Help Print this page 

Document 32001R0436

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 436/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 63, 3.3.2001, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 56 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 56 - 58

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/436/oj
Multilingual display
Text

32001R0436

Komission asetus (EY) N:o 436/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 063 , 03/03/2001 s. 0016 - 0018


Komission asetus (EY) N:o 436/2001,

annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2020/2000(2), ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eräät jäsenvaltiot ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 7 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen toimittaneet tietoja vuodesta 1997 alkaen eräiden liitteen II säännösten muuttamiseksi.

(2) Kompostoitu kotitalousjäte ja kasviaineksista koostuva sekakomposti ovat tuotteita, joita ennen asetuksen (ETY) N:o 2092/91 antamista käytettiin yleisesti yhteisössä noudatettujen luonnonmukaista viljelyä koskevien käytännesääntöjen mukaisesti. Näitä tuotteita saadaan nykyään myös muun fermentaation kuin kompostoinnin avulla, erityisesti anaerobisen fermentaation avulla biokaasun tuottamiseksi. Näitä tuotteita koskevat muutokset ovat kiireellisiä tulevan viljelykauden vuoksi, jotta niitä voitaisiin tuolloin käyttää lannoitteina asetuksen liitteessä I olevassa A osassa säädettyjä tiukkoja vaatimuksia noudattaen. Anaerobinen fermentaatio biokaasun tuottamiseksi on prosessina periaatteessa yhdenmukainen luonnonmukaisen viljelyn ympäristönsuojelutavoitteiden kanssa.

(3) Tuotteen "basic slag" nimi on tarpeen korjata useissa kielitoisinnoissa, jotta sillä tarkoitettaisiin samaa tuotetta. On myös ilmennyt, että kyseinen tuote ei sisälly komission asetuksen (EY) N:o 2381/94(3), jossa liitteessä II oleva A osa vahvistetaan, portugalinkieliseen toisintoon. Poisjäänti on korjattava.

(4) Kokemus, joka on saatu sokerintuotannosta peräisin olevan liejukalkin käytöstä luonnonmukaisessa viljelyssä, on osoittanut, että tällaisen käytön on asianmukaista sallia jatkuvan 31 päivän maaliskuuta 2002 jälkeen.

(5) Monet Chrysanthemum cinerariaefolium -lajista uutetut pyretriinivalmisteet sisältävät synergistinä piperonyylibutoksidia. Tämän vuoksi on aiheellista tiukentaa edellytyksiä, joiden mukaisesti tällaisia valmisteita voidaan käyttää.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean antaman lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan välittömästi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EYVL L 241, 26.9.2000, s. 39.

(3) EYVL L 255, 1.10.1994, s. 84.

LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II seuraavasti:

1. Muutetaan kohta "A. LANNOITTEET JA MAANPARANNUSAINEET" seuraavasti:

a) Korvataan taulukossa kompostoitua kotitalousjätettä koskevat säännökset seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

b) Korvataan taulukossa kohtaa "Sekakomposti kasvisaineksista" koskevat säännökset seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

c) Korvataan taulukon tanskan-, saksan-, kreikan-, hollannin-, ruotsin- ja suomenkielisissä toisinnoissa ilmaisut seuraavasti: - tanska: korvataan ilmaisu "Thomasslagger" ilmaisulla "Jernværksslagger",

- saksa: korvataan ilmaisu "Thomasphosphat" ilmaisulla "Schlacken der Eisen- und Stahlbereitung",

- kreikka: korvatan ilmaisu "Σκωρίες αποφωσφατώσεως (σκωρίες του Θωμά)" ilmaisulla "Σκωρίες αποφωσφατώσεως",

- hollanti: korvataan ilmaisu "Thomasslakkenmeel" ilmaisulla "Metaalslakken",

- suomi: korvataan ilmaisu "Tuomaskuona" ilmaisulla "Kuona",

- ruotsi: korvataan ilmaisu "Basisk slagg (Thomasslagg)" ilmaisulla "Basisk slagg".

d) Lisätään taulukon portugalinkieliseen toisintoon tuotteen "Fosfato de aluminio e calcio" jälkeen tuote seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

e) Korvataan taulukossa sokerintuotannosta saatua liejukalkkia koskevat säännökset seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

2. Muutetaan kohdassa "B. TORJUNTA-AINEET", olevassa taulukossa kohta "1. Kasvi- tai eläinperäiset aineet" seuraavasti: Korvataan kohta "Chrysanthemum cinerariaefolium -lajista uutetut pyretriinit" seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

Top