Help Print this page 

Document 32001R2252

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 2252/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista rahoitussäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2222/2000 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 304, 21.11.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2252/oj
Languages, formats and link to OJ
Multilingual display
Text

32001R2252

Komission asetus (EY) N:o 2252/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista rahoitussäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2222/2000 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 304 , 21/11/2001 s. 0008 - 0009


Komission asetus (EY) N:o 2252/2001,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2001,

yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista rahoitussäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2222/2000 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999(1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista rahoitussäännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2222/2000(2) 2 artiklan g alakohdan mukaan monivuotisen rahoitussopimuksen määräyksiä muutetaan tarvittaessa vuotuisella rahoitussopimuksella. Olisi säädettävä mahdollisuudesta tarvittaessa muuttaa vuotuisella rahoitussopimuksella jonkin aikaisemman vuotuisen rahoitussopimuksen määräyksiä muun muassa maksusitoumusten määräajan suhteen.

(2) Asetuksen (EY) N:o 2222/2000 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että komissio noudattaa rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1447/2001(4) 31 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettua sääntöä maksusitoumuksen vapauttamisesta. Koska vuonna 2000 ei voitu tehdä komission päätöksiä hallinnoinnin siirtämisestä ehdokasmaiden virastoille, on aiheellista jatkaa määräaikaa, johon mennessä vuoden 2000 maksusitoumukset vapautetaan.

(3) Asetuksen (EY) N:o 2222/2000 9 artiklan 1 kohdassa rajataan tukikelpoisuus menoihin, jotka edunsaajat ovat maksaneet rahoitushallinnoinnin siirtämisestä ehdokasmaan nimeämälle virastolle tehdyn komission päätöksen tekopäivän jälkeen. Jotta asetuksessa (EY) N:o 1268/1999 säädetty järjestelmä voidaan ottaa ongelmitta käyttöön ja osapuolet pääsevät hyötymään siitä asianmukaisesti, on aiheellista olla soveltamatta tätä säännöstä valittuja hankkeita koskeviin toteuttavuustutkimuksiin ja vastaaviin tutkimuksiin sekä teknisen avun osana syntyneisiin menoihin.

(4) Asetuksen (EY) N:o 2222/2000 11 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Sapardin euromääräisen tilin koroista ei voida vähentää perittyjä kuluja veroja lukuun ottamatta. Tämä poikkeus olisi kuitenkin myös poistettava, jotta voidaan varmistaa, että yhteisön varat käytetään täysimääräisesti Sapard-tavoitteisiin.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastokomitean (EMOTR) lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2222/2000 seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan g alakohta seuraavasti: "g) 'Vuotuisella rahoitussopimuksella' tarkoitetaan sopimusta, jossa vahvistetaan kyseisen vuoden määrärahat yhteisön talousarvioon merkittyjen määrärahojen perusteella ja joka tarvittaessa täydentää ja muuttaa monivuotisen rahoitussopimuksen tai aikaisemman vuotuisen rahoitussopimuksen määräyksiä."

2) Lisätään 7 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti: "Poiketen siitä, mitä 1 alakohdassa säädetään, komissio vapauttaa ilman eri toimenpiteitä ne osat vuoden 2000 maksusitoumuksista, joita ei ole suoritettu tilille tapahtuneena maksuna tai joista ei ole esitetty sille hyväksyttävää maksupyyntöä 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä."

3) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti: "- edunsaajan laatimien menoilmoitusten perusteella. Näissä ilmoituksissa mainitaan ainoastaan valitut hankkeet ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komission päätöksen tekemisen jälkeen maksetut menot valittuja hankkeita koskevia toteuttavuustutkimuksia ja vastaavia tutkimuksia sekä teknistä apua lukuun ottamatta."

4) Korvataan 11 artiklan 3 kohta seuraavasti: "3. Sapardin euromääräiseltä tililtä syntyvät korkotulot on kohdennettava yksinomaan kyseiselle ohjelmalle. Näistä koroista ei voida vähentää mitään lukuja."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EYVL L 253, 7.10.2000, s. 5.

(3) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(4) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 1.

Top