksi. Edunsaajamaiden yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvan kaupan vähäisyys tekee niistä haavoittuvia kaikenlaisille tullietuuksissa tapahtuville muutoksille.

(6) Yleisistä tullietuuksista nauttivien kehitysmaiden erityispiirteiden huomioon ottamiseksi työntekijöiden oikeuksien suojelua koskevaa erityistä kannustusmenettelyä olisi vahvistettava, jotta se kannustaisi tehokkaammin Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistuksessa tarkoitettujen normien asteittaiseen käyttöönottoon.

(7) Asetusta (EY) N:o 2501/2001 olisi näin ollen aiheellista muuttaa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2501/2001 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan 1 kohdassa ilmaisu "ja 2004" ilmaisulla "2004 ja 2005".

2) Korvataan 6 artiklan a alakohdan lopussa oleva ilmaisu "tariffikiintiöiden" ilmaisulla "perustamissopimuksen 26 artiklan tai asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen VII mukaisesti käyttöön otettujen tariffikiintiöiden".

3) Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Komissio vahvistaa kunkin vuoden syyskuun 1 päivänä käytettävissä olevien viimeisimpien tietojen perusteella, mitkä alat täyttävät 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset. 1 ja 2 kohdan säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta niihin edunsaajamaihin, joiden tuonti yhteisöön vähintään yhtenä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista kolmesta vuodesta on arvoltaan vähemmän kuin yksi prosentti yhteisön tullietuusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kokonaistuonnista yhteisöön. Vastaavasti liitteessä I olevan D sarakkeen mukaisesti poistetut tullietuudet palautetaan."

4) Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Oikeus työntekijöiden oikeuksien suojelua koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn voidaan myöntää maalle,

a) jonka kansallinen lainsäädäntö sisältää pakkotyötä koskevien ILO:n yleissopimusten n:o 29 ja 105, järjestäytymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta koskevien ILO:n yleissopimusten n:o 87 ja 98, syrjimättömyyttä työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä koskevien ILO:n yleissopimusten n:o 100 ja 111 sekä lapsityövoimaa koskevien ILO:n yleissopimusten n:o 138 ja 182 normien olennaisen sisällön ja joka tosiasiallisesti soveltaa tätä lainsäädäntöä; tai

b) jonka kansallinen lainsäädäntö sisältää a kohdassa tarkoitettujen normien olennaisen sisällön ja joka on sitoutunut soveltamaan niitä selvällä ja merkittävällä tavalla, mukaan lukien kaikin asiaankuuluvissa ILO:n yleissopimuksissa esitetyin asianmukaisin keinoin, ottaen ILO:n tekemän tilanteen arvioinnin mahdollisimman tarkkaan huomioon.

Edellä b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa menettelyä voidaan soveltaa määräajan, minkä jälkeen sen jatkaminen riippuu siitä, miten hyvin edunsaajamaa pystyy osoittamaan edistyneensä asiassa. Edistymistä arvioidaan yhteisymmärryspöytäkirjassa, joka edunsaajamaan viranomaisten on hyväksyttävä, esitetyllä tavalla."

5) Korvataan 25 artiklan 4 kohdassa vuosi "2004" vuodella "2005".

6) Korvataan 41 artiklan 2 kohdassa vuosi "2004" vuodella "2005".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Marzano

(1) Lausunto annettu 4.12.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) Lausunto annettu 10.12.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 346, 31.12.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1686/2003 (EUVL L 240, 26.9.2003, s. 8).

Top