Help Print this page 

Document 32000R1670

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 1670/2000, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta
  • In force
OJ L 193, 29.7.2000, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 65 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 65 - 65

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1670/oj
Multilingual display
Text

32000R1670

Neuvoston asetus (EY) N:o 1670/2000, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 193 , 29/07/2000 s. 0010 - 0010


Neuvoston asetus (EY) N:o 1670/2000,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000,

maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

on kuullut alueiden komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1255/1999(4) 14 artiklassa säädetään yhteisön tuesta maidon ja eräiden maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille maidon kulutuksen edistämiseksi nuorten parissa. Tämän toimenpiteen arviointi on osoittanut, että maidon jakaminen kouluissa vaikuttaa, joskin rajallisesti, maitotalousmarkkinoiden tasapainoon. Arvioinnissa korostetaan lisäksi, että jos toimenpide poistettaisiin ja vastuu tuetun maidon toimittamisesta koululaisille siirrettäisiin näin ollen jäsenvaltioille, maitotuotteiden saatavuus ja siten niiden kulutus kouluissa alenisi entisestään. Tämän vuoksi yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden mukaista on jatkaa toimenpidettä, vaikkakin yhteisön tuen määrää alennetaan.

(2) Jäsenvaltioiden olisi voitava täydentää yhteisön tukea kansallisella tuella, tarvittaessa maitoalalta kerätyillä maksuilla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 14 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2. Yhteisön tuen lisäksi jäsenvaltiot voivat myöntää kansallista tukea 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille. Jäsenvaltiot voivat rahoittaa kansallisen tukensa maitoalalla kerätyillä maksuilla tai maitoalan muunlaisen osallistumisen avulla.

3. Yhteisön tuen määrä on täysmaidon osalta 75 prosenttia maidon tavoitehinnasta. Muiden maitotuotteiden osalta tuen määrä määritetään ottaen huomioon kyseisten tuotteiden maitopitoisuus."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. Parly

(1) EYVL C 89, 28.3.2000, s. 22.

(2) Lausunto annettu 3. toukokuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) Lausunto annettu 27. huhtikuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1040/2000 (EYVL L 118, 19.5.2000, s. 1).

Top