Help Print this page 

Document 32003R0016

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 16/2003, annettu 6 päivänä tammikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä koheesiorahastosta osarahoitettavista toimista aiheutuvien menojen tukikelpoisuuden osalta
  • No longer in force
OJ L 2, 7.1.2003, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 94 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 94 - 100

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/16/oj
Multilingual display
Text

32003R0016

Komission asetus (EY) N:o 16/2003, annettu 6 päivänä tammikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä koheesiorahastosta osarahoitettavista toimista aiheutuvien menojen tukikelpoisuuden osalta

Virallinen lehti nro L 002 , 07/01/2003 s. 0007 - 0013


Komission asetus (EY) N:o 16/2003,

annettu 6 päivänä tammikuuta 2003,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä koheesiorahastosta osarahoitettavista toimista aiheutuvien menojen tukikelpoisuuden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon koheesiorahastosta 16 päivänä toukokuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1265/1999(2), ja erityisesti sen liitteessä II olevan D artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Koheesiorahastosta osarahoitettavat toimet ovat asetuksen (EY) N:o 1164/94 mukaisesti hankkeita, valmistelevia tutkimuksia tai teknisen avun toimenpiteitä. Tämän vuoksi olisi tarkennettava näiden toimien tukikelpoisuutta ja toteuttamista koskevia edellytyksiä.

(2) Tukikelpoisuutta koskevat säännöt on tähän asti vahvistettu vakiomuotoisen mallin perusteella tuen myöntämistä koskevien päätösten liitteessä IV.

(3) Mainittujen toimien yhdenmukaisen kohtelun takaamiseksi olisi vahvistettava niihin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevat yhteiset säännöt. Säännöissä on määriteltävä tukikelpoisuusaika ja tukikelpoisten menojen eri luokat.

(4) Asetuksen (EY) N:o 1164/94 mukaisesti komission on hyväksyttävä ehdotetut hankkeet edellyttäen, että niissä on noudatettu vaatimuksia, joilla taataan hankkeiden korkea laatu ja yhteensopivuus erityisesti julkisia hankintoja koskevien yhteisön politiikkojen ja kilpailusääntöjen kanssa.

(5) Tämän asetuksen säännöillä korvataan koheesiorahaston tuen myöntämistä koskevien komission päätösten liitteessä IV vahvistetut säännöt uusissa hankkeissa, jotka hyväksytään komission päätöksellä tämän asetuksen voimaantulon jälkeen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt sellaisten menojen tukikelpoisuuden määrittelemiseksi, jotka aiheutuvat asetuksen (EY) N:o 1164/94 3 artiklassa säädetyistä, koheesiorahaston osarahoitusta mahdollisesti saavista toimista.

2 artikla

Toteuttamisesta vastaava elin

Asetuksen (EY) N:o 1164/94 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu toteuttamisesta vastaava elin on julkinen tai yksityinen elin, joka vastaa yksittäiseen hankkeeseen liittyvien tarjouskilpailujen järjestämisestä. Tämä elin on nimettävä koheesiorahaston tuen myöntämistä koskevassa komission päätöksessä, jäljempänä "komission päätös".

Kaikkiin toteuttamisesta vastaavaa elintä koskeviin muutoksiin on saatava komission hyväksyntä.

3 artikla

Hankkeen täytäntöönpano ja toteutuksen kesto

1. Hankkeen täytäntöönpano kattaa kaikki toteutusvaiheet etukäteissuunnittelusta hyväksytyn hankkeen päätökseen saattamiseen ja siihen liittyviin julkistamistoimenpiteisiin. Etukäteissuunnittelu käsittää myös vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkastelun.

2. Hanke voi rajoittua komission päätöksellä yhteen tai useampaan toteutusvaiheeseen.

3. Hankkeen toteutusvaihe käsittää ajanjakson, joka tarvitaan toteutusvaiheiden päätökseen saattamiseen, ja se kestää siihen asti, kun hanke on täysin toimiva ja kun komission päätöksellä hyväksytyt fyysiset osatekijät on saatu päätökseen.

4 artikla

Avoimuus ja tositteet

Kaikkien toteuttamisesta vastaavalle elimelle aiheutuvien menojen on perustuttava sopimuksiin tai yleissopimuksiin ja/tai oikeudellisesti sitoviin asiakirjoihin.

Tositteiden esittäminen on välttämätöntä.

Hankkeen toteuttamista koskevan toimiluvan ja valtuutuksen haltijoihin sovelletaan samoja valvonta- ja seurantavelvoitteita kuin toteuttamisesta vastaaviin elimiin.

5 artikla

Tosiasiallisesti aiheutuneet menot

1. Yhteisön tuen maksamista varten huomioon otettavien menojen on aiheuduttava tosiasiallisesti tukikelpoisuusajalla, joka määritellään komission päätöksessä komission asetuksen (EY) N:o 1386/2002(3) 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, ja liityttävä suoraan hankkeeseen. Huomioon otettavien menojen on liityttävä jäsenvaltion todistamiin ja sen tosiasiallisesti suorittamiin tai sen lukuun suoritettuihin maksuihin tai, kun kyseessä ovat toimiluvat, sen toimiluvan haltijan, jolle toteuttamisesta vastaava elin on antanut valtuudet hankkeen toteuttamiseen, suorittamiin maksuihin, joista on esitettävä maksetut laskut tai todistusarvoltaan vastaavat kirjanpitotositteet.

"Todistusarvoltaan vastaava kirjanpitotosite" tarkoittaa toteuttamisesta vastaavan elimen hallussaan pitämää asiakirjaa, jolla osoitetaan, että kirjanpitomerkintä antaa tarkan ja totuudenmukaisen kuvan tosiasiallisesti toteutuneista maksutapahtumista yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti.

2. Kun kyseessä ovat toimiluvat, todistusarvoltaan vastaavan kirjanpitotositteen muodostaa toimivaltaisen viranomaisen todistus toteutettujen töiden arvosta suhteessa toimilupaa koskevassa sopimuksessa määriteltyihin töiden edistymistä mittaaviin indikaattoreihin. Jäsenvaltiot voivat nimetä kyseisen viranomaisen asetuksen (EY) N:o 1164/94 liitteessä II olevan D artiklan 4 kohdan mukaisesti.

6 artikla

Päätökseen saatetut hankkeet

Sellaista hanketta koskevaa tukihakemusta, joka hakemuksen jättämishetkellä on saatettu fyysisesti päätökseen, ei voida pitää tukikelpoisena.

7 artikla

Tukikelpoisuusajan alkaminen

1. Aiheutunut meno on tukikelpoinen siitä päivästä, jona komissio vastaanottaa täydellisen tukihakemuksen.

Hakemus katsotaan täydelliseksi, kun se sisältää asetuksen (EY) N:o 1164/94 10 artiklan 4 kohdassa vaaditut tiedot.

2. Tukikelpoisuuden alkamispäivä vahvistetaan hankkeen hyväksymistä koskevassa komission päätöksessä. Ennen tätä päivämäärää suoritetut menot eivät ole tukikelpoisia.

3. Jos hankkeen fyysisiin osatekijöihin esitetään huomattavaa muutosta, lisä- tai laajennusosiin liittyviä menoja pidetään tukikelpoisina siitä päivästä, jona muutoshakemus saapuu komissioon.

Fyysisiin lisä- tai laajennusosiin liittyvien menojen tukikelpoisuusajan alku täsmennetään muutoksen hyväksymisestä tehdyssä komission päätöksessä. Ennen tätä päivämäärää suoritetut menot eivät ole tukikelpoisia.

8 artikla

Tukikelpoisuusajan päättyminen

Tukikelpoisuuden päättymispäivä koskee toteuttamisesta vastaavan elimen suorittamia maksuja.

Tukikelpoisuuden päättymispäivä vahvistetaan komission päätöksessä.

2 LUKU

TUKIKELPOISET MENOT

9 artikla

Tukikelpoisten menojen luokat

Jos 3-10 luvussa esitetyt ehdot täyttyvät, tukikelpoisten menojen luokat vastaavat menoja, jotka liittyvät:

a) ohjelmatyöhön ja suunnitteluun;

b) maan ostoon;

c) työmaan valmisteluun;

d) rakentamiseen;

e) laitteisiin;

f) hankkeen hallinnointitoimenpiteisiin;

g) komission päätöksen 96/455/EY(4) mukaisesti toteutetuista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä aiheutuneisiin menoihin.

10 artikla

Muut menojen luokat

Muut menojen luokat kuin 9 artiklassa tarkoitetut voivat olla tukikelpoisia edellyttäen, että ne mainitaan komission päätöksessä.

3 LUKU

ARVONLISÄVERO JA MUUT VEROT JA MAKSUT

11 artikla

Arvonlisävero

1. Arvonlisävero (alv) on tukikelpoinen meno ainoastaan, jos toteuttamisesta vastaava elin maksaa sen tosiasiallisesti ja lopullisesti. Vähennyskelpoinen alv ei voi missään muodossa olla tukikelpoinen meno edes silloin, kun toteuttamisesta vastaava elin tai loppukäyttäjä ei sitä tosiasiallisesti vähennä.

2. Jos lopullinen edunsaaja on neuvoston direktiivin 77/388/ETY(5) XIV osastossa tarkoitetun vakiokantajärjestelmän alainen, maksettu alv katsotaan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla vähennyskelpoiseksi.

3. Yhteisön osarahoitus ei saa missään tapauksessa ylittää ilman alv:tä laskettuja tukikelpoisia kokonaismenoja.

12 artikla

Muut verot ja maksut

Muut verot ja maksut, erityisesti välittömät verot ja palkkojen sosiaalikulut, jotka johtuvat yhteisön osarahoituksesta, eivät ole tukikelpoisia menoja, paitsi jos toteuttamisesta vastaava elin on ne tosiasiallisesti ja lopullisesti maksanut.

4 LUKU

OHJELMATYÖHÖN JA TOIMIEN SUUNNITTELUUN LIITTYVÄT MENOT

13 artikla

Menojen tukikelpoisuus

Ohjelmatyöstä, asiantuntijapalveluista ja suunnittelusta aiheutuvat menot ovat tukikelpoisia, jos ne liittyvät suoraan yhteen tai useampaan hankkeeseen ja ne on nimenomaisesti hyväksytty komission päätöksellä, lukuun ottamatta 14, 15 ja 34 artiklassa säädettyjä tapauksia.

14 artikla

Kustannuksia koskeva kirjanpito

Jos yksi työ- tai palvelusopimus kattaa useita hankkeita tai jos toteuttamisesta vastaava elin suorittaa tehtäviä omaan laskuunsa, kustannukset on eriteltävä erillisellä ja selkeällä kirjanpitojärjestelmällä, joka perustuu kirjanpitotositteisiin tai todistusarvoltaan vastaaviin asiakirjoihin.

15 artikla

Ohjelmatyöhön ja toimien suunnitteluun liittyvät julkisten viranomaisten menot

Kun 13 artiklassa tarkoitettuihin toimiin osallistuu julkishallinnon työntekijöitä, komissio pitää menoja tukikelpoisina ainoastaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) työntekijä on jättänyt väliaikaisesti virkansa julkishallinnossa ja hänet on määrätty toimivaltaisen viranomaisen nimenomaisella päätöksellä hoitamaan 13 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä;

b) menot perustuvat yhtä tai useampaa hanketta koskevaan työsopimukseen; jos työsopimus koskee useampaa hanketta, kustannukset on eritelty selkeästi;

c) menot liittyvät suoraan yhteen tai useampaan kyseisistä yksittäisistä hankkeista;

d) työsopimus on määräaikainen, eikä se ylitä hankkeen toteuttamiselle asetettua määräaikaa;

e) työsopimuksen mukaisesti suoritettaviin tehtäviin ei kuulu 27 ja 28 artiklassa mainittuja yleisiä hallintotehtäviä.

5 LUKU

MAAN OSTO JA RASITTEET

16 artikla

Rakentamattoman maan osto

Rakentamattoman maan hankintakustannukset ovat tukikelpoisia ainoastaan, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) maan osto on välttämätöntä hankkeen toteuttamiseksi;

b) maan hankintakustannukset eivät ylitä kymmentä prosenttia hankkeen tukikelpoisista menoista, paitsi toteuttamisesta vastaavan elimen asianmukaisesti perustelemissa tapauksissa;

c) riippumaton, pätevä arvioija tai asianmukaisesti valtuutettu viranomainen todistaa, että maan hankintahinta ei ylitä sen markkina-arvoa;

d) maan osto hyväksytään komission päätöksessä;

e) keinottelun välttämiseksi vahvistettuja kansallisia määräyksiä noudatetaan.

Hankkeen päätökseen saattamisen jälkeen maa- tai metsätalouskäyttöön jäävän maan ostoon liittyvät menot eivät ole tukikelpoisia, jollei komission päätöksessä toisin mainita.

17 artikla

Jo rakennetun maan osto

Sellaisen maa-alueen osto, jolla on jo valmiita rakenteita, on tukikelpoinen, jos tämä on erityisesti perusteltu ja komission päätöksessä hyväksytty.

18 artikla

Julkisessa omistuksessa tai toteuttamisesta vastaavan elimen omistuksessa olevan maan osto

Tukea ei myönnetä toteuttamisesta vastaavan elimen omistuksessa jo olevasta maasta aiheutuviin kustannuksiin eikä julkishallinnon omistuksessa olevan maan ostoon.

19 artikla

Pakkolunastus

Pakkolunastustapauksissa sovelletaan 16, 17 ja 18 artiklan sääntöjä. Pakkolunastuksiin liittyvät erityiskustannukset, kuten asiantuntija-arvio, oikeusapu ja kyseistä maa-aluetta koskevat väliaikaiset vuokrausjärjestelyt ovat tukikelpoisia.

20 artikla

Rasitteet

Työmaalle pääsemiseksi hankkeen toteutusvaiheen aikana tarvittaviin rasitteisiin liittyvät menot ovat tukikelpoisia, jos ne voidaan katsoa välttämättömiksi ja jos komissio on ne tuen myöntämistä koskevassa päätöksessään nimenomaisesti hyväksynyt.

Menoihin voi sisältyä korvaus menetetystä sadosta ja aiheutuneista vahingoista.

6 LUKU

KIINTEISTÖJEN OSTO, TYÖMAAN VALMISTELU JA RAKENTAMINEN

21 artikla

Kiinteistöjen osto

1. Kiinteistöjen eli maa-alueiden ja niillä olevien valmiiden rakennusten hankintakustannukset ovat tukikelpoisia ainoastaan, jos kyse on hankkeen toiminnallisiin erityistarpeisiin soveltuvista olemassa olevista rakennuksista.

2. Riippumattoman, pätevän arvioijan tai asianmukaisesti valtuutetun viranomaisen on todistettava, että kiinteistön hankintahinta ei ylitä sen markkina-arvoa. Todistuksessa on joko todettava rakennus kansallisten määräysten mukaiseksi tai yksilöitävä epäkohdat, jotka hankkeen toteuttamisesta vastaavan elimen on korjattava.

3. Rakennusta varten ei ole saanut viimeisten kymmenen vuoden aikana myöntää kansallista tai yhteisön tukea, joka johtaisi tuen päällekkäisyyteen siinä tapauksessa, että osto on rakennerahastojen osarahoittama, eikä rakennusta varten ole saanut myöntää tukea jonkin toisen koheesiorahastosta rahoitetun hankkeen yhteydessä.

4. Kiinteistöä on käytettävä komission päätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen siinä säädetyn ajan.

5. Tukea ei myönnetä toteuttamisesta vastaavan elimen omistuksessa jo olevasta kiinteistöstä aiheutuviin kustannuksiin eikä julkishallinnon omistuksessa olevien kiinteistöjen ostoon.

22 artikla

Työmaan valmistelu ja rakentaminen

1. Menot, jotka liittyvät työmaan valmisteluun ja hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömään rakentamiseen, ovat tukikelpoisia.

2. Jos toteuttamisesta vastaava elin suorittaa työmaan valmisteluun tai rakentamiseen liittyvät työt tai osan niistä omaan laskuunsa, kustannukset tulee eritellä selkeällä ja erillisellä kirjanpitojärjestelmällä, joka perustuu kirjanpitotositteisiin tai todistusarvoltaan vastaaviin asiakirjoihin.

3. Jos töihin osallistuu julkishallinnon työntekijöitä, sovelletaan 15 artiklan sääntöjä.

4. Tukikelpoisia voivat olla ainoastaan menot, jotka ovat aiheutuneet tosiasiallisesti 7 artiklan 1 kohdassa säädetyn päivämäärän jälkeen ja jotka liittyvät suoraan hankkeeseen. Tukikelpoiset menot voivat kuulua yhteen tai useampiin seuraavista luokista:

a) työvoimakustannukset (bruttopalkat);

b) pitkäikäisten koneiden ja laitteiden käyttökustannukset rakennusaikana;

c) hankkeen toteuttamisessa käytettyjen tuotteiden kustannukset;

d) epäsuorat kulut ja muut kulut, jos ne on erityisesti perusteltu, missä tapauksessa ne on kirjattava oikein ja yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

5. Epäsuorat kulut eivät ole tukikelpoisia, jos toteuttamisesta vastaava elin on viranomainen.

6. Kustannukset on arvioitava markkinahintaisina.

7 LUKU

KONEIDEN JA LAITTEIDEN SEKÄ AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN OSTO JA VUOKRAUS

23 artikla

Osan toimien pääomamenoista muodostavat pitkäikäiset koneet ja laitteet

1. Kiinteästi asennettujen koneiden ja laitteiden ostoon tai valmistukseen liittyvät menot ovat tukikelpoisia edellyttäen, että koneet ja laitteet lisätään hankkeen toteuttamisesta vastaavan elimen inventaarioluetteloon ja että niitä kohdellaan pääomamenoina yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti.

2. Rajoittamatta 33 artiklan soveltamista 1 kohdassa tarkoitettujen koneiden ja laitteiden vuokrauksen katsotaan kuuluvan käyttökustannuksiin, eikä sitä varten voi saada koheesiorahaston tukea.

24 artikla

Aineettomien hyödykkeiden osto

Aineettomien hyödykkeiden, kuten patenttien, osto ja käyttö katsotaan tukikelpoiseksi, jos ne osoitetaan hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiksi.

25 artikla

Hankkeen toteuttamisessa käytettävät pitkäikäiset koneet ja laitteet

1. Jos toteuttamisesta vastaava elin suorittaa työmaan valmisteluun tai rakentamiseen liittyvät työt tai osan niistä omaan laskuunsa, hankkeen toteutusvaiheen aikana käytettyjen pitkäikäisten koneiden ja laitteiden ostoon tai valmistukseen liittyvät menot eivät ole tukikelpoisia. Tämä koskee sekä raskaita rakennuskoneita että toimistolaitteita ja muita välineitä.

2. Pitkäikäisiä koneita ja laitteita, jotka ostetaan tai valmistetaan nimenomaan hankkeen toteuttamista varten, voidaan pitää tukikelpoisina, jos niillä ei käytön jälkeen ole markkina-arvoa tai ne poistetaan käytöstä ja jos tämä mainitaan komission päätöksessä.

26 artikla

Hallinnollisiin tarkoituksiin toimien toteuttamisessa käytettävät pitkäikäiset koneet ja laitteet

1. Hallinnollisiin tarkoituksiin käytettävien pitkäikäisten koneiden ja laitteiden ostosta ja vuokrauksesta aiheutuvat menot eivät ole tukikelpoisia.

2. Rajoittamatta 30 ja 33 artiklan soveltamista viranomaisen seuranta- ja valvontatehtävissä käyttämien koneiden ja laitteiden ostosta ja vuokrauksesta aiheutuvat menot eivät ole tukikelpoisia.

8 LUKU

TOIMIEN HALLINTOON, TOTEUTTAMISEEN, SEURANTAAN JA VALVONTAAN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

27 artikla

Yleiset kulut ja hallintokulut

Toimen toteuttamisesta vastaavalle elimelle aiheutuneet yleiset kulut ja hallintokulut eivät ole tukikelpoisia.

28 artikla

Hallintokulut

Julkishallinnolle aiheutuviin menoihin, ja erityisesti valtion ja alueellisten virkamiesten palkkoihin ja yhden tai useamman toimen hallintoon, toteuttamiseen, seurantaan ja valvontaan ei voi saada koheesiorahaston tukea.

29 artikla

Toimien toteuttamisesta alihankintana aiheutuvat menot

Alihankintana toteutettujen toimien osalta ainoastaan taloudelliseen ja fyysiseen seurantaan sekä tilintarkastuksiin ja paikalla tehtäviin tarkastuksiin liittyvät asianmukaisesti perustellut menot ovat tukikelpoisia.

Laaja-alaisten hallintoa, toteuttamista, seurantaa ja valvontaa koskevien tehtävien suorittamisen yhteydessä alihankintana toteutetuista toimista aiheutuneet tarpeelliset ja asianmukaisesti perustellut menot ovat tukikelpoisia asetuksen (EY) N:o 1164/94 7 artiklan 4 kohdassa säädetyissä rajoissa.

9 LUKU

RAHOITUSKULUT, OIKEUDELLISET KULUT JA MUUT

30 artikla

Rahoituskulut

Ottolainauskorot, rahoitustoimiin liittyvät kulut, valuutanvaihtokulut ja muut puhtaasti rahoitukseen liittyvät kulut eivät ole tukikelpoisia.

31 artikla

Riita-asioiden kulut, sakot, taloudelliset seuraamukset

Rajoittamatta komission asetuksen (EY) N:o 1831/94(6) 7 artiklan soveltamista riita-asioiden kulut, sakot tai taloudelliset seuraamukset eivät ole tukikelpoisia.

32 artikla

Kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvät kulut

Kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvät kulut ovat tukikelpoisia, jos ne liittyvät välittömästi toimeen ja ovat välttämättömiä sen valmistelemiseksi tai toteuttamiseksi ja jos ne sisältyvät hallinnollisiin tai oikeudellisiin vaatimuksiin.

33 artikla

Erityiset rahoitusjärjestelyt

Rajoittamatta 29 artiklan soveltamista rahoitusjärjestelyistä aiheutuvia kustannuksia, joihin ei liity tuotantohyödykkeen välitöntä ostoa, erityisesti leasingin kautta, voidaan pitää tukikelpoisina, jos ne on perusteltu ja hyväksytty komission päätöksellä, edellyttäen, että omistusoikeuden siirto toteuttamisesta vastaavalle elimelle tapahtuu ennen tuen jäännöserän maksamista.

34 artikla

Oikeudellisten neuvonantajien, notaarien sekä teknisten ja taloudellisten asiantuntijoiden palkkiot

Oikeudellisten neuvonantajien, notaarien sekä teknisten ja taloudellisten neuvonantajien palkkiot ovat tukikelpoisia, jos ne liittyvät välittömästi toimeen ja ovat välttämättömiä sen valmistelemiseksi tai toteuttamiseksi.

10 LUKU

MUUT MENOLAJIT

35 artikla

Tukea saavien hankkeiden toiminta- ja käyttökulut

1. Hankkeen tai hankeryhmän toimintakulut eivät ole tukikelpoisia.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, käyttöhenkilökunnan koulutuksesta sekä valmiin hankkeen ja sen laitteiden testauksesta aiheutuvat menot voidaan ottaa huomioon tukikelpoisina komission päätöksessä vahvistettavan tarpeelliseksi katsotun ajan kuluessa.

36 artikla

Tiedotus- ja julkistamistoimenpiteet

Komission päätöksen 96/455/EY mukaisesti toteutetuista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä aiheutuneet menot ovat tukikelpoisia.

37 artikla

Paikoitustilat

Koheesiorahastosta ei tueta sisä- tai ulkotiloissa olevien paikoitustilojen rakentamista, paitsi jos ne ovat välttämättömiä ja ne on nimenomaisesti hyväksytty komission päätöksellä.

38 artikla

Käytettyjen koneiden ja laitteiden osto

Rajoittamatta tiukempien kansallisten sääntöjen soveltamista käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintakustannukset ovat tukikelpoisia, jos seuraavat kolme edellytystä täyttyvät:

a) koneiden ja laitteiden myyjän on todistettava alkuperä ja vahvistettava, ettei hankintaan ole saatu kansallista tai yhteisön tukea missään vaiheessa edeltävien seitsemän vuoden aikana;

b) käytettyjen koneiden ja laitteiden hinta ei saa ylittää niiden markkina-arvoa ja sen on oltava vastaavien uusien koneiden ja laitteiden hintaa alhaisempi;

c) koneiden ja laitteiden ominaisuuksien on täytettävä vaatimukset toimen toteuttamiseksi ja niiden on vastattava asianmukaisia normeja ja standardeja.

39 artikla

Alihankinta

Rajoittamatta tiukempien kansallisten sääntöjen soveltamista seuraaviin alihankintasopimuksiin liittyvät menot eivät ole tukikelpoisia:

a) alihankintasopimukset, jotka lisäävät hankkeen toteuttamiskustannuksia tuomatta sille vastaavaa lisäarvoa;

b) välittäjien tai konsulttien kanssa tehdyt alihankintasopimukset, joissa maksu on määritelty prosenttiosuutena kokonaiskustannuksista, jollei toteuttamisesta vastaava elin pysty perustelemaan maksua suoritetun työn tai tarjottujen palvelujen tosiasiallisella arvolla.

Alihankkijoiden on sitouduttava toimittamaan tilintarkastus- ja valvontaelimille kaikki tarvittavat tiedot alihankintatoiminnasta kaikkien alihankintasopimusten osalta.

11 LUKU

SEURANTAKOMITEOISTA, AD HOC -KOKOUKSISTA JA ATK-MUOTOISISTA HALLINTO- JA SEURANTAJÄRJESTELMISTÄ AIHEUTUNEET MENOT

40 artikla

Seurantakomitean kokousten järjestäminen

1. Rajoittamatta 27 ja 28 artiklassa vahvistettujen säännösten soveltamista menot, jotka aiheutuvat asetuksen (EY) N:o 1164/94 liitteessä II olevassa F artiklassa säädetystä seurantakomiteoiden sääntömääräisten kokousten järjestämisestä, ovat tukikelpoisia tositteita vastaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut menot ovat hyväksyttäviä, kun ne koskevat yhtä tai useampaa seuraavista menoluokista:

a) tulkkauspalvelut;

b) kokoustilojen vuokraus;

c) tarvittavien audiovisuaalisten ja muiden elektronisten laitteiden vuokraus;

d) asiakirjojen ja muun vastaavan aineiston hankinta;

e) asiantuntijapalkkiot;

f) matkakulut.

3. Julkishallinnon työntekijöille seurantakomitean kokouksen järjestämisestä maksetut palkat ja korvaukset eivät ole tukikelpoisia.

4. Kiinteästi asennettavia koneita ja laitteita, joita käytetään valvontatarkoituksiin, voidaan pitää tukikelpoisina, jos niitä varten on nimenomaisesti annettu lupa komission teknistä apua koskevassa päätöksessä.

41 artikla

Komission tai seurantakomitean pyynnöstä järjestetyt kokoukset

Edellä 40 artiklaa sovelletaan komission tai seurantakomitean pyynnöstä järjestettyihin ad hoc -kokouksiin.

42 artikla

Atk-muotoiset hallinto- ja seurantajärjestelmät

Atk-muotoisten hallinto- ja seurantajärjestelmien hankinnasta ja asentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia komission päätöksessä vahvistetuissa rajoissa.

43 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen asetuksen (EY) N:o 1164/94 10 artiklan 6 kohdan mukaisesti komission päätöksellä hyväksyttyihin uusiin hankkeisiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

Michel Barnier

Komission jäsen

(1) EYVL L 130, 25.5.1994, s. 1.

(2) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 62.

(3) EYVL L 201, 31.7.2002, s. 5.

(4) EYVL L 188, 27.7.1996, s. 47.

(5) EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1.

(6) EYVL L 191, 27.7.1994, s. 9.

Top