Help Print this page 

Document 32003R0908

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 908/2003, annettu 23 päivänä toukokuuta 2003, vuonna 2002 yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettyjen banaanien tasaustuen määrän ja vuoden 2003 ennakkojen yksikkökohtaisen määrän vahvistamisesta
  • No longer in force
OJ L 128, 24.5.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/908/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32003R0908

Komission asetus (EY) N:o 908/2003, annettu 23 päivänä toukokuuta 2003, vuonna 2002 yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettyjen banaanien tasaustuen määrän ja vuoden 2003 ennakkojen yksikkökohtaisen määrän vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 128 , 24/05/2003 s. 0005 - 0006


Komission asetus (EY) N:o 908/2003,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2003,

vuonna 2002 yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettyjen banaanien tasaustuen määrän ja vuoden 2003 ennakkojen yksikkökohtaisen määrän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2587/2001(2), ja erityisesti sen 12 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti mahdollisesta tulojen menetyksestä yhteisön tuottajille maksettava tasaustuki lasketaan tietyn vuoden aikana yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettyjen banaanien kiinteiden viitetulojen ja keskimääräisten tuotantotulojen välisen erotuksen perusteella.

(2) Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan kaupanpitotulojen menetystä korvaavan tasaustukijärjestelmän osalta 9 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1858/93(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 471/2001(4), 2 artiklan 2 kohdassa kiinteäksi viitetuloksi vahvistetaan 64,03 euroa 100 nettokilogrammaa kohti sellaisten vihreiden banaanien osalta, jotka ovat pakkausvarastosta poissiirtovaiheessa.

(3) Vuonna 2002 keskimääräinen tuotantotulo, joka lasketaan toisaalta tuotantoalueiden ulkopuolella kaupan pidettyjen banaanien keskihintojen perusteella siinä vaiheessa, kun banaanit on toimitettu ensimmäiseen purkamissatamaan mutta niitä ei ole vielä purettu, ja toisaalta tuotantoalueilla kaupan pidettyjen banaanien paikallismarkkinoiden myyntihintojen perusteella ottaen huomioon asetuksen (ETY) N:o 1858/93 3 artiklan 2 kohdassa vahvistetut kiinteät kustannukset, on alhaisempi kuin vuodeksi 2002 vahvistettu kiinteä viitetulo. Tämän vuoksi olisi vahvistettava vuoden 2002 osalta myönnettävän tasaustuen määrä.

(4) Asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaan lisätukea myönnetään yhdelle tai useammalle tuotantoalueelle, jos sen tai niiden keskimääräiset tuotantotulot ovat huomattavasti yhteisön keskimääräisiä tuloja alhaisempia.

(5) Martiniquessa ja Guadeloupessa tuotettujen banaanien kaupan pitämisestä saatujen tuotantotulojen vuotuinen keskiarvo osoittautui huomattavasti yhteisön keskiarvoa alhaisemmaksi vuonna 2002. Tämän vuoksi Martiniquen ja Guadeloupen tuotantoalueilla on syytä myöntää lisätukea viime vuosien tapaan. On aiheellista vahvistaa lisätuki, joka kattaa tietyn prosenttiosuuden yhteisön keskitulojen ja kyseisten tuotantoalueiden tuotteita kaupan pidettäessä todettujen keskitulojen välisestä erotuksesta ja joka määritellään sellaisen alenevan laskentatavan mukaisesti, jossa tämän erotuksen ensimmäistä 10 prosentin osuutta ei korvata.

(6) Ennakoiden yksikkömäärä ja siihen liittyvä vakuus määritellään asetuksen (ETY) N:o 1858/93 4 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti suhteessa edelliselle vuodelle vahvistettuun tuen määrään.

(7) Tarvittavien tietojen puuttuessa vuoden 2002 osalta myönnettävää tasaustukea ei ole voitu vahvistaa aikaisemmin. Olisi säädettävä, että vuoden 2002 osalta myönnetyn tuen jäännökset sekä vuoden 2003 tammi- ja helmikuussa kaupan pidettyjä banaaneja koskevat ennakot on maksettava kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

(8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Vuonna 2002 yhteisössä tuotettujen ja tuoreina kaupan pidettyjen CN-koodiin ex 0803 kuuluvien banaanien, jauhobanaaneja lukuun ottamatta, asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklassa tarkoitetun tasaustuen määräksi vahvistetaan 30,33 euroa 100 kilogrammalta.

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettuun tuen määrään lisätään 3,34 euroa 100 kilogrammalta Martiniquen alueella tuotettujen banaanien osalta ja 4,57 euroa 100 kilogrammalta Guadeloupen alueella tuotettujen banaanien osalta.

2 artikla

Tammikuusta joulukuuhun 2003 kaupan pidettävien banaanien osalta kunkin ennakon määrä on 21,23 euroa 100 kilogrammalta. Siihen liittyvän vakuuden määrä on 10,62 euroa 100 kilogrammalta.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 1858/93 10 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on maksettava vuoden 2002 osalta myönnetyn tasaustuen jäännöksen määrä sekä vuoden 2003 tammi- ja helmikuun aikana kaupan pidetyistä banaaneista myönnettävän ennakon määrä kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EYVL L 345, 29.12.2001, s. 13.

(3) EYVL L 170, 13.7.1993, s. 5.

(4) EYVL L 67, 9.3.2001, s. 52.

Top