Help Print this page 

Document 32001R2251

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 2251/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2759/1999 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • In force
OJ L 304, 21.11.2001, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2251/oj
Multilingual display
Text

32001R2251

Komission asetus (EY) N:o 2251/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2759/1999 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 304 , 21/11/2001 s. 0006 - 0007


Komission asetus (EY) N:o 2251/2001,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2001,

yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2759/1999 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 2001 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999(1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöksistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2759/1999(2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2356/2000(3), tuottajaryhmille myönnettävä tuki vahvistetaan prosenttiosuutena kaupan pidetystä tuotannosta. Jotta tuottajaryhmille myönnettävän tuen määrittely olisi joustavampaa, on aiheellista säätää, että kyseiset prosenttiosuudet muodostavat enimmäismäärän, jonka puitteissa tosiasiallinen määrä voidaan vahvistaa.

(2) Asetuksen (EY) N:o 2759/1999 8 artiklan 2 kohdassa menojen tukikelpoisuuden alkamispäiväksi vahvistetaan päivämäärä, jona maaseudun kehittämissuunnitelma toimitettiin komissiolle. Kyseinen säännös olisi muutettava, jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus ehdokasmaiden kanssa tehtyjen sopimusten kanssa, joissa määrätään, että tukikelpoisia ovat ainoastaan ne menot, jotka virasto on suorittanut siitä päivästä lähtien, jona komissio siirsi rahoitushallinnoinnin virastolle.

(3) Käsikirjassa "Kolmansien maiden hyväksi toteutettavan yhteisön yhteistyön piirissä tehtävät palveluhankintoja, tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskevat sopimukset"(4), vahvistettujen yhteisön ulkopuolelle suunnattavaa tukea koskevien sääntöjen mukaisesti investointituen myöntäminen edellyttää, että kaikki palvelut, urakat, koneet ja tavarat ovat peräisin yhteisöstä tai ehdokasmaista. Lopullisen tuensaajan olisi vaadittaessa voitava todistaa tämän säädöksen mukaisesti rahoitettujen urakka- tai palvelusopimusten panosten alkuperä käyttäen kaikkia saatavillaan olevia todistuskeinoja.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2759/1999 seuraavasti:

1. Korvataan 6 artiklan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti: "4. Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitettu tuki määritetään kunkin tuottajaorganisaation osalta sen markkinoille vuosittain toimittaman tuotannon perusteella, ja tuen suuruus on enintään:"

2. Korvataan 8 artiklan 2 kohdan ensimmäinen kohta seuraavasti: "2. Yhteisön tukea voidaan myöntää ainoastaan menoihin, jotka virasto on suorittanut siitä päivästä alkaen, jona komissio teki päätöksen rahoitushallinnoinnin siirtämisestä kyseiselle virastolle, tai mainitussa sopimuksessa täsmennetystä päivämäärästä (täsmennetyistä päivämääristä) alkaen. Jotta hankkeeseen voitaisiin myöntää yhteisön tukea, kaikkien palvelujen, urakoiden, koneiden ja tavaroiden on oltava peräisin yhteisöstä tai ehdokasmaista. Lopullisen tuensaajan on vaadittaessa voitava todistaa urakka- tai palvelusopimusten panosten alkuperä käyttäen kaikkia saatavillaan olevia todistuskeinoja."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EYVL L 331, 23.12.1999, s. 51.

(3) EYVL L 272, 25.10.2000, s. 13.

(4) SEC (1999) 1801/2.

Top