Help Print this page 

Document 32002D0463

Title and reference
2002/463/EY: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma)
  • No longer in force
OJ L 161, 19.6.2002, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/463/oj
Multilingual display
Text

32002D0463

2002/463/EY: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma)

Virallinen lehti nro L 161 , 19/06/2002 s. 0011 - 0015


Neuvoston päätös,

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002,

unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma)

(2002/463/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 66 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Jäsenvaltioiden hallinnollinen yhteistyö perustamissopimuksen 62 ja 63 artiklaan sisältyvillä alueilla on osa yhteisön tavoitetta perustaa asteittain vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue.

(2) Yhteinen toiminta 98/244/YOS 19 päivältä maaliskuuta 1998, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan sekä ulkorajojen ylittämisen alan koulutus-, vaihto- ja yhteistyöohjelmasta (Odysseus-ohjelma)(3), on päättynyt, koska sille osoitetut määrärahat on käytetty loppuun vuonna 2001.

(3) EU:n ulkorajojen valvontavastuun merkitys kasvaa entisestään, koska unionin on määrä laajentua merkittävästi ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön (Argo-ohjelma) toimintakaudella. Argo-ohjelmaa olisikin tämän vuoksi pidettävä tämän alan laajempia toimia edeltävänä välivaiheena.

(4) Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti komissio on määritellyt neuvostolle ja Euroopan parlamentille laatimassaan tiedonannossa "Tulostaulu vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteutumisen seuraamiseksi Euroopan unionissa: puolivuotispäivitys (vuoden 2001 alkupuolisko)" kunnianhimoisen lainsäädäntöohjelman, jonka tavoitteena on uusi oikeus- ja sisäasioiden alaa koskeva yhteisön normisto, joka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön.

(5) Jäsenvaltioiden käytäntöjen yhdenmukaisuus yhteisön lainsäädäntöä sovellettaessa voidaan saavuttaa vahvistamalla yhteistyötä sekä jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten välillä että kyseisten viranomaisten ja komission välillä.

(6) Tällaisia tuloksia ei voida saavuttaa kansallisten hallintoelimien yksittäisillä toimilla. Tämän vuoksi tarvitaan yhteisön kehys toimivaltaisten kansallisten viranomaisten yhteisymmärryksen ja asianomaisen yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon parantamiseksi ja tarvittavan hallinnollisen yhteistyön painopistealueiden määrittämiseksi.

(7) Tämän toimintaohjelman onnistumisen takaamiseksi tarvitaan koko yhteisössä laajaa ja tasalaatuista koulutusta, jossa hyödynnetään Odysseus-ohjelmasta saatuja kokemuksia.

(8) Yhteisön toimintaohjelman täytäntöönpano on yksi tehokkaimmista tavoista saavuttaa kyseiset tavoitteet, ja se antaa komissiolle perustan, jonka avulla se voi arvioida, olisiko yhteisen oppilaitoksen perustaminen sopiva keino parantaa yhteisön lainsäädäntöä koskevaa jäsenvaltioiden virkamiesten koulutusta.

(9) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(4) mukaisesti.

(10) Tämän ohjelman mukaisilla toimilla täydennetään ja yhteensovitetaan muita yhteisön talousarviosta rahoitettavia yhteistyö- ja koulutusohjelmia.

(11) Tanskan asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen. Tämä päätös ei siten sido Tanskaa, eikä sitä sovelleta siihen.

(12) Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut 29 päivänä tammikuuta 2002 päivätyllä kirjeellä haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(13) Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen. Tämän päätöksen määräyksiä ei näin ollen sovelleta Irlantiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(14) Tähän päätökseen sisältyy talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5) 34 kohdassa tarkoitettu rahoitusohje koko ohjelman keston ajaksi, tämän kuitenkaan vaikuttamatta perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I LUKU

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Sisältö ja kesto

Tällä päätöksellä perustetaan yhteisön toimintaohjelma nimeltään Argo-ohjelma, jonka avulla tuetaan ja täydennetään toimia, joita yhteisö ja jäsenvaltiot ovat toteuttaneet perustamissopimuksen 62, 63 ja 66 artiklan mukaisen yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä.

Argo-ohjelma on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2002 aina 31 päivään joulukuuta 2006.

2 artikla

Määritelmä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan "kansallisilla viranomaisilla" jäsenvaltioiden hallinto- tai oikeusviranomaisia tai muita elimiä, jotka kyseiset viranomaiset ovat valtuuttaneet panemaan täytäntöön perustamissopimuksen 62 ja 63 artiklan mukaisen yhteisön lainsäädännön sekä perustamissopimuksen 66 artiklan mukaisen yhteisön lainsäädännön siltä osin kuin se koskee kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä mainituissa 62 ja 63 artiklassa tarkoitetuilla aloilla.

3 artikla

Yleiset tavoitteet

Argo-ohjelmalla on seuraavat tavoitteet:

a) edistää yhteisön sääntöjen täytäntöönpanoon liittyvää yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä kiinnittämällä erityistä huomiota resurssien yhdistämiseen sekä käytäntöjen koordinointiin ja yhdenmukaistamiseen,

b) edistää yhteisön lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista, jotta eri jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten tekemät päätökset olisivat entistä yhdenmukaisempia, ja tällä tavoin voitaisiin välttää ongelmat, jotka todennäköisesti haittaavat vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen asteittaista luomista,

c) yleensäkin parantaa kansallisten viranomaisten tehokkuutta niiden toteuttaessa yhteisön sääntöjen täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviään,

d) varmistaa, että yhteisön ulottuvuus otetaan asianmukaisella tavalla huomioon niiden kansallisten viranomaisten organisoinnissa, jotka osallistuvat yhteisön sääntöjen täytäntöönpanoon,

e) edistää kansallisten viranomaisten toteuttamien toimien avoimuutta vahvistamalla niiden ja muiden asianmukaisten kansallisten ja kansainvälisten valtiollisten ja valtioista riippumattomien järjestöjen välisiä suhteita.

II LUKU

ARGO-OHJELMAN KATTAMAT TOIMET

4 artikla

Toimet ulkorajojen alalla

Edellä 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Argo-ohjelmasta myönnetään tukea ulkorajoilla toteutettaviin jäsenvaltioiden toimiin, joiden tarkoituksena on:

a) varmistaa, että jäsenvaltiot toteuttavat rajatarkastukset yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen yhteisten periaatteiden ja täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti;

b) luoda ulkorajoille yhdenmukainen ja tehokas suojelu ja valvonta;

c) tehostaa tarkastuksia rajanylityspaikoissa ja valvontaa rajanylityspaikkojen välillä.

5 artikla

Toimet viisumipolitiikan alalla

Edellä 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Argo-ohjelmasta myönnetään tukea viisumipolitiikan alalla toteutettaviin jäsenvaltioiden toimiin, joiden tarkoituksena on:

a) varmistaa, että jäsenvaltiot myöntävät viisumeja yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen yhteisten periaatteiden ja täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti;

b) edistää yhdenmukaista valvontaa ja turvallisuutta viisumien myöntämisessä;

c) edistää viisumihakemusten ja erityisesti matkan tarkoitusta, toimeentulomahdollisuuksia ja majoitusta koskevien liiteasiakirjojen käsittelyn yhdenmukaistamista;

d) lisätä yhdenmukaisuutta niiden poikkeusten käsittelyssä, joita jäsenvaltiot soveltavat tiettyihin hakijaryhmiin viisumien myöntämisessä helpottaakseen ulkorajoilla suoritettavia tarkastuksia ja vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä;

e) vahvistaa yleisesti jäsenvaltioiden konsuliyhteistyötä.

6 artikla

Toimet turvapaikkapolitiikan alalla

Edellä 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Argo-ohjelmasta myönnetään tukea turvapaikkapolitiikan alalla toteutettaviin jäsenvaltioiden toimiin, joiden tarkoituksena on:

a) edistää yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luomista ja toimintaa tukemalla toimenpiteitä ja normeja, joiden perusteella voidaan muodostaa yhteinen turvapaikkamenettely ja turvapaikan saaneille yhtenäinen asema koko yhteisössä;

b) helpottaa turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion määräämistä;

c) tukea pakolaisaseman tunnustamista ja sisältöä koskevien sääntöjen lähentämistä, mitä täydennetään toissijaista suojelua koskevilla toimenpiteillä, joiden perusteella myönnetään asianmukainen asema kaikille tällaista suojelua tarvitseville henkilöille;

d) lisätä turvapaikkamenettelyn tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta ja turvapaikkahakemuksia koskevien päätösten yhdenmukaisuutta;

e) kehittää uudelleen sijoittamista ja maahanpääsyä koskevia menettelyjä sekä säädöksiä, joiden perusteella maahanpääsy voidaan sallia humanitaarisista syistä.

7 artikla

Toimet maahanmuuttopolitiikan alalla

Edellä 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Argo-ohjelmasta myönnetään tukea maahanmuuttopolitiikan alalla toteutettaviin jäsenvaltioiden toimiin, joiden tarkoituksena on:

a) varmistaa, että jäsenvaltiot myöntävät oleskelu- ja työlupia yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen yhteisten periaatteiden ja täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti;

b) edistää kolmansien maiden kansalaisille myönnettäviä oleskelu- ja työlupia koskevien sääntöjen tuntemusta;

c) kannustaa tarkastelemaan yhteisön maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia ja siitä saatavaa kuvaa maahanmuuttajien lähtömaissa;

d) varmistaa laittomia siirtolaisvirtoja ja laitonta siirtolaisuutta koskevien yhteisten sääntöjen ja politiikkojen vaikuttava, tehokas ja yhdenmukainen soveltaminen ja turvata samalla riittävä kansainvälisen suojelun taso;

e) parantaa yhteistyötä kolmansien maiden kansalaisten ja oleskeluoikeutta vailla olevien kansalaisuudettomien henkilöiden sekä kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttamisen alalla, mukaan luettuna kauttakulku muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kautta;

f) tehostaa laittomien maahanmuuttoverkostojen torjumista ja laittoman maahanmuuton ehkäisyä.

8 artikla

Millaisiin toimiin rahoitusta myönnetään

Edellä 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden ja 4, 5, 6 tai 7 artiklassa määriteltyjen toimien toteuttamiseksi Argo-ohjelmasta voivat saada tukea seuraavanlaiset toimet:

a) koulutustoimet, joihin kuuluu muun muassa yhdenmukaisten koulutusohjelmien ja yhteisten koulutussisältöjen laatiminen, jonka kansalliset viranomaiset organisoivat, sekä täydentäviä toimia, joiden tarkoituksena on parantaa kansallisten viranomaisten edellytyksiä ottaa käyttöön muissa jäsenvaltioissa kehitettyjä parhaita menetelmiä ja tekniikoita;

b) henkilöstövaihto, jonka tarkoituksena on varmistaa, että tilapäisesti siirretty henkilöstö voi osallistua tehokkaasti isäntänä toimivan kansallisen viranomaisen työskentelyyn;

c) toimet, jotka edistävät ensinnäkin asiakirjojen ja menettelyjen käsittelyä tietotekniikan avulla, uusimpien sähköisten tiedonsiirtotekniikkojen soveltaminen mukaan luettuna, ja toiseksi tiedon keräämistä, analysointia, levittämistä ja käyttöä hyödyntämällä mahdollisimman laajasti tietotekniikkaa ja erityisesti perustamalla tietokeskuksia ja Internet-sivustoja;

d) perustamissopimuksen 62 ja 63 artiklan mukaisten yhteisten sääntöjen ja menettelyjen vaikutusten arviointi;

e) toimet, joiden tarkoituksena on edistää parhaiden käytäntöjen luomista työmenetelmien ja -välineiden kehittämistä, menettelyjen yksinkertaistamista ja määräaikojen lyhentämistä varten;

f) operatiiviset toimet, joihin voi kuulua sellaisten yhteisten toimintakeskusten ja työryhmien perustaminen, joissa on henkilöstöä kahdesta tai useammasta jäsenvaltiosta;

g) selvitykset, tutkimukset, konferenssit ja seminaarit, joihin osallistuu henkilöstöä jäsenvaltioista ja komissiosta ja tarvittaessa kyseisiä asioita käsittelevistä kansallisista ja kansainvälisistä valtiollisista ja valtioista riippumattomista järjestöistä;

h) järjestelyt, joiden mukaan toiminnassa kuullaan ja siihen nivotaan asianmukaisia kansallisia ja kansainvälisiä valtiollisia ja valtioista riippumattomia järjestöjä;

i) jäsenvaltioiden toimet kolmansissa maissa, erityisesti virkamatkat, joiden tarkoituksena on tutkia lähtö- ja kauttakulkumaissa vallitsevaa tilannetta;

j) asiakirjarikosten torjuminen.

9 artikla

Erityistoimet

Argo-ohjelmaan voi sisältyä myös muita kansallisten viranomaisten yhteistyön muotoja perustamissopimuksen 62 ja 63 artiklan mukaisilla politiikan aloilla, erityisesti kiireellisiä yhteisiä toimia ja toimenpiteitä, joiden soveltamisala ja kesto on rajoitettu ja jotka liittyvät välitöntä toimintaa edellyttäviin tilanteisiin. Jäljempänä 12 artiklassa tarkoitetussa vuosittaisessa työohjelmassa esitetään näiden erityistoimien rahoitusta koskevat säännöt, joihin sisältyvät myös tavoitteet ja arviointikriteerit.

III LUKU

RAHOITUSTA, HALLINTOA JA VALVONTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

10 artikla

Tukikelpoisuus

1. Jotta 8 artiklassa tarkoitetuille ja jonkin jäsenvaltion kansallisen viranomaisen ehdottamille toimille voidaan myöntää rahoitusta Argo-ohjelmasta, niiden tulee:

a) käsittää:

- ainakin kaksi muuta jäsenvaltiota, tai

- yksi toinen jäsenvaltio ja ehdokasmaa, jos tarkoituksena on valmistella viimeksi mainitun liittymistä yhteisöön, tai

- yksi toinen jäsenvaltio ja kolmas maa, jos tämä edistää ehdotetun toimen tavoitteiden toteutumista,

b) tähdätä 3 artiklassa tarkoitettujen yleisten tavoitteiden saavuttamiseen,

c) muodostua jonkin 4, 5, 6 tai 7 artiklassa tarkoitettuun politiikan alaan liittyvän toiminnan toteuttamisesta.

2. Niiden jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset, joita tämä päätös ei sido, voivat osallistua 8 artiklassa tarkoitettuihin toimiin.

3. Komission ehdottamilla toimilla edistetään ja helpotetaan hallinnollista yhteistyötä 3 artiklassa tarkoitettujen yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja tuetaan 4, 5, 6 tai 7 artiklassa tarkoitetuilla politiikan aloilla toteuttavia toimia.

11 artikla

Rahoitus

1. Argo-ohjelman täytäntöönpanemiseen tarkoitettu rahoitusohje on 25 miljoonaa euroa.

2. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien puitteissa.

3. Vuotuiset määrärahat jaetaan tasapuolisesti 10 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimien kesken.

4. Jos jollekin 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle toimelle on myönnetty yhteisön rahoitusta Argo-ohjelmasta, se ei voi saada rahoitusta mistään muusta Euroopan yhteisöjen talousarviosta rahoitettavasta ohjelmasta.

5. Rahoituspäätöksistä, jotka koskevat 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimia, on sovittava komission ja toimia ehdottavien kansallisten viranomaisten välisillä tukisopimuksilla. Komissio valvoo rahoituspäätöksiä ja -sopimuksia, ja tilintarkastustuomioistuin toimittaa niitä koskevat tarkastukset.

6. Euroopan yhteisöjen talousarviosta maksettavan rahoituksen osuus voi 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien osalta olla yleensä enintään 60 prosenttia toimen kokonaiskustannuksista. Poikkeustapauksissa osuutta voidaan kuitenkin korottaa 80 prosenttiin.

12 artikla

Täytäntöönpano

1. Komissio vastaa Argo-ohjelman hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

2. Komissio hallinnoi Argo-ohjelmaa varainhoitoasetuksen mukaisesti.

3. Pannakseen Argo-ohjelman täytäntöön 3 artiklassa esitettyjen yleistavoitteiden mukaisesti komissio

a) valmistelee vuosittaisen työohjelman, joka koostuu erityisistä tavoitteista, aihekohtaisista painopistealueista, sellaisten 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimien kuvauksesta, jotka komissio aikoo toteuttaa, ja tarpeen mukaan muiden toimien luettelosta;

b) arvioi ja valitsee kansallisten viranomaisten ehdottamat toimet.

4. Vuosittainen työohjelma samoin kuin 9 artiklan mukaiset erityistoimet sekä komission ehdottamat toimet hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Luettelo valituista toimista hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

5. Komissio arvioi ja valitsee kansallisten viranomaisten ehdottamat hankkeet seuraavien perusteiden mukaan:

a) yhdenmukaisuus vuosittaisen työohjelman, 3 artiklassa esitettyjen yleistavoitteiden sekä 4, 5, 6 tai 7 artiklassa tarkoitetuilla aloilla toteutettavien toimien kanssa;

b) ehdotetun toimen eurooppalainen ulottuvuus ja/tai ehdokasmaiden osallistumismahdollisuudet;

c) ehdotetun toimen yhteensopivuus niiden toimien kanssa, joita toteutetaan tai suunnitellaan yhteisön poliittisten painopisteiden mukaisesti perustamissopimuksen 62 ja 63 artiklan mukaisilla aloilla;

d) muita aiempia, parhaillaan tai myöhemmin toteutettavia hallinnollisen yhteistyön toimia täydentävä toimi;

e) kansallisten viranomaisten kyky panna ehdotettu toimi täytäntöön;

f) ehdotetun toimen suunnittelun, organisoinnin, esittelyn ja odotettujen tulosten laatu;

g) Argo-ohjelmasta haettavan yhteisön rahoituksen määrä ja sen suhde odotettuihin tuloksiin;

h) odotettujen tulosten vaikutus 3 artiklassa esitettyihin yleistavoitteisiin sekä 4, 5, 6 tai 7 artiklassa tarkoitetuilla aloilla toteutettaviin toimiin.

IV LUKU

YLEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea, jäljempänä "Argo-komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/486/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/486/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

4. Argo-komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5. Komissio voi kutsua ehdokasmaiden edustajia Argo-komitean kokousten jälkeen pidettäviin tiedotuskokouksiin.

14 artikla

Seuranta ja arviointi

1. Komissio ja jäsenvaltiot seuraavat ja arvioivat jatkuvasti Argo-ohjelman täytäntöönpanoa.

2. Komissio laatii Argo-ohjelman toteuttamisesta vuosittain kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Kertomuksessa tarkastellaan saavutettua kehitystä ja esitetään tarvittaessa ehdotuksia perustamissopimuksen 62 ja 63 artiklaan perustuvan yhteisön lainsäädännön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi jäsenvaltioissa. Komissio esittää ensimmäisen kertomuksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003 ja loppukertomuksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.

15 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä alkaen, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

16 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä kesäkuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Rajoy Brey

(1) EYVL C 25 E, 29.1.2002, s. 526.

(2) Lausunto annettu 9. elokuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 99, 31.3.1998, s. 2.

(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

Top