Help Print this page 

Document 32000R2722

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 2722/2000, annettu 13 päivänä joulukuuta 2000, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) vesiviljelyn patologisten riskien torjumistoimiin osallistumisen edellytyksistä
  • No longer in force
OJ L 314, 14.12.2000, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 260 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 260 - 260

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2722/oj
Multilingual display
Text

32000R2722

Komission asetus (EY) N:o 2722/2000, annettu 13 päivänä joulukuuta 2000, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) vesiviljelyn patologisten riskien torjumistoimiin osallistumisen edellytyksistä

Virallinen lehti nro L 314 , 14/12/2000 s. 0010 - 0010


Komission asetus (EY) N:o 2722/2000,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2000,

kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) vesiviljelyn patologisten riskien torjumistoimiin osallistumisen edellytyksistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2792/1999(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 2792/1999 15 artiklan 3 kohdan g alakohdassa säädetään nimenomaisesti mahdollisuudesta myöntää tukea kalatalouden ohjauksen rajoitusvälineestä (KOR) vesiviljelyn patologisten riskien torjumiseen. Tämän säännöksen perusteella voidaan tarvittaessa rahoittaa tuottajille maksettava korvaus, jos vesiviljeltyjä eläimiä hävitetään.

(2) Tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston päätöksen 90/424/ETY(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1258/1999(3), 24 artiklassa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt yhteisön osallistumisesta näiden eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmien rahoitukseen. Näissä yksityiskohtaisissa säännöissä säädetään erityisesti, että taudin on oltava mainittu päätöksen liitteessä, hävittämisohjelman (johon sisältyy mahdollisesti tuottajille maksettava korvaus) on oltava komission hyväksymä ja yhteisö voi osallistua menojen (tuottajille maksettava korvaus tarvittaessa mukaan luettuna) rahoitukseen.

(3) Vesiviljeltyjen eläinten rokotuskampanjoita lukuun ottamatta olisi vältettävä se, että asetuksen (EY) N:o 2792/1999 15 artiklan 3 kohdan g alakohdan soveltaminen johtaisi päätöksen 90/424/ETY 24 artiklassa vahvistetuista menettelyistä ja edellytyksistä eriävien menettelyjen ja edellytysten käyttöönottoon.

(4) Täsmennettäköön, että mikäli edellä mainitun 24 artiklan varainhoitoa koskevat säännökset eivät ole yhteensopivia rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(4) varainhoitoa koskevien säännösten kanssa, viimeksi mainittuja säännöksiä sovelletaan KOR:n osalta.

(5) Erilaisten yhteisön tukien myöntäminen samaan patologisten riskien hävittämishankkeeseen on myös kiellettävä.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Jos jonkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hakee asetuksen (EY) N:o 2792/1999 15 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaisesti KOR:stä yhteisön rahoitusta vesiviljelyn patologisten riskien hävittämiseen, sovelletaan päätöksen 90/424/ETY 24 artiklan asiaa koskevia säännöksiä.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta vesiviljeltyjen eläinten rokotuskampanjoihin.

3. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 III luvussa vahvistettuja varainhoitoa koskevia säännöksiä sovelletaan edelleen.

4. Hävittämishankkeeseen ei saa myöntää KOR-tukea, jos siihen myös annetaan muuta yhteisön tukea.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 17.12.1999, s. 10.

(2) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(3) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(4) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

Top