Help Print this page 

Document 32000R2020

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 2020/2000, annettu 25 päivänä syyskuuta 2000, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä annetun asetuksen (ETY) N:o 207/93 samoin kuin maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevan C osan muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 241, 26.9.2000, p. 39–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 245 - 248
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 245 - 248

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2020/oj
Multilingual display
Text

32000R2020

Komission asetus (EY) N:o 2020/2000, annettu 25 päivänä syyskuuta 2000, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä annetun asetuksen (ETY) N:o 207/93 samoin kuin maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevan C osan muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 241 , 26/09/2000 s. 0039 - 0042


Komission asetus (EY) N:o 2020/2000,

annettu 25 päivänä syyskuuta 2000,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä annetun asetuksen (ETY) N:o 207/93 samoin kuin maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevan C osan muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91(1), sellaisena kuin sen on viimeksi muutettuna komisssion asetuksella (EY) N:o 1437/2000(2), ja erityisesti sen 5 artiklan 7 ja 8 kohdan ja 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (ETY) N:o 207/93(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 345/97(4), määritellään asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisältö ja vahvistetaan mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2) On tarpeen tarkastella uudelleen asetuksen (ETY) N:o 207/93 3 artiklassa säädetyn asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 5 artiklan 5 a kohdan b alakohdan mukaisen jäsenvaltioiden väliaikaisten lupien järjestelyn soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, jotta voitaisiin ottaa huomioon jäsenvaltioissa tällä hetkellä ilmenneet tietyt ongelmat.

(3) On käynyt ilmi, että tiettyjä liitteessä VI olevaan C osaan kuuluvia tuotteita saadaan yhteisössä riittävästi luonnonmukaisesta tuotannosta. Tämän vuoksi kyseiset tuotteet olisi poistettava liitteessä VI olevasta C osasta.

(4) Tietyille poistettaville tavanomaisille tuotteille olisi myönnettävä siirtymäaika, jotta nykyiset varastot voidaan käyttää ja jotta teollisuus voi mukautua uusiin vaatimuksiin.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean antaman lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 207/93 3 artikla seuraavasti:

" 3 artikla

1. Niin kauan kuin maataloudesta peräisin oleva ainesosa ei kuulu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevaan C osaan, sitä voidaan käyttää mainitun asetuksen 5 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 5 a kohdan b alakohdassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti ottaen huomioon seuraavat edellytykset:

a) toimija on ilmoittanut jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki vaaditut todisteet siitä, että kyseinen ainesosa täyttää asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 4 kohdan edellytykset sekä

b) jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on antanut väliaikaisen luvan käyttää ainesosaa asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 4 kohdan vaatimusten mukaisesti enintään kolmen kuukauden ajan tarkastettuaan, että toimija on ottanut asianmukaisesti yhteyttä muihin yhteisön toimittajiin sen varmistamiseksi, että vaaditut laatuvaatimukset täyttäviä ainesosia ei ole saatavilla; jäsenvaltio voi pidentää tätä lupaa enintään kolme kertaa aina seitsemän kuukauden ajaksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan säännösten soveltamista sekä

c) kyseistä ainesosaa koskevaa lupaa ei ole päätetty peruuttaa 4 tai 6 kohdan säännösten mukaisesti.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu lupa on annettu, jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle seuraavat tiedot:

a) päivä, jona lupa on annettu, ja kun kyseessä on lupa, jonka voimassaoloaikaa on pidennetty, päivä, jona ensimmäinen lupa on annettu;

b) luvan haltijan nimi, osoite, puhelinnumero ja tarvittaessa faksinumero ja sähköpostiosoite; luvan antaneen viranomaisen yhteyspisteen nimi ja osoite;

c) kyseisen maataloudesta peräisin olevan ainesosan nimi ja tarvittaessa tarkka kuvaus ja laatuvaatimukset;

d) niiden tuotteiden tyyppi, joita valmistettaessa kyseistä ainesosaa tarvitaan;

e) vaaditut määrät ja perustelut näille määrille;

f) ainesosan puutteen syyt ja arvioitu kesto;

g) päivä, jona jäsenvaltio toimittaa tätä koskevan ilmoituksen muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Komissio ja/tai jäsenvaltiot voivat julkistaa nämä tiedot.

3. Jos jonkin jäsenvaltion komissiolle tai luvan antaneelle jäsenvaltiolle toimittamat huomautukset osoittavat ainesosaa olevan saatavilla puutteen aikana, jäsenvaltio voi peruuttaa luvan tai lyhentää sen suunniteltua voimassaoloaikaa. Sen on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa, viidentoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona se sai kyseiset tiedot.

4. Jäsenvaltion pyynnöstä tai komission aloitteesta asia saatetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean tutkittavaksi. Annetun luvan peruuttamisesta tai sen voimassaoloajan muuttamisesta tai tarvittaessa siitä, että kyseinen ainesosa sisällytetään liitteessä VI olevaan C osaan, voidaan päättää 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5. Kun kyseessä on 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu luvan voimassaoloajan pidennys, sovelletaan 2 ja 3 kohdassa säädettyjä menettelyjä.

6. Jos jäsenvaltio haluaa varmistaa, että jotakin tavanomaisesti tuotettua ainesosaa voidaan käyttää vielä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun lupa-ajan kolmannen pidennyksen jälkeen, jäsenvaltion tulee ilmoittaessaan annetun luvan voimassaoloajan pidentämisestä kolmannen kerran ilmoittaa myös pyytävänsä ainesosan sisällyttämistä liitteessä VI olevaan C osaan. Niin kauan kuin yksikään 14 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tehty päätös ainesosan sisällyttämisestä liitteessä VI olevaan C osaan tai luvan peruttamisesta ei ole tullut voimaan, jäsenvaltio voi jatkaa 1, 2 ja 3 kohdan edellytysten mukaisesti luvan voimassaoloajan pidentämistä aina seitsemän kuukauden ajaksi kerrallaan."

2 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI oleva C osa tämän asetuksen liitteellä.

3 artikla

Seuraavia kasvituotteita voidaan käyttää samoin edellytyksin kuin asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevassa C osassa lueteltuja tuotteita 6 kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta:

Acerolakirsikka (Malpighia punicifolia); Cashewpähkinät (Anacardium occidentale); Sarviapila (Trigonella foenum-graecum); Papaijat (Carica papaya); Pinjansiemenet (pinus pinea); Maustepippuri (Pimenta dioica); Kardemumma (Fructus cardamomi (minoris) (malabariensis) Elettaria cardamomum); Kaneli (Cinnamomum zeylanicum); Neilikka (Syzygium aromuticum); Inkivääri (Zingiber officinale); Curry, jonka koostumus on seuraava: Korianteri (Coriandrum sativum), Sinapinsiemen (Sinapis alba), Fenkoli (Foeniculum vulgare), Inkivääri (Zingiber officinale); palmusta, rapsista, saflorista, seesamista ja soijasta saadut rasvat ja öljyt, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä syyskuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EYVL L 161, 1.7.2000, s. 62.

(3) EYVL L 25, 2.2.1993, s. 5.

(4) EYVL L 58, 27.2.1997, s. 38.

LIITE

"C OSA: ASETUKSEN (ETY) N:o 2092/91 5 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT MAATALOUDESTA PERÄISIN OLEVAT TUOTTEET, JOITA EI OLE TUOTETTU LUONNONMUKAISESTI

C.1 Jalostamattomat kasvituotteet ja niistä tämän liitteen johdannossa olevan 2 määritelmän a kohdassa tarkoitetuilla menetelmillä saadut tuotteet:

C.1.1 Syötävät hedelmät, pähkinät ja siemenet:

>TAULUKON PAIKKA>

C.1.2 Syötävät mausteet ja yrtit:

>TAULUKON PAIKKA>

C.1.3 Muut:

Tavanomaisessa elintarvikkeiden valmistuksessa sallitut levät, mukaan lukien merilevä.

C.2. Kasvituotteet, jotka on valmistettu tämän liitteen johdannossa olevan 2 määritelmän b kohdassa tarkoitetuilla menetelmillä

C.2.1 Rasvat ja öljyt, myös puhdistetut mutta kemiallisesti muuntamattomat, jotka on saatu muista kuin seuraavista kasveista:

>TAULUKON PAIKKA>

C.2.2 Seuraavat sokerit, tärkkelykset ja muut viljasta ja mukuloista saatavat tuotteet:

Juurikassokeri, ainoastaan 1.4.2003 saakka

Fruktoosi

Kuivatusta riisijauhosta- tai -tärkkelyksestä valmistettu paperi

Nostattamattomasta leivästä valmistettu paperi

Riisi- tai vahamaissitärkkelys, kemiallisesti muuntamaton

C.2.3 Muut:

>TAULUKON PAIKKA>

Rommi: ainoastaan ruokosokerista valmistettu

Kirsikkaviina, valmistettu hedelmistä ja tämän liitteen A.2 kohdassa tarkoitetuista aromeista

Tavanomaisten elintarvikkeiden valmistuksessa sallitut kasvituotteiden seokset, joita käytetään ainoastaan makeisten väri- ja makuaineina, ainoastaan 'Gummi Bärchenin' valmistukseen ja ainoastaan 30.9.2000 saakka

Seuraaavien pippurien seokset: Piper nigrum, Schinus molle ja Schinus terebinthifolium, ainoastaan 31.12.2000 saakka

C.3 Eläintuotteet:

Vedessä elävät organismit, jotka eivät ole peräisin vesiviljelystä ja jotka ovat sallittuja tavanomaisessa elintarvikkeiden valmistuksessa

>TAULUKON PAIKKA>"

Top