Help Print this page 

Document 32000R2356

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 2356/2000, annettu 24 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2759/1999 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • In force
OJ L 272, 25.10.2000, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2356/oj
Multilingual display
Text

32000R2356

Komission asetus (EY) N:o 2356/2000, annettu 24 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2759/1999 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 272 , 25/10/2000 s. 0013 - 0014


Komission asetus (EY) N:o 2356/2000,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2000,

yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2759/1999 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon 21 päivänä kesäkuuta 1999 yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999(1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 8 artiklassa vahvistettuja parametreja ja enimmäistasoja on selvennettävä siten, että ne vastaavat paremmin rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(2) nojalla sovellettavaa yhteisön rakennepolitiikkaa.

(2) Erityisesti on syytä korostaa, että asetuksen (EY) N:o 1268/1999 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla "julkisella tuella" tarkoitetaan kaikkea julkista tukea eikä yksinomaan kyseisen asetuksen 9 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien osana myönnettävää julkista tukea.

(3) Komission asetuksessa (EY) N:o 2759/1999(3) säädetään, että jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla tukea voidaan myöntää ainoastaan uusista koneista ja varusteista aiheutuviin kustannuksiin. Myös käytettyjen varusteiden tukikelpoisuus on perusteltua tietyin edellytyksin.

(4) Asetuksen (EY) N:o 2759/1999 mukaisesti kalastustuotteiden jalostuksesta ja kaupan pitämisestä aiheutuville investoinneille myönnetään tukea ainoastaan yhteisöstä tai hakijamaasta peräisin olevien tuotteiden osalta. Mainittu rajoitus ei ole neuvoston lainsäädännön edellyttämä eikä sen soveltaminen ole suotavaa kalastusalalla asetuksen (EY) N:o 2759/1999 osana.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetus (EY) N:o 2759/1999 muutetaan seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Tukea voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 1257/1999 25 ja 26 artiklassa säädetyille investoinneille, joilla tähdätään perustamissopimuksen liitteessä I mainittujen maataloustuotteiden, mukaanlukien kalastustuotteet, jalostuksen ja kaupan pitämisen parantamiseen. Maataloustuotteiden, lukuun ottamatta kalastustuotteita, on oltava hakijamaista tai yhteisöstä peräisin. Vähittäismyyntitason investoinneille ei myönnetä tukea."

2) Korvataan 3 artiklan 2 kohdan (b) alakohta seuraavasti:

"(b) kustannukset uusista koneista ja varusteista, tietokonelaitteistot mukaan luettuina; komissio voi kuitenkin tapauskohtaisesti sallia myös käytetyistä varusteista aiheutuvat kustannukset, jos erityisesti alkuperää ja teknisiä erittelyjä koskevien suojalausekkeiden edellytykset täyttyvät,"

3) Artiklan 8 otsikko korvataan seuraavalla:"Tukikelpoisuus ja tuki-intensiteetti"

4) Lisätään seuraava kappale artiklan 8 loppuun:

"4. Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 8 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa:

(a) 'tuloja tuottavilla investoinneilla' tarkoitetaan kaikkia investointeja lukuun ottamatta sellaisia infrastruktuuriin tehtäviä investointeja, jotka eivät tuota merkittäviä nettotuloja;

(b) 'julkisella tuella' tarkoitetaan kaikkea julkista tukea riippumatta siitä, onko se myönnetty ohjelman osana."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(3) EYVL L 331, 23.12.1999, s. 51.

Top