Help Print this page 

Document 32001R2415

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 2415/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta annetun asetuksen (EY) N:o 2666/2000 ja Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta

OJ L 327, 12.12.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 025 P. 249 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 025 P. 249 - 250

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2415/oj
Multilingual display
Text

32001R2415

Neuvoston asetus (EY) N:o 2415/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta annetun asetuksen (EY) N:o 2666/2000 ja Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 327 , 12/12/2001 s. 0003 - 0004


Neuvoston asetus (EY) N:o 2415/2001,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2001,

Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta annetun asetuksen (EY) N:o 2666/2000 ja Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisö on sitoutunut antamaan rahoitusapua entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle, erityisesti 13 päivänä elokuuta 2001 solmitun puitesopimuksen täytäntöönpanon tukemiseksi.

(2) Tilanne maassa edellyttää yhteisön avun tehokasta ja nopeaa toimittamista, jota parhaiten edistää paikallinen täytäntöönpano.

(3) Euroopan jälleenrakennusvirasto, jäljempänä "virasto", joka perustettiin asetuksella (EY) N:o 2667/2000(3), omaa laajan kokemuksen ja on sijainniltaan sopiva yhteisön avustuksen toimittamiseen.

(4) Asetus (EY) N:o 2666/2000(4) ja asetus (EY) N:o 2667/2000 olisi sen vuoksi muutettava laajentamalla viraston toiminta kattamaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian.

(5) Komission on sallittava valtuuttaa virasto huolehtimaan muiden välineiden nojalla päätetyn yhteisön avun täytäntöönpanosta Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle.

(6) Perustamissopimuksessa ei ole muita määräyksiä tämän asetuksen antamiseksi tarvittavista valtuuksista kuin 308 artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2666/2000 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa ilmaisu "Jugoslavian liittotasavaltaa" ilmaisulla "Jugoslavian liittotasavaltaa ja entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa".

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2667/2000 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti: " 1 artikla

1. Komissio voi valtuuttaa jonkin viraston seuraaviin tehtäviin:

i) huolehtia asetuksen (EY) N:o 2666/2000 1 artiklan mukaisen yhteisön avun täytäntöönpanosta Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle;

ii) huolehtia komission kyseisiä maita varten käytettävissä olevien muiden välineiden perusteella myöntämän yhteisön avun täytäntöönpanosta. Tällaisissa tapauksissa se on tehtävä asiaankuuluvien asetusten säännösten mukaisesti eikä tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa, 2 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa, 4 artiklaa ja 5 artiklan 1 kohdan a, b, c ja h alakohtaa sovelleta;

2. Tätä varten perustetaan Euroopan jälleenrakennusvirasto, jäljempänä 'virasto', jonka tavoitteena on panna täytäntöön 1 kohdassa tarkoitettu yhteisön apu.".

2) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ilmaisu "Jugoslavian liittotasavallan" ilmaisulla "Jugoslavian liittotasavallan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian".

3) Korvataan 4 artiklan 10 kohdassa ilmaisu "Jugoslavian liittotasavallalle" ilmaisulla "Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle".

4) Korvataan 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu "Jugoslavian liittotasavallan" ilmaisulla "Jugoslavian liittotasavallan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian".

5) Korvataan 7 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu "Jugoslavian liittotasavallalle" ilmaisulla "Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle".

6) Korvataan 15 artiklassa ilmaisu "Jugoslavian liittotasavallalle" ilmaisulla "Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle".

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. Michel

(1) EYVL C 332 E, 27.11.2001, s. 338.

(2) Lausunto annettu 29. marraskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7.

(4) EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1.

Top