Help Print this page 

Document 32003R0223

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 223/2003, annettu 5 päivänä helmikuuta 2003, luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja, rehuseoksia ja rehuaineita koskevista merkintävaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 31, 6.2.2003, p. 3–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 165 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 165 - 170

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/223/oj
Multilingual display
Text

32003R0223

Komission asetus (EY) N:o 223/2003, annettu 5 päivänä helmikuuta 2003, luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja, rehuseoksia ja rehuaineita koskevista merkintävaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 031 , 06/02/2003 s. 0003 - 0008


Komission asetus (EY) N:o 223/2003,

annettu 5 päivänä helmikuuta 2003,

luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja, rehuseoksia ja rehuaineita koskevista merkintävaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 473/2002(2), ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan sekä 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti on annettava asetus, jossa säädetään rehuja, rehuseoksia ja rehuaineita koskevista merkintä- ja tarkastusvaatimuksista ja varotoimenpiteistä, sikäli kuin vaatimukset koskevat luonnonmukaista tuotantotapaa.

(2) Lemmikkieläinten ruokien ja turkiseläinten rehujen markkinat eroavat tuotantoeläinten rehujen markkinoista. Lisäksi asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5, 6, 8 ja 9 artiklassa merkinnästä, tuotannosta ja tarkastuksesta säädettyjä sääntöjä ei sovelleta vesiviljelyeläimiin tai -tuotteisiin. Näin ollen tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan luonnonmukaisella tuotantotavalla kasvatettujen eläinten rehuihin lemmikkieläinten ruokia sekä turkiseläinten ja vesiviljelyeläinten rehuja lukuun ottamatta.

(3) Luonnonmukaisella tuotantotavalla kasvatettujen eläinten rehujen pakkausmerkintää koskevien erityistoimenpiteiden avulla tuottajien on voitava tunnistaa rehut, joita voidaan käyttää luonnonmukaista tuotantotapaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan ei saisi korostaa tätä tuotantotapaa enemmän kuin eläinten rehun kuvausta tai nimeä, joista säädetään rehuseosten pitämisestä kaupan 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa neuvoston direktiivissä 79/373/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/2/EY(4), ja rehuaineiden liikkuvuudesta, direktiivien 70/524/ETY, 74/63/ETY, 82/471/ETY ja 93/74/ETY muuttamisesta sekä direktiivin 77/101/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/25/EY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/46/EY(6).

(4) Lisäksi luonnonmukaisesti tuotettujen rehuaineiden määrä, luonnonmukaisen tuotannon siirtymävaiheessa saatujen tuotteiden määrä ja maataloudesta peräisin olevan rehun kokonaissisältö kuiva-ainepitoisuutena on ilmoitettava, jotta tuottajat voivat noudattaa asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I olevassa B osassa säädettyjä päivittäisiä annoksia. Tästä syystä mainitun asetuksen liitteessä I olevaa B osaa olisi mukautettava.

(5) Useissa eläinten rehuiksi tarkoitetuissa kaupallisissa merkeissä, jotka eivät täytä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 vaatimuksia, on mainintoja, joita toimijat saattavat pitää viittauksena luonnonmukaiseen tuotantoon. Olisi säädettävä siirtymäkaudesta, jotta kyseisten merkkien haltijat voisivat sopeutua uusiin sääntöihin. Tällainen siirtymäkausi olisi kuitenkin myönnettävä ainoastaan sellaisille merkeille, joissa oli rekisteröintihakemuksen tekemisajankohtana edellä mainittuja mainintoja, ennen kuin 19 päivänä heinäkuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1804/1999(7) asetuksen (ETY) N:o 2092/91 täydentämisestä siten, että asetus käsittää myös eläintuotannon, julkaistiin ja jos toimijoille tiedotetaan asianmukaisesti, ettei tuote ole luonnonmukaisesti valmistettu.

(6) Rehujen valmistusyksiköihin sovellettavien tarkastusta koskevien vähimmäisvaatimusten ja varotoimenpiteiden mukaisesti on toteutettava erityistoimenpiteitä, jotka on sisällytettävä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteeseen III.

(7) Periaate, jonka mukaan kaikki luonnonmukaisesta maataloudesta saatuja rehuseoksia valmistavissa yksiköissä käytettävät laitteistot erotetaan samassa yksikössä tavanomaisesti tuotettujen rehuseosten valmistukseen käytettävistä laitteistoista, katsotaan tehokkaaksi keinoksi estää luonnonmukaisessa tuotannossa kiellettyjen tuotteiden ja aineiden esiintyminen. Tämä periaate olisi näin ollen sisällytettävä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen III säännöksiin. Katsotaan kuitenkin, että kyseisen säännöksen nopealla täytäntöönpanolla on merkittävä taloudellinen vaikutus usean jäsenvaltion rehuseosteollisuuteen ja näin ollen koko luonnonmukaisen maatalouden alaan. Tästä syystä olisi säädettävä mahdollisuudesta poiketa kyseisestä säännöksestä viiden vuoden ajan, jotta luonnonmukainen tuotantoala ehtisi sopeutua uuteen erillisiä tuotantoketjuja koskevaan sääntöön. Lisäksi tätä kysymystä on lähitulevaisuudessa tarkasteltava perusteellisesti uudelleen muiden tietojen ja saatujen kokemusten valossa.

(8) Asetus (ETY) N:o 2092/91 on syytä muuttaa vastaavasti.

(9) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean antaman lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin rehuihin, rehuseoksiin ja rehuaineisiin, sikäli kuin niissä on tai niihin aiotaan lisätä luonnonmukaista tuotantotapaa tarkoittavia merkintöjä. Lemmikkieläinten ruoat sekä turkiseläinten ja vesiviljelyeläinten rehut eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

2 artikla

Tätä asetusta varten sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 4 artiklassa vahvistettuja määritelmiä.

Sen lisäksi tarkoitetaan:

1) "luonnonmukaisesti tuotetuilla rehuaineilla" luonnonmukaisesta tuotannosta saatuja rehuaineita tai näistä rehuaineista valmistettuja aineita;

2) "luonnonmukaisen tuotannon siirtymävaiheessa saaduilla rehuaineilla" luonnonmukaisen tuotannon siirtymävaiheessa saatuja rehuaineita tai näistä rehu-aineista valmistettuja aineita.

3 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden pakkausmerkinnöissä, mainonnassa ja kauppa-asiakirjoissa voidaan viitata luonnonmukaiseen tuotantotapaan ainoastaan, jos:

a) tuotteiden tuottajana, valmistajana tai tuojana on toimija, johon on sovellettu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 8 ja 9 artiklassa säädettyjä tarkastusvaatimuksia;

b) tuotteita, niissä käytettyjä raaka-aineita tai mitä tahansa niiden valmistuksessa käytettyjä aineita ei ole käsitelty ionisoivilla säteillä;

c) asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I olevan B osan 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17 ja 4.18 kohdassa tarkoitetut edellytykset ovat tarpeen mukaan täyttyneet;

d) tuotteeseen ei ole samanaikaisesti yhdistetty luonnonmukaisesti tuotettuja rehuaineita ja tavanomaisesti tuotettuja samoja rehuaineita;

e) tuotteeseen ei ole samanaikaisesti yhdistetty luonnonmukaisen tuotannon siirtymävaiheessa saatuja rehuaineita ja tavanomaisesti tuotettuja samoja rehuaineita.

2. Rajoittamatta 4 ja 5 artiklan säännösten soveltamista 1 kohdassa tarkoitettu viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan tehdään yksinomaan seuraavilla merkinnöillä:

a) "luonnonmukaisesti tuotettu", jos vähintään 95 prosenttia tuotteen kuiva-aineesta koostuu luonnonmukaisesti tuotetuista rehuaineista;

b) "voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (ETY) N:o 2092/91 mukaisesti", jos tuote sisältää luonnonmukaisesti tuotettuja rehuaineita ja/tai luonnonmukaisen tuotannon siirtymävaiheessa saatuja rehuaineita ja/tai tavanomaisesti tuotettuja rehuaineita eri määrinä.

4 artikla

1. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu merkintä:

a) on pidettävä erillään direktiivin 79/373/ETY 5 artiklassa tai direktiivin 96/25/EY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista maininnoista;

b) ei saa väriltään, kooltaan tai kirjasinmerkiltään olla selvemmin erottuva kuin direktiivin 79/373/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja direktiivin 96/25/EY 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu rehun kuvaus tai nimi;

c) siihen on liitettävä samaan kenttään kuiva-aineeseen perustuen maininta, josta ilmenee:

i) luonnonmukaisesti tuotettujen rehuaineiden prosenttiosuus;

ii) luonnonmukaisen tuotannon siirtymävaiheessa saatujen rehuaineiden prosenttiosuus;

iii) maataloudesta peräisin olevien rehujen kokonaisprosenttiosuus;

d) siinä on mainittava viimeisen valmistustoiminnan toteuttanutta toimijaa valvovan tarkastusviranomaisen tai -laitoksen nimi ja/tai koodinumero;

e) siihen on liitettävä luettelo luonnonmukaisesti tuotettujen rehuaineiden nimistä;

f) siihen on liitettävä luettelo luonnonmukaisen tuotannon siirtymävaiheessa saatujen rehuaineiden nimistä.

2. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun merkintään voidaan liittää maininta velvoitteesta, jonka mukaan rehun käytössä on noudatettava asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I olevan B osan säännöksiä päivittäisten annosten koostumuksesta.

3. Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun tarkastusviranomaisen tai -laitoksen nimen ja/tai koodinumeron valinta on jäsenvaltion vastuulla, ja jäsenvaltion on ilmoitettava päätöksestään komissiolle.

5 artikla

Kaupallisia merkkejä tai myyntinimityksiä, joissa on asetuksen (ETY) N:o 2092/91 2 artiklassa tarkoitettu maininta, voidaan käyttää ainoastaan, jos vähintään 95 prosenttia tuotteen kuiva-aineesta koostuu luonnonmukaisesti tuotetuista rehuaineista.

6 artikla

Edellä 3, 4 ja 5 artiklasta poiketen kaupallisia merkkejä, joissa on asetuksen (ETY) N:o 2092/91 2 artiklassa tarkoitettu merkintä, voidaan käyttää 1 päivään heinäkuuta 2006 saakka 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) merkin rekisteröintiä on haettu ennen 24 päivää elokuuta 1999, ja merkki on neuvoston direktiivin 89/104/ETY(8) mukainen; ja

b) merkin mukana on aina selkeä, näkyvä ja helposti luettava maininta, jossa ilmoitetaan, että tuotteet eivät ole asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn luonnonmukaisen tuotantotavan mukaisesti tuotettuja.

7 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I oleva B osa ja liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 6 päivästä elokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EYVL L 75, 16.3.2002, s. 21.

(3) EYVL L 86, 6.4.1979, s. 30.

(4) EYVL L 63, 6.3.2002, s. 23.

(5) EYVL L 125, 23.5.1996, s. 35.

(6) EYVL L 234, 1.9.2001, s. 55.

(7) EYVL L 222, 24.8.1999, s. 1.

(8) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1.

LIITE

1. Lisätään asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I olevan B osan 4.4 kohdan loppuun virke seuraavasti:

"Nämä luvut on ilmoitettava prosenttiosuutena maataloustuotteista valmistetun rehun kuiva-aineesta."

2. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite III seuraavasti:

2.1 Korvataan yleisten säännösten 2 kohta seuraavasti:

"Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä ja tässä liitteessä olevien erityissäännösten A, B, C, D ja E osassa säädettyjä alkutarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan myös toimijoihin, jotka jo harjoittavat toimintaa asetuksen (EY) N:o 2491/2001 2 artiklassa mainittuna päivämääränä."

2.2 Korvataan yleisten säännösten 4 kohta seuraavasti:

"Vastaavan toimijan on ilmoitettava hyvissä ajoin tarkastuslaitokselle tai -viranomaiselle muutoksista 3 kohdassa tarkoitetussa kuvauksessa tai tarkoitetuissa käytännön toimenpiteissä ja tässä liitteessä olevien erityissäännösten A, B, C, D ja E osassa säädetyssä alkutarkastuksessa."

2.3 Lisätään yleisten säännösten 3 kohdan kolmannen alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan ilmaisun "11 artiklassa" jälkeen ilmaisu:

"ja/tai asetuksessa (EY) N:o 223/2003"

2.4 Lisätään yleisten säännösten 6 kohdan toisen luetelmakohdan loppuun ilmaisu:

"sekä tarvittaessa rehuseosten koostumuksen"

2.5 Korvataan yleisten säännösten 7 kohdan b alakohta seuraavasti:

"tuotteen nimi, tai jos kyseessä on rehuseos, rehuseoksen kuvaus, sekä viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan joko tämän asetuksen 5 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 223/2003 3 artiklan mukaisesti"

2.6 Korvataan erityissäännösten C osan otsikko seuraavasti:

"C. C. Kasvien, kasvituotteiden, eläinten, eläintuotteiden, kasvi- ja/tai eläintuotteita sisältävien elintarvikkeiden, rehujen, rehuseosten ja rehuaineiden tuonti kolmansista maista"

2.7 Lisätään E osa seuraavasti:

"E - REHUJEN, REHUSEOSTEN JA REHUAINEIDEN VALMISTUSYKSIKÖT

Tätä jaksoa sovelletaan kaikkiin yksiköihin, jotka ovat mukana 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 4 artiklan 3 kohdassa määritellyssä valmistuksessa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun.

1. Alkutarkastus

Tässä liitteessä olevien yleisten säännösten 3 kohdassa mainitun yksikön täydellisessä kuvauksessa on:

- esitettävä rehun vastaanottoon, valmistukseen ja varastointiin ennen näitä toimintoja ja niiden jälkeen käytettävät tilat,

- esitettävä rehujen valmistuksessa käytettyjen muiden tuotteiden varastoinnissa käytettävät tilat,

- esitettävä puhdistuksessa ja desinfioinnissa käytettävien tuotteiden varastoinnissa käytettävät tilat,

- esitettävä tarvittaessa rehuseoksen, jonka toimija aikoo valmistaa, kuvaus direktiivin 79/373/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti sekä eläinlaji tai eläinluokka, jolle rehuseos on tarkoitettu,

- esitettävä tarvittaessa niiden rehuaineiden nimi, jotka toimija aikoo valmistaa.

Yleisten säännösten 3 kohdassa mainittujen toimenpiteiden, jotka toimijan on toteutettava, on sisällettävä:

- erityisesti varotoimenpiteet, joita on toteutettava vähentämään riskiä muiden kuin sallittujen aineiden ja tuotteiden aiheuttamasta kontaminaatiosta, sekä puhdistustoimenpiteet, joita on otettu käyttöön, ja niiden tehokkuuden valvonta,

- toimijan toiminnan kaikkien sellaisten näkökohtien yksilöiminen, jotka ovat ratkaisevassa asemassa varmistettaessa, että näissä yksiköissä valmistetut, 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tuotteet täyttävät aina tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 223/2003 vaatimukset,

- HACCP-järjestelmään (vaarojen analysointi ja kriittiset kohdat niiden hallitsemiseksi) perustuvien tarkoituksenmukaisten menettelyjen vahvistaminen, käyttöönotto, noudattaminen ja saattaminen ajantasalle.

Tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on hyödynnettävä näitä menettelyjä arvioidakseen yleisesti kuhunkin valmistusyksikköön liittyviä riskejä sekä laatiakseen tarkastussuunnitelman. Tarkastussuunnitelmassa on ilmaistava analysoitavien satunnaisotosten vähimmäismäärä oletettujen riskien perusteella.

2. Kirjanpitoasiakirjat

Toimintojen riittävää valvontaa varten tämän liitteen yleisten säännösten 6 kohdassa mainittujen kirjanpitoasiakirjojen on sisällettävä tiedot rehuaineiden ja lisäaineiden alkuperästä, luonteesta ja määristä samoin kuin tiedot lopputuotteiden myynnistä.

3. Valmistusyksiköt

Tuotteiden valmistuksen aikana toimijan on valvottava, että:

a) luonnonmukaisesti tuotetut rehut tai niistä johdetut aineet, siirtymävaiheessa saadut rehut tai niistä johdetut aineet sekä tavanomaisesti tuotetut rehut erotetaan toisistaan tehokkaasti fyysisesti;

b) kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia rehuseoksia valmistavissa yksiköissä käytettävät laitteistot erotetaan kokonaan laitteistoista, joita käytetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomien rehuseosten valmistuksessa.

Edellä olevan ensimmäisen alakohdan b alakohdan säännöksistä poiketen ja 31 päivään joulukuuta 2007 saakka toiminnat voidaan tehdä samoilla laitteistoilla edellyttäen, että:

- toiminnat tehdään eri aikaan ja tuotantolinja puhdistetaan tarkoituksenmukaisella tavalla, jonka tehokkuus on tarkastettu, ennen kuin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuotanto aloitetaan; toimijan on pidettävä kirjaa näistä toiminnoista,

- toimija varmistaa, että kaikki 1 kohdan säännösten mukaisesti arvioituihin riskeihin suhteutetut tarkoituksenmukaiset toimenpiteet toteutetaan, ja varmistaa tarvittaessa, ettei tuotteita, jotka eivät täytä vaatimuksia, pidetä kaupan niin, että niissä on viittaus luonnonmukaiseen tuotantoon.

Toisessa alakohdassa säädetty poikkeus edellyttää valvontalaitoksen tai -viranomaisen antamaa ennakkolupaa. Kyseinen lupa voidaan antaa yhdelle tai useammalle valmistustoiminnalle.

Komissio aloittaa ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen säännösten tarkastelun ennen 31 päivää joulukuuta 2003. Tämän tarkastelun perusteella 31 päiväksi joulukuuta 2007 vahvistettua päivämäärää voidaan tarvittaessa muuttaa.

4. Tarkastuskäynnit

Vuotuisen täydellisen tarkastuskäynnin lisäksi tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen on tehtävä kohdennettuja tarkastuskäyntejä, jotka perustuvat yleiseen arvioon mahdollisista riskeistä tämän asetuksen säännösten noudattamatta jättämisestä; tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen on kiinnitettävä erityistä huomiota toimijan esille tuomiin kriittisiin kohtiin, jotta voitaisiin määritellä, toteutetaanko seuranta- ja tarkastustoimia asianmukaisesti. Kaikkien toimijan käytössä olevien tilojen tarkastustiheys voidaan suhteuttaa niihin liittyviin riskeihin.

5. Tuotteiden kuljetus toisiin tuotanto-/valmistusyksiköihin tai varastointitiloihin

Toimijan on varmistettava, että seuraavia edellytyksiä noudatetaan:

a) luonnonmukaisesti tuotetut rehut tai niistä johdetut aineet, siirtymävaiheessa saadut rehut tai niistä johdetut aineet sekä tavanomaisesti tuotetut rehut erotetaan kuljetuksen aikana toisistaan tehokkaasti fyysisesti;

b) ajoneuvoja ja/tai säiliöitä, joilla on kuljetettu tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomia tuotteita, voidaan käyttää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kuljetukseen ainoastaan, jos:

- ne on puhdistettu perusteellisesti ja puhdistuksen tehokkuus on tarkastettu ennen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kuljetusta; toimijan on todistettava nämä toiminnat asiakirjoin;

- toimija valvoo, että kaikki 1 kohdan säännösten mukaisesti arvioituihin riskeihin suhteutetut tarkoituksenmukaiset toimenpiteet toteutetaan, ja varmistaa tarvittaessa, ettei tuotteita, jotka eivät täytä vaatimuksia, pidetä kaupan niin, että niissä on viittaus luonnonmukaiseen tuotantoon.

- toimijan tarkastuslaitokselle tai -viranomaiselle on ilmoitettu tällaisesta kuljetuksesta, ja ne ovat antaneet sille suostumuksensa; kyseinen suostumus voidaan antaa yhdelle tai useammalle kuljetukselle;

c) tässä asetuksessa tarkoitetut lopputuotteet on kuljetettava fyysisesti tai ajallisesti erillään muista lopputuotteista;

d) tuotteiden määrä kuljetuksen alkaessa ja kuljetuksen aikana kullekin vastaanottajalle toimitetut määrät on kirjattava aina kuljetuksen yhteydessä.

6. Tuotteiden vastaanotto

Edellä 1 artiklassa tarkoitettua tuotetta vastaanottaessaan toimijan on tarkastettava, että pakkaus tai säiliö on suljettu, jos sitä vaaditaan, ja että tässä liitteessä olevien yleisten säännösten 7 kohdassa tarkoitetut merkinnät on tehty. Toimijan on ristiintarkastettava yleisten säännösten 7 kohdassa tarkoitetussa pakkausmerkinnässä olevat tiedot saateasiakirjoissa olevien tietojen kanssa. Tämän tarkastuksen tulos on mainittava selvästi yleisten säännösten 6 kohdassa tarkoitetuissa kirjanpitoasiakirjoissa.".

Top