Help Print this page 
Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1726/2001, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 21 artiklan muuttamisesta

OJ L 234, 1.9.2001, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Multilingual display
Text

32001R1726

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1726/2001, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 21 artiklan muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 234 , 01/09/2001 s. 0010 - 0010


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1726/2001,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001,

elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 21 artiklan muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 179 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

noudattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat sopimuspuolina tietyissä kansainvälisissä sopimuksissa, jotka koskevat elintarvikeapupolitiikkaa ja elintarvikeavun hallintoa sekä elintarviketurvaan liittyviä erityisiä tukitoimia, erityisesti elintarvikeapua koskevassa vuoden 1999 yleissopimuksessa.

(2) Kyseinen yleissopimus on hyväksytty elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 13 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2000/421/EY(3).

(3) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96(4) 21 artikla on saatettava sisällöltään johdonmukaiseksi elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen III ja IV artiklan kanssa,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 21 artikla seuraavasti: " 21 artikla

1. Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan yhteisön osuuden elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen mukaisesta vehnäekvivalenttitonneina tai arvona tai tonnien ja arvon yhdistelmänä ilmaistusta avun kokonaismäärästä, joka on sekä yhteisön että sen jäsenvaltioiden kokonaisosuus.

2. Komissio koordinoi yhteisön ja sen jäsenvaltioiden elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen nojalla toimittamaa apua ja varmistaa, että yhteisön ja sen jäsenvaltioiden toimittama kokonaismäärä on vähintään yleissopimuksen sitoumusten suuruinen."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) EYVL C 154 E, 29.5.2001, s. 108.

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 16. toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 10. heinäkuuta 2001.

(3) EYVL L 163, 4.7.2000, s. 37.

(4) EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1.

Top