Help Print this page 

Document 32002D2235

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2235/2002/EY, tehty 3 päivänä joulukuuta 2002, sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2003—2007 -ohjelma)
  • No longer in force
OJ L 341, 17.12.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 364 - 368
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 364 - 368
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 364 - 368
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 364 - 368
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 364 - 368
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 364 - 368
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 364 - 368
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 364 - 368
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 364 - 368
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 59 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 59 - 63

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2235/oj
Multilingual display
Text

32002D2235

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2235/2002/EY, tehty 3 päivänä joulukuuta 2002, sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2003—2007 -ohjelma)

Virallinen lehti nro L 341 , 17/12/2002 s. 0001 - 0005


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2235/2002/EY,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2002,

sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2003-2007 -ohjelma)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhteisön oikeuden tuloksellinen, yhdenmukainen ja tehokas soveltaminen on välttämätöntä verotusjärjestelmien toimivuudelle sisämarkkinoilla, erityisesti jäsenvaltioiden ja yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi torjumalla veropetoksia ja veronkiertoa, kilpailun vääristymien välttämiseksi sekä viranomaisten ja veronmaksajien rasittamisen vähentämiseksi. Yhteisö on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa vastuussa yhteisön oikeuden tuloksellisesta, yhdenmukaisesta ja tehokkaasta soveltamisesta.

(2) Sisämarkkinoiden välillisen verotuksen järjestelmiä vahvistavan yhteisön toimintaohjelman (Fiscalis-ohjelma) hyväksymisestä 30 päivänä maaliskuuta 1998 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 888/98/EY(4) on merkittävästi edesauttanut kokonaistavoitteiden saavuttamisessa vuosina 1998-2002. Tämän vuoksi olisi suotavaa jatkaa Fiscalis-ohjelmaa toisen viisivuotiskauden ajan.

(3) Tuloksellinen, tehokas ja laaja-alainen yhteistyö nykyisten ja tulevien jäsenvaltioiden kesken sekä niiden ja komission välillä on tärkeää verotusjärjestelmien toimivuudelle sisämarkkinoilla.

(4) Yhteisön saama kokemus Fiscalis-ohjelmasta on osoittanut, että henkilövaihdolla, seminaareilla ja monenvälisillä valvontatoimilla voidaan saavuttaa ohjelman tavoitteet saattamalla eri kansallisten hallintojen virkamiehet yhteen ammattitehtävissä. Näitä toimia olisi siksi jatkettava ja laajennettava koskemaan tulo-, varallisuus- ja vakuutusmaksuverotusta.

(5) Viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmän toimivan infrastruktuurin perustaminen on tärkeää yhteisön verotusjärjestelmien vahvistamisessa. Erityisesti hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla 27 päivänä tammikuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 218/92(5) tarkoitettu ALV-tietojen vaihtojärjestelmä (VIES) on osoittanut tietotekniikan merkityksen tulojen turvaamisessa ja toisaalta hallinnon mahdollisimman vähäisessä kuormittamisessa.

(6) Yhteisön oikeuden yhdenmukainen soveltaminen edellyttää verotuksesta vastaavilta virkamiehiltä tätä oikeutta ja sen nykyisissä ja tulevissa jäsenvaltioissa tapahtuvaa täytäntöönpanoa koskevaa yhtenäistä korkeatasoista tuntemusta. Tämä tuntemuksen taso voidaan saavuttaa vain nykyisten ja tulevien jäsenvaltioiden antaman tehokkaan ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen myötä. Yhteisön täydentävät toimet ovat hyödyllisiä kyseisen koulutuksen yhteensovittamiseksi ja siihen kannustamiseksi.

(7) Fiscalis-ohjelmasta saatu kokemus on osoittanut, että yhteisen ammatillisen koulutuksen ohjelman yhteensovitetun kehittämisen ja toteuttamisen avulla voidaan saavuttaa tämän ohjelman tavoitteet erityisesti nostamalla yhteisön oikeuden tuntemuksen yleistä tasoa.

(8) Verotuksesta vastaavien virkamiesten kielitaidon tason riittävyys on osoittautunut välttämättömäksi yhteistyön helpottamisessa. Osallistujamaiden on sen vuoksi annettava virkamiehilleen tarpeellinen kielikoulutus.

(9) Vaikka osallistujamailla onkin ensisijainen vastuu näiden tavoitteiden saavuttamisesta, yhteisön täydentäviä toimia tarvitaan asiaa koskevien toimien yhteensovittamiseksi sekä infrastruktuurin ja tarvittavan kannustimen luomiseksi. Tällä päätöksellä säädettyjen toimenpiteiden tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(10) Tässä päätöksessä vahvistetaan koko ohjelmakauden rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(6) 33 kohdassa tarkoitettuna ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(11) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(7) mukaisesti,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I LUKU

SOVELTAMISALA JA TAVOITTEET

1 artikla

Fiscalis-ohjelma

1. Perustetaan monivuotinen yhteisön toimintaohjelma (Fiscalis 2003-2007-ohjelma), jäljempänä "ohjelma", 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi vahvistamaan verotusjärjestelmien toimintaa sisämarkkinoilla.

2. Ohjelmaan sisältyvät toimet ovat:

a) viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmiä;

b) monenvälisiä valvontatoimia, joita toteuttavat jäsenvaltiot ja ne ehdokasmaat, joilla on toistensa tai jäsenvaltioiden kanssa kyseiset toimet salliva kahdenvälinen tai monenvälinen sopimus;

c) seminaareja;

d) vaihtoja;

e) koulutustoimia;

f) muita 3 artiklan mukaisiin ohjelman tavoitteisiin liittyviä työkokouksia, vierailuja tai vastaavia toimia, joista päätetään tapauskohtaisesti jäljempänä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a) "verotuksella" seuraavia osallistujamaissa sovellettuja veroja:

i) arvonlisävero;

ii) alkoholin, tupakkatuotteiden ja kivennäisöljyjen valmistevero;

iii) jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen alalla 19 päivänä joulukuuta 1977 annetun direktiivin 77/799/ETY(8) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tulo- ja pääomaverot;

iv) keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 15 päivänä maaliskuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/308/ETY(9) 3 artiklassa määritellyt vakuutusmaksuverot;

b) "hallinnolla" verotuksesta vastaavia osallistujamaiden viranomaisia;

c) "osallistujamailla" jäsenvaltioita ja 4 artiklassa tarkoitettuja maita, jotka tehokkaasti osallistuvat ohjelmaan;

d) "virkamiehellä" hallinnon virkamiestä;

e) "vaihdolla" ohjelman mukaisesti järjestettyä virkamiehen tekemää työvierailua toisen osallistujamaan hallinnossa;

f) "monenvälisillä valvontatoimilla" yhden tai useamman toisiinsa yhteydessä olevan verovelvollisen verovelvoitteiden yhteensovitettua valvontaa, jonka järjestävät useat osallistujamaat ja josta on yhteistä tai täydentävää etua.

3 artikla

Tavoitteet

1. Ohjelman kokonaistavoitteena on parantaa verotusjärjestelmien asianmukaista toimintaa sisämarkkinoilla lisäämällä osallistujamaiden, niiden hallintojen ja virkamiesten välistä yhteistyötä.

2. Ohjelman erityisinä tavoitteina on:

a) arvonlisäveron ja valmisteveron osalta:

i) saattaa virkamiesten tiedot yhteisöoikeudesta ja sen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa yhteiselle korkealle tasolle;

ii) taata tuloksellinen, tehokas ja laaja-alainen yhteistyö jäsenvaltioiden kesken; ja

iii) varmistaa hallinnollisten menettelyjen jatkuva parantaminen hallinnon ja veronmaksajien tarpeiden huomioon ottamiseksi kehittämällä ja levittämällä parhaita hallinnollisia käytänteitä;

b) välittömän verotuksen osalta:

tukea keskinäiseen avunantoon liittyvää tietojenvaihtoa ja lisätä välittömään verotukseen sovellettavan yhteisön oikeuden tuntemusta;

c) vakuutusmaksuverojen osalta:

edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa voimassa olevien sääntöjen parempi soveltaminen;

d) ehdokasmaiden osalta:

täyttää ehdokasmaiden erityiset tarpeet, jotta ne toteuttavat liittymisen edellyttämät toimenpiteet verolainsäädännön ja hallinnollisten valmiuksien alalla.

3. Ohjelman toimintasuunnitelma vahvistetaan vuosittain 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4 artikla

Ehdokasmaiden osallistuminen

Ohjelmaan voivat osallistua:

a) assosioituneet Keski- ja Itä-Euroopan maat Eurooppa-sopimuksissa, niiden lisäpöytäkirjoissa ja assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistetuin edellytyksin;

b) Kypros, Malta ja Turkki kyseisten maiden kanssa tehtyjen asiaa koskevien kahdenvälisten sopimusten mukaisesti.

II LUKU

OHJELMAAN SISÄLTYVÄT TOIMET

5 artikla

Viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmät

1. Komissio ja osallistujamaat varmistavat seuraavien viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien toimivuuden siltä osin kuin yhteisön lainsäädäntö sitä edellyttää:

a) yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmä (CCN/CSI-järjestelmä) siinä määrin kuin se on tarpeen tässä kohdassa tarkoitettujen muiden järjestelmien toiminnan tukemiseksi;

b) ALV-tietojen vaihtojärjestelmä (VIES) ja sen sanomanvälitysjärjestelmät;

c) valmisteveron alaisten tuotteiden valvontajärjestelmä;

d) valmisteverotuksen varhaisvaroitusjärjestelmä;

e) valmisteverotaulukkojen järjestelmä;

f) kaikki muut 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen nimetyt uudet viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmät yhteisön lainsäädännön edellyttäessä niiden käyttöönottoa.

2. Yhteisön vastuulla oleviin viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien osiin kuuluvat sellaiset laitteistot, ohjelmistot ja verkkoyhteydet, joiden on oltava kaikille osallistujamaille yhteiset järjestelmien yhteenkytkettävyyden ja yhteentoimivuuden varmistamiseksi, riippumatta siitä, asennetaanko ne tai onko ne asennettu komission (tai nimetyn alihankkijan) tiloihin vai osallistujamaiden (tai nimetyn alihankkijan) tiloihin. Komissio tekee yhteisön puolesta tarvittavat sopimukset kyseisten osien toiminnan varmistamiseksi.

3. Sellaisia viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien osia, joista yhteisö ei vastaa, ovat näihin järjestelmiin kuuluvat kansalliset tietokannat, yhteisön vastuulla olevien osien ja muiden osien väliset verkkoyhteydet sekä sellaiset ohjelmistot ja laitteistot, joita kukin osallistujamaa pitää tarpeellisina voidakseen käyttää kyseisiä järjestelmiä täysipainoisesti koko hallinnossaan. Osallistujamaiden on varmistettava, että ne osat, joista yhteisö ei vastaa, pidetään toimivina, ja taattava kyseisten osien yhteentoimivuus yhteisön vastuulla olevien osien kanssa.

4. Komissio koordinoi yhteistyössä osallistujamaiden kanssa 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien ja infrastruktuurin yhteisön vastuulla olevien osien ja muiden osien perustamista ja toimintaa.

6 artikla

Monenväliset valvontatoimet

Osallistujamaiden on valittava järjestämistään monenvälisistä valvontatoimista ne, joiden kustannuksista yhteisö vastaa 11 artiklan mukaisesti. Näihin valvontatoimiin tulee joka tapauksessa sisältyä arvonlisäveroon ja/tai valmisteveroon liittyvien verovelvoitteiden valvonta.

Osallistujamaiden on lähetettävä vuosittaiset kertomukset ja arvioinnit näistä valvontatoimista komissiolle.

7 artikla

Seminaarit

Komissio ja osallistujamaat järjestävät yhdessä seminaareja, joihin osallistuu hallintojen virkamiehiä, komission edustajia ja tarvittaessa muita asiantuntijoita.

8 artikla

Virkamiesvaihdot

1. Komissio ja osallistujamaat järjestävät virkamiesvaihtoja. Vaihdot eivät saa olla pidempiä kuin yksi kuukausi. Jokaisen vaihdon on kohdistuttava määrättyyn ammattitehtävään, ja asianomaisten virkamiesten ja hallintojen on valmistauduttava siihen riittävästi ja arvioitava sitä jälkeenpäin. Edellyttäen, että vastaanottava hallinto esittää perusteet, se voi rajoittaa vaihtoon osallistuvien määrää, jos vastaanotettuja hakemuksia on liikaa riittävään valmistautumiseen ja vaihdon toimivuuteen nähden.

2. Osallistujamaiden on toteutettava tarvittavat toimet, jotta vaihtoihin osallistuvat virkamiehet voivat osallistua vastaanottavan hallinnon toimintaan tuloksellisesti. Tämän vuoksi vaihtoihin osallistuville virkamiehille on annettava valtuudet suorittaa niihin velvollisuuksiin liittyvät tehtävät, jotka vastaanottava hallinto uskoo heille oikeusjärjestelmänsä mukaisesti.

3. Vaihdon aikana virkamiehen siviilioikeudellinen vastuu tehtäviään suorittaessaan on samanlainen kuin vastaanottavan hallinnon virkamiesten vastuu. Vaihtoon osallistuviin virkamiehiin sovelletaan samoja salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä kuin kansallisiin virkamiehiin.

4. Osallistujamaat voivat rajata näihin vaihtoihin osallistumisen arvonlisäveroon ja/tai valmisteveroon liittyvistä asioista vastaaviin virkamiehiin.

9 artikla

Koulutustoiminta

1. Edistääkseen koulutusorganisaatioidensa ja verotuskoulutuksesta hallinnossa vastaavien virkamiestensä välistä jäsennettyä yhteistyötä osallistujamaiden on yhteistyössä komission kanssa:

a) kehitettävä nykyisiä koulutusohjelmia ja tarvittaessa uusia ohjelmia yhteisen rungon luomiseksi virkamiesten koulutukselle siten, että virkamiehillä on mahdollisuus saada tarvittavat yhteiset ammatilliset taidot ja tiedot;

b) annettava kaikkien osallistujamaiden virkamiehille, kun se on aiheellista, mahdollisuus osallistua omille virkamiehille järjestettyyn verotuskoulutukseen;

c) kehitettävä tarvittavat yhteiset välineet verotuskoulutusta varten.

2. Osallistujamaiden on huolehdittava, että niiden virkamiehet saavat tarvittavan perus- ja jatkokoulutuksen yhteisten koulutusohjelmien mukaisten yhteisten ammatillisten taitojen ja tietojen saavuttamiseksi sekä tarpeellista kieltenopetusta tasoltaan riittävän kielitaidon saavuttamiseksi.

III LUKU

RAHOITUSSÄÄNNÖKSET

10 artikla

Rahoituspuitteet

Rahoituspuitteet tämän ohjelman toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliselle ajalle vahvistetaan 44 miljoonaksi euroksi. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

11 artikla

Kulut

1. Yhteisö ja osallistujamaat vastaavat yhdessä ohjelman täytäntöönpanon vaatimista kuluista 2, 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti:

2. Yhteisö vastaa seuraavista kuluista:

a) 5 artiklassa kuvattujen viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien yhteisön vastuulla olevien osien kehittämis-, hankinta-, asennus- ja huoltokulut sekä jatkuvasta käytöstä aiheutuvat kulut;

b) monenvälisiin valvontatoimiin, seminaareihin, virkamiesvaihtoihin ja koulutustoimintaan liittyvät matka- ja oleskelukulut;

c) seminaarien järjestämiseen ja koulutusvälineiden kehittämiseen liittyvät kulut;

d) kolmansien osapuolten tietojen luottamuksellisuutta noudattaen suorittamien ohjelman vaikutuksia koskevien tutkimusten kulut;

e) muiden 1 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen toimien kulut.

3. Komissio määrittää 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) mukaisesti kulujen maksamista koskevat säännöt ja ilmoittaa ne osallistujamaille.

4. Komissio toteuttaa kaikki ohjelman budjettihallinnon edellyttämät toimet 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

5. Osallistujamaiden on vastattava seuraavista kuluista:

a) 5 artiklassa kuvattujen viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien niiden osien, joista yhteisö ei vastaa, kehittämis-, hankinta-, asennus- ja huoltokulut sekä jatkuvasta käytöstä aiheutuvat kulut;

b) virkamiestensä perus- ja jatkokoulutukseen sekä kielikoulutukseen liittyvät kulut.

12 artikla

Varainhoidon valvonta

Tästä päätöksestä johtuviin yhteisön rahoituspäätöksiin sekä sopimuksiin sovelletaan varainhoidon valvontaa varainhoidon ja talousarvion valvontaan sovellettavien yhteisön säännösten mukaisesti.

IV LUKU

MUUT SÄÄNNÖKSET

13 artikla

Täytäntöönpano

Tämän päätöksen 1 artiklan 2 kohdan f alakohdan, 3 artiklan 3 kohdan, 5 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja 11 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet on hyväksyttävä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

14 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea, jonka nimeksi tulee "Fiscalis-komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

15 artikla

Seuranta ja arviointi

1. Komissio antaa vuosittain 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle seurantakertomuksen, jossa esitetään koko ohjelman osalta toimien edistyminen toteutuksina ja tuloksina vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan nähden. Kertomus toimitetaan myös Euroopan parlamentille.

Hallintojen on toimitettava komissiolle kaikki seurantakertomusten mahdollisimman tehokkaan laadinnan kannalta välttämättömät tiedot.

2. Komissio vastaa ohjelman väliarvioinnin ja lopullisen arvioinnin toteuttamisesta seurantakertomusten sekä osallistujamaiden antamien kertomusten avulla. Ohjelman toimivuutta ja tehokkuutta arvioidaan 3 artiklassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Arviointi toteutetaan 3 kohdassa tarkoitettujen kertomusten perusteella seuraavasti:

- väliarvioinnissa tarkastellaan ohjelman toimien ensimmäisiä tuloksia ja vaikutuksia. Siinä arvioidaan myös määrärahojen käyttöä sekä seurannan ja täytäntöönpanon toteutumista,

- lopullisessa arvioinnissa arvioidaan ohjelman toimien toimivuutta ja tehokkuutta.

3. Osallistujamaiden on toimitettava komissiolle:

a) 31 päivänä maaliskuuta 2005 välivaiheen arviointikertomus ohjelman toimivuudesta ja tehokkuudesta;

b) 31 päivänä maaliskuuta 2008 lopullinen arviointikertomus ohjelman toimivuudesta ja tehokkuudesta.

4. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle:

a) 30 päivänä kesäkuuta 2005 välivaiheen arviointikertomuksen ohjelman toimivuudesta ja tehokkuudesta sekä tiedonannon tämän ohjelman jatkamisen aiheellisuudesta sekä tarvittaessa asianmukaisen ehdotuksen;

b) 30 päivänä kesäkuuta 2008 lopullisen arviointikertomuksen ohjelman toimivuudesta ja tehokkuudesta.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut kertomukset toimitetaan myös tiedoksi talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetut arviointikertomukset perustuvat olennaisilta osin 3 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin ja 1 kohdassa tarkoitettuihin seurantakertomuksiin.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

17 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2002.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. Pedersen

(1) EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 361.

(2) EYVL C 241, 7.10.2002, s. 81.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. kesäkuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 26. heinäkuuta 2002 (EYVL C 228 E, 25.9.2002, s. 34), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 24. lokakuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 126, 28.4.1998, s. 1.

(5) EYVL L 24, 1.2.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 792/2002 (EYVL L 128, 15.5.2002, s. 1).

(6) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(9) EYVL L 73, 19.3.1976, s. 18, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/44/EY, (EYVL L 175, 28.6.2001, s. 17).

(10) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

Top