Help Print this page 

Document 32002R0334

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 334/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta
  • In force
OJ L 53, 23.2.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 191 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 206 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 206 - 207
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 65 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/334/oj
Multilingual display
Text

32002R0334

Neuvoston asetus (EY) N:o 334/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 053 , 23/02/2002 s. 0007 - 0008


Neuvoston asetus (EY) N:o 334/2002,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2002,

yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 alakohdan b alakohdan iii alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1683/95(3) on vahvistettu yhtenäinen viisumin kaava.

(2) Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 3 päivänä joulukuuta 1998 hyväksymässä Wienin toimintasuunnitelmassa edellytetään sen toimenpiteen 38 mukaisesti, että uutta teknisten keinojen kehitystä seurataan tarkasti, jotta yhdenmukaisen viisumikaavakkeen turvallisuutta voidaan tarvittaessa edelleen parantaa.

(3) Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 22 kohdan mukaan viisumeja ja väärennettyjä asiakirjoja koskevaa yhteistä ja aktiivista politiikkaa olisi edelleen kehitettävä.

(4) Yhtenäisen viisumin kaavan vahvistaminen on olennainen tekijä viisumipolitiikan yhdenmukaistamisessa.

(5) On annettava lisäksi säännökset, joilla vahvistetaan yhtenäisen viisumin kaavan soveltamista koskevat yhteiset määräykset erityisesti lomakkeen täyttämistä koskevien teknisten menettelyjen ja yksityiskohtaisten sääntöjen osalta.

(6) Korkeiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti valmistetun valokuvan liittäminen viisumiin on ensimmäinen askel sellaisten tunnusmerkkien käyttöönotossa, joilla luodaan luotettavampi yhteys viisumin haltijan ja viisumin välille, mikä edesauttaa merkittävästi sen varmistamista, että yhtenäinen viisumin kaava on suojattu riittävästi myös väärinkäytöksiltä. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) koneellisesti luettavia viisumeja koskevassa asiakirjassa 9303 esitetyt eritelmät otetaan huomioon.

(7) Yhtenäisen viisumin kaavan soveltamista koskevat yhteiset vaatimukset ovat erittäin tärkeät, jotta voidaan täyttää korkeat tekniset vaatimukset ja helpottaa väärennettyjen tai väärien viisumitarrojen paljastamista.

(8) Tällaisten yhteisten vaatimusten antamista koskeva toimivalta olisi annettava asetuksen (EY) N:o 1683/95 6 artiklalla perustetulle komitealle ja kyseistä asetusta olisi mukautettava siten, että otetaan huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehty neuvoston päätös 1999/468/EY(4).

(9) Tämän vuoksi asetus (EY) N:o 1683/95 olisi muutettava.

(10) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet, joilla lisätään yhtenäisen viisumin kaavan turvallisuutta, eivät vaikuta matkustusasiakirjojen voimassaolon tunnustamista koskeviin voimassa oleviin sääntöihin.

(11) Jäsenvaltioiden alueelle pääsyä koskevat ehdot tai viisumien myöntäminen eivät vaikuta sääntöihin, jotka tällä hetkellä koskevat matka-asiakirjojen pätevyyden tunnustamista.

(12) Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY(5) 1 artiklan B kohdassa tarkoitetulla alalla.

(13) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on 4 päivänä joulukuuta 2001 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että se haluaa osallistua tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen.

(14) Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän asetuksen antamiseen. Tämän asetuksen säännöksiä ei näin ollen sovelleta Irlantiin tämän kuitenkaan rajoittamatta edellä mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1683/95 seuraavasti:

1) Korvataan 2 artikla seuraavasti: " 2 artikla

1. Laaditaan 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti yhtenäisen viisumin kaavaa varten tekniset lisäeritelmät, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

a) täydentävät turvaominaisuudet ja -vaatimukset, muun muassa tehostetut vaatimukset väärentämisen ja jäljentämisen estämiseksi;

b) yhtenäisen viisumilomakkeen täyttämisessä käytettävät tekniset menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt.

2. Viisumitarran värejä voidaan muuttaa 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen."

2) Korvataan 6 artikla seuraavasti: " 6 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(6) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

3) Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti: "Liitteessä olevassa 2a kohdassa tarkoitetun valokuvan liittämistä koskeva säännös on pantava täytäntöön viimeistään viiden vuoden kuluttua 2 artiklassa tämän toimenpiteen toteuttamista varten säädettyjen teknisten menettelyjen hyväksymisestä."

4) Lisätään liitteeseen kohta seuraavasti: "2a. Viisumiin liitetään korkeiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti valmistettu valokuva."

2 artikla

Korvataan yhteisen konsuliohjeiston lopullisen version liitteen 8 ja yhteisen käsikirjan lopullisen version liitteen 6, sellaisina kuin ne ovat toimeenpanevan komitean 28 päivänä huhtikuuta 1999 tekemässä päätöksessä(7), ensimmäinen virke seuraavasti: "Viisumitarran malli ja sen tekniset sekä turvaominaisuudet ovat yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1683/95(8) tai ne hyväksytään mainitun asetuksen nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 334/2002(9)."

3 artikla

Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan tunnustaa valtioita ja alueita sekä näiden valtioiden tai alueiden viranomaisten myöntämiä passeja ja matkustus- ja henkilöasiakirjoja.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Piqué i Camps

(1) EYVL C 180 E, 26.6.2001, s. 310.

(2) Lausunto annettu 12. joulukuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1.

(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EYVL L 239, 22.9.2000, s. 317.

(8) EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1.

(9) EYVL L 53, 23.2.2002, s. 7.

Top