Help Print this page 

Document 32000R1073

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1073/2000, annettu 19 päivänä toukokuuta 2000, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 119, 20.5.2000, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 28

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1073/oj
Multilingual display
Text

32000R1073

Komission asetus (EY) N:o 1073/2000, annettu 19 päivänä toukokuuta 2000, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 119 , 20/05/2000 s. 0027 - 0031


Komission asetus (EY) N:o 1073/2000,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2000,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 331/2000(2), ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteeseen I sisältyvää mahdollisuutta käyttää mikro-organismeja kompostoitumisen edistämiseksi olisi laajennettava tällaisten mikro-organismien käyttöön maaperän yleiskunnon sekä maaperän ja viljelykasvien ravinteiden saatavuuden parantamiseksi. On myös tarpeen sulkea pois geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käyttö ja saattaa karjanlantaa koskevat säännökset yhdenmukaisiksi tämän liitteen B osan 7 kohdan säännösten kanssa.

(2) Eräät jäsenvaltiot ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 7 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen toimittaneet tietoja eräiden tuotteiden lisäämiseksi liitteeseen II tai sen muuttamiseksi.

(3) Liitteen II muutokset koskevat tuotteita, joita on käytetty yleisesti ennen asetuksen (ETY) N:o 2092/91 antamista yhteisössä noudatettujen luonnonmukaista viljelyä koskevien käytännesääntöjen mukaisesti, joten tuotteet ovat kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 a kohdan mukaisia. Joitakin näitä tuotteita koskevat muutokset ovat kiireellisiä tulevan viljelykauden vuoksi.

(4) Glyseroli, silikonidioksidi ja isopropanoli ovat osoittautuneet välttämättömiksi eräiden elintarvikkeiden valmistuksessa. Kyseiset tuotteet voidaan siis sisällyttää liitteeseen VI ottaen huomioon asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisältöä koskeva komission asetuksen (ETY) N:o 207/93(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 345/97(4), 2 artiklan vaatimukset.

(5) On tärkeää selventää liitteen VI kohdassa "Yleiset periaatteet", että savustus sallitaan luonnonmukaisesta tuotannosta saatujen elintarvikkeiden valmistuksessa.

(6) On syytä yhdenmukaistaa geneettisesti muunnettuja organismeja ja niistä saatuja tuotteita koskevan liitteen VI säännökset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1804/1999(5) mukaisesti hyväksytyn yleiskiellon kanssa.

(7) Eräiden tuotteiden osalta on tehtävä vähäisiä teknisiä tai kielellisiä muutoksia. On myös syytä tehdä kielellisiä muutoksia asetuksen (EY) N:o 1804/1999 muutosten huomioon ottamiseksi.

(8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean antaman lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteet I, II ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan välittömästi. Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I olevan kohdan "A. KASVIT JA KASVITUOTTEET" 2.1 ja 2.2 kohtaa sovelletaan kuitenkin 24 päivästä elokuuta 2000.

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä II olevaan A osaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa sisältyvän eläinhiilen käyttöä voidaan jatkaa aiemmin sovellettujen vaatimusten mukaisesti kunnes nykyiset varastot loppuvat mutta kuitenkin korkeintaan 30 päivään syyskuuta 2000 asti.

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteeseen VI sisältyvän kalsiumkarbonaatin, jonka käyttöä koskevat vaatimukset ovat tiukemmat kuin ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettavat vaatimukset, käyttöä voidaan jatkaa aiemmin sovellettavien vaatimusten mukaisesti kunnes nykyiset varastot loppuvat mutta kuitenkin korkeintaan 30 päivään syyskuuta 2000 asti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EYVL L 48, 19.2.2000, s. 1.

(3) EYVL L 25, 2.2.1993, s. 5.

(4) EYVL L 58, 27.2.1997, s. 8.

(5) EYVL L 222, 24.8.1999, s. 1.

LIITE

I. Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I olevan kohdan "A. KASVIT JA KASVITUOTTEET" 2 kohta seuraavasti: "2.1. Maan viljavuutta ja elävyyttä on ylläpidettävä tai sitä on lisättävä ensisijaisesti seuraavilla tavoilla:

a) viljelemällä palkokasveja, viherlannoituskasveja tai syväjuurisia kasveja sopivassa monivuotisessa viljelykierroksessa;

b) sekoittamalla maahan luonnonmukaisesta karjantuotannosta saatua karjanlantaa tämän liitteen B osan 7.1 kohdan säännösten ja rajoitusten mukaisesti;

c) sekoittamalla maahan muita kompostoituja tai kompostoimattomia eloperäisiä aineksia tiloilta, jotka viljelevät tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2.2. Lisäksi muita liitteessä II mainittuja eloperäisiä lannoitteita tai kivennäislannoitteita saa poikkeuksellisesti käyttää, jos

- riittävää ravinnemäärää ei voida saavuttaa käyttämällä edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitettua viljelykiertoa tai maanparannusta,

- liitteen II lantaan ja/tai eläinten ulosteeseen liittyvät tuotteet: näitä tuotteita saa käyttää vain, jos ne edellä olevan 2.1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun karjanlantaan yhdistettyinä ovat tämän liitteen B osan 7.1 kohdan rajoitusten mukaisia.

2.3. Kompostoitumisen edistämiseksi voidaan käyttää sopivia kasvipohjaisia valmisteita tai mikro-organismivalmisteita, jotka eivät ole geneettisesti muunnettuja 4 artiklan 12 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Myös kivijauho-, karjanlanta- tai kasvipreparaatteja, joita kutsutaan "biodynaamisiksi preparaateiksi", voidaan käyttää tässä ja 2.1 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin.

2.4. Sopivia mikro-organismivalmisteita, joita ei ole muunnettu geneettisesti 4 artiklan 12 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja jotka ovat sallittuja yleisessä maanviljelyksessä asianomaisessa jäsenvaltiossa, voidaan käyttää maaperän yleiskunnon taikka maaperän tai viljelykasvien ravinteiden saatavuuden parantamiseen, jos tarkatuslaitos tai tarkastusviranomainen on hyväksynyt tällaisen käyttötarpeen."

II. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II seuraavasti:

1. Muutetaan kohta "A. LANNOITUKSEEN JA MAANPARANNUKSEEN KÄYTETTÄVÄT TUOTTEET" seuraavasti: a) Korvataan otsikon ja taulukon välissä oleva kohta seuraavasti: "Kaikkia tuotteita koskevat yleiset edellytykset:

- käyttö ainoastaan liitteen I säännösten mukaisesti,

- käyttö siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotetta käytetään, yleisessä maataloudessa sovellettavan kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan lainsäädännön mukaisesti."

b) Poistetaan taulukossa kohdasta "Seuraavat eläinperäiset tuotteet ja sivutuotteet" ilmaisu "eläinhiili".

c) Korvataan taulukossa kohta "Magnesiumsuolaa sisältävä kaliumsulfaatti" koskevat säännökset seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

2. Muutetaan kohdassa "B. TORJUNTA-AINEET" otsikon "1. Kasvinsuojeluaineet" taulukot seuraavasti: a) Korvataan taulukossa "I. Kasvi- tai eläinperäiset aineet" kohtaa "Azadirachta indica -lajista (neempuu) uuttamalla saatu atsadiraktiini" koskevat säännökset seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

b) Korvataan taulukossa "III. Ainoastaan pyydyksissä ja/tai haihduttimissa käytettävät aineet" kohtaa "Feromonit" koskevat säännökset seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

c) Korvataan kohdassa "IV. Muita luonnonmukaisessa viljelyssä käytettäviä aineita" kohtaa "Rikkikalkkia (kalsiumpolysulfidi)" koskevat säännökset seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

III. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite VI seuraavasti:

1. Korvataan Yleiset periaatteet -osan kolmannen kohdan ensimmäinen virke seuraavasti: "Viittaus ainesosaan A ja C osassa tai tekniseen apuaineeseen B osassa ei poista velvollisuutta noudattaa valmistusmenetelmässä, kuten esimerkiksi savustamisessa, tai ainesosan tai teknisen apuaineen käytössä asianomaista yhteisön lainsäädäntöä ja/tai perustamissopimuksen mukaista kansallista lainsäädäntöä, tai, jos tällaista ei ole, hyvää elintarvikkeiden valmistustapaa."

2. Muutetaan A osa seuraavasti: a) Korvataan otsikko seuraavasti: "A OSA - ASETUKSEN (ETY) N:o 2092/91 5 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHDASSA JA 5 ARTIKLAN 5 A KOHDAN D ALAKOHDASSA TARKOITETUT MUUT KUIN MAATALOUDESTA PERÄISIN OLEVAT AINESOSAT"

b) Korvataan taulukossa kohtaa "E 170 Kalsiumkarbonaatti" koskevat säännökset seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

c) Lisätään taulukkoon seuraava tuote ja sitä koskevat erityisedellytykset kohdan "E 416 Karajakumi" jälkeen :

">TAULUKON PAIKKA>"

d) Korvataan taulukossa kohtaa "E 516 Kalsiumsulfaatti" koskevat säännökset seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

e) Lisätään taulukkoon seuraava tuote ja sitä koskevat erityisedellytykset kohdan "E 524 Natriumhydroksidi" jälkeen :

">TAULUKON PAIKKA>"

f) Poistetaan A.4 alakohdassa "Mikro-organismipohjaiset valmisteet" ii alakohta.

3. Muutetaan B osa seuraavasti: a) Korvataan otsikko seuraavasti: "B OSA - ASETUKSEN (ETY) N:o 2092/91 5 ARTIKLAN 3 KOHDAN D ALAKOHDASSA JA 5 ARTIKLAN 5 A KOHDAN E ALAKOHDASSA TARKOITETUT TEKNISET APUAINEET JA MUUT TUOTTEET, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ LUONNONMUKAISESTI TUOTETTUJEN MAATALOUDESTA PERÄISIN OLEVIEN AINESOSIEN JALOSTUKSEEN"

b) Lisätään taulukkoon seuraava tuote ja sitä koskevat erityisedellytykset kohdan "Rikkihappo" jälkeen :

">TAULUKON PAIKKA>"

c) Korvataan otsikon "Mikro-organismivalmisteet ja entsyymit" lopussa oleva teksti seuraavasti: "Mikro-organismivalmisteet ja entsyymit:

Elintarvikkeiden jalostuksessa tavanomaisesti teknisinä apuaineina käytetyt mikro-organismipohjaiset ja entsymaattiset valmisteet, lukuun ottamatta direktiivin 90/220/ETY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja geneettisesti muunnettuja mikro-organismeja ja direktiivin 90/220/ETY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista geneettisesti muunnelluista organismeista saatuja entsyymejä."

4. Korvataan C osan C.2.2 kohdassa ilmaisu "juurikassokeri" seuraavasti: "Juurikassokeri, ainoastaan 1 päivään huhtikuuta 2003 saakka".

Top