Help Print this page 

Document 32003R1701

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1701/2003, annettu 24 päivänä syyskuuta 2003, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 243, 27.9.2003, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 100 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 100 - 100

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1701/oj
Multilingual display
Text

32003R1701

Komission asetus (EY) N:o 1701/2003, annettu 24 päivänä syyskuuta 2003, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 243 , 27/09/2003 s. 0005 - 0005


Komission asetus (EY) N:o 1701/2003,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2003,

yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002(1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (jäljempänä "Chicagon yleissopimus") liitteessä 16 olevien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin ne on julkaistu marraskuussa 1999, liitteen lisäyksiä lukuun ottamatta.

(2) Chicagon sopimusta ja sen liitteitä on muutettu asetuksen (EY) N:o 1592/2002 antamisen jälkeen, joten asetuksen 6 artiklan 1 kohtaa on myös muutettava kyseisen asetuksen 54 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

(3) Nykyisessä asetuksessa säädetyt toimenpiteet noudattavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 54 artiklan mukaan perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean antamaa lausuntoa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan 1 kohta seuraavalla tekstillä:

"1. Tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 olevien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin ne on julkaistu maaliskuussa 2002 niteessä I ja marraskuussa 1999 niteessä II, lukuun ottamatta liitteen 16 lisäyksiä."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä syyskuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2003.

Komission puolesta

Loyola De Palacio

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1.

Top