Help Print this page 

Document 32003R0599

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 599/2003, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2003, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 85, 2.4.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 252 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 252 - 253

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/599/oj
Multilingual display
Text

32003R0599

Komission asetus (EY) N:o 599/2003, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2003, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 085 , 02/04/2003 s. 0015 - 0016


Komission asetus (EY) N:o 599/2003,

annettu 1 päivänä huhtikuuta 2003,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 223/2003(2), ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin säilyttämisen on perustuttava pääasiallisesti ennaltaehkäisyyn muun muassa sellaisin toimenpitein kuin rotujen ja kantojen asianmukainen valinta sekä asianmukainen tasapainoinen ravinto.

(2) Asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 vahvistetaan ruokintaa koskevat täsmälliset rajoitukset. Erityisesti olennaiset ainekset, kuten vitamiinit, olisi saatava luonnollisista ravinnonlähteistä.

(3) Luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevat yhdenmukaiset säännöt on vahvistettu melko hiljattain, ja tuottajilla voi yhä olla vaikeuksia hankkia paikallisiin olosuhteisiin ja/tai asianmukaisiin hoitojärjestelmiin sopeutumiskykyisiä eläimiä ja tarjota eläimille kaikkia niiden sopusointuista kasvua varten tarvitsemia aineksia, erityisesti märehtijöille eräitä rasvaliukoisia vitamiineja.

(4) On siis tarpeen sallia erityisin edellytyksin, poikkeuksellisesti ja vain siirtymäkaudeksi A-, D- ja E-vitamiinien käyttö.

(5) Tähän lupaan on liitettävä jäsenvaltioiden velvoite toimittaa tietoja komissiolle.

(6) Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa säädetty komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa. Komissio on toimittanut ehdotuksen neuvostolle asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklan neljännen kohdan mukaisesti. Koska neuvosto ei ole ratkaissut asiaa asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklan viidennessä kohdassa säädetyssä kolmen kuukauden määräajassa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2092/91 seuraavasti:

a) Muutetaan liitteessä I oleva B osa tämän asetuksen liitteessä olevan 1 kohdan mukaisesti.

b) Muutetaan liitteessä II oleva C ja D osa tämän asetuksen liitteessä olevan 2 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EUVL L 31, 6.2.2003, s. 3.

LIITE

1. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I oleva B osa seuraavasti:

Korvataan 4.10 kohta seuraavasti:

"4.10 Siipikarjan osalta lihotusvaiheessa annettavan rehuseoksen on sisällettävä vähintään 65 prosenttia viljojen, valkuaiskasvien ja öljynsiementen seosta."

2. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II seuraavasti:

a) lisätään C osaan 2.3 kohta seuraavasti:

"2.3 Munat ja munatuotteet siipikarjan ravinnoksi, mieluiten samalta tilalta peräisin olevat."

b) muutetaan D osa seuraavasti:

i) lisätään 1.2 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Ensimmäisestä alakohdasta poiketen kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia synteettisten vitamiinien A, D ja E käytön märehtijöiden ruokinnassa 31 päivänä joulukuuta 2004 päättyvän siirtymäkauden ajan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- synteettiset vitamiinit ovat luonnonvitamiinien kanssa identtiset, ja

- jäsenvaltioiden antaman luvan on perustuttava täsmällisiin kriteereihin, ja ne on annettava komissiolle tiedoksi.

Tuottajat voivat hyötyä tästä luvasta ainoastaan, jos ne ovat osoittaneet jäsenvaltion tarkastuslaitosta tai -viranomaista tyydyttävällä tavalla, että eläinten terveyttä ja hyvinvointia ei voida taata ilman kyseisten synteettisten vitamiinien käyttöä."

ii) lisätään 2 kohtaan ilmaisu seuraavasti:

- "Oluthiivat"

Top