Help Print this page 

Document 32003R1592

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1592/2003, annettu 11 päivänä syyskuuta 2003, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta
  • In force
OJ L 228, 12.9.2003, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1592/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32003R1592

Komission asetus (EY) N:o 1592/2003, annettu 11 päivänä syyskuuta 2003, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta

Virallinen lehti nro L 228 , 12/09/2003 s. 0009 - 0009


Komission asetus (EY) N:o 1592/2003,

annettu 11 päivänä syyskuuta 2003,

Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003(2), ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2003 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2341/2002(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1407/2003(4), säädetään turskakiintiöistä vuodeksi 2003.

(2) Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3) Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Alankomaiden lipun alla purjehtivien tai Alankomaissa rekisteröityjen alusten turskasaaliit ICES-alueen III a (Skagerrak) vesillä ovat täyttäneet vuodeksi 2003 myönnetyn kiintiön. Alankomaat on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 30 päivästä heinäkuuta 2003. Tämän vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Alankomaiden lipun alla purjehtivien tai Alankomaissa rekisteröityjen alusten turskasaaliit ICES-alueen III a (Skagerrak) vesillä ovat täyttäneet Alankomaille vuodeksi 2003 myönnetyn kiintiön.

Kielletään Alankomaiden lipun alla purjehtivilta tai Alankomaissa rekisteröidyiltä aluksilta turskan kalastus ICES-alueen III a (Skagerrak) vesillä sekä näiden alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivästä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä syyskuuta 2003.

Komission puolesta

Kalastuspääosaston pääjohtaja

Jörgen Holmquist

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EYVL L 356, 31.12.2002, s. 12.

(4) EUVL L 201, 8.8.2003, s. 3.

Top