Help Print this page 

Document 32000R2667

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 2667/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan jälleenrakennusvirastosta
  • No longer in force
OJ L 306, 7.12.2000, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 022 P. 46 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 022 P. 46 - 49

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2667/oj
Multilingual display
Text

32000R2667

Neuvoston asetus (EY) N:o 2667/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan jälleenrakennusvirastosta

Virallinen lehti nro L 306 , 07/12/2000 s. 0007 - 0010


Neuvoston asetus (EY) N:o 2667/2000,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2000,

Euroopan jälleenrakennusvirastosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle sekä entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettava apu on keskeisiltä osiltaan pantu täytäntöön asetuksen (EY) N:o 1628/96(2) sekä taloudellisen tuen myöntämisestä tietyille Keski- ja Itä-Euroopan maille 18 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3906/89(3) mukaisesti.

(2) Euroopan jälleenrakennusvirasto on perustettu asetuksella (EY) N:o 1628/96.

(3) Neuvosto on antanut asetuksen (EY) N:o 2666/2000(4) joka muodostaa yhtenäisen oikeusperustan näille maille annettavalle yhteisön avulle ja jolla kumotaan asetus (EY) N:o 1628/96.

(4) Sen vuoksi olisi Euroopan jälleenrakennusviraston perustamiseen ja toimintaan liittyvät säännökset julkaistava uutena asetuksena, mukautettava ne asetukseen (EY) N:o 2666/2000 ja tehtävä niihin samalla tarvittavat muutokset.

(5) Feirassa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti, että tulevan CARDS-ohjelman täytäntöönpanoviranomaisena Euroopan jälleenrakennusviraston on voitava käyttää kaikkia mahdollisuuksiaan Eurooppa-neuvoston 3 ja 4 päivänä kesäkuuta 1999 Kölnissä pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa asetettujen päämäärien saavuttamiseksi.

(6) Perustamissopimuksessa ei ole tämän asetuksen antamiseksi tarvittavista valtuuksista muita määräyksiä kuin 308 artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Komissio voi valtuuttaa jonkin viraston huolehtimaan asetuksen (EY) N:o 2666/2000 1 artiklan mukaisesta avusta Jugoslavian liittotasavallalle.

Tätä varten perustetaan Euroopan jälleenrakennusvirasto, jäljempänä "virasto", jonka tavoitteena on panna täytäntöön tämä yhteisön apu.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi virasto huolehtii toimivaltansa rajoissa ja komission tekemien päätösten mukaisesti seuraavista tehtävistä:

a) tietojen kerääminen, analysoiminen ja toimittaminen komissiolle seuraavista seikoista:

i) vahingot, jälleenrakentamiseen sekä pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden paluuseen liittyvät tarpeet samoin kuin hallitusten, paikallisten ja alueellisten viranomaisten sekä kansainvälisen yhteisön tällä alalla toteuttamat toimet;

ii) asianomaisen väestön välittömät tarpeet ottaen huomioon siirtymään joutunut väestö ja mahdollisuudet siirtymään joutuneiden palaamiseen;

iii) ensisijaiset alat ja maantieteelliset alueet, joilla tarvitaan kansainvälisen yhteisön pikaista apua;

b) Jugoslavian liittotasavallan jälleenrakentamista sekä pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden paluuta koskevien ohjelmaehdotusten laatiminen komission antamien suuntaviivojen mukaisesti;

c) edellä 1 artiklassa tarkoitetun yhteisön avun täytäntöönpanosta huolehtiminen mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisen väestön kanssa ja käyttäen tarvittaessa tarjouskilpailujen avulla valittujen toimijoiden palveluja. Tätä varten komissio voi antaa viraston tehtäväksi huolehtia kaikista b alakohdassa tarkoitettujen ohjelmien toteuttamisen edellyttämistä toimista, mukaan lukien:

i) toimeksiantojen laatiminen;

ii) tarjouskilpailujen valmistelu ja tarjousten arviointi;

iii) sopimusten allekirjoittaminen;

iv) rahoitussopimusten tekeminen;

v) julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekeminen tämän asetuksen mukaisesti;

vi) edellä b alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden arviointi;

vii) edellä b alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden toteuttamisen valvonta;

viii) maksujen suorittaminen.

2. Edellä 1 kohdassa lueteltujen tehtävien suorittamisesta on ilmoitettava 4 artiklassa tarkoitetulle johtokunnalle. Se antaa tarvittaessa suosituksia, jotka toimitetaan komissiolle ja annetaan tiedoksi asetuksen (EY) 2666/2000 10 artiklassa perustetulle komitealle.

3. Rajoittamatta virastolle 1 artiklan mukaisesti annetun toimivallan nojalla mahdollisesti toteutettavia yhteisesti rahoitettavia toimia virasto voi huolehtia sellaisten jälleenrakennusta, kansalaisyhteiskunnan ja oikeusvaltion palauttamista sekä pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden paluun tukemista koskevien ohjelmien täytäntöönpanosta, joiden toteuttamisen jäsenvaltiot ja muut avunantajat antavat sen tehtäväksi erityisesti sellaisen yhteistyön puitteissa, jota komissio harjoittaa Maailmanpankin, kansainvälisten rahoituslaitosten ja Euroopan investointipankin (EIP) kanssa.

Tämä täytäntöönpano tapahtuu seuraavin edellytyksin:

a) näiden muiden avunantajien on huolehdittava rahoituksesta kokonaisuudessaan;

b) rahoituksen on katettava tehtävistä johtuvat hallinnolliset kustannukset;

c) sen keston on sovittava yhteen viraston lakkauttamiselle 14 artiklassa vahvistetun määräajan kanssa.

4. Lisäksi komissio voi antaa viraston tehtäväksi seurata erityisesti niiden päätösten, jotka asetuksen (EY) N:o 1080/2000(5) mukaisesti tehdään Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon-siviilioperaatiolle (UNMIK) annettavasta tuesta, valvonnan ja arvioinnin sekä niitä koskevan tilintarkastuksen suorittamisen.

3 artikla

Virasto on oikeushenkilö. Se nauttii kaikissa jäsenvaltioissa niiden kansallisen lainsäädännön nojalla oikeushenkilöille myönnettyä laajinta mahdollista oikeustoimikelpoisuutta. Se voi muun muassa hankkia tai luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä. Virasto on voittoa tavoittelematon yhteisö.

Virasto voi perustaa toiminnallisia keskuksia, joilla on huomattava hallinnollinen itsenäisyys.

Viraston yleiset yksiköt sijoitetaan viraston Thessalonikissa olevaan päätoimipaikkaan.

4 artikla

1. Virastolla on johtokunta, jossa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja kaksi komission edustajaa.

2. Jäsenvaltiot nimeävät omat edustajansa. Heidät valitaan viraston toiminnan kannalta merkityksellisen pätevyyden ja kokemuksen perusteella.

3. Edustajien toimikausi on 30 kuukautta.

4. Johtokunnan puheenjohtajana toimii komission edustaja. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

5. Euroopan investointipankki nimeää tarkkailijan, joka ei osallistu äänestykseen.

6. Johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä.

7. Jäsenvaltioiden ja komission edustajilla on johtokunnassa kullakin yksi ääni.

Johtokunta tekee päätöksensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

8. Johtokunta vahvistaa yksimielisesti virastossa käytettäviä kieliä koskevan järjestelyn.

9. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa ja vähintään neljännesvuosittain. Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle myös viraston johtajan tai jäsentensä vähintään yksinkertaisen enemmistön pyynnöstä.

10. Johtaja tiedottaa johtokunnalle strategisesta kehyksestä, asetuksen 2666/2000 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista monivuotisesta ohjelmasta ja vuotuisesta toimintaohjelmasta, joihin Jugoslavian liittotasavallalle annettava yhteisön apu sisältyy, sekä toteutettavien hankkeiden luettelosta.

11. Johtaja antaa johtokunnalle säännöllisesti selvityksen hankkeiden edistymisestä. Johtokunta voi tässä yhteydessä hyväksyä suosituksia, jotka koskevat

a) hankkeiden täytäntöönpanon ja asianmukaisen toteuttamisen edellytyksiä;

b) meneillään olevien hankkeiden mahdollista mukauttamista;

c) erityisen arkaluonteisia yksittäisiä hankkeita.

12. Johtaja antaa johtokunnalle säännöllisesti selvityksen 3 artiklan mukaisesti perustettujen toiminnallisten keskusten toiminnasta ja niiden toteuttamista toimista. Johtokunta voi hyväksyä asiaa koskevia suosituksia.

13. Johtokunta päättää viraston johtajan ehdotuksesta:

a) hankkeiden täytäntöönpanon ja asianmukaisen toteuttamisen arviointiin sovellettavista menettelyistä;

b) sellaisista muiden 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen avunantajien ohjelmaehdotuksista, jotka virasto voisi toteuttaa;

c) monivuotisten sopimuspuitteiden vahvistamisesta Kosovon hallinnosta vastaavan väliaikaisen viranomaisen kanssa asetuksen (EY) 2666/2000 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yhteisön avun täytäntöönpanoa varten;

d) sellaisten maiden ja järjestöjen edustajien osallistumisesta tarkkailijoina johtokunnan kokouksiin, jotka ovat antaneet ohjelmansa viraston täytäntöönpantavaksi;

e) uusien toiminnallisten keskusten perustamisesta 3 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

14. Johtokunta antaa komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ehdotuksen vuosikertomukseksi viraston edellisen vuoden toiminnasta ja rahoituksesta.

Komissio hyväksyy vuosikertomuksen ja toimittaa sen Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi.

5 artikla

1. Johtokunta nimittää viraston johtajan komission ehdotuksesta 30 kuukauden kaudeksi. Hänet voidaan vapauttaa tehtävistään samaa menettelyä noudattaen.

Johtajan tehtävät ovat seuraavat:

a) ehdotuksen laatiminen asetuksen (EY) 2666/2000 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuksi vuotuiseksi toimintaohjelmaksi ja ohjelman täytäntöönpano;

b) johtokunnan työskentelyn valmistelu ja järjestäminen sekä säännöllinen tiedottaminen johtokunnalle;

c) tiedottaminen johtokunnalle tarjouspyynnöistä, julkisista hankinnoista ja sopimuksista;

d) viraston juoksevien asioiden hallinto;

e) viraston tilinpäätöksen laatiminen ja sen talousarvion toteuttaminen;

f) tässä asetuksessa säädettyjen kertomusten laatiminen ja julkistaminen;

g) kaikki henkilöstökysymykset;

h) johtokunnan päätösten ja virastolle vahvistettujen suuntaviivojen täytäntöönpano.

2. Johtaja raportoi hallinnoinnistaan johtokunnalle ja osallistuu sen kokouksiin.

3. Johtaja on viraston laillinen edustaja.

4. Johtajalla on nimitysvallan haltijan toimivaltuudet.

5. Johtaja antaa toimintakertomuksen neljännesvuosittain Euroopan parlamentille.

6 artikla

1. Viraston kaikki tulot ja menot arvioidaan etukäteen kullekin varainhoitovuodelle, joka on kalenterivuosi, ja ne otetaan viraston talousarvioon, johon sisältyy henkilöstötaulukko.

2. Viraston talousarviossa tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

3. Viraston tulot koostuvat Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otetusta tuesta, suoritetuista palveluista saaduista maksuista sekä muista lähteistä tulevista varoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muunlaisia tuloja.

4. Talousarvioon on merkitty myös yksityiskohtaisia tietoja varoista, jotka edunsaajamaat ovat osoittaneet viraston rahoittamiin hankkeisiin.

7 artikla

1. Johtaja laatii vuosittain luonnoksen viraston talousarvioksi, johon sisältyvät seuraavan varainhoitovuoden hallinnoinnista johtuvat menot ja toimintamenot, ja antaa tämän luonnoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

2. Johtokunta hyväksyy tämän perusteella viimeistään 15 päivänä helmikuuta kunakin vuonna ehdotuksen viraston talousarvioksi ja antaa sen komissiolle.

3. Komissio käsittelee ehdotusta viraston talousarvioksi ottaen huomioon toteamansa ensisijaiset toimet ja Jugoslavian liittotasavallan jälleenrakennukseen annettavan yhteisön avun rahoituksen yleiset suuntaviivat.

Se vahvistaa tämän perusteella ja Jugoslavian liittotasavallalle annettavan yhteisön avun kokonaismääräksi ehdotetuissa rajoissa viraston talousarviota varten vuosittain alustavasti varattavan rahoitusosuuden, joka on otettava alustavaan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi.

4. Komission lausunnon saatuaan johtokunta vahvistaa viraston talousarvion kunkin varainhoitovuoden alussa mukauttaen sitä virastolle myönnetyt eri rahoitusosuudet ja muista lähteistä tulevat varat huomioon ottaen. Talousarviossa mainitaan myös yksityiskohtaisesti viraston palveluksessa kyseisenä varainhoitovuonna olevan henkilöstön lukumäärä, palkkaluokka ja ura-alue.

5. Talousarvion avoimuuteen liittyvistä syistä muut kuin yhteisön talousarviosta peräisin olevat varat otetaan erikseen viraston tuloihin. Hallintomenot ja henkilöstömenot pidetään erillään 2 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen ohjelmien toimintakustannuksista.

8 artikla

1. Johtaja toteuttaa viraston talousarvion.

2. Varainhoitoa valvovat komission toimivaltaiset yksiköt.

3. Johtaja antaa komissiolle, johtokunnalle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuosittain viimeistään 31 päivänä maaliskuuta yksityiskohtaisen kirjanpidon edellisen varainhoitovuoden tuloista ja menoista.

Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa tilit perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti. Se julkaisee vuosittain kertomuksen viraston toiminnasta.

4. Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta.

9 artikla

Johtokunta vahvistaa komission kanssa yhteisymmärryksessä ja tilintarkastustuomioistuimen lausunnon saatuaan viraston varainhoitosäännön, jossa määrätään yksityiskohtaisesti erityisesti viraston talousarvion laatimisessa ja toteuttamisessa noudatettavasta menettelystä, ottaen huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun varainhoitoasetuksen(6) 142 artiklan säännökset.

10 artikla

Viraston henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä. Johtokunta antaa komission kanssa yhteisymmärryksessä tarpeelliset yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

Viraston henkilöstö koostuu tarkoin rajatusta määrästä komission tai jäsenvaltioiden virkamiehiä, jotka on määrätty tai tilapäisesti siirretty suorittamaan viraston toiminnan kannalta keskeisiä tehtäviä. Muu henkilöstö koostuu viraston palvelukseensa tarpeidensa mukaan tarkoin rajatuksi määräajaksi ottamista muista toimihenkilöistä.

11 artikla

Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus suorittaa pääsääntöisesti viraston toiminnassa tarvittavat käännöspalvelut.

12 artikla

Johtokunta päättää viraston liittymisestä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisiä tutkimuksia koskevaan toimielinten väliseen sopimukseen. Se antaa tarvittavat määräykset OLAF:n suorittamien sisäisten tutkimusten toteuttamiseksi.

Rahoituspäätöksissä sekä niistä johtuvissa sopimuksissa ja täytäntöönpanovälineissä on erityisesti määrättävä, että tilintarkastustuomioistuin ja OLAF voivat tarvittaessa tehdä tarkastuksia paikalla viraston varojen edunsaajien ja niiden jakamisesta vastaavien välittäjien luona.

13 artikla

1. Viraston sopimukseen perustuva vastuu määräytyy asianomaiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaisesti.

2. Muuta kuin sopimukseen perustuvaa vastuuta koskevissa asioissa viraston on korvattava viraston tai sen henkilöstön tehtäviä hoitaessaan aiheuttamat vahingot niiden yleisten periaatteiden mukaisesti, jotka ovat yhteisiä jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmille.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta tällaisten vahinkojen korvaamista koskevissa riita-asioissa.

3. Toimihenkilöiden henkilökohtaista vastuuta virastoa kohtaan säännellään viraston henkilöstöön sovellettavissa asiaa koskevissa määräyksissä.

14 artikla

Komissio antaa neuvoston hyväksyttäväksi viraston lakkauttamista koskevan ehdotuksen, kun se katsoo, että virasto on täyttänyt 1 artiklassa määritellyn toimeksiantonsa. Komissio antaa joka tapauksessa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004 neuvostolle arviointikertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta sekä viraston asemaa koskevan ehdotuksen.

15 artikla

Komissio voi antaa viraston tehtäväksi sellaisen Jugoslavian liittotasavallalle myönnettävän yhteisön avun täytäntöönpanon, josta on päätetty asetuksen (EY) N:o 1628/96 mukaisesti.

16 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. Pierret

(1) Lausunto annettu 15 päivänä marraskuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 204, 14.8.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2454/1999 (EYVL L 299, 20.11.1999, s. 1).

(3) EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1266/1999 (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 68).

(4) Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

(5) EYVL L 122, 24.5.2000, s. 27.

(6) EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1.

Top