Help Print this page 

Document 32001R2587

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 2587/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 345, 29.12.2001, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 156 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2587/oj
Multilingual display
Text

32001R2587

Neuvoston asetus (EY) N:o 2587/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 345 , 29/12/2001 s. 0013 - 0015


Neuvoston asetus (EY) N:o 2587/2001,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2001,

banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tariffi- ja tilastonimikkeistön sekä yhteisen tullitariffin muutosten johdosta on syytä ajanmukaistaa banaanialan yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden CN-koodeja ja muuttaa asetuksen (EY) N:o 404/93(4) 17-20 artiklan soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden CN-koodi.

(2) On aiheellista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus olla myöntämättä rajoitetun ajan tasaustukea tuotteille, jotka ovat peräisin uusilta banaani-istutuksilta, tuotantovyöhykkeiden kestävän kehityksen jatkamiseksi; tämän mahdollisuuden käyttämiseen on lisäksi saatava komission lupa.

(3) Toimittajamaihin ja muihin asianomaisiin osapuoliin on luotu lukuisia ja tiiviitä yhteyksiä tavoitteena lopettaa asetuksessa (ETY) N:o 404/93 vahvistetun tuontimenettelyn aiheuttamat vastaväitteet sekä ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) riitojenratkaisumenettelyn mukaisesti perustetun erityisryhmän päätelmät.

(4) WTO:ssa on sidottu 2200000 tonnin A-tariffikiintiö ja 353000 tonnin B-lisätariffikiintiö, ja näiden lisäksi asetuksen (ETY) N:o 404/93 18 artiklassa säädetään 850000 tonnin autonomisen C-tariffikiintiön avaamisesta kaikkia alkuperämaita varten siten, että kiintiössä kannettava tulli on 300 euroa tonnilta ja AKT-maista peräisin olevien banaanien tuonnille myönnetään etuustulli, jonka suuruus on 300 euroa tonnilta. On syytä muuttaa eri kiintiöiden määriä, jotta kolmansista maista peräisin olevien banaanien markkinoillepääsy laajenisi ja samanaikaisesti varmistettaisiin tietyn AKT-maista peräisin olevien banaanien määrän markkinoillepääsy.

(5) Maataloussääntelyyn tehtyjen muutosten seurauksena sekä hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96(5) 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä tuottajaryhmittymille annettavien tukien osarahoitusta vastaavasti on syytä säätää, että asetuksen (EY) N:o 404/93 6 artiklassa säädetty, tuottajaorganisaatioille myönnettävien tukien yhteisön rahoitusosuus rahoitetaan EMOTR:n tukiosastosta niiden tuottajaorganisaatioiden osalta, jotka perustetaan 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä. Koska kyseiset alueet ovat tavoite 1 -alueita, näille tuille olisi vahvistettava sama yhteisön rahoitusosuus kuin mitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2200/96 14 artiklan 2 kohdassa säädettyihin tukiin tavoite 1 -alueilla.

(6) Asetuksen (ETY) N:o 404/93 säännöksiä olisi mukautettava komiteamenettelyn osalta. Asetuksen (ETY) N:o 404/93 täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 404/93 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti: " 1 artikla

1. Otetaan käyttöön banaanialan yhteinen markkinajärjestely.

2. Yhteinen markkinajärjestely koskee seuraavia tuotteita:

>TAULUKON PAIKKA>

3. Markkinointivuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta."

2) Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti: "9. Jäsenvaltiolle voidaan antaa lupa ottaa käyttöön väliaikainen toimenpide, jolla kielletään tasaustuki sellaisten kaupan pidettävien tuotteiden osalta, jotka ovat peräisin uusilta, 1 päivästä kesäkuuta 2002 lähtien istutetuilta banaaniviljelmiltä, silloin kun tuotantovyöhykkeen kestävä kehitys ja erityisesti ympäristön säilyttäminen sekä maaperän ja maiseman ominaispiirteiden suojelu ovat jäsenvaltion mukaan vaarassa.

Komissio myöntää edellä olevassa alakohdassa säädetyn luvan asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

3) Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti: "1. Tätä artiklaa ja 17-20 artiklaa sovelletaan CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvien tuoreiden tuotteiden tuontiin siihen asti, kun tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXVIII artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistettu yhteisen tullitariffin kyseisiä tuotteita koskeva tulli tulee voimaan, eli viimeistään 1 päivään tammikuuta 2006."

4) Korvataan 18 artikla seuraavasti: " 18 artikla

1. Joka vuosi avataan 1 päivästä tammikuuta alkaen seuraavat tariffikiintiöt:

a) 2200000 nettotonnin tariffikiintiö eli 'A-kiintiö',

b) 453000 nettotonnin lisätariffikiintiö eli 'B-kiintiö',

c) 750000 nettotonnin autonominen tariffikiintiö eli 'C-kiintiö'.

A- ja B-kiintiöt avataan kaikista kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden tuontia varten.

C-kiintiö avataan AKT-maista peräisin olevien tuotteiden tuontia varten.

Niiden Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsenten, joille banaanien vienti on erittäin tärkeää, kanssa tehdyn sopimuksen perusteella komissiolla on oikeus jakaa A- ja B-kiintiöt toimittajamaiden kesken.

2. Kun muista kolmansista maista kuin AKT-maista tuodaan banaaneja A- ja B-kiintiöissä, niistä kannetaan tullia 75 euroa tonnilta. AKT-maista peräisin olevien tuotteiden tuonnista ei kanneta tullia.

3. C-kiintiössä tuonnista ei kanneta tullia.

4. AKT-maista peräisin olevalle tuonnille myönnetään tariffietuus, joka on 300 euroa tonnilta.

5. Tässä artiklassa vahvistetut tullit muunnetaan kansalliseksi valuutaksi käyttämällä kyseisiin tuotteisiin yhteisessä tullitariffissa sovellettavaa kurssia.

6. B-kiintiötä voidaan korottaa yhteisön kysynnän kasvaessa tuotannon, kulutuksen, tuonnin ja viennin taseen perusteella.

Taseen vahvistamisessa ja tariffikiintiön korottamisessa on noudatettava 27 artiklassa säädettyä menettelyä.

7. Jos yhteisön hankintoihin vaikuttavat tuotanto- ja tuontiedellytyksiin liittyvät poikkeukselliset olosuhteet, komissio vahvistaa tarvittavat erityiset toimenpiteet 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tällaisessa tapauksessa B-kiintiötä voidaan mukauttaa 6 kohdassa tarkoitetun taseen perusteella. Erityistoimenpiteet voivat poiketa 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annetuista yksityiskohtaisista säännöistä. Niillä on voitava välttää kolmansien maiden välinen syrjintä.

8. Yhteisön ulkopuolelle jälleenvietyjä banaaneja ei lueta vastaaviin tariffikiintiöihin."

5) Korvataan 25 artikla seuraavasti: " 25 artikla

1. Edellä 12 ja 13 artiklassa säädetyt toimenpiteet ovat yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999(7) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia maatalousmarkkinoiden vakauttamiseen tarkoitettuja interventioita.

2. Jäsenvaltioiden 6 artiklan mukaisesti myöntämään tukeen liittyviä kustannuksia pidetään asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuina interventiotoimenpiteinä, joiden tarkoituksena on vakauttaa maatalousmarkkinoita.

Tällaiset menot ovat 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä perustettavien tuottajaorganisaatioiden osalta tukikelpoisia.

Yhteisö osallistuu niihin 75 prosentin osuudella tukikelpoisista julkisista menoista.

3. Edellä 10 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden rahoitukseen osallistuu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosasto.

4. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta ja erityisesti määritelmä ennen yhteisön rahoitusosuuden maksamista vaadittavista edellytyksistä annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

6) Poistetaan 26 artikla.

7) Korvataan 27 artikla seuraavasti: " 27 artikla

1. Komissiota avustaa banaanin hallintokomitea (jäljempänä 'komitea').

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan 4 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) EYVL C 304 E, 30.10.2001, s. 331.

(2) Lausunto annettu 12. joulukuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) Lausunto annettu 28. marraskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 216/2001 (EYVL L 31, 2.2.2001, s. 2).

(5) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 911/2001 (EYVL L 129, 11.5.2001, s. 3).

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

Top