Help Print this page 

Document 32001R0471

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 471/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan kaupanpitotulojen menetystä korvaavan tasaustukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1858/93 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 67, 9.3.2001, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/471/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32001R0471

Komission asetus (EY) N:o 471/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan kaupanpitotulojen menetystä korvaavan tasaustukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1858/93 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 067 , 09/03/2001 s. 0052 - 0052


Komission asetus (EY) N:o 471/2001,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan kaupanpitotulojen menetystä korvaavan tasaustukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1858/93 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 216/2001(2), ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (ETY) N:o 1858/93(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1467/1999(4), vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt banaanialan kaupanpitotulojen menetyksiä korvaavan tasaustukijärjestelmän osalta. Sen 7 artiklassa vahvistetaan aikataulu tasaustuen ennakkohakemusten esittämiselle sellaisten banaanien osalta, joita on pidetty kaupan hakemuskuukautta edeltävien kahden kuukauden aikana.

(2) Kyseisessä aikataulussa annetaan nykyisin mahdollisuus maksaa viisi ennakkoa. Koska tasaustuen määrän määrittämisen ja jäännöksen maksamisen odottaminen aiheuttaa tuottajille ongelmia käyttövarojen suhteen, säädetään mahdollisuudesta maksaa kuudes ennakko sellaisille banaaneille, jotka pidetään kaupan marras- ja joulukuussa.

(3) On syytä antaa tätä koskevat tarvittavat säännökset ja säätää vuoden 2000 tukea koskevat yksityiskohtaiset hallintosäännöt.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1858/93 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Hakemukset on jätettävä

a) hakemuskuukautta edeltävien kahden kuukauden aikana kaupan pidettyjen banaanien ennakkojen kyseessä ollessa viimeistään kaupanpitovuoden 30 päivänä maaliskuuta, toukokuuta, heinäkuuta, syyskuuta ja marraskuuta sekä viimeistään sitä vuotta seuraavana 30 päivänä tammikuuta, jolle tukea haetaan;

b) tuen jäännöksen maksamisen kyseessä ollessa viimeistään sitä vuotta seuraavan vuoden 10 päivänä helmikuuta, jolle tukea haetaan.

Jäännöksessä otetaan huomioon a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana kaupan pidetyille banaaneille, myönnettyjen määrien tarkistukset, jotka tehdään tuen lopullisen määrän perusteella.

Vuoden 2000 tasaustuen kyseessä ollessa marras- ja joulukuussa kaupan pidettyjen banaanien ennakkohakemukset on jätettävä viimeistään 30 päivänä maaliskuuta 2001, ja jäännöksen maksuhakemukset on jätettävä viimeistään 11 päivänä huhtikuuta 2001."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EYVL L 31, 2.2.2001, s. 2.

(3) EYVL L 170, 13.7.1993, s. 5.

(4) EYVL L 170, 6.7.1999, s. 7.

Top