Help Print this page 

Document 32001R2491

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 2491/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 337, 20.12.2001, p. 9–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 262

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2491/oj
Multilingual display
Text

32001R2491

Komission asetus (EY) N:o 2491/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 337 , 20/12/2001 s. 0009 - 0017


Komission asetus (EY) N:o 2491/2001,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2001,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 436/2001(2), ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Luonnonmukainen maataloustuotanto on kehittynyt huomattavasti viime vuosina. Luonnonmukainen tuotanto rajoittuu enää harvoin paikallistuotantoon ja paikalliseen kaupankäyntiin vaan siihen päinvastoin liittyy hyvin usein useita toimijoita ja toimintoja, joita ovat esimerkiksi maahantuonti, kuljetus, varastointi ja pakkaaminen.

(2) Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä III vahvistetaan tarkastusten vähimmäisvaatimukset ja varotoimenpiteet kyseisen asetuksen 8 ja 9 artiklassa tarkoitetussa tarkastusjärjestelmässä.

(3) Liitteessä III on jo nyt säännöksiä, jotka koskevat luonnonmukaisen maataloustuotannon tärkeimpiä eri toimijoita ja eri vaiheita. Jotta varmistettaisiin luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden jäljitettävyys kaupankäynnin kaikissa vaiheissa sekä se, että nämä tuotteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 säännösten mukaisia, liitteessä III vahvistetut säännökset on tarpeen toteuttaa viimeaikaisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

(4) Jäsenvaltioiden on toteutettava liitteessä III vahvistetut toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuluttajille annetaan takeet siitä, että tuotteet on tuotettu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 mukaisesti.

(5) Asetusta (ETY) N:o 2092/91 olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean antaman lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite III tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EYVL L 63, 3.3.2001, s. 16.

LIITE

"LIITE III

TARKASTUSTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VAROTOIMENPITEET 8 JA 9 ARTIKLASSA TARKOITETUSSA TARKASTUSJÄRJESTELMÄSSÄ

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. Tarkastuksen vähimmäisvaatimukset

Tässä liitteessä vahvistettuja tarkastusvaatimuksia sovelletaan rajoittamatta sellaisten toimenpiteiden soveltamista, joita jäsenvaltiot toteuttavat 9 artiklan 12 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi koko tuotantoketjussa ja sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen säännöksiä noudatetaan.

2. Täytäntöönpano

Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä ja tässä liitteessä olevien erityissäännösten A, B, C ja D jaksoissa säädettyjä alkutarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan myös toimijoihin, jotka jo harjoittavat toimintaa asetuksen (EY) N:o 2491/2001 2 artiklassa mainittuna päivämääränä.

3. Alkutarkastus

Kun tarkastusjärjestelmää aletaan soveltaa, vastuullisen toimijan on:

- laadittava yksikön ja/tai tuotantopaikkojen ja/tai toiminnan täydellinen kuvaus,

- esitettävä kaikki käytännön toimenpiteet, joita toteutetaan yksikössä ja/tai tuotantopaikoissa ja/tai toiminnassa, jotta varmistetaan tämän asetuksen ja erityisesti tämän liitteen vaatimusten noudattaminen.

Asianomainen kuvaus ja käytännön toimenpiteet on sisällytettävä ilmoitukseen, jonka vastaava toimija allekirjoittaa.

Lisäksi tähän ilmoitukseen on sisällyttävä toimijan sitoumus:

- toimia 5, 6 ja 6 a artiklassa ja tarvittaessa 11 artiklassa säädetyllä tavalla,

- hyväksyä seuraamuksena rikkomisesta tai sääntöjenvastaisuudesta 9 artiklan 9 kohdassa ja tarvittaessa 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltaminen, ja

- ilmoittaa asiasta tuotteen ostajille kirjallisesti sen varmistamiseksi, että luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät poistetaan kyseisestä tuotannosta.

Tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen on tarkastettava tämä ilmoitus ja laadittava kertomus, jossa todetaan mahdolliset puutteet ja tämän asetuksen säännösten noudattamatta jättäminen. Toimijan on varmennettava tämä kertomus allekirjoituksellaan ja toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

4. Ilmoitukset

Vastaavan toimijan on ilmoitettava hyvissä ajoin tarkastuslaitokselle tai -viranomaiselle muutoksista 3 kohdassa tarkoitetussa kuvauksessa tai käytännön toimenpiteissä ja tässä liitteessä olevien erityissäännösten A, B, C ja D jaksoissa säädetyissä alkutarkastusta koskevissa säännöissä.

5. Tarkastuskäynnit

Tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen on tarkastettava tuotanto-/valmistusyksiköt tai muut tuotantopaikat täydellisesti vähintään kerran vuodessa. Tarkastuslaitos tai -viranomainen voi ottaa näytteitä sellaisten tuotteiden löytämiseksi, joita ei tässä asetuksessa sallita, tai sellaisten tuotantomenetelmien havaitsemiseksi, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia. Näytteitä voidaan myös ottaa ja analysoida muiden kuin sallittujen tuotteiden mahdollisesti aiheuttaman kontaminaation havaitsemiseksi. Tällaisia analyysejä on tehtävä, jos epäillään muiden kuin sallittujen tuotteiden käyttöä. Jokaisesta tarkastuskäynnistä on laadittava tarkastuskertomus, ja sen on oltava yksikön vastuuhenkilön tai hänen edustajansa nimikirjoituksellaan varmentama.

Lisäksi tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen on tehtävä satunnaisesti joko ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä. Käyntejä tulee tehdä erityisesti sellaisille tiloille tai sellaisissa tilanteissa, joissa saattaa olla erityisiä riskejä tai tapahtua luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden vaihtamista muihin tuotteisiin.

6. Kirjanpitoasiakirjat

Yksikössä tai tiloissa on pidettävä varastosta ja varoista kirjanpitoa, jonka avulla toimija sekä tarkastuslaitos tai -viranomainen voivat jäljittää:

- toimittajan sekä, jos eri kuin toimittaja, tuotteiden myyjän tai viejän,

- yksikköön toimitettujen 1 artiklassa tarkoitettujen maataloustuotteiden luonteen ja määrät ja tarvittaessa kaikki ostetut ainekset ja niiden käytön,

- yksiköstä, ensimmäisen vastaanottajan tiloista tai varastointitiloista toimitettujen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden luonteen, määrät, vastaanottajat ja ostajat (jos ostaja eri kuin vastaanottaja),

- muut tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen vaatimat tiedot asianmukaisen tarkastuksen suorittamiseksi.

Kirjanpitoon sisällytettävät tiedot on näytettävä oikeiksi asianmukaisilla tositteilla.

Kirjanpidosta on käytävä ilmi tuotantopanosten ja tuotoksen tase.

7. Tuotteiden pakkaaminen ja kuljetus toisiin tuotanto-/valmistusyksiköihin tai tiloihin

Rajoittamatta muiden lainsäädännössä säädettyjen merkintöjen soveltamista, toimijoiden on varmistettava, että 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita saa kuljettaa toisiin yksiköihin, myös tukkukauppoihin ja vähittäiskauppoihin, ainoastaan sellaisissa pakkauksissa, säiliöissä tai ajoneuvoissa, jotka on suljettu siten, että sisältöä ei voida korvata toisella tuotteella sinettiä vilpillisesti käsittelemättä tai rikkomatta, ja varustettuna merkinnöillä, joista käy ilmi:

a) toimijan nimi ja osoite sekä, jos eri kuin toimija, tuotteen omistajan tai myyjän nimi ja osoite;

b) tuotteen nimi, mukaan luettuna viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan 5 artiklan mukaisesti;

c) toimijan tarkastavan tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen nimi ja/tai tunnusnumero; ja

d) tarvittaessa erätunnus, joka on joko kansallisesti hyväksytyn tai tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen kanssa sovitun merkintäjärjestelmän mukainen ja joka mahdollistaa erän yhdistämisen 6 kohdassa tarkoitettuun kirjanpitoon.

Edellä a, b, c ja d alakohdassa vaaditut tiedot voidaan myös esittää saateasiakirjassa, jos tällainen asiakirja voidaan kiistatta yhdistää tuotteen pakkaukseen, säiliöön tai sitä kuljettavaan ajoneuvoon. Saateasiakirjaan on merkittävä toimittajaa ja/tai kuljetusliikettä koskevat tiedot.

Pakkauksen, säiliöiden tai ajoneuvojen sulkeminen ei ole kuitenkaan tarpeen, jos:

- kuljetus tapahtuu suoraan tuottajan ja muun toimijan välillä, jotka molemmat kuuluvat 9 artiklassa tarkoitettuun tarkastusjärjestelmään, ja

- tuotteiden saatteena on asiakirja, josta käy ilmi edellisessä alakohdassa vaaditut tiedot, ja

- lähettävän ja vastaanottavan toimijan tarkastuslaitokselle tai -viranomaiselle on ilmoitettu tällaisista kuljetuksista, ja ne ovat antaneet niille suostumuksensa. Kyseinen suostumus voidaan antaa yhdelle tai useammalle kuljetukselle.

8. Tuotteiden varastointi

Varastointialueita on hoidettava niin, että erien tunnistaminen varmistuu ja sekoittuminen tuotteisiin ja/tai aineisiin, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, tai tällaisten tuotteiden tai aineiden aiheuttama kontaminaatio vältetään.

9. Tuotteet, joiden osalta epäillään, että ne eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia

Jos toimija katsoo tai epäilee, että sen tuottama, valmistama, maahantuoma tai toiselta toimijalta saama tuote ei täytä tämän asetuksen vaatimuksia, sen on aloitettava menettelyt joko luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavien merkintöjen poistamiseksi kyseisestä tuotteesta tai tuotteen siirtämiseksi erilleen ja tunnistamiseksi. Toimija voi jalostaa tai pakata tuotteen tai saattaa sen markkinoille ainoastaan tämän epäilyksen poistamisen jälkeen, jollei tuotetta saateta markkinoille ilman luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä. Toimijan on välittömästi ilmoitettava tarkastuslaitokselle tai -viranomaiselle tällaisista epäilyttävistä tapauksista. Tarkastuslaitos tai -viranomainen voi vaatia, että tuotetta ei saa saattaa markkinoille niin, että siinä on viittauksia luonnonmukaiseen tuotantotapaan, jolleivät toimijan toimittamat tai jostain muusta lähteestä saadut tiedot saa sitä vakuuttuneeksi siitä, että tällainen epäilys on poistettu.

Jos tarkastuslaitos tai -viranomainen epäilee perustellusti, että toimija aikoo saattaa markkinoille tuotteen, joka ei täytä tämän asetuksen vaatimuksia, mutta jossa on viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan, kyseinen tarkastuslaitos tai -viranomainen voi vaatia, että toimija ei tilapäisesti saa pitää tuotetta kaupan kyseisellä viittauksella varustettuna. Tämän päätöksen lisäksi on vaadittava, että luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät on poistettava, jos tarkastuslaitos tai -viranomainen on varma, ettei tuote täytä tämän asetuksen vaatimuksia. Jos epäilylle ei saada varmistusta, edellä tarkoitettu päätös on kumottava viimeistään tietyn ajan kuluttua sen tekemisestä. Tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen on määriteltävä kyseinen ajanjakso. Toimijan on toimittava täydellisessä yhteistyössä tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen kanssa epäilyn selvittämiseksi.

10. Pääsy tiloihin

Toimijan on päästettävä tarkastuslaitos tai -viranomainen tarkastamaan yksikön kaikki osat ja kaikki tuotantopaikat sekä kirjanpito ja siihen liittyviä asiakirjoja. Hänen on annettava tarkastuslaitokselle tai -viranomaiselle kaikki tiedot, joita pidetään tarpeellisina tarkastuksen tekemistä varten.

Tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen niin pyytäessä toimijan on esitettävä vapaaehtoisten tarkastus- ja näytteenotto-ohjelmiensa tulokset.

Maahantuojien ja ensimmäisten vastaanottajien on lisäksi esitettävä kaikki 11 artiklan 6 kohdan mukaiset tuontiluvat sekä kolmansista maista tuontia koskevat tarkastustodistukset.

11. Tietojenvaihto

Jos toimijan ja hänen alihankkijoidensa tarkastajina ovat eri tarkastuslaitokset tai -viranomaiset, 3 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällytettävä toimijan omasta puolestaan ja alihankkijoidensa puolesta antama suostumus siihen, että eri tarkastuslaitokset tai -viranomaiset voivat vaihtaa tarkastamiaan toimintoja koskevia tietoja, sekä tapa, jolla tämä tietojenvaihto voidaan toteuttaa.

ERITYISSÄÄNNÖKSET

A. Kasvien, kasvituotteiden, eläinten ja/tai eläintuotteiden tuotanto

Tätä jaksoa sovelletaan kaikkiin yksiköihin, jotka ovat mukana 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 4 artiklan 2 kohdassa määritellyssä tuotannossa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun.

Tuotannon on tapahduttava yksikössä, jossa tuotantopaikat, viljelylohkot, laitumet, ulkojaloittelualueet, ulkotarhat, eläinten kasvatuksessa käytetyt rakennukset ja tarpeen mukaan kasvituotteiden varastoinnissa käytetyt tilat, kasvituotteet, eläintuotteet, raaka-aineet ja tuotantopanokset ovat selvästi erillään muiden yksiköiden tiloista, joiden tuotanto ei ole tämän asetuksen mukaista.

Jalostus, pakkaaminen ja/tai kaupan pitäminen voivat tapahtua tuotantoyksikössä, jos nämä toiminnot rajoittuvat yksikön omaan maataloustuotantoon.

Kuluttajalle suoraan myydyistä tuotteista on pidettävä päivittäin kirjaa.

Yksikössä saa varastoida ainoastaan 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan sekä 6 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisia tuotantopanoksia.

Edellä 1 artiklassa tarkoitettua tuotetta vastaanottaessaan toimijan on tarkastettava, että pakkaus tai säiliö on suljettu, jos sitä vaaditaan, ja että tässä liitteessä olevien yleisten säännösten 7 kohdassa tarkoitetut merkinnät on tehty. Tämän tarkastuksen tulos on mainittava selvästi yleisten säännösten 6 kohdassa tarkoitetuissa kirjanpitoasiakirjoissa.

A.1 Maataloustuotannosta tai keräilystä peräisin olevat kasvit ja kasvituotteet

1. Alkutarkastus

Tässä liitteessä olevien yleisten säännösten 3 kohdassa tarkoitetun yksikön täydellisen kuvauksen on täytettävä seuraavat edellytykset:

- Se on laadittava vaikka tuottajan toiminta rajoittuisi ainoastaan luonnonvaraisten kasvien keruuseen.

- Siitä on käytävä ilmi varastointi- ja tuotantopaikat sekä viljelylohkot ja/tai keräilyalueet ja tarvittaessa paikat, joissa tiettyjä jalostus- ja/tai pakkaamistoimia suoritetaan.

- Siinä on täsmennettävä päivä, jona kyseisillä lohkoilla ja/tai keräilyalueilla on viimeksi käytetty tuotteita, joiden käyttö ei ole 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista.

Luonnonvaraisten kasvien keräilyn osalta tässä liitteessä olevien yleisten säännösten 3 kohdassa tarkoitettuihin käytännön toimenpiteisiin on sisällyttävä kolmansien osapuolten antamat takeet, joiden avulla tuottaja voi osoittaa, että liitteessä I olevan A jakson 4 kohdan säännöksiä noudatetaan.

2. Ilmoitukset

Tuottajan on tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen osoittamaan päivään mennessä ilmoitettava vuosittain laitokselle tai viranomaiselle kasvituotteittensa tuotantosuunnitelma lohkoittain eriteltynä.

3. Saman toimijan johtamat useat tuotantoyksiköt

Kun toimijalla on useita tuotantoyksikköjä samalla alueella, alueen niihin yksiköihin, jotka tuottavat muita kuin 1 artiklan soveltamisalaan kuuluvia viljelykasveja tai viljelykasvituotteita, sekä tuotantopanosten (esimerkiksi lannoitteet, kasvinsuojeluaineet, siemenet) varastointipaikkoihin on myös sovellettava tämän liitteen yleisten säännösten yleisiä tarkastusjärjestelyitä sekä erityisiä tarkastussäännöksiä 1, 2, 3, 4 ja 6 kohdan osalta.

Näissä yksiköissä ei saa tuottaa samaa lajiketta tai lajiketta, jota ei voi helposti erottaa edellä A jakson toisessa kohdassa tarkoitetussa yksikössä tuotetuista lajikkeista.

Tuottajat voivat kuitenkin poiketa edellisen alakohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitetusta säännöksestä:

a) monivuotisten kasvien tuotannon osalta (syötäviä hedelmiä tuottavat puut, viiniköynnökset ja humala), jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. kyseinen tuotanto kuuluu siirtymäsuunnitelmaan, johon tuottaja on muodollisesti sitoutunut ja jossa kyseisten maa-alueiden viimeisen osuuden siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon aloitetaan mahdollisimman pian mutta viimeistään viiden vuoden kuluessa,

2. kaikkia kyseisestä yksiköstä saatuja tuotteita pidetään pysyvästi erillään asianmukaisilla toimenpiteillä,

3. tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle on ilmoitettu jokaisen kyseisen tuotteen korjuusta vähintään 48 tuntia ennakolta,

4. tuottaja antaa viipymättä korjuun jälkeen tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle tiedoksi kyseisissä yksiköissä korjatut täsmälliset määrät ja samanaikaisesti kaikki ominaisuudet, joiden avulla tuotanto voidaan tunnistaa (esimerkiksi laatu, väri, keskipaino jne.); tuottaja varmistaa, että erillään pitämisen varmistamiseksi tarkoitetut toimenpiteet on toteutettu,

5. tarkastusviranomainen tai -laitos on hyväksynyt 1 kohdassa ja yleisten säännösten 3 kohdassa mainitun siirtymäsuunnitelman ja mainitut toimenpiteet. Tämä hyväksyminen on varmistettava vuosittain siirtymäsuunnitelman käynnistymisen jälkeen;

b) jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien maataloustutkimukseen tarkoitettujen maa-alueiden osalta, jos a alakohdassa mainitut edellytykset 2, 3, 4 ja edellytyksen 5 asiaankuuluva osa täyttyvät;

c) siementen, kasvullisesti lisätyn aineiston ja taimien osalta, jos a alakohdassa mainitut edellytykset 2, 3, 4 ja edellytyksen 5 asiaankuuluva osa täyttyvät;

d) ainoastaan laiduntamiseen käytetyn nurmen osalta.

A.2 Eläintuotannosta peräisin olevat eläimet ja eläintuotteet

1. Alkutarkastus

Kun eläintuotantoa koskevaa erityistä tarkastusjärjestelmää aletaan soveltaa, tässä liitteessä olevien yleisten säännösten 3 kohdassa tarkoitetun yksikön täydellisen kuvauksen on sisällettävä:

- eläinten kasvatuksessa käytettävien rakennusten, laidunten, ulkojaloittelualueiden, ulkotarhojen jne. sekä tarvittaessa eläinten ja eläintuotteiden, raaka-aineiden ja tuotantopanosten varastointi-, pakkaamis- ja jalostustilojen täydellinen kuvaus,

- karjanlannan varastointijärjestelmän täydellinen kuvaus.

Tässä liitteessä olevien yleisten säännösten 3 kohdassa tarkoitettujen käytännön toimenpiteiden on sisällettävä:

- karjanlannan levitystä koskeva suunnitelma, josta on sovittu tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen kanssa, ja samassa yhteydessä kasvintuotantoon tarkoitettujen pinta-alojen täydellinen kuvaus,

- tarvittaessa karjanlannan levityksen osalta muiden tämän asetuksen säännöksiä noudattavien tilojen kanssa tehdyt kirjalliset sopimukset,

- luonnonmukaisen tuotantoyksikön eläinten hoitosuunnitelma (esim. ruokintaan, lisääntymiseen ja terveyteen liittyvät toimenpiteet).

2. Eläinten tunnistetiedot

Eläimet on tunnistettu pysyvällä tavalla kullekin lajille soveltuvaa menetelmää käyttäen siten, että suurten nisäkkäiden osalta merkitään yksittäiset eläimet ja siipikarjan sekä pienten nisäkkäiden osalta yksittäiset eläimet tai erät.

3. Eläinrekisterit

Eläimiä koskeva kirjanpito on laadittava rekisterin muotoon ja säilytettävä tilalla sellaisessa paikassa, että se on jatkuvasti tarkastusviranomaisten tai -laitosten saatavilla.

Kyseisiin rekistereihin, joiden tarkoituksena on antaa täydellinen kuvaus karjan tai parven hoitotavasta, on sisällytettävä seuraavat tiedot:

- tilalle tuotavat uudet eläimet lajeittain: niiden alkuperä ja saapumispäivä, siirtymävaihe, tunnistemerkki, suoritetut eläinlääkinnälliset toimenpiteet,

- tilalta vietävät eläimet: ikä, lukumäärä ja paino teuraseläimen osalta, tunnistemerkki ja määräpaikka,

- yksityiskohtaiset tiedot kuolleista eläimistä ja tähän liittyvät syyt,

- rehut: tyyppi, täydennysrehut mukaan luettuina, eri rehuaineiden osuudet rehuannoksessa, ajat, jolloin eläimet voivat liikkua vapaasti jaloittelualueilla, vuodenaikojen mukainen siirtyminen laitumelta toiselle, jos mahdollisuutta on rajoitettu,

- tautien ehkäisy, hoitotoimenpiteet ja eläinlääkinnälliset hoidot: hoitopäivä, taudinmääritys, hoitoon käytetty valmiste, hoitomenetelmä, eläinlääkärin hoitoa varten määräämä lääkitys perusteluineen ja varoaika, joka on odotettava ennen kuin eläintuotteita on lupa pitää kaupan.

4. Saman toimijan johtamat useat tuotantoyksiköt

Jos tuottajalla on liitteessä I olevan B jakson 1.6 kohdan ja C jakson 1.3 kohdan mukaisesti useita tuotantoyksiköitä, on myös niihin yksiköihin, joissa tuotetaan muita kuin 1 artiklan soveltamisalaan kuuluvia eläimiä tai eläintuotteita, sovellettava tarkastusjärjestelmää tämän eläimiä ja eläintuotteita koskevan alajakson 1 kohdan osalta sekä eläinten hoitoa, eläinrekistereitä sekä eläinten kasvatuksessa käytettävien valmisteiden varastoinnissa noudatettavia periaatteita koskevien säännösten osalta.

Tarkastuslaitos tai -viranomainen voi yhteistyössä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa myöntää poikkeuksen liitteessä I olevan B osan 1.6 kohdan vaatimukseen erilajisista eläimistä maataloustutkimusta suorittaville tiloille, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- yksikköjen eläimiä, eläintuotteita, lantaa ja rehuja pidetään pysyvästi erillään asianmukaisilla tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen hyväksymillä toimenpiteillä,

- tuottaja ilmoittaa tarkastuslaitokselle tai -viranomaiselle ennakolta eläinten tai eläintuotteiden toimittamisesta tai myynnistä,

- toimija ilmoittaa tarkastuslaitokselle tai -viranomaiselle yksiköissä tuotetut tarkat määrät ja kaikki ominaispiirteet, joiden avulla tuotteet voidaan tunnistaa, sekä vahvistaa, että kaikkia toimenpiteitä tuotteiden pitämiseksi erillään on sovellettu.

5. Muut vaatimukset

Kyseisistä säännöistä poiketen tilalla saa olla eläinlääkintään tarkoitettuja allopaattisia lääkevalmisteita ja antibiootteja, jos nämä ovat eläinlääkärin liitteessä I tarkoitettujen hoitojen yhteydessä määräämiä, niitä säilytetään valvotussa paikassa ja niistä pidetään maatilalla kirjaa.

B. Kasvituotteiden ja eläintuotteiden sekä kasvi- ja eläintuotteita sisältävien elintarvikkeiden valmistusyksiköt

Tätä jaksoa sovelletaan kaikkiin yksiköihin, jotka ovat mukana 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 4 artiklan 3 kohdassa määritellyssä valmistustoiminnassa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun, ja erityisesti seuraaviin yksiköihin:

- tuotteiden pakkaamisessa ja/tai uudelleenpakkaamisessa mukana olevat yksiköt,

- tuotteiden merkitsemisessä ja/tai uudelleenmerkitsemisessä mukana olevat yksiköt.

1. Alkutarkastus

Tämän liitteen yleisten säännösten 3 kohdassa tarkoitetusta yksikön täydellisestä kuvauksesta on käytävä ilmi maataloustuotteiden vastaanottoon, jalostukseen, pakkaamiseen, merkitsemiseen ja varastointiin ennen ja jälkeen näitä toimintoja käytettävät tilat sekä näiden tuotteiden kuljetusta koskevat menettelyt.

2. Kirjanpitoasiakirjat

Yleisten säännösten 6 kohdassa tarkoitettuihin kirjanpitoasiakirjoihin on sisällyttävä tämän alajakson 5 kohdassa tarkoitettu tarkastus.

3. Valmistusyksiköt, jotka käsittelevät myös muita kuin luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita

Jos valmistusyksikössä valmistetaan, pakataan tai varastoidaan myös muita kuin 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita:

- yksikössä on oltava ajallisesti tai paikallisesti erilliset alueet 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden varastoimiseksi ennen ja jälkeen toimintojen,

- toiminnot on suoritettava yhtenäisenä jaksona kokonaisina erinä ajallisesti tai paikallisesti erillään vastaavista, 1 artiklan soveltamisalaan kuulumattomille tuotteille suoritettavista toiminnoista,

- jos mainittuja toimintoja ei suoriteta säännönmukaisesti tai tiettynä päivänä, niistä on ilmoitettava ennakolta tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen kanssa vahvistetussa määräajassa,

- on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet erien tunnistamiseksi sekä sekoittumisen tai vaihtumisen estämiseksi sellaisten tuotteiden kanssa, joita ei ole tuotettu tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti,

- tämän asetuksen sääntöjen mukaisia tuotteita koskevat toiminnot saa suorittaa ainoastaan tuotantovälineiden puhdistuksen jälkeen. Puhdistustoimenpiteiden tehokkuus on tarkastettava ja kirjattava.

4. Tuotteiden pakkaaminen ja kuljetus valmistusyksiköihin

Luonnonmukaisesti tuotettu maito, munat ja munatuotteet on kerättävä erillään tuotteista, joita ei ole tuotettu tämän asetuksen mukaisesti. Edellä sanotusta poiketen ja jos tarkastuslaitokselta tai -viranomaiselta on saatu tähän suostumus etukäteen, tuotteet voidaan kerätä samanaikaisesti, jos toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet mahdollisen sekaantumisen tai vaihtumisen estämiseksi tuotteiden kanssa, joita ei ole tuotettu tämän asetuksen mukaisesti ja tämän asetuksen mukaisesti valmistettujen tuotteiden tunnistamisen varmistamiseksi. Toimijan on pidettävä tuotteiden keräyspäiviin, -aikoihin, -reittiin sekä vastaanottopäivään ja -aikaan liittyvät tiedot tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen saatavilla.

5. Tuotteiden vastaanottaminen muista yksiköistä

1 artiklassa tarkoitettua tuotetta vastaanottaessaan toimijan on tarkastettava, että pakkaus tai säiliö on suljettu, jos sitä vaaditaan, ja että tämän liitteen yleisten säännösten 7 kohdassa tarkoitetut merkinnät on tehty. Toimijan on ristiintarkastettava yleisten säännösten 7 kohdassa tarkoitetuissa merkinnöissä olevat tiedot saateasiakirjoissa olevien tietojen kanssa. Näiden tarkastusten tulokset on mainittava selvästi yleisten säännösten 6 kohdassa tarkoitetuissa kirjanpitoasiakirjoissa.

C. Kasvien, kasvituotteiden, eläinten, eläintuotteiden ja kasvi- ja/tai eläintuotteita sisältävien elintarvikkeiden tuonti kolmansista maista

Tätä jaksoa sovelletaan kaikkiin toimijoihin, jotka ovat maahantuojina ja/tai ensimmäisinä vastaanottajina mukana 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maahantuonnissa ja/tai vastaanotossa omaan tai toisen toimijan lukuun. Tässä jaksossa tarkoitetaan:

- maahantuojalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä Euroopan yhteisössä, joka esittää lähetyksen luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen Euroopan yhteisössä joko itse tai edustajan välityksellä,

- ensimmäisellä vastaanottajalla 11 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle lähetys toimitetaan ja joka ottaa sen vastaan jatkojalostusta ja/tai kaupan pitämistä varten.

1. Alkutarkastus

Maahantuojat

- Tämän liitteen yleisten säännösten 3 kohdassa tarkoitetun yksikön täydellisen kuvauksen on sisällettävä maahantuojan tilojen ja maahantuontitoiminnan täydellinen kuvaus, josta käy ilmi yhteisöön tuotavien tuotteiden yhteisöön saapumispaikat sekä kaikki muut tilat, joita maahantuoja aikoo käyttää maahantuotujen tuotteiden varastointiin ennen niiden toimittamista ensimmäiselle vastaanottajalle.

- Lisäksi yleisten säännösten 3 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä tuojan sitoumus taata, että tarkastuslaitos tai -viranomainen pääsee tarkastamaan kaikki tuotteiden varastointitilat, joita maahantuoja aikoo käyttää, tai jos nämä varastointitilat sijaitsevat jossakin toisessa jäsenvaltiossa tai jollakin toiselle alueella, taata, että tarkastuksen voi suorittaa tässä jäsenvaltiossa tai tällä alueella tarkastustoimintaa varten hyväksytty tarkastuslaitos tai -viranomainen.

Ensimmäinen vastaanottaja

- Yleisten säännösten 3 kohdassa tarkoitetusta yksikön täydellisestä kuvauksesta on käytävä ilmi vastaanottoon ja varastointiin käytettävät tilat. Tämän liitteen B jakson asianmukaisia säännöksiä sovelletaan muihin toimiin, kuten maataloustuotteiden valmistukseen, pakkaamiseen, merkitsemiseen ja varastointiin ennen ja jälkeen näitä toimintoja, sekä tuotteiden kuljetukseen.

Jos maahantuoja ja ensimmäinen vastaanottaja ovat sama, yhdessä yksikössä toimiva oikeushenkilö, yleisten säännösten 3 kohdassa tarkoitetut kertomukset voidaan yhdistää yhdeksi kertomukseksi.

2. Kirjanpitoasiakirjat

Jos tuoja ja ensimmäinen vastaanottaja eivät toimi samassa yksikössä, kummankin on pidettävä varastoista ja varoista kirjanpitoa.

Tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen pyynnöstä on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kuljetusjärjestelyistä, jotka koskevat kuljetusta kolmannessa maassa toimivalta viejältä ensimmäiselle vastaanottajalle sekä ensimmäisen vastaanottajan tiloista tai varastointitiloista Euroopan yhteisössä oleville vastaanottajille.

3. Tuontilähetyksiä koskevat tiedot

Maahantuojan on viimeistään siinä vaiheessa, kun todistus toimitetaan asianomaisen jäsenvaltion viranomaisille tarkastustodistusta koskevien säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan mukaisessa tuonnissa kolmansista maista 7 päivänä syyskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1788/2001(1) 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ilmoitettava tarkastuslaitokselle tai -viranomaiselle jokaisesta yhteisöön tuotavasta lähetyksestä ja esitettävä:

- ensimmäisen vastaanottajan nimi ja osoite,

- kaikki yksityiskohtaiset tiedot, joita tämä laitos tai viranomainen voi edellyttää, kuten jäljennös luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tarkastustodistuksesta. Tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen pyynnöstä maahantuojan on välitettävä tiedot ensimmäisen vastaanottajan tarkastuslaitokselle tai -viranomaiselle.

4. Maahantuojat ja ensimmäiset vastaanottajat, jotka käsittelevät myös muita kuin luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita

Jos 1 artiklassa tarkoitetut tuontituotteet varastoidaan tiloihin, joissa varastoidaan myös muita maataloustuotteita tai elintarvikkeita:

- 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet on pidettävä erillään muista maataloustuotteista ja/tai elintarvikkeista,

- on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet lähetysten tunnistamiseksi sekä sekoittumisen tai vaihtumisen estämiseksi sellaisten tuotteiden kanssa, joita ei ole tuotettu tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

5. Tarkastuskäynnit

Tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen on tarkastettava C jakson 2 kohdassa tarkoitettu varastoista ja varoista pidetty kirjanpito ja 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitetut tarkastustodistukset, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1788/2001.

Jos maahantuoja suorittaa tuontitoimia eri yksiköissä tai tiloissa, sen on pyynnöstä esitettävä tämän liitteen yleisten säännösten 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut raportit kunkin tällaisen tilan osalta.

6. Kolmansista maista tuotavien tuotteiden vastaanotto

1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita voidaan tuoda kolmansista maista ainoastaan sellaisissa pakkauksissa ja säiliöissä, jotka on suljettu tavalla, joka estää niiden sisällön korvaamisen toisella tuotteella ja joissa on viejän tiedot sekä muita merkkejä ja numeroita, joiden perusteella erä voidaan tunnistaa kolmansista maista tapahtuvalle tuonnille myönnetystä tarkastustodistuksesta.

Vastaanottaessaan 1 artiklassa tarkoitetun, kolmannesta maasta tuodun tuotteen ensimmäisen vastaanottajan on tarkastettava pakkauksen tai säiliön sulkeminen ja lähetyksen tunnistetietojen vastaavuus asetuksessa (EY) N:o 1788/2001 tarkoitetun tarkastustodistuksen kanssa. Tämän tarkastuksen tulos on mainittava selvästi C jakson 2 kohdassa tarkoitetussa kirjanpidossa.

D. Asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuotannossa, valmistuksessa tai maahantuonnissa mukana olevat yksiköt, jotka ovat antaneet kolmansille osapuolille osittain tai kokonaan tehtäväksi asianomaiset varsinaiset toimet

Alkutarkastus

Kolmansien osapuolten tehtäväksi sopimuksella annettujen toimien osalta yleisten säännösten 3 kohdassa tarkoitetun täydellisen kuvauksen on sisällettävä:

- luettelo alihankkijoista, myös kuvaus niiden toiminnasta sekä tieto niitä valvovista tarkastuslaitoksista tai -viranomaisista; näiden alihankkijoiden on täytynyt suostua siihen, että niiden tiloihin sovelletaan 9 artiklassa säädettyä tarkastusjärjestelmää liitteen III asianomaisten jaksojen mukaisesti,

- kaikki käytännön toimenpiteet, muun muassa yksikkötasolla sovellettava asianmukainen kirjanpitojärjestelmä sen varmistamiseksi, että toimijan markkinoille saattamat tuotteet voidaan jäljittää tuotteiden toimittajiin ja myyjiin (jos eri kuin toimittaja) sekä vastaanottajiin ja ostajiin (jos eri kuin vastaanottaja).

(1) EYVL L 243, 13.9.2001, s. 3."

Top