Help Print this page 

Document 32002R2251

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 2251/2002, annettu 17 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2759/1999 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • In force
OJ L 343, 18.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2251/oj
Multilingual display
Text

32002R2251

Komission asetus (EY) N:o 2251/2002, annettu 17 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2759/1999 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 343 , 18/12/2002 s. 0008 - 0009


Komission asetus (EY) N:o 2251/2002,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2002,

yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2759/1999 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2500/2001(2), ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan tavoitteista on ensisijaisten erityisongelmien ratkaiseminen ehdokasmaiden maatalouden ja maaseudun kehittämiseksi kestävällä tavalla. Poikkeuksellisten luonnononnettomuuksien viljelys- ja metsämaalle sekä maaseutualueille aiheuttamat vahingot voivat aiheuttaa suuria ongelmia, kuten useissa ehdokasmaissa elokuussa 2002 sattuneiden tulvien aiheuttamat huomattavat vahingot osoittivat. Yhteisön on voitava toimia asianmukaisesti tällaisissa poikkeuksellisissa luonnononnettomuustilanteissa käyttäen erilaisia välineitä, kuten asetuksessa (EY) N:o 1268/1999 säädettyä liittymistä valmistelevaa välinettä.

(2) Kun poikkeukselliset luonnononnettomuudet, tulipalot mukaan luettuina, vahingoittavat metsiä ehdokasmaissa, olisi voitava tukea joitakin metsäalan hyväksi toteutettavia toimia. Lisäksi olisi voitava toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimia, joista säädetään Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999(3) 30 artiklan 1 kohdan kuudennessa luetelmakohdassa.

(3) Komission asetuksen (EY) N:o 2759/1999(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2251/2001(5), 5 artikla mahdollistaa tuen myöntämisen ammatilliseen koulutukseen, jolla parannetaan viljelijöiden sekä muiden maatalous- ja metsätaloustoimintoihin osallistuvien henkilöiden ammattitaitoa ja pätevyyttä sekä mahdollisuuksia suuntautua muihin tehtäviin. Koska muuta liittymistä valmistelevaa yhteisön rahoitusvälinettä ammatillisen koulutuksen tukemiseksi ei ole, tällaisen koulutustuen laajentaminen kaikkiin henkilöihin sellaisten toimien osalta, joita voidaan tukea maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityisestä liittymisohjelmasta (Sapard), edistäisi tehokkaammin Sapard-ohjelman tavoitteiden toteuttamista.

(4) Asetus (EY) N:o 2759/1999 olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2759/1999 seuraavasti:

1) Korvataan 5 artikla seuraavasti:

" 5 artikla

1. Tukea voidaan myöntää ammatilliseen koulutukseen, jolla parannetaan viljelijöiden sekä muiden maatalous- ja metsätaloustoimintoihin osallistuvien henkilöiden ammattitaitoa ja pätevyyttä sekä mahdollisuuksia suuntautua muihin tehtäviin. Lisäksi tukea voidaan myöntää muiden sellaisten henkilöiden ammatilliseen koulutukseen, jotka mahdollisesti osallistuvat ohjelman jonkin muun toimenpiteen osalta tukikelpoiseen toimintaan, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1268/1999 2 artiklan viimeisessä luetelmakohdassa mainittuja toimenpiteitä.

2. Ammattikoulutukseen myönnettävän tuen piiriin eivät kuulu kurssit tai harjoittelujaksot, jotka ovat osa keskiasteen tai tätä ylemmän koulutusasteen tavanomaisia ohjelmia tai järjestelmiä."

2) Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Tukea voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 1257/1999 29 ja 30 artiklassa säädettyihin toimiin niissä säädetyillä edellytyksillä.

Tukea metsätalouden tuotantomahdollisuuksien palauttamiseen voidaan kuitenkin myöntää ainoastaan silloin kun komissio toteaa poikkeuksellisen luonnononnettomuuden tapahtuneeksi, onnettomuuden syystä riippumatta."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EYVL L 342, 27.12.2001, s. 1.

(3) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.

(4) EYVL L 331, 23.12.1999, s. 51.

(5) EYVL L 304, 21.11.2001, s. 6.

Top