Help Print this page 

Document 32002R0473

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 473/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteiden I, II ja VI muuttamisesta ja kupariseosten käyttöön liittyvien tietojen toimittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
  • No longer in force
OJ L 75, 16.3.2002, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 12 - 15
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 12 - 15
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 12 - 15
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 12 - 15
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 12 - 15
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 12 - 15
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 12 - 15
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 12 - 15
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 12 - 15
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 008 P. 122 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 008 P. 122 - 125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/473/oj
Multilingual display
Text

32002R0473

Komission asetus (EY) N:o 473/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteiden I, II ja VI muuttamisesta ja kupariseosten käyttöön liittyvien tietojen toimittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 075 , 16/03/2002 s. 0021 - 0024


Komission asetus (EY) N:o 473/2002,

annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteiden I, II ja VI muuttamisesta ja kupariseosten käyttöön liittyvien tietojen toimittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2491/2001(2), ja erityisesti sen 13 artiklan ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) On tarpeen määritellä tarkemmin siirtymävaiheen periaatteellinen alkamisaika ja edellytykset, joiden on täytyttävä, jotta siirtymävaiheeseen voidaan katsoa takautuvasti kuuluvan myös alkamisaikaa edeltävä ajanjakso.

(2) Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jollaisia ovat tartuntataudin puhkeaminen, vahingossa tapahtunut saastuminen tai luonnonilmiöt, karjankasvattajilla voi olla vaikeuksia hankkia luonnonmukaista alkuperää olevaa rehua, jolloin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava väliaikainen rajoitettu lupa hankkia muuta kuin luonnonmukaista alkuperää olevaa rehua.

(3) Liitteessä II olevassa A osassa, joka koskee lannoitteita ja maanparannusaineita, säädetään mahdollisuudesta käyttää kompostoitua kotitalousjätettä ainoastaan väliaikaisesti 31 päivään maaliskuuta 2002 saakka. Kompostoidun kotitalousjätteen käyttäminen on tarpeellista eräissä jäsenvaltioissa, ja kyseinen tuote on tiukasti säänneltyä jätteen alkuperän ja keräysjärjestelmän, jotka jäsenvaltion on hyväksyttävä, sekä raskasmetallien enimmäismäärän osalta rajoittamatta kuitenkaan muiden sellaisten vaatimusten soveltamista, jotka koskevat tällaisen tuotteen käyttöä tavanomaisessa maanviljelyksessä. Kyseisiä vaatimuksia saattaa olla syytä tarkastella uudelleen uuden yleisen kotitalousjätelainsäädännön puitteissa. Nykyistä lupaa voidaan siis jatkaa neljän vuoden ajanjaksoksi.

(4) Pyretroideja (deltametriini ja lambdasyhalotriini) käytetään luonnonmukaisessa maataloudessa ainoastaan pyydyksissä, minkä vuoksi niiden käyttö täyttää asetuksen (ETY) N:o 2092/91 7 artiklan 1 kohdan vaatimukset. On osoittautunut, että niiden käyttö vastaa todellista tarvetta eräiden kasvien osalta. Kyseisten aineiden käyttö olisi näin ollen sallittava määrittämättömäksi ajaksi.

(5) Saksa on pyytänyt, että rautafosfaatti lisättäisiin asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteeseen II, jotta kyseistä tuotetta voitaisiin käyttää nilviäisten torjunta-aineena luonnonmukaisessa maataloudessa. Hakemuksen tutkimisen jälkeen todettiin, että mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät. Rautafosfaatti on myös äskettäin arvioitu sen osalta, täyttääkö se kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/18/EY(4) mukaiset ihmisten terveyttä ja ympäristöä koskevat vaatimukset. Näin ollen kyseinen tuote olisi lisättävä liitteen II osaan B.

(6) Metaldehydiä saadaan käyttää nilviäisten torjunta-aineena luonnonmukaisessa maataloudessa 31 päivään maaliskuuta 2002 saakka. Kyseistä ajanjaksoa pitäisi jatkaa väliaikaisesti neljän vuoden siirtymäkaudella, jonka aikana jäsenvaltioissa voidaan korvata nilviäisten torjunta-aineena käytettävä metaldehydi rauta(III)ortofosfaatilla.

(7) Kuparin käyttöä kuparihydroksidin, kuparioksikloridin, kolmiemäksisen kuparisulfaatin ja kuparioksidin muodossa sekä mineraaliöljyjen käyttöä sienitautien torjunta-aineena pidetään asetuksen (ETY) N:o 2092/91 7 artiklan 1 a kohdan säännösten mukaisina luonnonmukaisen maatalouden perinteisinä menetelminä. On ilmennyt, että kyseiset aineet ovat tässä vaiheessa välttämättömiä eri viljelykasvien viljelyssä ja että vain tutkimusta tehostamalla on mahdollista löytää asianmukaisia vaihtoehtoja keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Sen vuoksi kyseiset aineet olisi toistaiseksi sallittava. Kyseistä lupaa tarkastellaan uudelleen saatavilla olevien vaihtoehtojen kehityksen ja niistä saatujen todisteiden perusteella.

(8) Kuparin käytöllä edellä mainituissa muodoissa voi olla pitkän aikavälin vaikutuksia, koska se kertyy maaperään, mikä ei ole yhteensopivaa luonnonmukaisen maatalouden ympäristöystävälliseen maatalouteen liittyvän pyrkimyksen kanssa. Käyttöedellytyksiä olisi tämän vuoksi rajoitettava ja vahvistettava käytön yläraja kilogrammoina kuparia hehtaarilla vuodessa. Ylärajan olisi oltava aluksi 8 kilogrammaa kuparia hehtaaria kohden, ja sitä olisi alennettava neljän vuoden siirtymäajan jälkeen kuuteen kilogrammaan kuparia hehtaaria kohden, ellei osoiteta, että joidenkin viljelykasvien kohdalla tällainen alempi raja ei ole tehokas. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus soveltaa kyseistä rajaa perustuen viiden vuoden keskiarvoon. Tätä mahdollisuutta hyödyntävien jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava toimenpiteen täytäntöönpanosta ja tosiasiallisesti käytetyistä määristä, jotta menettelyä voidaan tarvittaessa tarkastella uudelleen.

(9) Tässä asetuksessa säädetty kasvinsuojeluaineiden käytön jatkaminen ei rajoita direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn työohjelman yhteydessä tehtyjen, kyseisten aineiden käyttöä koskevien päätösten soveltamista. Komissio on esittänyt neuvostolle ja parlamentille 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn kertomuksen tarkastelua varten. Tässä asetuksessa vahvistettuja määräaikoja tarkastellaan uudelleen viipymättä, jos se on tarpeen kertomusta koskevan tarkastelun päätelmien perusteella.

(10) Asetuksen 5 artiklassa säädetään, että tuotteen etiketöinnissä ja mainonnassa saa viitata luonnonmukaiseen tuotantotapaan ainoastaan, jos tuotetta tai sen maataloudesta peräisin olevia ainesosia ei ole käsitelty aineilla, jotka eivät sisälly liitteessä VI olevaan B osaan. Natriumhydroksidi sisältyy kyseiseen liitteeseen öljyn rypsistä (Brassica spp.) tuottamisen osalta ainoastaan 31 päivään maaliskuuta 2002 asti. On osoittautunut, että kyseisen aineen käyttö on tarpeellista eräiden elintarvikkeissa käytettävien luonnonmukaisten rypsiöljyjen tuotannossa. Sen vuoksi kyseisen tuotteen käyttö olisi sallittava määrittämättömäksi ajaksi.

(11) Komission asetuksessa (ETY) N:o 207/93(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2020/2000(6) määritellään asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisältö ja vahvistetaan kyseisen asetuksen 5 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanoedellytykset. Jäsenvaltiot ovat pyytäneet eläinten suolten sisällyttämistä liitteessä VI olevaan C osaan; tutkimuksen mukaan pyyntö täyttää asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 4 kohdan ja asetuksen (ETY) N:o 207/93 3 artiklan 4 kohdan vaatimukset.

(12) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteet I, II ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jos jäsenvaltio päättää soveltaa kupariseosten enimmäisrajojen osalta asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä II olevassa B osassa säädettyä poikkeusta, sen on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille seuraavat tiedot:

- ennen 30 päivää kesäkuuta 2002 toimenpiteet, jotka on toteutettu kyseisen säännöksen täytäntöönpanemiseksi ja sen noudattamisen varmistamiseksi erityisesti yksittäisillä tiloilla,

- ennen 31 päivää joulukuuta 2004 kertomus kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista sekä erityisesti tämän säännöksen voimaantulon jälkeen kunakin viljelykautena tosiasiallisesti tarvitut määrät.

Komissio toteuttaa tarvittaessa tarvittavat toimenpiteet asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edelleen soveltaa asetuksen (EY) N:o 2092/91 liitteessä I olevan A osan 1 kohdan säännöksiä, joita sovellettiin ennen tämän asetuksen voimaantuloa:

- lohkoihin, joiden siirtymävaihe alkoi ennen 31 päivää joulukuuta 2002,

- lohkoihin, jotka kuuluvat enintään viisivuotiseen siirtymäsuunnitelmaan, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ja joka alkoi ennen 1 päivää syyskuuta 2002. Tätä poikkeusta ei sovelleta lohkoihin, jotka on lisätty suunnitelmaan alkuperäisen hyväksynnän jälkeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EYVL L 337, 20.12.2001, s. 9.

(3) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(4) EYVL L 55, 26.2.2002, s. 29.

(5) EYVL L 25, 2.2.1993, s. 5.

(6) EYVL L 241, 26.9.2000, s. 39.

LIITE

1. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite I seuraavasti:

1.1 Korvataan liitteessä I oleva A osa "Kasvit ja kasvituotteet" seuraavasti: "1.1 Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa ja erityisesti tässä liitteessä esitettyjä periaatteita on tavallisesti pitänyt noudattaa viljelylohkolla ainakin kahden vuoden siirtymävaiheen ajan ennen kylvöä tai nurmialojen osalta ainakin kahden vuoden ajan ennen niiden käyttöä luonnonmukaisesti tuotettuna rehuna tai monivuotisten kasvien osalta, nurmikasveja lukuun ottamatta, vähintään kolme vuotta ennen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden ensimmäistä satoa. Siirtymävaihe alkaa aikaisintaan päivänä, jona tuottaja on ilmoittanut toiminnastaan 8 artiklan mukaisesti ja suostunut siihen, että hänen tilaansa sovelletaan 9 artiklassa säädettyä tarkastusjärjestelmää.

1.2 Tarkastusviranomainen tai -laitos voi kuitenkin päättää toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella, että siirtymävaiheeseen katsotaan takautuvasti kuuluvan myös aiemmat ajanjaksot, joiden aikana:

a) joko lohkot kuuluvat ympäristönsuojelun vaatimusten ja maaseutuympäristön hoidon vaatimusten kanssa sopusointuisista maatalouden tuotantomenetelmistä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2078/92(1) tai Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999(2) VI luvun mukaisesti toteutettuun ohjelmaan tai muuhun viralliseen ohjelmaan, jos kyseisessä ohjelmassa saadaan takeet siitä, että näillä lohkoilla ei ole käytetty liitteessä II olevaan A ja B osaan kuulumattomia tuotteita;

b) tai lohkot ovat olleet luonnontilassa olevia aloja tai maatalousmaata, joita ei ole käsitelty liitteessä II olevaan A ja B osaan kuulumattomilla tuotteilla. Kyseinen ajanjakso voidaan ottaa huomioon takautuvasti ainoastaan, jos tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle on toimitettu riittävät todisteet, jotta se voi vakuuttua siitä, että edellytykset ovat täyttyneet vähintään kolmen vuoden ajan.

1.3 Tarkastusviranomainen tai -laitos voi toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnällä joissakin tapauksissa pidentää 1.1 kohdassa vahvistettua siirtymävaiheen kestoa ottaen huomioon lohkojen aiemman käytön.

1.4 Jäsenvaltio voi sellaisten lohkojen osalta, jotka on jo siirretty luonnonmukaiseen tuotantoon tai joita ollaan siihen siirtämässä ja joita käsitellään liitteeseen II kuulumattomalla tuotteella, lyhentää 1.1 kohdassa vahvistettua siirtymävaiheen kestoa seuraavissa kahdessa tapauksessa:

a) lohkoja on käsitelty liitteessä II olevaan B osaan kuulumattomalla tuotteella jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen alueellaan tai joillakin alueensa osilla tietyn kasvintuotannon osalta pakolliseksi tekemien taudin tai tuholaisen torjumistoimien vuoksi;

b) lohkoja on käsitelty liitteessä II olevaan A tai B osaan kuulumattomalla tuotteella jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymien tieteellisten kokeilujen yhteydessä.

Siirtymävaiheen kesto vahvistetaan tällöin kaikkia seuraavia edellytyksiä noudattaen:

- asianomaisen kasvinsuojeluaineen on hajottava niin, että siirtymävaiheen päättyessä jäämien määrä maaperässä, ja jos kyseessä on monivuotinen viljelmä, kasvissa on merkityksetön,

- käsittelyn jälkeen korjattua satoa ei saa myydä luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin,

- asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle pakollista käsittelyä koskevasta päätöksestään."

1.2 Muutetaan B osa "Eläimet ja niistä saatavat eläintuotteet seuraavista lajeista: nautaeläimet (mukaan lukien puhveli- ja biisonilajit), siat, lampaat ja vuohet, hevoseläimet ja siipikarja" seuraavasti:

1.2.1 Korvataan 4.9 kohta seuraavasti: "Edellä 4.8 kohdasta poiketen jos rehusato menetetään tai tuotannolle asetetaan rajoituksia erityisesti poikkeuksellisten sääilmiöiden, tartuntataudin puhkeamisen, myrkyllisten aineiden aiheuttaman saastumisen tai tulipalon vuoksi, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia rajoitetun ajan ja erityisillä alueilla, että tavanomaista rehua käytetään perustelluista syistä suurempia prosenttimääriä. Tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on sovellettava tätä poikkeusta toimijoihin toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän saatuaan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle myöntämistään poikkeuksista."

1.2.2 Lisätään 7.4 kohdassa ilmaisu "yksinomaan" ilmaisun "yhteistyössä" jälkeen.

2. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II seuraavasti:

2.1 Muutetaan A osa "Lannoitteet ja maanparannusaineet" seuraavasti: Korvataan taulukossa kompostoidun tai fermentoidun kotitalousjätteen käyttöä koskeva päättymispäivä 31 päivä maaliskuuta 2002 päivämäärällä 31 päivä maaliskuuta 2006.

2.2 Muutetaan B osa "Kasvinsuojeluaineet" seuraavasti:

2.2.1 Poistetaan taulukosta III "Ainoastaan pyydyksissä ja/tai haihduttimissa käytettävät aineet" pyretroideja koskeva 31 päivänä maaliskuuta 2002 päättyvä käyttökielto.

2.2.2 Korvataan taulukossa III - "Ainoastaan pyydyksissä ja/tai haihduttimissa käytettävät aineet" metaldehydiä koskeva päivämäärä 31 päivä maaliskuuta 2002 päivämäärällä 31 päivä maaliskuuta 2006.

2.2.3 Korvataan taulukossa IV "Muita luonnonmukaisessa viljelyssä käytettäviä aineita" kuparia koskevat säännökset seuraavasti: >TAULUKON PAIKKA>

2.2.4 Poistetaan taulukossa IV "Muita luonnonmukaisessa viljelyssä käytettäviä aineita" mineraaliöljyjä koskeva 31 päivänä maaliskuuta 2002 päättyvä käyttökielto.

2.3 Lisätään taulukko III a "Viljelykasvien väliin pintasiroteltavat valmisteet" seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

3. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite VI seuraavasti:

3.1 Muutetaan B osa "Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 3 kohdan d alakohdassa ja 5 artiklan 5 a kohdan e alakohdassa tarkoitetut tekniset apuaineet ja muut tuotteet, joita voidaan käyttää luonnonmukaisesti tuotettujen maataloudesta peräisin olevien ainesosien jalostukseen" seuraavasti: poistetaan natriumhydroksidia koskeva 31 päivänä maaliskuuta 2002 päättyvä käyttökielto.

3.2 Lisätään C osan "Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut maataloudesta peräisin olevat tuotteet, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti" C.3 kohtaan seuraava: "Eläinten suolet, ainoastaan 1 päivään huhtikuuta 2004".

(1) EYVL L 215, 30.7.1992, s. 85.

(2) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.

Top