Help Print this page 

Document 32003D0291

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 291/2003/EY, tehty 6 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004

OJ L 43, 18.2.2003, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/291(1)/oj
Languages, formats and link to OJ
Multilingual display
Text

32003D0291

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 291/2003/EY, tehty 6 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004

Virallinen lehti nro L 043 , 18/02/2003 s. 0001 - 0005


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 291/2003/EY,

tehty 6 päivänä helmikuuta 2003,

Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 149 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Laadukkaan koulutuksen edistäminen on yksi Euroopan yhteisön tavoitteista.

(2) Nizzassa 7, 8 ja 9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto tunnusti urheilun kasvatukselliset arvot ja vahvisti tällä tavoin aiemmat julistukset, erityisesti Amsterdamin sopimuksen liitteenä olevan julistuksen N:o 29 urheilusta, jossa urheilu määritellään ihmisten identiteettiä luovaksi tekijäksi.

(3) Nizzassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti yhteisön toimielimiä ottamaan toiminnassaan huomioon urheilun kasvatukselliset arvot perustamissopimuksen eri määräysten nojalla ja korosti, että jäsenvaltioiden on tärkeää edistää vapaaehtoistyötä yhteisön tuella.

(4) Liikuntaharrastuksesta koulun ulkopuolisena oppimisena Euroopan yhteisöjen nuoriso-ohjelmien yhteydessä joulukuun 17 päivänä 1999 annetussa neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden nuorisoasioista vastaavien ministerien päätöslauselmassa(5) todetaan, että liikuntaharrastuksella voi olla kansalaisyhteiskuntaa vahvistavaa kasvatuksellista arvoa, ja kehotetaan komissiota suunnittelemaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa johdonmukainen lähestymistapa, jolla pyritään hyödyntämään liikuntaharrastuksen kasvatuksellisia mahdollisuuksia.

(5) Euroopan parlamentti on nykyisten urheiluun liittyvien rakenteiden turvaamista ja urheilun yhteiskunnallisen tehtävän säilyttämistä koskevasta komission kertomuksesta antamassaan päätöslauselmassa(6) korostanut liikunnan ja urheilun kasvatuksellista ja yhteiskunnallista arvoa sekä sen tehtävää rasismin ja muukalaisvihan torjunnassa.

(6) Euroopan unionin asemasta urheilun alalla 13 päivänä kesäkuuta 1997 antamassaan päätöslauselmassa(7) Euroopan parlamentti on kehottanut järjestämään eurooppalaisen urheilun vuoden.

(7) Eurooppalaiseen urheilumalliin liittyvästä komission kuulemisasiakirjasta antamassaan lausunnossa alueiden komitea on todennut liikunnan ja urheilun tärkeyden yksilön kehitykselle.

(8) Helsingissä kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle esittämässään urheilua koskevassa selvityksessä komissio käsitteli kysymystä liikunnan ja urheilun hyödyntämisestä koulutus- ja nuorisoalalla urheilun välittämien arvojen takia.

(9) Säännöllinen liikunta parantaa henkistä ja fyysistä terveyttä ja voi vaikuttaa myönteisesti oppimisprosessiin.

(10) Nuorten urheilijoiden osallistuminen kilpaurheiluun ei saisi vaikuttaa kielteisesti heidän koulutukseensa.

(11) Urheilun kautta tapahtuvan koulutuksen olisi edistettävä tyttöjen ja poikien identiteetin muodostumista ja kehittymistä.

(12) Koulutuslaitosten olisi kaikilla tasoilla käytettävä tehokkaammin liikunnan tarjoamia mahdollisuuksia rajat ylittävään liikkuvuuteen ja kulttuurivaihtoon.

(13) Vuonna 2004 järjestettävät olympialais- ja muut urheilutapahtumat lisäävät liikunnan näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja yleisön tietoisuutta liikunnasta. Tämä on ihanteellinen tilaisuus korostaa liikunnan kasvatuksellista merkitystä.

(14) Toiminta jäsenvaltioissa on keskeinen keino lisätä yleisön tietoisuutta liikunnan kasvatuksellisista arvoista. Yhteisö voi kuitenkin tukea ja lujittaa tällaista toimintaa Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden avulla.

(15) Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi täydentää ja lujittaa nykyisiä yhteisön toimia, joilla edistetään opetusta, koulutusta sekä heikommassa asemassa olevien yhteiskunnallista osallisuutta.

(16) Mahdollisuus osallistua Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoteen olisi annettava myös Euroopan vapaakauppaliiton ja Euroopan talousalueen maille (Efta- ja ETA-maille) Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (ETA-sopimuksessa) määrätyin edellytyksin sekä Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneille maille niiden Eurooppa-sopimusten mukaisesti. Kyproksen osallistuminen olisi rahoitettava lisämäärärahojen perusteella maan kanssa sovittavien menettelyjen mukaisesti, ja Maltan ja Turkin osallistuminen lisämäärärahojen perusteella Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräysten mukaisesti.

(17) Tässä päätöksessä vahvistetaan teemavuoden voimassaolon ajaksi myönnettävät rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää ensisijaisena ohjeenaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten sopimuksen(8) 33 kohdan mukaisesti.

(18) Koska tämän suunnitellun toiminnan tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa yksittäisten jäsenvaltioiden toimin ja ne voidaan siten niiden laajuuden vuoksi ja erityisesti, koska tarvitaan monenvälisiä kumppanuuksia, rajat ylittävää tietojenvaihtoa ja hyvien toimintatapojen levittämistä, saavuttaa paremmin yhteisön tasolla perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Samassa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(19) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle täytäntöönpanovaltaa siirrettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(9) mukaisesti,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Liikuntakasvatuksen teemavuosi

Vuosi 2004 nimetään Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodeksi.

2 artikla

Tavoitteet

Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden tavoitteet ovat:

a) tiedotetaan koulutuslaitoksille ja liikunta-alan järjestöille siitä, että on tärkeää tehdä yhteistyötä liikuntakasvatuksen ja sen eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämiseksi, sillä on otettava huomioon, miten kiinnostuneita nuoret ovat kaikenlaisesta liikunnasta ja urheilusta;

b) hyödynnetään liikunnan välittämiä arvoja tietojen ja taitojen kehittämisessä, jotta etenkin nuoret voivat kehittää fyysistä suorituskykyään ja valmiuttaan henkilökohtaisiin ponnistuksiin sekä sosiaalisia taitojaan kuten ryhmätyötaitoja, yhteisvastuullisuutta, suvaitsevaisuutta ja reilun pelin kunnioittamista monikulttuurisessa ympäristössä;

c) edistetään tietoisuutta vapaaehtoisen toiminnan myönteisistä vaikutuksista erityisesti nuorten informaaliseen oppimiseen;

d) edistetään koululaisvaihdon kasvatuksellista merkitystä erityisesti monikulttuurisessa ympäristössä järjestämällä urheilu- ja kulttuuritapahtumia osana koulujen toimintaa;

e) rohkaistaan vaihtamaan hyviä toimintatapoja sen osalta, miten koulutusjärjestelmissä voidaan liikunnan avulla edistää muita heikommassa asemassa olevien yhteiskunnallista osallisuutta;

f) pyritään tasapainottamaan koulunkäyntiin kuuluva älyllinen ja fyysinen toiminta kannustamalla liikuntaa ja urheilua koulujen toiminnassa;

g) pohditaan kilpaurheiluun osallistuvien nuorten koulutukseen liittyviä ongelmia.

3 artikla

Toimenpiteiden sisältö

1. Edellä 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavien toimenpiteiden on sisällettävä seuraavia vuonna 2004 toteutettavia toimia tai tukea niille:

a) tapaamiset, Euroopan laajuiset kasvatustarkoituksessa järjestetyt kilpailut ja tapahtumat, joissa tuodaan esille Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden aiheisiin liittyviä saavutuksia ja kokemuksia;

b) vuonna 2004 järjestettäviin olympialais- ja muihin urheilutapahtumiin liittyvät vapaaehtoistoimet Euroopan tasolla;

c) liikunnan kasvatuksellisten arvojen levittämiseksi järjestettävät tiedotus- ja mainoskampanjat, myös yhteistyössä tiedotusvälineiden kanssa;

d) tapahtumat, joilla edistetään liikunnan kasvatuksellista arvoa ja annetaan esimerkkejä hyvistä toimintatavoista;

e) rahoitustuki kansainvälisiin, kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin aloitteisiin, joilla edistetään Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden tavoitteiden saavuttamista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet esitetään yksityiskohtaisesti tämän päätöksen liitteessä.

4 artikla

Täytäntöönpano ja yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa

1. Komissio huolehtii tämän päätöksen nojalla toteutettavien yhteisön toimien täytäntöönpanosta 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja toissijaisuusperiaatetta täysin noudattaen.

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi asianmukainen elin, joka vastaa osallistumisesta Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoteen sekä tässä päätöksessä säädettyjen toimien yhteensovittamisesta ja toteuttamisesta asianmukaisella tasolla, mukaan lukien komission avustaminen 7 artiklassa tarkoitetussa valintamenettelyssä.

5 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

6 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1. Yhteisön laajuisiin toimiin, sellaisina kuin ne on kuvattu liitteen A-osassa, voidaan myöntää Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tukea määrä, joka vastaa enintään 80:tä prosenttia toimen kokonaiskustannuksista.

2. Paikallisiin, alueellisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin toimiin, jotka ovat yhteisön edun mukaisia, sellaisina kuin ne on kuvattu liitteen B-osassa, voidaan myöntää Euroopan unionin yleisestä talousarviosta yhteisrahoitusta määrä, joka vastaa enintään 50:tä prosenttia toimen kokonaiskustannuksista.

7 artikla

Haku- ja valintamenettely

1. Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut elimet toimittavat komissiolle sellaisia toimia koskevat hakemukset, joille pyydetään 6 artiklan 2 kohdan nojalla yhteisrahoitusta unionin talousarviosta. Hakemuksissa on oltava tiedot, joiden perusteella niiden tuloksia voidaan arvioida objektiivisin kriteerein. Komissio ottaa tarkasti huomioon kyseisten elinten toimittamat arviot.

2. Komissio päättää toimille 6 artiklan nojalla myönnettävästä yhteisrahoituksesta 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Komissio varmistaa tukien tasaisen jakautumisen jäsenvaltioiden sekä asiaan liittyvien eri toiminta-alojen kesken.

3. Komissio takaa erityisesti kansallisten ja alueellisten yhteyspisteidensä välityksellä ja yhteistyössä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen elinten kanssa, että ehdotuspyynnöt julkaistaan riittävän ajoissa ja mahdollisimman laajasti.

8 artikla

Johdonmukaisuus ja täydentävyys

1. Komissio huolehtii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että tässä päätöksessä säädetyt toimet ovat johdonmukaisia yhteisön muiden toimien ja aloitteiden kanssa.

2. Komissio varmistaa, että Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi ja muut olemassa olevat yhteisön, kansalliset ja alueelliset aloitteet ja voimavarat täydentävät toisiaan mahdollisimman hyvin, sikäli kuin näillä aloitteilla ja voimavaroilla voidaan edistää teemavuoden tavoitteiden saavuttamista.

9 artikla

Tiettyjen kolmansien maiden osallistuminen

Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoteen voivat osallistua

a) Efta- ja ETA-maat ETA-sopimuksessa vahvistetuin edellytyksin;

b) Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneet maat niiden Eurooppa-sopimusten mukaisesti;

c) Kypros, jonka osallistuminen rahoitetaan lisämäärärahojen perusteella kyseisen maan kanssa sovittavien menettelyjen mukaisesti;

d) Malta ja Turkki, joiden osallistuminen rahoitetaan lisämäärärahojen perusteella perustamissopimuksen määräysten mukaisesti.

10 artikla

Talousarvio

1. Rahoituspuitteet tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi ovat 11,5 miljoonaa euroa.

2. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien puitteissa.

3. Rahoitusta voidaan myöntää vuodeksi 2004 komission aloitteesta myös tekniseen ja hallinnolliseen apuun liittyviin menoihin, jos toimista on hyötyä sekä komissiolle että toimen edunsaajille eivätkä ne kuulu pysyviin julkisiin palveluihin, jolloin toimien on liityttävä toimenpiteiden määrittelyyn, valmisteluun, hallintoon, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan.

11 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Komissio voi tehdä Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden puitteissa yhteistyötä Euroopan neuvoston ja muiden asiaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen kanssa 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

12 artikla

Seuranta ja arviointi

Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005 Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen toimien täytäntöönpanosta, tuloksista ja yleisarvioinnista.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. Efthymiou

(1) EYVL C 25 E, 29.1.2002, s. 531.

(2) EYVL C 149, 21.6.2002, s. 17.

(3) EYVL C 278, 14.11.2002, s. 21.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. toukokuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 14. lokakuuta 2002 (EYVL C 275 E, 12.11.2002, s. 70 ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 19. joulukuuta 2002.)

(5) EYVL C 8, 12.1.2000, s. 5.

(6) EYVL C 135, 7.5.2001, s. 274.

(7) EYVL C 200, 30.6.1997, s. 252.

(8) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

(9) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

LIITE

3 artiklassa tarkoitetut toimet

A. Yhteisön laajuinen toiminta

1. Kokoukset ja tapahtumat:

a) kokoukset;

b) tietoisuutta urheilun kasvatustehtävästä lisäävät tapahtumat, myös Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden avaus- ja päätöstapahtumat;

c) vapaaehtoistoimet vuonna 2004 järjestettävien olympialais- ja muiden urheilutapahtumien yhteydessä.

2. Tiedotus- ja mainoskampanjat, joihin sisältyvät:

a) tunnuksen ja tunnuslauseiden laatiminen Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodelle käytettäviksi kaiken teemavuoteen liittyvän toiminnan yhteydessä;

b) yhteisön laajuinen tiedotuskampanja;

c) kansalaisten käytettävissä olevien välineiden ja materiaalin tuottaminen koko yhteisön alueella;

d) koulutuslaitosten ja urheilujärjestöjen aloitteet, joilla pyritään levittämään tietoja Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta;

e) Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden aiheisiin liittyviä saavutuksia ja kokemuksia esiin tuovat kasvatustarkoituksessa järjestetyt kilpailut.

3. Muut toimenpiteet:

a) käytettävissä olevin keinoin tapahtuva on line -tietokannan perustaminen keinona hyvien käytäntöjen levittämiseksi jäsenvaltioissa urheilun käytössä kasvatusmenetelmänä ja erityisesti muita heikommassa asemassa olevien ryhmien yhteiskunnallisen integraation edistämisessä;

b) selvitykset ja tutkimukset, joissa arvioidaan Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden vaikutuksia.

4. Rahoitus voidaan antaa:

a) erityisesti viestintään, sekä edellä 3 kohdan b alakohdassa mainittuihin selvityksiin ja tutkimuksiin liittyvien tavaroiden ja palvelujen suorana hankintana avointen ja/tai rajoitettujen tarjouspyyntöjen kautta;

b) avustuksina sellaisista erityistapahtumista aiheutuviin kustannuksiin, joilla tuodaan esiin Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuotta ja tehdään sitä tunnetuksi; rahoitus voi olla enintään 80 prosenttia kokonaiskustannuksista.

B. Kansallinen toiminta

Paikallisille, alueellisille, kansallisille ja kansainvälisille toimenpiteille voidaan ehdotetun toimen luonteen ja sisällön mukaan myöntää yhteisön talousarviosta rahoitusta, joka on enintään 50 prosenttia niiden kokonaiskustannuksista. Tällaisia toimia voivat olla muun muassa seuraavat:

1) Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden tavoitteisiin liittyvät tapahtumat, myös teemavuoden avaustapahtuma;

2) muut kuin edellä A osassa mainitut tiedotuskampanjat ja hyvien toimintatapojen levittämiseen liittyvät toimet;

3) liikuntakasvatuksen merkitystä korostavat palkinnot ja kilpailut;

4) muut kuin edellä A osassa mainitut selvitykset ja tutkimukset.

C. Toiminta, johon ei voida myöntää yhteisön rahoitustukea

Yhteisö antaa moraalisen tukensa, johon kuuluu kirjallinen valtuutus käyttää Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden tunnusta ja muuta siihen liittyvää aineistoa, julkisten tai yksityisten organisaatioiden aloitteille, jos organisaatiot pystyvät komissiota tyydyttävällä tavalla osoittamaan, että aloitteet toteutetaan vuoden 2004 aikana ja että ne todennäköisesti auttavat merkittävästi Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden yhden tai useamman tavoitteen saavuttamisessa.

Top