Help Print this page 

Document 32003R0696

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 696/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1268/1999 muuttamisesta
  • In force
OJ L 99, 17.4.2003, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/696/oj
Multilingual display
Text

32003R0696

Neuvoston asetus (EY) N:o 696/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1268/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 099 , 17/04/2003 s. 0024 - 0025


Neuvoston asetus (EY) N:o 696/2003,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003,

yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1268/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 181 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

on kuullut alueiden komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Elokuun 2002 puolivälissä tulvat aiheuttivat huomattavia tuhoja muun muassa useiden ehdokasmaiden maaseutualueilla. Yhteisöllä on oltava valmiudet reagoida asianmukaisesti tällaisiin ehdokasmaissa tapahtuviin poikkeuksellisiin luonnonkatastrofeihin eri välineitä hyödyntäen, muun muassa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1268/1999(4) perustetun liittymistä valmisteleville toimenpiteille tarkoitetun rahoitusvälineen avulla. Eräs tämän välineen tavoite on ensisijaisten erityisongelmien ratkaiseminen näiden maiden maatalouden ja maaseudun kehittämiseksi kestävällä tavalla.

(2) Asetuksessa ei ole erityissäännöksiä avustustoimista maaseutualueiden tukemiseksi poikkeuksellisten luonnonkatastrofien jälkeisessä jälleenrakennustyössä.

(3) Tällaisten katastrofien jälkeen yhteisöltä edellytetään asianmukaisia toimia. Tämäntyyppiset onnettomuudet ovat sen kohteeksi joutuneille sekä julkisella että yksityisellä sektorilla myös huomattava taloudellinen rasite, josta joudutaan huolehtimaan samanaikaisesti liittymisvalmistelujen kanssa. Osarahoitusvälineiden, kuten asetuksella (EY) N:o 1268/1999 perustetun välineen, yhteydessä sopiva tapa tukea mainitunlaisia katastrofialueilla sijaitsevissa maissa toteutettavia hankkeita olisi nostaa sekä yhteisön tuen osuutta että tukien normaalia enimmäistasoa.

(4) Asetus (EY) N:o 1268/1999 olisi siksi muutettava tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1268/1999 seuraavasti:

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

" 8 artikla

Yhteisön rahoitusosuus

1. Yhteisön rahoitusosuus saa olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärästä seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

a) mihin tahansa toimenpiteeseen kuuluvissa mainitunlaisissa hankkeissa alueilla, joilla komissio arvioi tapahtuneen poikkeuksellisia luonnonkatastrofeja, yhteisön rahoitusosuus voi olla enintään 85 prosenttia tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärästä;

b) edellä 2 artiklan viimeisessä luetelmakohdassa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta yhteisön rahoitusosuus voi olla enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

2. Tuloja tuottaviin investointeihin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja investointeja lukuun ottamatta julkinen tuki saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, ja yhteisön rahoitusosuus saa olla tästä enintään 75 prosenttia;

b) edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen investointien julkinen tuki saa olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, ja yhteisön rahoitusosuus saa olla tästä enintään 85 prosenttia.

Yhteisön rahoitusosuuden on aina oltava valtiontuelle vahvistettujen tuen enimmäistasojen ja kumulaatiota koskevien ylärajojen mukainen.

3. Rahoitustuen ja suoritusten määrät ilmoitetaan euroina."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Giannitsis

(1) EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 195.

(2) Lausunto annettu 11. maaliskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EUVL C 61, 14.3.2003, s. 194.

(4) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2500/2001 (EYVL L 342, 27.12.2001, s. 1).

Top