Help Print this page 

Document 32003R0188

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 188/2003, annettu 31 päivänä tammikuuta 2003, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista rahoitussäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2222/2000 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • In force
OJ L 27, 1.2.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/188/oj
Multilingual display
Text

32003R0188

Komission asetus (EY) N:o 188/2003, annettu 31 päivänä tammikuuta 2003, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista rahoitussäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2222/2000 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 027 , 01/02/2003 s. 0014 - 0015


Komission asetus (EY) N:o 188/2003,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2003,

yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista rahoitussäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2222/2000 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2500/2001(2), ja erityisesti sen 12 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yksi asetuksen (EY) N:o 1268/1999 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan tavoitteista on ensisijaisten erityisongelmien ratkaiseminen hakijamaiden maatalouden ja maaseutualueiden kehittämiseksi kestävällä tavalla. Tällaisia ongelmia voivat olla poikkeuksellisista luonnonkatastrofeista maataloudelle ja maaseutualueille aiheutuneet vahingot, mistä ovat osoituksena elokuun 2002 tulvat, jotka aiheuttivat merkittäviä vahinkoja useissa ehdokasmaissa. Yhteisön on pystyttävä reagoimaan asianmukaisesti tällaisiin poikkeuksellisiin luonnonkatastrofeihin turvautumalla eri välineisiin, esimerkiksi asetuksella (EY) N:o 1268/1999 perustettuun liittymistä valmistelevaan välineeseen (jäljempänä "liittymistä valmisteleva väline").

(2) Komission asetus (EY) N:o 2222/2000(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2252/2001(4), ei sisällä erityissäännöksiä tuen hallinnoinnista silloin kun tällaisen tuen myöntäminen liittyy poikkeukselliseen luonnonkatastrofiin tai kun poikkeuksellinen luonnonkatastrofi vaikuttaa tällaisen tuen myöntämiseen. Tällaiset säännökset olisi vahvistettava, jotta yhteisön asianmukainen ja nopea toiminta olisi mahdollista tällaisten katastrofien jälkeen.

(3) Asetuksen (EY) N:o 2222/2000 5 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään, että hankkeiden valinta on yksi Sapard-viraston tehtävistä. Kokemus on osoittanut, että kyseisen viraston ei ole määrätyissä oloissa tarpeen vastata tästä tehtävästä.

(4) Asetuksen (EY) N:o 2222/2000 7 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat käyttämättömien määrärahojen vapauttamista ilman eri toimenpiteitä, ja viitataan rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(5), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1447/2001(6), 31 artiklan 2 kohdan sääntöihin. Jotta kyseisiä sääntöjä voitaisiin Sapard-ohjelmissa soveltaa jäsenvaltioihin sovellettavia edellytyksiä vastaavin edellytyksin, olisi otettava huomioon, että tuen hallinnoinnin siirtämistä ehdokasmaille koskevien komission päätösten puuttuessa välinettä ei voida soveltaa, hankkeista ei voi aiheutua tukikelpoisia menoja ja näin ollen mitkään kyseisten maiden määrärahat eivät voi olla maksumääräyksen kohteena. Tällaisten päätösten ajoitus vaikuttaa todennäköisesti kaikissa ehdokasmaissa määrärahojen käyttöön liittymistä valmistelevan välineen ensimmäisinä soveltamisvuosina.

(5) Ottaen huomioon, että Sapard-ohjelmien toteuttaminen alkoi useimmissa ehdokasmaissa vasta vuonna 2002, vaikka niitä koskevia määrärahoja otettiin talousarvioon ensimmäisen kerran vuonna 2000, määrärahojen käyttöä koskevaa määräaikaa on vuosien 2000-2002 vuosittaisten määrien osalta aiheellista jatkaa kahdella vuodella ja siirtyä sen jälkeen asteittain soveltamaan asetuksessa (EY) N:o 1260/1999 säädettyjä, maksusitoumusten vapauttamista ilman eri toimenpiteitä koskevia sääntöjä. Maksupyyntöjen olisi oltava niin ikään hyväksyttäviä kyseisen vuosineljänneksen loppuun mennessä silloin, kun maksusitoumukset vapautetaan.

(6) Asetus (EY) N:o 2222/2000 olisi tästä syystä muutettava vastaavasti.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastokomitean (EMOTR-komitean) lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2222/2000 seuraavasti:

1) Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

"j) 'Poikkeuksellisella luonnonkatastrofilla' tarkoitetaan epätavallisen laajamittaista luonnonkatastrofia, joka aiheuttaa suurta vahinkoa ja tuhoa."

2) Korvataan 5 artiklan 1 kohdan toinen ja kolmas luetelmakohta seuraavasti:

"- hankkeiden valinta, paitsi jos hyväksyttyyn Sapard-välineen maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmaan (jäljempänä 'ohjelma') kuuluvassa asianomaisessa toimenpiteessä on vain yksi nimetty edunsaaja tai jos hankkeiden valintatehtävä on uskottu nimetylle elimelle tai nimetyille elimille,

- hankehakemusten tarkastaminen ehtojen, tukikelpoisuuden ja ohjelman sisällön osalta, julkisia hankintoja koskevat säännökset tarvittaessa mukaan luettuina,".

3) Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Tämän asetuksen 10 artiklan vaatimukset huomioon ottaen komissio vapauttaa ne osat maksusitoumuksista, joita ei ole suoritettu tilille tapahtuneena maksuna tai joista sille ei ole esitetty hyväksyttävää maksupyyntöä seuraaviin päivämääriin mennessä:

a) vuoden 2000 vuosittaista määrää vastaavien määrärahojen osalta: 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä;

b) vuoden 2001 vuosittaista määrää vastaavien määrärahojen osalta: 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä;

c) vuosien 2002 ja 2003 vuosittaisia määriä vastaavien määrärahojen osalta: 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä;

d) minkä tahansa vuoden 2003 jälkeisen vuoden vuosittaisia määriä vastaavien määrärahojen osalta: kyseistä rahoitussitoumusvuotta seuraavan toisen vuoden joulukuun 31 päivään mennessä.".

4) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- edunsaajan laatimien menoilmoitusten perusteella. Näissä ilmoituksissa mainitaan ainoastaan valitut hankkeet ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komission päätöksen tekemisen jälkeen maksetut menot, lukuun ottamatta valittuja hankkeita koskevista toteutettavuus- ja muista tutkimuksista sekä teknisestä avusta aiheutuneita menoja. Jos komissio kuitenkin päätyy siihen, että kyseessä on ollut poikkeuksellinen luonnonkatastrofi, kyseiseen katastrofiin liittyvien hankkeiden edunsaajille suoritettaviin maksuihin voidaan soveltaa poikkeusta, jonka mukaan vaatimus esittää menoilmoitus voidaan korvata ennakkomaksumahdollisuudella.".

5) Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Komissio ottaa huomioon ainoastaan Sapard-viraston neljännesvuosittain laatimat maksupyynnöt, jotka esitetään komission vahvistamassa muodossa ja jotka kansallinen hyväksyntäviranomainen toimittaa komissiolle yhden kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä. Lisäpyyntöjä voidaan kuitenkin esittää perustelluissa tapauksissa seuraavien riskien perusteella:

- jos Sapard-välineen euromääräisen tilin nettosaldo on vaarassa ehtyä ennen kuin seuraava neljännesvuosittainen pyyntö käsitellään, tai

- jos maksusitoumukset aiotaan vapauttaa 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EYVL L 342, 27.12.2001, s. 1.

(3) EYVL L 253, 7.10.2000, s. 5.

(4) EYVL L 304, 21.11.2001, s. 8.

(5) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(6) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 1.

Top