Help Print this page 

Document 32002R1042

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1042/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan tuottajajärjestöjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 919/94 muuttamisesta
  • In force
OJ L 157, 15.6.2002, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1042/oj
Multilingual display
Text

32002R1042

Komission asetus (EY) N:o 1042/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan tuottajajärjestöjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 919/94 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 157 , 15/06/2002 s. 0043 - 0044


Komission asetus (EY) N:o 1042/2002,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan tuottajajärjestöjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 919/94 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2587/2001(2), ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 919/94(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 630/1999(4), vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt banaanialan tuottajaorganisaatioiden osalta. Siinä määritetään tuottajaorganisaatioiden hyväksymisedellytykset ja sen liitteessä I vahvistetaan kaupan pidettävän banaanituotannon vähimmäismäärä ja vähimmäismäärä tuottajia, joka tuottajaorganisaatiossa on oltava.

(2) On tarpeen kannustaa suurempien yksiköiden luomista ja nostaa jäsenmäärälle ja kaupan pidettävän tuotannon määrälle vahvistettuja rajoja, jotta tuottajaorganisaatiot voivat täyttää niille kuuluvat taloudelliset tavoitteet tuotannon ja kaupan pitämisen osalta, lisätä kaupan pitämisestä saatavia tuloja ja parantaa alan hallintaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Ranskan tuotantoalueille vahvistettuja rajoja olisi sovellettava myös Kanariansaariin. Kreikan ja Portugalin tuotantoalueilla rajoja ei ole tuottajaorganisaatioiden ominaispiirteiden vuoksi tarpeen nostaa.

(3) Uusiin rajoihin mukautettujen tuottajaorganisaatioiden perustamisen helpottamiseksi olisi siirrettävä vuoden 2002 osalta määräpäivää, johon mennessä Espanjaan sijoittautuneiden tuottajaorganisaatioiden jäsenten on annettava tiedoksi irtisanoutumisensa.

(4) Olisi säädettävä, että asetuksen (ETY) N:o 404/93 6 artiklassa säädettyä tukea ei myönnetä tuottajaorganisaatioille, joiden jäseninä on sellaisten entisten tuottajaorganisaatioiden jäseniä, jotka ovat saaneet tukea mainitussa järjestelmässä.

(5) Jotta tuottajaorganisaatiot voisivat mukautua uusiin rajoihin, olisi säädettävä, että tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003, lukuun ottamatta irtisanoutumisten tiedoksiantamista vuonna 2002 koskevaa säännöstä, jota sovelletaan tämän asetuksen voimaantulosta.

(6) Asetus (EY) N:o 919/94 olisi tämän vuoksi muutettava.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 919/94 seuraavasti:

1) Lisätään 5 artiklan c alakohtaan toinen alakohta seuraavasti: "Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Espanjaan sijoittautuneiden tuottajaorganisaatioiden on vuonna 2002 ilmoitettava irtisanoutumisista viimeistään 15 päivänä lokakuuta."

2) Korvataan 10 artikla seuraavasti: " 10 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 404/93 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea tuottajajärjestöjen perustamisen edistämiseksi ja niiden hallinnollisen toiminnan helpottamiseksi ei myönnetä tuottajajärjestöille, jotka ovat saaneet asetuksen (ETY) N:o 1360/78 10 artiklassa tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 952/97(5) 10 artiklassa säädettyä tukea, eikä organisaatioille, joiden jäseninä on sellaisten entisten tuottajaorganisaatioiden jäseniä, jotka ovat saaneet mainittuja tukia."

3) Korvataan asetuksen (EY) N:o 919/94 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003. Asetuksen 1 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin asetuksen voimaantulosta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EYVL L 345, 29.12.2001, s. 13.

(3) EYVL L 106, 27.4.1994, s. 6.

(4) EYVL L 80, 25.3.1999, s. 8.

(5) EYVL L 142, 2.6.1997, s. 30.

LIITE

"LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>"

Top