Help Print this page 

Document 32003D0709

Title and reference
2003/709/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2003, eurooppalaisen neuvoa-antavan kuluttajaryhmän perustamisesta
  • No longer in force
OJ L 258, 10.10.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 72 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 72 - 73

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/709/oj
Multilingual display
Text

32003D0709

2003/709/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2003, eurooppalaisen neuvoa-antavan kuluttajaryhmän perustamisesta

Virallinen lehti nro L 258 , 10/10/2003 s. 0035 - 0036


Komission päätös,

tehty 9 päivänä lokakuuta 2003,

eurooppalaisen neuvoa-antavan kuluttajaryhmän perustamisesta

(2003/709/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kuluttajansuojaa koskevien perustamissopimuksen 153 artiklaan sisältyvien määräysten puitteissa komission olisi kuultava kuluttajia heidän etujensa suojeluun liittyvissä ongelmissa yhteisön tasolla.

(2) Komissiota on vuodesta 1973 lähtien avustanut tätä tarkoitusta varten perättäisillä päätöksillä perustettu foorumi; viimeisin näistä päätöksistä oli kuluttajakomitean perustamisesta 4 päivänä toukokuuta 2000 tehty komission päätös 2000/323/EY(1).

(3) Kyseistä päätöstä olisi mukautettava poliittisen ja oikeudellisen toimintakehyksen muutoksiin, jotta otettaisiin huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen ja tarve yhdenmukaistaa kuluttajajärjestöjen määritelmät muussa yhteisön lainsäädännössä käytettyjen määritelmien kanssa. Samalla olisi varauduttava mahdollisuuteen, että myös muiden järjestöjen edustajia osallistuisi toimintaan. Komiteoiden perustamista koskevien sääntöjen(2) mukaisesti nykyisen kuluttajakomitean uudeksi nimeksi olisi syytä antaa "eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä".

(4) Lisäksi on aiheellista lisätä ryhmän toiminnan avoimuutta ja tehokkuutta erityisesti mukauttamalla ehdokkaiden nimittämismenettelyä, rajaamalla kansallisia kuluttajajärjestöjä edustavien jäsenten toimikauden uusiminen yhteen kertaan, ottamalla käyttöön tehokkaat raportointijärjestelyt sekä säätämällä ryhmän työjärjestyksen vahvistamisesta.

(5) Koska muutokset ovat luonteeltaan varsin laaja-alaisia, olisi päätös 2000/323/EY selkeyden vuoksi kumottava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1. Perustetaan komission yhteyteen eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä, jäljempänä "ryhmä".

2. Komissio voi kuulla ryhmää kaikista ongelmista, jotka liittyvät kuluttajien etujen suojeluun yhteisön tasolla.

2 artikla

1. Ryhmään kuuluu

a) yksi kunkin jäsenvaltion kansallisia kuluttajajärjestöjä edustava jäsen;

b) yksi edustaja jokaisesta eurooppalaisesta kuluttajajärjestöstä.

2. Tässä päätöksessä "kansallisilla kuluttajajärjestöillä" tarkoitetaan järjestöjä, jotka edustavat kuluttajia kansallisten sääntöjen tai käytännön mukaisesti ja toimivat kansallisella tasolla.

3. Tässä päätöksessä "eurooppalaisilla kuluttajajärjestöillä" tarkoitetaan kuluttajajärjestöjä, jotka täyttävät jommatkummat seuraavista perusteista:

a. 1) ne ovat hallituksista riippumattomia, voittoa tavoittelemattomia, teollisuudesta, kaupasta ja liiketoiminnasta tai muista eturistiriidoista riippumattomia, ja niiden päätarkoituksena ja päätoimintamuotona on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden sekä kuluttajien taloudellisten etujen edistäminen ja suojeleminen yhteisössä; ja

2) ne ovat saaneet valtuudet kuluttajien etujen edustamiseen yhteisön tasolla kuluttajia kansallisten sääntöjen tai käytännön mukaisesti edustavilta ja kansallisella tai alueellisella tasolla toimivilta kansallisilta kuluttajajärjestöiltä vähintään puolessa jäsenvaltioista; ja

3) ne ovat toimittaneet komissiolle tyydyttävän selonteon jäsenistään, säännöistään ja rahoituslähteistään; tai

b. 1) ne ovat hallituksista riippumattomia, voittoa tavoittelemattomia, teollisuudesta, kaupasta ja liiketoiminnasta tai muista eturistiriidoista riippumattomia, ja niiden päätarkoituksena ja päätoimintamuotona on kuluttajien etujen edistäminen standardointiprosessissa yhteisön tasolla; ja

2) niille ovat vähintään kahdessa kolmasosassa jäsenvaltioista antaneet valtuudet kuluttajien etujen edustamiseen yhteisön tasolla

- elimet, jotka edustavat kansallisia kuluttajajärjestöjä kansallisten sääntöjen tai käytännön mukaisesti jäsenvaltioissa, tai

- tällaisten elinten puuttuessa jäsenvaltioiden kansalliset kuluttajajärjestöt, jotka edustavat kuluttajia kansallisten sääntöjen tai käytännön mukaisesti ja toimivat kansallisella tasolla.

3 artikla

1. Komissio nimittää kansallisia kuluttajajärjestöjä edustavat ryhmän jäsenet jäsenvaltioiden perustamien, kuluttajajärjestöjä edustavien kansallisten elinten ehdotuksesta, jos sellaisia on perustettu, tai kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ehdotuksesta.

2. Komissio nimittää eurooppalaisia kuluttajajärjestöjä edustavat jäsenet eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen ehdotuksesta.

3. Jäsenten määrää vastaava määrä varajäseniä nimitetään samoin edellytyksin kuin jäsenet. Varajäsen korvaa poissa olevan tai estyneen jäsenen.

4. Komissio julkaisee luettelon jäsenistä ja varajäsenistä tiedoksi Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

4 artikla

Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia vain kerran kansallisia kuluttajajärjestöjä edustavien jäsenten osalta 3 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Kolmen vuoden toimikauden päätyttyä jäsenet pysyvät toimessaan, kunnes heidän seuraajansa nimitetään tai heidän toimikautensa uusitaan.

Jäsenen toimikausi päättyy ennen kolmivuotiskauden päättymistä, jos jäsen eroaa, siirtyy eläkkeelle tai kuolee. Jäsenen toimikausi voidaan myös päättää, jos jäsentä ehdottanut järjestö, elin tai viranomainen pyytää uuden jäsenen nimittämistä hänen tilalleen. Jäsenen tilalle nimitetään toinen henkilö kolmivuotiskauden jäljellä olevaksi osaksi 3 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

Suoritetut tehtävät eivät oikeuta palkkioon.

6 artikla

1. Ryhmä voi komission ehdotuksesta kutsua työskentelyynsä mukaan muiden sellaisten järjestöjen edustajia, joiden pääasiallisiin tavoitteisiin kuuluu kuluttajien etujen edistäminen ja jotka toimivat aktiivisesti tämän hyväksi Euroopan tasolla.

2. Ryhmän kutsusta sen työhön voi osallistua asiantuntijana henkilö, jolla on erityisasiantuntemusta jonkin esityslistalla olevan kysymyksen alalta.

7 artikla

1. Ryhmä kokoontuu komission päättäminä aikoina ja komission päättämässä kokoonpanossa. Ryhmän kokouksissa puheenjohtajana on komission edustaja. Komissio huolehtii ryhmän sihteeristön tehtävistä ja organisoi sen työt.

2. Ryhmän keskustelut perustuvat komission lausuntopyyntöihin. Pyytäessään lausuntoa komissio voi asettaa määräajan, jossa lausunto on annettava.

3. Ryhmä vahvistaa oman työjärjestyksensä komission tekemien ehdotusten pohjalta.

4. Kansallisia kuluttajajärjestöjä edustavien ryhmän jäsenten on huolehdittava tiedotuksesta niille järjestöille, joita he edustavat ryhmässä, ja kuultava kyseisiä järjestöjä. Kukin jäsen ottaa käyttöön tehokkaat raportointijärjestelyt, joiden avulla jäsen voi tiedottaa järjestelmällisesti kaikille kansallisen tason kuluttajajärjestöille ryhmän työskentelystä ja joiden avulla järjestöt voivat puolestaan ilmaista kantansa.

5. Ryhmä esittää raportin toiminnastaan komission järjestämälle kuluttajajärjestöjen vuosikokoukselle.

8 artikla

Ryhmän jäsenet ja varajäsenet eivät saa ilmaista mitään tietoja, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa ryhmän tai sen työryhmien työssä, jos komissio ilmoittaa, että pyydetty lausunto tai esitetty asia on luonteeltaan luottamuksellinen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 287 artiklan määräysten soveltamista.

9 artikla

Kumotaan päätös 2000/323/EY.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 111, 9.5.2000, s. 30.

(2) Neuvoston päätös 1999/468/EY (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23); komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2000 (SEK(2000) 1230).

Top