Help Print this page 

Document 32002R0509

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 509/2002, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2002, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteen II muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 79, 22.3.2002, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 157 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 157 - 157

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/509/oj
Multilingual display
Text

32002R0509

Komission asetus (EY) N:o 509/2002, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2002, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteen II muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 079 , 22/03/2002 s. 0015 - 0015


Komission asetus (EY) N:o 509/2002,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2002,

maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteen II muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1670/2000(2), ja erityisesti sen 31 artiklan 14 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa säädetään tuen myöntämisestä tietyille kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluville tuotteille silloin, kun ne viedään sen liitteessä II lueteltuina tavaroina.

(2) Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 6 päivänä elokuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2031/2001(3) säädetään yhdistetyn nimikkeistön muuttamisesta tiettyjen tuotteiden osalta.

(3) Tämän vuoksi asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitettä II olisi mukautettava.

(4) On aiheellista, että edellä mainittuja mukautuksia sovelletaan samasta päivästä alkaen kuin asetusta (EY) N:o 2031/2001.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II oleva rivi: ">TAULUKON PAIKKA>"

riveillä: ">TAULUKON PAIKKA>"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 10.

(3) EYVL L 279, 23.10.2001, s. 1.

Top