Help Print this page 

Document 32003R2036

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 2036/2003, annettu 19 päivänä marraskuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 896/2001 säännöksistä poikkeamisesta banaanien tuontitariffikiintiöiden kunkin perinteisen toimijan viitemäärään sovellettavien mukautuskertoimien osalta vuonna 2004
  • No longer in force
OJ L 302, 20.11.2003, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 517 - 518
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 517 - 518
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 517 - 518
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 517 - 518
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 517 - 518
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 517 - 518
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 517 - 518
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 517 - 518
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 517 - 518

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2036/oj
Multilingual display
Text

32003R2036

Komission asetus (EY) N:o 2036/2003, annettu 19 päivänä marraskuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 896/2001 säännöksistä poikkeamisesta banaanien tuontitariffikiintiöiden kunkin perinteisen toimijan viitemäärään sovellettavien mukautuskertoimien osalta vuonna 2004

Virallinen lehti nro L 302 , 20/11/2003 s. 0007 - 0008


Komission asetus (EY) N:o 2036/2003,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2003,

asetuksen (EY) N:o 896/2001 säännöksistä poikkeamisesta banaanien tuontitariffikiintiöiden kunkin perinteisen toimijan viitemäärään sovellettavien mukautuskertoimien osalta vuonna 2004

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2587/2001(2), ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanien tuontia yhteisöön koskevan menettelyn osalta 7 päivänä toukokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 896/2001(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1439/2003(4), 4 artiklan 1 kohdassa määritellään perinteisten A/B- ja C-toimijoiden viitemäärän laskentatapa vuosille 2004 ja 2005 sen perusteella, kuinka toimija on käyttänyt tuontitodistuksia viitevuoden aikana.

(2) Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 896/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti antamien ilmoitusten mukaan näin määriteltyjen viitemäärien yhteismäärä vuodelle 2004 on 2197147,342 tonnia kaikkien perinteisten A/B-toimijoiden osalta ja 630713,105 tonnia kaikkien perinteisten C-toimijoiden osalta. Koska nämä määrät ovat tariffikiintiöiden rajoissa käytettävissä olevia määriä alhaisempia, edellä mainitun asetuksen 5 artiklan 3 kohdan soveltaminen johtaisi sellaisen mukautuskertoimen vahvistamiseen, joka lisäisi perinteisten toimijoiden viitemääriä.

(3) Perinteisille toimijoille myönnettävä määrä saattaisi olla poikkeuksellisen alhainen heidän toimintaansa viitevuonna erittäin vakavasti haitanneesta syystä. Asetuksen (EY) N:o 896/2001 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti komissio voi tarvittaessa toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä näiden erityistilanteiden hoitamiseksi A/B- ja C-tariffikiintiöiden määrien rajoissa. Lisäksi eräiden jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 896/2001 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemiä, perinteisille toimijoille vahvistettujen viitemäärien kokonaismäärää koskevia ilmoituksia saatetaan joutua muuttamaan vireillä olevien oikeudenkäyntimenettelyiden seurauksena.

(4) Tilanteen kehittymistä odotettaessa ja sen varmistamiseksi, että kyseessä olevia toimijoita koskevia tarvittavia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, vaikuttaa aiheelliselta olla väliaikaisesti vahvistamatta vuodeksi 2004 kunkin perinteisen toimijan viitemäärään sovellettavia mukautuskertoimia.

(5) Asetuksesta (EY) N:o 896/2001 olisi näin ollen poikettava vastaavasti.

(6) Jotta toimijoilla olisi riittävästi aikaa vuoden 2004 ensimmäistä vuosineljännestä koskevien todistushakemusten jättämiseen, tämän asetuksen säännösten on tultava voimaan viipymättä.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 896/2001 5 artiklan 3 kohdassa säädetään, perinteisten toimijoiden A/B- ja C-tariffikiintiöiden viitemäärään vuonna 2004 sovellettavat mukautuskertoimet jätetään väliaikaisesti vahvistamatta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EYVL L 345, 29.12.2001, s. 13.

(3) EYVL L 126, 8.5.2001, s. 6.

(4) EUVL L 204, 13.8.2003, s. 30.

Top