Help Print this page 

Document 32001D0903

Title and reference
2001/903/EY: Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 2001, Euroopan vammaisten teemavuodesta 2003
  • In force
OJ L 335, 19.12.2001, p. 15–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/903/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32001D0903

2001/903/EY: Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 2001, Euroopan vammaisten teemavuodesta 2003

Virallinen lehti nro L 335 , 19/12/2001 s. 0015 - 0020


Neuvoston päätös,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2001,

Euroopan vammaisten teemavuodesta 2003

(2001/903/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon(4),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Työllisyyden ja sosiaalisen suojelun korkean tason edistäminen sekä elintason ja elämän laadun parantaminen jäsenvaltioissa kuuluvat Euroopan yhteisön tavoitteisiin.

(2) Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevassa yhteisön peruskirjassa tunnustetaan tarve ryhtyä asianmukaisiin toimiin vammaisten sosiaalisen ja taloudellisen integroitumisen edistämiseksi.

(3) Vammaisten lasten ja nuorten integroimisesta yleiseen kouluopetusjärjestelmään 31 päivänä toukokuuta 1990 annetussa neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden opetusministereiden päätöslauselmassa korostetaan, että "jäsenvaltiot sopivat tarvittaessa tehostavansa pyrkimyksiään vammaisten lasten ja nuorten integroimiseksi kaikissa asianmukaisissa tapauksissa yleiseen kouluopetusjärjestelmään tai kyseisen integroimisen edistämiseksi".

(4) Vammaisten yhtäläisistä mahdollisuuksista 20 päivänä joulukuuta 1996 annetussa neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselmassa(5) samoin kuin vammaisten yhtäläisistä työllisyysmahdollisuuksista 17 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa neuvoston päätöslauselmassa(6) vahvistetaan, että vammaisten perusoikeuksiin kuuluvat yhtäläiset mahdollisuudet osallistua talous- ja yhteiskuntaelämään.

(5) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti jäsenvaltioita ottamaan sosiaalisen syrjäytymisen paremmin huomioon työllisyys-, koulutus-, terveydenhoito- ja asuntopolitiikassaan sekä määrittelemään tietyille kohderyhmille, kuten vammaisille, suunnattavia ensisijaisia toimia.

(6) Nizzassa 7, 8 ja 9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymässä Euroopan sosiaalisessa toimintaohjelmassa(7) todetaan, että Euroopan unioni kehittää erityisesti Euroopan vammaisten teemavuoden (2003) yhteydessä erilaisia toimia, joiden tavoitteena on varmistaa vammaisten parempi osallisuus kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla.

(7) Vuonna 2003 on kulunut kymmenen vuotta siitä, kun Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi vammaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat yleisohjeet, joiden ansiosta on edistytty huomattavasti vammaisuutta koskevassa lähestymistavassa ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

(8) Tässä päätöksessä kunnioitetaan niitä perusoikeuksia ja periaatteita, jotka tunnustetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa(8). Tällä päätöksellä pyritään erityisesti edistämään syrjimättömyys- ja vammaisten integrointiperiaatteen soveltamista.

(9) Euroopan parlamentti, talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea kehottavat yhteisöä vahvistamaan osallistumistaan jäsenvaltioiden toimiin, joilla edistetään vammaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia heidän integroimisekseen yhteiskuntaan.

(10) Komissio antoi 10 päivänä toukokuuta 2000 tiedonannon "Esteetön Eurooppa vammaisille", jossa se sitoutui kehittämään ja tukemaan kattavaa ja integroitua strategiaa, jolla puututaan niihin yhteiskunnallisiin, rakennusteknisiin ja suunnittelusta aiheutuviin esteisiin, jotka suotta rajoittavat vammaisten mahdollisuuksia käyttää hyväkseen yhteiskunnallisia ja taloudellisia mahdollisuuksia. Parlamentti on hyväksynyt samanlaisen päätöslauselman yksimielisesti.

(11) Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun direktiivin 2000/78/EY(9) ja syrjinnän torjumista koskevan yhteisön toimintaohjelman perustamisesta tehdyllä neuvoston päätöksellä 2000/750/EY(10) hyväksytyn tukitoimia ja täydentäviä lainsäädäntötoimia yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla koskevan yhteisön ohjelman tavoitteena on muuttaa käytäntöjä ja asenteita kannustamalla asianomaisia toimijoita toimintaan ja edistämällä tietojen ja hyvien toimintamallien vaihtoa.

(12) Vammaisten syrjäytyminen työmarkkinoilta liittyy erottamattomasti asenteista johtuviin esteisiin ja vammaisuutta koskevien tietojen puutteeseen, ja sen vuoksi on parannettava vammaisten oikeuksien, tarpeitten ja mahdollisuuksien ymmärtämistä yhteiskunnassa sekä rohkaistava osapuolia yhdistämään voimansa tiedonkulun ja hyvien toimintatapojen vaihdon kehittämiseksi ja tukemiseksi.

(13) Tietoisuuden lisääminen perustuu ensisijaisesti jäsenvaltioiden toteuttamiin tehokkaisiin toimiin, joita on täydennettävä Euroopan tason yhteisillä toimilla. Teemavuosi voi puolestaan edesauttaa yleisen tietoisuuden lisäämistä ja vauhdittaa näitä toimia.

(14) Toimien on liityttävä johdonmukaisesti ja täydentävästi muihin yhteisön toimiin, erityisesti niihin, jotka koskevat syrjinnän ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista sekä koulutuksen, ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

(15) Heinäkuun 20 päivänä 2000 annetun yhteisen lausuman mukaan budjettivallan käyttäjä antaa lausunnon siitä, ovatko uudet ehdotukset, joilla on budjettivaikutuksia, sopusoinnussa rahoituspuitteiden kanssa ilman nykyisten politiikkojen supistamista.

(16) Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (ETA-sopimus) määrätään Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvien Euroopan vapaakauppa-alueen valtioiden (Efta- ja ETA-maiden) yhteistyön lisäämisestä sosiaalialalla. Mahdollisuus osallistua teemavuoteen olisi annettava myös Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltioille Eurooppa-sopimuksissa ja niiden lisäpöytäkirjoissa sekä asianomaisten assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistetuin edellytyksin, samoin kuin Kyprokselle, Maltalle ja Turkille lisämäärärahojen perusteella kyseisten maiden kanssa sovittavien menettelyjen mukaisesti.

(17) Tähän päätökseen sisältyy talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(11) 34 kohdan mukainen rahoitusohje, tämän kuitenkaan vaikuttamatta perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.

(18) Koska suunnitellun toiminnan tavoitetta, joka on tietoisuuden lisääminen vammaisten oikeuksista Euroopan tasolla, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, muun muassa siksi, että toiminnassa tarvitaan monenkeskistä yhteistyötä, kansainvälistä tietojenvaihtoa ja hyvien toimintatapojen levittämistä koko yhteisöön, vaan se voidaan siten saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(19) Tämän päätöksen toteuttamisessa tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(12) mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan vammaisten teemavuosi

Julistetaan vuosi 2003 Euroopan vammaisten teemavuodeksi.

2 artikla

Tavoitteet

Euroopan vammaisten teemavuoden tavoitteena on:

a) lisätä tietoisuutta siitä, että vammaisilla on oikeus suojeluun syrjintää vastaan ja oikeus käyttää kaikkia oikeuksiaan yhdenvertaisina;

b) rohkaista pohdiskelua ja keskustelua toimenpiteistä, joita tarvitaan vammaisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi Euroopassa;

c) edistää kokemusten vaihtoa hyvistä toimintatavoista ja tehokkaista strategioista, joita on kehitetty paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla;

d) vahvistaa yhteistyötä kaikkien asianomaisten osapuolten välillä, joita ovat esimerkiksi hallitukset, työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt, sosiaaliviranomaiset, yksityissektori, yhdistykset, vapaaehtoisjärjestöt sekä vammaiset ja heidän perheensä;

e) parantaa vammaisuudesta annettavaa tietoa ja edistetään myönteistä kuvaa vammaisista;

f) lisätä tietoisuutta siitä, että vammaiset ja vammaisuuden ilmenemismuodot ovat hyvin moninaiset;

g) lisätä tietoisuutta vammaisten kokemasta monenlaisesta syrjinnästä;

h) kiinnittää erityistä huomiota tietoisuuden lisäämiseen vammaisten lasten ja nuorten oikeudesta yhdenvertaisuuteen koulutuksessa edistämällä ja tukemalla heidän täydellistä integroitumistaan yhteiskuntaan sekä edistämällä vammaisten lasten ja nuorten koulutuksesta vastaavien opettajien välisen eurooppalaisen yhteistyön kehittämistä, jotta parannetaan erityistarpeita omaavien koululaisten ja opiskelijoiden integroitumista tavallisiin tai erikoistuneisiin oppilaitoksiin sekä osallistumista kansallisiin ja eurooppalaisiin vaihto-ohjelmiin.

3 artikla

Toimenpiteiden sisältö

1. Edellä 2 artiklassa asetettujen tavoitteitten saavuttamiseksi voidaan toteuttaa tai tukea seuraavia toimia:

a) kokousten ja tapahtumien järjestäminen;

b) tiedotus- ja valistuskampanjat kaikkialla Euroopan unionin jäsenvaltioissa;

c) yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa;

d) tutkimusten ja selvitysten laatiminen yhteisön tasolla.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yksityiskohdat esitetään liitteessä.

4 artikla

Täytäntöönpano yhteisön tasolla

Komissio huolehtii tässä päätöksessä tarkoitettujen yhteisön toimien täytäntöönpanosta liitteen mukaisesti.

Se vaihtaa säännöllisesti näkemyksiä vammaisia yhteisön tasolla edustavien tahojen kanssa Euroopan vammaisten teemavuoden suunnittelusta, toteuttamisesta ja jatkotoimista. Tätä varten komissio antaa tarvittavat tiedot näiden edustajien käyttöön. Komissio ilmoittaa kantansa 6 artiklan 1 kohdalla perustetulle komitealle.

5 artikla

Yhteistyö ja täytäntöönpano kansallisella tasolla

1. Kukin jäsenvaltio vastaa alueellaan tämän päätöksen mukaisten toimien yhteensovittamisesta ja täytäntöönpanosta sekä myös projektien valinnasta liitteen B osan mukaisesti.

Tätä varten kukin jäsenvaltio perustaa tai nimeää kansallisen koordinointielimen tai vastaavan elimen, jonka tehtävänä on järjestää jäsenvaltion osallistuminen Euroopan vammaisten teemavuoteen. Elin huolehtii siitä, että siinä ovat laajasti edustettuina vammaisjärjestöt ja muut asiaan liittyvät osapuolet.

2. Tarvittavista toimenpiteistä sen jäsenvaltioille myönnettävän kokonaistuen määrittämiseksi, jolla tuetaan toimintaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, päätetään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Kokonaistukia osoitetaan vain julkisoikeudellisille elimille tai sellaisille elimille, joilla on jäsenvaltioiden takaama julkisen palvelun tehtävä.

3. Kokonaistuen käyttöä koskevasta menettelystä tehdään sopimus komission ja asianomaisen jäsenvaltion välillä.

Tässä menettelyssä on 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen(13) mukaisesti päätettävä erityisesti

a) toteutettavista toimenpiteistä;

b) edunsaajien valintaperusteista;

c) avustuksen ehdoista ja määristä;

d) järjestelyistä kokonaistuen seurantaa, arviointia ja sen rahoituksen valvonnan varmistamista varten.

6 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

Rahoitusta koskevat säännökset

1. Luonteeltaan yhteisön laajuisiin toimiin, kuten niihin, jotka on kuvattu liitteen A osassa, voidaan myöntää tukea enintään 80 prosenttiin asti Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta, tai niiden perusteella voidaan tehdä kyseisestä talousarviosta rahoitettavia hankintasopimuksia.

2. Luonteeltaan paikallisiin, alueellisiin tai kansallisiin toimiin, joilla voi olla kansainvälinen ulottuvuus, kuten niihin, jotka on kuvattu liitteen B osassa, voidaan myöntää yhteisrahoitusta Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta enintään 50 prosenttiin asti toimen kokonaiskustannuksista.

8 artikla

Haku- ja valintamenettely

1. Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille toimenpiteille myönnettävästä rahoituksesta tai yhteisrahoituksesta päätetään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Komissio huolehtii, että varat jaetaan tasaisesti asiaan liittyvien eri toiminta-alojen kesken.

2. Edellä 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat tukihakemukset on toimitettava jäsenvaltioille. Kansallisten koordinointielinten lausunnon perusteella jäsenvaltiot valitsevat edunsaajat ja myöntävät rahoitustukea 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

9 artikla

Johdonmukaisuus ja täydentävyys

Komissio huolehtii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tässä päätöksessä säädettyjen toimien ja yhteisön muiden toimien ja aloitteiden välisestä johdonmukaisuudesta.

Komissio huolehtii myös siitä, että ryhdytään asianmukaisiin toimiin, jotta vammaiset voivat osallistua yhdenvertaisesti yhteisön ohjelmiin ja aloitteisiin.

Lisäksi komissio varmistaa, että Euroopan vammaisten teemavuosi ja muut sellaiset olemassa olevat alueelliset, kansalliset ja yhteisön aloitteet ja voimavarat, joilla voidaan edistää teemavuoden tavoitteiden saavuttamista, täydentävät toisiaan mahdollisimman hyvin.

10 artikla

Efta- ja ETA-maiden, Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneiden maiden sekä Kyproksen, Maltan ja Turkin osallistuminen

Euroopan vammaisten teemavuoteen voivat osallistua seuraavat maat:

a) Efta- ja ETA-maat ETA-sopimuksessa vahvistetuin edellytyksin;

b) Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltiot (KIE-maat) Eurooppa-sopimuksissa ja niiden lisäpöytäkirjoissa sekä asianomaisten assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistetuin edellytyksin;

c) Kypros, Malta ja Turkki; näiden osallistuminen rahoitetaan lisämäärärahojen perusteella kyseisten maiden kanssa sovittavien menettelyjen mukaisesti.

11 artikla

Talousarvio

1. Rahoitusohje tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi on 12 miljoonaa euroa.

2. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

3. Euroopan vammaisten teemavuoden valmistelua ja käynnistämistä varten toteutettavia toimia voidaan rahoittaa 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen.

12 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Komissio voi tehdä tämän päätöksen puitteissa yhteistyötä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

13 artikla

Seuranta ja arviointi

Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004 Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen toimien täytäntöönpanosta, tuloksista ja yleisestä arvioinnista, mukaan luettuna arviointi näiden toimien pitkäaikaisvaikutuksista. Komissio huolehtii siitä, että kertomus laaditaan vammaisille helposti saatavilla olevissa muodoissa.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Se tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. Vandenbroucke

(1) EYVL C 240 E, 28.8.2001, s. 160.

(2) Lausunto annettu 15. marraskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) Lausunto annettu 17. lokakuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) Lausunto annettu 15. marraskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(5) EYVL C 12, 13.1.1997, s. 1.

(6) EYVL C 186, 2.7.1999, s. 3.

(7) EYVL C 157, 30.5.2001, s. 4.

(8) EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

(9) EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.

(10) EYVL L 303, 2.12.2000, s. 23.

(11) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

(12) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13) EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

LIITE

PÄÄTÖKSEN 3 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN TOIMENPITEIDEN LUONNE

A. Yhteisön tasolla tapahtuva toiminta

1. Kokoukset ja tapahtumat:

a) yhteisön tason kokoukset;

b) tapahtumat, jotka lisäävät tietoisuutta vammaisten oikeuksista, mukaan lukien Euroopan vammaisten teemavuoden avaus- ja päätöstapahtumat.

2. Tiedotus- ja edistämiskampanjat, joihin sisältyvät:

a) Euroopan vammaisten teemavuoden kaikkien toimien yhteydessä käytettävän tunnuksen ja tunnuslauseiden laatiminen;

b) yhteisön laajuinen tiedotuskampanja;

c) välineiden ja apuneuvojen tuottaminen vammaisten käyttöön koko yhteisön alueella;

d) vammaisten hyväksi toimivien eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen asianmukaiset aloitteet, joilla pyritään levittämään tietoja teemavuodesta ja jotka on erityisesti sovitettu määrätyllä tavalla vammaisten tai monivammaisten ja/tai moninkertaista syrjintää kohtaavien vammaisten tarpeisiin;

e) Euroopan tason kilpailut, jotka tuovat esille Euroopan vammaisten teemavuoden aiheisiin liittyviä saavutuksia ja kokemuksia.

Komissio huolehtii siitä, että vammaisten järjestöt osallistuvat tiedotuskampanjoiden yhteydessä tuotettujen viestien ja kuvien valmisteluun.

3. Muu toiminta:

Tiedotusvälineiden kanssa tehtävä yhteistyö, jolla pyritään levittämään tietoja Euroopan vammaisten teemavuodesta, helpottamaan sitä ja mahdollisuuksien mukaan muita ohjelmia koskevan tiedon saantia uusien välineiden (kuten kuulovammaisille tarkoitetun tekstityksen ja näkövammaisille tarkoitetun kuvankuvauksen) avulla sekä parantamaan vammaisia koskevaa viestintää.

Yhteisön laajuiset selvitykset ja tutkimukset, jotka koskevat esimerkiksi Euroopan vammaisten teemavuoden vaikutusten arviointiin suunniteltua kysymyssarjaa, joka olisi sisällytettävä Eurobarometri-tutkimukseen sekä arviointikertomus teemavuoden tehokkuudesta ja vaikutuksista. Tutkimuksessa on myös arvioitava toimia näiden henkilöiden integroimiseksi yhteisöön, erityisesti itsenäistä elämää edistävien ohjelmien kautta.

4. Rahoitusta voidaan myöntää seuraavasti:

- erityisesti viestintään liittyvien tavaroiden ja palvelujen suorana hankintana avointen ja/tai rajoitettujen tarjouspyyntöjen kautta;

- konsulttipalvelujen suorana hankintana avointen ja/tai rajoitettujen tarjouspyyntöjen kautta;

- avustuksina, jotka myönnetään Euroopan vammaisten teemavuotta tunnetuksi tekevien ja yleisön tietoisuutta lisäävien Euroopan tason tapahtumien kustannusten kattamiseen; tämä rahoitus on enintään 80 prosenttia kustannuksista.

B. Kansallisella tasolla tapahtuva toiminta

Paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimien kustannuksiin voidaan tietyin edellytyksin myöntää rahoitusta enintään 50 prosenttiin asti yhteisön talousarviosta ehdotetun toimen luonteen ja sisällön mukaiset. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi:

1) Euroopan vammaisten teemavuoden tavoitteisiin liittyvät tapahtumat, mukaan lukien teemavuoden avaustapahtuma;

2) muut kuin tämän liitteen A osan 2 kohdassa kuvatut tiedotuskampanjat ja hyvien toimintatapojen levittämiseen liittyvät toimenpiteet;

3) palkintojen jaot ja kilpailujen järjestäminen;

4) muut kuin A osan 3 kohdassa mainitut selvitykset ja tutkimukset.

C. Toiminta, johon ei myönnetä rahoitustukea yhteisön talousarviosta

Yhteisö antaa moraalisen tukensa, johon kuuluu kirjallinen valtuutus käyttää Euroopan vammaisten teemavuoden tunnusta ja muuta siihen liittyvää aineistoa, julkisten tai yksityisten organisaatioiden aloitteille, jos nämä pystyvät komissiota tyydyttävällä tavalla osoittamaan, että kyseiset aloitteet pannaan täytäntöön vuoden 2003 aikana ja että niillä voidaan edistää teemavuoden yhden tai useamman tavoitteen saavuttamista.

Tämän päätöksen täytäntöön panemiseksi komissio voi käyttää teknistä ja/tai hallinnollista apua, josta on hyötyä sekä komissiolle että edunsaajille 3 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden osoittamisessa, valmistelussa, hallinnoinnissa, seurannassa, tarkastuksessa ja valvonnassa liittyvissä tehtävissä.

Komissio voi myös suorittaa tutkimuksia ja järjestää asiantuntijatapaamisia sekä tiedotus- ja mainoskampanjoita, jotka liittyvät suoraan tämän päätöksen tavoitteeseen.

Top